Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul....
Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul....
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Tuchola
woj. kujawsko-pomorskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie w języku polskim

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola w formule zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny: ZP.271.2.22.2017.AS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane; 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 45233140-2 Roboty drogowe; 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg; Przedmiotem zamówienia jest: "Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola w formule zaprojektuj i wybuduj". Przedsięwzięcie, o którym mowa, planowane jest do przeprowadzenia na dz. o n-rach ewid.: 627/4; 627/7; 1438/13; 1471; 1472/1; 1473; 1490/14; 1611/3; 1612/3; 1613/3; 1614/3; 1615/3; 1617/19; 1618/3; 1619/2; 1619/3; 1619/6; 1620/5; 1621/3; 1622/3; 1624; 1625; 1626; 1627; 1628; 1639; 1640; 1646/7; 1646/9; 1647/2; 1649/2; 1651/22; 1651/23; 1652; 1653/2; 1654; 1655/1; 1655/5; 1656; 1657/1; 1657/2; 1657/5; 1658; 3865/3; 6004/28, które są położone w jednostce ewidencyjnej Tuchola 041606_4, obręb ewidencyjny Miasto Tuchola 0001, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko - pomorskie. Zadanie refinansowane będzie częściowo ze środków UE w ramach Działania 5.1 "Infrastruktura drogowa", Schemat "Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych -€“ powiatowych i gminnych" poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Planowana rozbudowa zostanie przygotowana i przeprowadzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496). Opracowanie niniejsze oparte jest na zamyśle wykorzystania istniejących powierzchni pasów drogowych wymienianych ulic oraz części terenów doń przyległych do właściwego z użytkowego punktu widzenia ich zagospodarowania poprzez wykonanie kompleksowej rozbudowy układu komunikacyjnego, o którym mowa, wraz z wybudowaniem nowego odcinka dojazdowego do drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1015C relacji Tuchola - Tleń, który będzie przyległy bezpośrednio do przyszłych terenów inwestycyjnych, które Gmina Tuchola umiejscowiła na działce o numerze ewidencyjnym 1628. Całość powyższego polegać ma na: 1. wykonaniu robót przygotowawczych, do których zaliczyć należy m. in.: roboty pomiarowe, usunięcie humusu i darniny, roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew i krzewów oraz likwidację kolizji infrastrukturalnych (przełożenie linii kablowej eNN na długości ok. 550 m oraz termoizolacja wodociągu na długości ok. 400 m); 2. ulokowaniu jezdni ulic w planie wg skorygowanej -€“ poprawnej z punktu widzenia funkcjonalności i warunków technicznych -€“ geometrii poziomej zgodnej z wymogami technicznymi klasy L (droga lokalna); 3. zmodyfikowaniu ich geometrii pionowej w celu zagwarantowania bezpiecznej, płynnej jazdy i skuteczności odwodnienia powierzchniowego; 4. wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni -€“ całość w celu podniesienia nośności konstrukcji adekwatnej dla kategorii ruchu KR3; 5. wyposażeniu ich w jednolitą warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, gwarantującą właściwą równość i szorstkość, 6. wybudowaniu nowego skrzyżowania ulicy Plaskosz z drogą publiczną kategorii powiatowej oraz skrzyżowania jej nowego odcinka z odcinkiem aktualnie funkcjonującym, a biegnącym "starym" śladem do końca; 7. wybudowaniu zjazdów do nieruchomości przyległych oraz zjazdów na podporządkowane drogi wewnętrzne (zjazdy te będą wyposażone w nawierzchnię bitumiczną); 8. wybudowaniu przepustów pod tymi zjazdami; 9. wybudowaniu ciągu pieszo -€“ rowerowego (z betonu asfaltowego) niezbędnie koniecznego z punktu widzenia funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu drogowego; 10. wybudowaniu poboczy umocnionych mieszanką niezwiązaną, tj. materiałem ziarnistym o określonym składzie ziarnowym, który jest wytworzony z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu, bądź mieszaniny tych kruszyw i jest stosowany m. in. do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego; 11. wybudowaniu rowów przydrożnych; 12. wybudowaniu urządzeń wspomagających odwodnienie pasa drogowego (studzienki deszczowe z wpustami ulicznymi, przykanaliki, studnie chłonne, studnie zbiorcze połączone z istniejącą kanalizacją deszczową, ścieki powierzchniowe z koryt betonowych); 13. wyposażeniu ulic w kompletne i poprawne co do jakości oznakowanie poziome i pionowe; 14. wyposażeniu ulic w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (tu np.: ochronne bariery drogowe oraz bariery separujące w minimalnym zakresie, tablice prowadzące, oznakowanie aktywne i urządzenia doświetlające strefy przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Szczegółowy opis zamówienia stanowią załączniki graficzne opisane w pkt. od 1 do 3 w sposób ścisły opisujące przedmiot zamówienia a stanowiące zawartość Programu Funkcjonalno-Użytkowego i pozostałe załączone dokumenty do niniejszej siwz. Przy czym załącznik nr 3 -€“ przedmiar, przy czym przedmiar jest dokumentem pomocniczym, pozwalającym na przygotowanie oferty. Wykonawca w ramach zadania wykona w zakresie opracowania dokumentacji projektowej: 1. Sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, z późn. zm.); w oparciu o rozwiązania przyjęte w treści projektu wykonawczego branży drogowej udostępnionej przez Zamawiającego wraz z kompletem wszystkich niezbędnych uzgodnień dot. branży drogowej, projektów podziałów nieruchomości, mapy do celów projektowych, wykazów zmian gruntowych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, opinii i zezwoleń na rozbudowę wymaganych ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), w tym uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, z wyłączeniem decyzji środowiskowej, o wydanie której wystąpił Zamawiający. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na całość zadania objętego niniejszym zamówieniem. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej -€“ projektów wykonawczych dla branży elektroenergetycznej oraz opracowań towarzyszących niezbędnych dla wykonania robót budowlanych w tym zakresie (w tym wystąpienie o warunki do gestora sieci). 3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) we wszystkich branżach (zawierających zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach pozycji przedmiaru robót), zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); Przed rozpoczęciem robót budowlanych SSTWiOR należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, która zostanie wyrażona poprzez opinię osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane. 4. Opracowanie projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz przygotowanie projektu na czas trwania robót, uzyskanie opinii i zatwierdzeń dla tych projektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784). W treści dokumentu Zamawiający oczekuje wszelkich niezbędnych rozwiązań odnoszących się do oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie opisanym w pkt 14. W zakresie tych urządzeń projekt musi spełniać warunki aplikacyjne, źródła zasilania tych urządzeń mają być samodzielne ze źródeł energii odnawialnej (np. solary, panele, wiatraczki). Zamawiający oczekuje również przedstawienia do akceptacji rozwiązań aktywnych w poziomie jezdni. 5. Przygotowanie projektu zieleni zawierającego inwentaryzację zieleni istniejącej oraz zestawienia szacunku brakarskiego (ok. 1800 sztuk drzew do wycinki), czyli wyceny wartości drewna. Szacunek brakarski zostanie przedstawiony Zamawiającemu, w celu podjęcia decyzji w zakresie zagospodarowania ww. surowca. 6. Poniesienie kosztów wymaganych materiałów, opinii, ekspertyz, i uzgodnień, w tym map do celów projektowych w ilości niezbędnej dla opracowania przedmiotu zamówienia; 7. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla branży elektroenergetycznej -€“ w 2 egzemplarzach papierowych + 1 w wersji elektronicznej (pliki edytowalne i PDF); Kosztorysu należy sporządzić tak, aby spełniał wymogi rozporządzenia (niżej) ale również przygotować metodą szczegółową, zawierający również: szczegółowy przedmiar robót z opisem robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, wykazy materiałów ze szczególnym określeniem ich parametrów technicznych, "ślepe" zbiorcze zestawienie kosztów (tabela elementów scalonych); wykazy maszyn, urządzeń i sprzętu technologicznego, zarówno stałego jak i ruchomego -€“ podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz.1389); oraz - wykonanie wszelkich innych projektów wykonawczych niezbędnych do opracowania wielobranżowego projektu budowlanego w opisie przedmiotu zamówienia. Całość opracowania zostanie przygotowana z należytą starannością, wg najlepszej wiedzy zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, kosztem własnym wykonawcy. Projekt budowlany wraz z wykonawczymi zostanie wykonany w ilości 5 egz. papierowych + wersja elektroniczna (pliki edytowalne i PDF); Projektant, ma obowiązek sporządzenia projektu budowlanego zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, a przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579). Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu będzie zobowiązany składać informacje o postępie prac nad projektem-€“ przynajmniej raz w miesiącu, w formie pisemnej lub elektronicznej, na wskazany przez Zamawiające adres e-mail, bądź adres tut. Urzędu. Wraz ze złożeniem kompletu dokumentacji Projektant przenosi na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa autorskie dotyczące ww. opracowania. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Ponadto w ramach realizacji zamówienia Wykonawca w zakresie robót budowlanych zrealizuje, które : 1. wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację oraz 2. wyniesienie granic w terenie na bazie projektów podziału nieruchomości (przekazanych przez Zamawiającego), czyli okazanie granic i ich utrwalenie -€“ wkopanie kamieni granicznych. 3. uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji wraz z wystąpieniem i uzyskaniem zaświadczenia w tej sprawie. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót:  najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, złoży wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę;  wskaże osoby funkcyjne budowy, wraz ze złożonymi przez nie oświadczeniami o podjęciu obowiązków kierownika budowy i robót;  przedstawi Zamawiającemu szczegółową specyfikację materiałową wraz informacjami o wyrobach (deklaracjami zgodności) w celu zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych niniejszą umową wyłącznie wyrobów i materiałów nowych w stanie kompletnym i nieuszkodzonym dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -€“ Prawo budowlane oraz ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2017.1332 z późn. zm.). Okres gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 3 letniej rękojmi na wykonane w ramach zawartej umowy roboty budowlane oraz wbudowane materiały. Okres udzielonej gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego (protokół końcowy) tych robót bez wad. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania w należytym stanie terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty: 1. prawomocną decyzję środowiskową dla realizacji niniejszego przedsięwzięcia, 2. dane, na podstawie których wykonawca przygotuje inwentaryzację zieleni i projekt zieleni, 3. badania geotechniczne, 4. projekty podziału działek, 5. program Funkcjonalno-Użytkowy w skład którego chodzą: a) projekt zagospodarowania terenu branży drogowej (wrysowanie branży elektroenergetycznej po stronie Wykonawcy zadania), b) opis techniczny stanu istniejącego i projektowanego, c) przekroje konstrukcyjne i szczegóły konstrukcyjne, d) przekroje poprzeczne, e) tabele robót ziemnych, f) tabela frezowania, g) tabele profilowania, h) niwelety, i) przedmiar robót branży drogowej. Ponadto Zamawiający wymaga, by czynności związane bezpośrednio z realizacją robót drogowych, wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.)- zgodnie z § 9 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób kierujących budową i robotami, osób wykonujących usługi geodezyjne oraz osób świadczących usługi transportowe i sprzętowe. Sposób rozliczenia z Wykonawcą 1. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w transzach, na podstawie faktury częściowej (za wykonanie prac projektowych) oraz na podstawie faktury końcowej (za wykonanie robót budowlanych). 2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktur wynagrodzenie (ryczałtowe) za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia lub jego element, będący przedmiotem odbioru częściowego, na podstawie protokołu odbioru częściowego lub końcowego, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy. 3. Płatności nastąpią w transzach: I -€“ za wykonane prace projektowe; II -€“ za wykonane roboty budowlane -€“ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznym złożeniu przez Wykonawcę i przyjęciu przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji (wówczas wymagane jest zaświadczenie). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy do niniejszego zamówienia. Mimo przyjęcia rozliczenia ryczałtowego inwestycji, kosztorys ofertowy jest niezbędny do późniejszych rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą. Podstawą do zawarcia umowy jest cena wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej: www.bip.miasto.tuchola.pl.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71322000-1, 45233140-2, 45233120-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin zakończenia realizacji zamówienia (etap i 1 i 2) - do 30 października 2018 r., jest to ostatni dzień na zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Przy czym przedmiot zamówienia podzielono na dwa etapy: Etap 1 - prace projektowe: 3 m-ce od dnia podpisania umowy (prace projektowe oraz związane z tym uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, zatwierdzeń itp., uzyskanie decyzji ZRID itd.), Etap 2 - roboty budowlane: do 30 października 2018 r. (roboty budowlane wraz z usługami i pracami towarzyszącymi oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skuteczne złożenie i przyjęcie przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji). W przypadku wystąpienia uchybień w złożonym wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub w projekcie budowlanym, to na Wykonawcy (Projektancie) spoczywa obowiązek uzupełnienia i poprawy złożonych dokumentów. Zamawiający jednocześnie informuje, że do dnia zakończenia realizacji zamówienia w zakresie prac projektowych powinna do niego wpłynąć pozostała dokumentacja, która nie podlega złożeniu w Starostwie Powiatowym w Tucholi (wersje elektroniczne dokumentacji, kosztorysy, STWIOR, itp.).

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 1 000 000,00 zł;

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1. Etap 1 - w zakresie wykonania dokumentacji projektowych: a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże w wykazie usług co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy/przebudowy/rozbudowy (w rozumieniu Prawa budowlanego) drogi klasy min. L, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa zostały wykonana lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) posiada zdolność zawodową, tzn. dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami: Główny projektant -€“ minimalne kwalifikacje i doświadczenie: Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie uprawniające co najmniej do projektowania bez ograniczeń w zakresie dróg; Doświadczenie w opracowaniu, jako Główny projektant lub projektant drogowy min. jednej dokumentacji projektowej (co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) budowy/przebudowy/rozbudowy (w rozumieniu Prawa budowlanego) drogi minimum klasy L oraz w opracowaniu jako Główny projektant lub projektant drogowy, co najmniej jednej wariantowej koncepcji programowo przestrzennej przebiegu drogi klasy minimum L. Projektant branży sanitarnej -€“ minimalne kwalifikacje i doświadczenie: Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie uprawniające co najmniej do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Doświadczenie w opracowaniu, jako projektant branży wodociągowej lub kanalizacyjnej co najmniej jednej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy/przebudowy/rozbudowy (w rozumieniu Prawa budowlanego) sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji deszczowej. Projektant branży elektrycznej -€“ minimalne kwalifikacje i doświadczenie: Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie uprawniające co najmniej do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Doświadczenie w opracowaniu, jako projektant branży elektrycznej lub elektroenergetycznej co najmniej jednej dokumentacji projektowej min. budowy/przebudowy/rozbudowy (w rozumieniu Prawa budowlanego) sieci elektroenergetycznej nn o długości min. 300m. 2. Etap 2 - w zakresie wykonania robót budowlanych: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże: a) że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie (w rozumieniu Prawa budowlanego) drogi z nawierzchni w technologii nawierzchni bitumicznej o długości min. 1000 m. Wykonawca wykaże , iż wykonał ww. robotę nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. b) skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia min. po jednej osobie z niżej wymienionych branży posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym wymienionym niżej branżom lub posiadającą inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wymienionych specjalności:  pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,  pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokument, o którym mowa w ust. 7, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 9 stosuje się odpowiednio. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 13. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy(wymienionych w pkt. 7), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może jest uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a. dla etapu 2 - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; b. dla etapu 1 - wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu -€“ załącznik nr 7a; c. pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów (doświadczenia) na potrzeby realizacji zamówienia, gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ; d. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

14. Ponadto Wykonawca w ofercie składa: - formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, - dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów, - dokument potwierdzający wpłacenie lub wniesienie wadium, - wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów potrzebnych do realizacji zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60 000,00 zł, (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100), z podaniem tytułu: "wadium, nr postępowania ZP.271.2.22.2017.AS -€“ Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) w m. Tuchola w formule zaprojektuj i wybuduj" 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tucholi Nr 15 8174 0004 0000 2163 2000 0005 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz -€“ oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego -€“ Urząd Miejski w Tucholi, w Punkcie Obsługi Klienta, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. UWAGA: Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 4 a). Zgodnie z art.46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 12 do SIWZ. 2. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego po wyborze oferty najkorzystniejszej. 3. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w załączonym projekcie umowy- załącznik nr 12. 5. Zgodnie z § 16 warunkami wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy oraz zakres i charakter tych zmian: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 2.1.Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2.1.1.Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: a) konieczności zlecenia realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych, na podstawie Protokołu konieczności; b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy; e) w przypadku zmiany stanowiska Zamawiającego w odniesieniu do uzgodnionej wcześniej przez Zamawiającego dokumentacji; f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.; g) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót; h) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg; 2.1.2.Zmiany osobowe w przypadku: a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca, d) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 2.1.3. Pozostałych zmian: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: zmniejszenie wartości zamówienia); b) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: b.1) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu; b.2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, b.3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; c) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; d) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy; e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; f) zmiana nazwy zadania, 2.2.Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2.3.Zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 2 -€“ 2.3 podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 4. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 2 -€“ 2.3 obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-14, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków