Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowi...
Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowi...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Polkowice
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach

Numer referencyjny: ZP.271.105.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Nazwa zadania: "Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach". 1. Przedmiot zamówienia obejmuje : - Etap 1 -€“ termomodernizację budynku Górna 2 -€“ zakres robót objęty wynagrodzeniem ryczałtowym. Etap 1 obejmuje wydatki kwalifikowalne projektu przewidziane do dofinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -€“ 2020 (RPO WD); - Etap 2 -€“ wykonanie przebudowy i remontu budynku Górna 2 w celu jego dostosowania do potrzeb funkcjonowania Urzędu Gminy -€“ zakres robót objęty wynagrodzeniem kosztorysowym. Etap 2 obejmuje wydatki niekwalifikowalne projektu przewidziane do finansowania ze środków własnych gminy Polkowice, za wyjątkiem wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne, które kwalifikują się do dofinansowania w kwocie do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. 2. Przedmiot zamówienia pod względem rzeczowym obejmuje : Etap 1 -€“ roboty termomodernizacyjne : a) Wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, b) Ocieplenie metoda lekka mokrą ścian zewnętrznych budynku, c) Ocieplenie połaci dachowej z wymianą okien dachowych, d) Wymianę instalacji c.o. , e) Wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne, f) Wymianę instalacji wentylacji mechanicznej na nowa z rekuperacją i możliwością chłodzenia, g) objęcie wykonanych robót, dostarczonych i zamontowanych urządzeń gwarancją jakości oraz zapewnienie w czasie jej obowiązywania przeglądów serwisowych (gwarancyjnych). Etap 2 -€“ przebudowa pomieszczeń biurowych a) Zmianę układu architektonicznego pomieszczeń biurowych - demontaż ścian działowych wraz z instalacjami wewnętrznymi : - sanitarnymi (wod. -€“ kan.), - elektrycznymi (oświetlenia energooszczędnego, zasilania i teletechniki), - demontaż okładzin ściennych i podłogowych, sufitów podwieszonych, balustrad i wewnętrznej stolarki drzwiowej), - budowa ścianek działowych i remont ścian, - montaż nowych posadzek i sufitów, - montaż nowej stolarki wewnętrznej, - likwidacja progu wejściowego, - wykonanie nowej instalacji wod -€“ kan., - wykonanie nowej instalacji elektrycznej (zasilającej, oświetleniowej i teletechnicznej), - inne roboty wykończeniowe, b) wzmocnienie więźby dachowej, c) przełożenie dachówek (bez wymiany), d) wymiana rynien i rur spustowych oraz innych obróbek blacharskich. 3. Parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia : a) Budynek -€“ 5 kondygnacji (piwnica, parter, 1 i 2 - piętro, poddasze użytkowe) b) Powierzchnia budynku : 907,03m2 c) Kubatura budynku : 4032 m3 d) Lokalizacja : dz. nr ew. 1287/1 e) Budynek nie jest zabytkiem, nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków ale zlokalizowany jest na terenie historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta Polkowic objętego ochroną na mocy ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w dokumentach zadania, które składają się z : a) SIWZ b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych : - ST -€“ Specyfikacji Technicznej -€“ wymaganiach ogólne dla wszystkich branż (zwanej dalej ST) - SST -€“ Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST) dla poszczególnych branż : - budowlanej (SST10), - sanitarnej (SST 11) - elektrycznych (SST12), c) Opisów pozycji przedmiarów robót : Dla Etapu 1 -€“ robót termomodernizacyjnych : - Przedmiaru nr 1 -€“ ocieplenie - Przedmiaru nr 2 -€“ branża instalacyjna - c.o.+ c.t. - Przedmiaru nr 3 -€“ branża instalacyjna - instalacja wentylacji mechanicznej naw.- wyw. - Przedmiaru nr 4 -€“ branża instalacyjna - instalacja chłodu (klimatyzacji) Dla Etapu 2 -€“ przebudowy i remontu pomieszczeń biurowych - Przedmiaru nr 5 -€“ branża budowlana - Przedmiaru nr 6 -€“ branża instalacyjna -€“ wod. -€“ kan. - Przedmiaru nr 7 -€“ branża elektryczna - Przedmiaru nr 8 -€“ branża teletechniczna d) Dokumentacji projektowej opracowanej przez składająca się z następujących opracowań : - Projekt budowlany - Projekt wykonawczy -€“ architektura - Projekt wykonawczy -€“ konstrukcja - Projekt wykonawczy -€“ aranżacja pomieszczeń - Projekt wykonawczy -€“ instalacje sanitarne - instalacja c.o. - instalacja wod. -€“ kan - instalacja wentylacji mechaniczna - Projekt wykonawczy -€“ instalacje elektryczne - Projekt wykonawczy -€“ instalacje teletechnicznej - Inwentaryzacja stanu istniejącego pomieszczeń -€“ rzuty 5 kondygnacji - Audyt energetyczny budynku - Decyzja pozwolenia na budowę nr 469.2015 Magistrala światłowodowa opisana w projekcie wykonawczy instalacji teletechnicznej (od serwerowni w Ratuszu do studni oznaczonej 332 0913/32E) została wykonana przez Zamawiającego podczas wcześniej zrealizowanego zamówienia. W ramach obecnego zamówienia będzie wykonanie przyłącza światłowodowej od studni oznaczonej 332 0913/32D do budynku Górna 2, oraz całej wewnętrznej instalacji teletechnicznej w tym budynku. Organizacja robót oraz placu budowy powinna zapewnić dostęp do zamieszkałego terenu jego mieszkańcom oraz pojazdom komunalnym (wywóz nieczystości) i uprzywilejowanym (pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia gazowego itp.). Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo lokali mieszkalnych realizacja robót może odbywać się w godzinach od 7.00 do 20.00 Projekt pn: "Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)", zgodnie z Uchwałą nr 3489/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2017 r., został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI (Nr naboru RPDS.03.03.01-IZ.00-02-063/16). Zamawiający informuje, iż od momentu podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 on i Wykonawca zobowiązani będą stosować logotypy na wszelkich wytworzonych dokumentach zadania (korespondencji, protokołach rozliczenia finansowego, protokołach konieczności i fakturach) celem realizacji obowiązków dotyczących informacji i promocji Projektu. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy a maksimum 60 miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia i dostarczone urządzenia. Wykonawca udzieli rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia na okres zgodny z okresem gwarancji jakości. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy -€“ Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45111300-1, 45453000-7, 45443000-4, 45321000-3, 45261210-9, 45421110-8, 45421160-3, 45431000-7, 45432100-5, 45421152-4, 45442100-8, 45331100-7, 45331210-1, 45331220-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie etapu 2, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w zakresie etapu 2. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2019-03-29


II.9) Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Na podstawie art. 29 ust 3a (oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia: a) osób do czynności związanych z demontażem i rozbiórkami, robotami konstrukcyjnymi i wykończeniowymi budynku, tynkarskimi, posadzkowymi, malarskimi, okładzinowymi, montażowymi b) osoby do czynności związanych z budową wewnętrznych instalacji elektrycznych (zasilania i oświetlenia), c) osoby do czynności związanych z budową wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod. -€“ kan., c.o.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w § 15 wzoru umowy, który stanowi integralną część SIWZ.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Nie wymagane

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Nie wymagane

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: a) należytą realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ to w tym okresie co najmniej jednego zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotowym niniejszego zamówienia w zakresie : - przebudowy lub remontu budynku (mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej)*, którego powierzchnia całkowita brutto wynosiła co najmniej 2200 m2, lub - przebudowy lub remontu budynku (mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej)*, którego kubatura (brutto lub netto) wynosiła co najmniej 4.000,00m3, lub - przebudowy lub remontu budynku (mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej)*, dla którego wartość wszystkich robót (wraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, elewacją i zagospodarowaniem terenu) wyniosła co najmniej 4,00 mln złotych brutto. * przy badaniu dokumentów potwierdzających wiedzę i doświadczenie Wykonawcy Zamawiający będzie się posługiwał definicjami budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późniejszymi zmianami) * przy badaniu dokumentów potwierdzających wiedzę i doświadczenie Wykonawcy Zamawiający będzie się posługiwał definicją przebudowy i remontu określoną w art. 3 ust 7a) i 8) Prawa budowlanego b) możliwość dysponowania osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -€“ budowlanej.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań dla warunków, o których mowa w rozdz. III. pkt 1.2) niniejszej SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W związku z zastosowaniem wynagrodzenia kosztorysowego do oferty należy załączyć kalkulację cene kosztorysowej oferty C2 (kosztorysy ofertowe nr 5 -€“ 8) sporządzoną w formie uproszczonej na podstawie udostępnionych wraz z SIWZ przedmiarów robót nr 5 - 8 sporządzoną zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 3. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika. 4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa brutto60,00
Okres udzielonej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wzór umowy został zamieszczony w ROZDZIALE C niniejszej specyfikacji i stanowi jej integralna część. Warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron - zmiana wymaga wyłącznie pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy, a w przypadku kierownika budowy i robót dokonania stosownych wpisów w dziennik budowy (w przypadku zmiany kierownika budowy do zawiadomienia Wykonawca powinien dołączyć dokumenty niezbędne do przejęcia tych obowiązków). 3. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę. 4. Dopuszcza się zmianę terminu zakończenia robót budowlanych w przypadku : a) Wystąpienia okresów niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z ich technologią tzn. : - dla robót dekarskich, tynkarskich, malarskich, elewacyjnych - opadów deszczu, śniegu, gradu bądź występowania temperatury poniżej + 5̊ C występujących w sposób ciągły powyżej 5 dni roboczych Termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o ilość dni występowania w/w niekorzystnych warunków atmosferycznych. Strony za datę wstrzymania lub wznowienia robót przyjmować będą daty stosownych wpisów koordynatora w dziennik budowy, b) konieczności wprowadzenia do realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych, c) udzielenia Wykonawcy zamówień na podstawie art. 67 ustawy Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki, a wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione będzie od wykonania tego zamówienia, d) zmiany zakresu rzeczowego robót dokonanego przez Zamawiającego, w trakcie realizacji prac lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sił wyższej*), e) wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. f) gdy ze względu na niezależne od Wykonawcy wymagania, procedury lub działania instytucji trzecich (np. Tauron Dystrybucja S.A., PGM Polkowice) nastąpiło wstrzymanie robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru stosownym wpisem w dziennik budowy. g) stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prawidłową realizację przedmiotu umowy termin zakończenia robót może zostać przedłużony o czas potrzebny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej, 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego robót etapu 1 lub/i etapu 2 : a) Wartość robót niewykonanych (ograniczonych) etapu 1 zostanie ustalona na podstawie iloczynu cen jednostkowych określonych w kalkulacji ryczałtu (nr 1 - 4) i ilości robót (zakresu rzeczowego) nie wykonywanych. Tak wyliczona wartość robót ograniczonych stanowić będzie podstawę do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy C1. b) Wartość robót niewykonanych (ograniczonych) etapu 2 zostanie ustalona na podstawie iloczynu cen jednostkowych określonych w kosztorysach ofertowych (nr 5 - 8) i ilości robót (zakresu rzeczowego) nie wykonywanych. Tak wyliczona wartość robót ograniczonych stanowić będzie podstawę do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy C2. c) Na okoliczność ograniczenia zakresu rzeczowego robót etapu 1 lub/i etapu 2 zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. d) Wykonawca z tytułu ograniczenia zakresu robót etapu 1 lub/i etapu 2 nie będzie dochodził żadnego odszkodowania. 6. Zamawiający przewiduje zamianę wysokości wynagrodzenia C1 i C2 również w przypadku potwierdzenia w protokole konieczności przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, Koordynatora i Kierownika Budowy potrzeby wprowadzenia do obowiązującej treści przedmiotu umowy robót zamiennych . Roboty zamienne to roboty : a) które w wyniku wycofania z bieżącej produkcji lub sprzedaży rynkowej materiałów i urządzeń wskazanych w przedmiocie zamówienia można wykonać zgodnie z podstawowym zakresem zamówienia lecz nie zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego, b) które w wyniku postępu technologicznego i nowych technologii budowlanych można wykonać w sposób korzystniejszy dla Zamawiającego bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych wymagań Zamawiającego, c) które w wyniku błędów w dokumentacji projektowej należy wykonać w sposób inny niż zakłada to przedmiot zamówienia bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych wymagań Zamawiającego. 7. Decyzje o wprowadzeniu aneksem robót zamiennych do obowiązującej treści umowy (zakresu etapu 1 lub/i etapu2) podejmuje Zamawiający, Wykonawca z tego tytułu nie przysługuje żadne odszkodowanie. 8. Protokół konieczności będzie zawierał uzasadnienie dla wprowadzenia robót zamiennych do zakresu robót etapu 1 lub/i etapu 2 , ilość robót, ich szacunkową wartość i możliwy termin wykonania. 9. Podpisanie aneksu do umowy będzie przeprowadzone zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o wycenę robót zamiennych przygotowaną przez Wykonawcę wg zasad: a) ceny czynników produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych nr 5 -€“ 8 określonych w §12 ust.2. b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt a), brakujące ceny czynników produkcji (M i S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie ceny materiałów i średnie ceny najmu sprzętu) za kwartał poprzedzający datę spisania protokołu konieczności, c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą katalogi nakładów rzeczowych zawarte w kalkulacji ryczałtu (nr 1- 4) lub kosztorysach ofertowych ( nr 5 -€“ 8) , a w przypadku ich braku w kolejności odpowiednie pozycje KNR-ów, KNNR-ów, KNSR-ów, KNP, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru o planowanym rozpoczęciu prac podlegających rozliczeniu indywidualnemu. d) dla materiałów oraz sprzętu nie wycenianych w cennikach SEKONCENBUD ceny będą określane na podstawie faktycznych cen zakupu oraz wynajmu (po udzielonych rabatach) i udokumentowane potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami faktur pozwalającymi określić jakość i rodzaj wbudowanego materiału oraz zgodność z parametrami określonymi przez zamawiającego; Zamawiający musi zaakceptować cenę materiału; Wykonawca w celu rozliczenia przedstawia faktury na co najmniej 80% ilości materiału podlegającego wbudowaniu i rozliczeniu. *Siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 10. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: a) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, b) zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany wynagrodzenia kwoty stanowiącej różnice miedzy nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością minimalnego wynagrodzenia wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości i po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy z wynagrodzeniem w wysokości minimalnej, biorących udział w wykonaniu Umowy oraz po wykazaniu przez Wykonawcę wartości, o którą wzrosną wynagrodzenia pracowników wykonujących bezpośrednio przedmiot niniejszej umowy (z uwzględnieniem okoliczności takich jak wymiar czasu pracy, fakt wykonywania usług także w innych podmiotach niż Zamawiający) i których wynagrodzenie ustalone było dotychczas na poziomie płacy minimalnej, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonywania Umowy po stronie wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia stanowiącej rzeczywisty koszt Wykonawcy związany ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wyłącznie za okres po wejściu w życie zmian zasad lub stawki składki po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego wykaz osób biorących udział w wykonywaniu Umowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu kodeksy Pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych z wyszczególnieniem umów o dzieło oraz po wykazaniu przez Wykonawcę wartości stanowiącej rzeczywisty koszt Wykonawcy związany z wymienionymi zmianami, 11. Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 10 pkt. b) i c) nie mogą wskazywać liczby osób większej niż w przedłożonym przy podpisaniu umowy wykazie stanowiącym integralna część umowy z listą pracowników zatrudnionych z minimalnym wynagrodzeniem za prace. 12. Zmiana wysokości wynagrodzenia na podstawie zapisów ust. 10 pkt. b) i c) dopuszczalne jest jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany wymienione w tych punktach mają wpływ na koszt wykonania umowy po stronie Wykonawcy. 13. Warunkiem zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt. b) i c) jest złożone przez Wykonawcę Zamawiającemu : a) pisemnego zgłoszenia żądania zmiany tej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie, b) szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia, c) opinii biegłego rewidenta w zakresie rzetelności i prawidłowości opisu i wyliczenia. Koszt wykonania opinii leży po stromnie Wykonawcy, d) pisemnych oświadczeń osób biorących udział w wykonywaniu umowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych, o wykonywaniu czynności w toku realizacji niniejszej umowy. 14. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za realizację etapu 2 przedmiotu zamówienia w przypadku powykonawczej zmiany ilości wykonanych robót. 15. Wprowadzenie do obowiązującej treści umowy wartości rozliczenia końcowego uwzględniającego roboty zamienne i/lub ograniczone nastąpi poprzez : - przygotowanie przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego dla wykonanego zakresu podstawowego robót z uwzględnieniem ewentualnych robót zamiennych lub ograniczonych, - sprawdzenie i zaakceptowanie w/w kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru, - spisanie pomiędzy stronami stosownego aneksu finansowego do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-14, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
17.10.2018
Skup Sprzedaż Metali Nieżel...

Jesteśmy skupem i odpadów materiałów budowlanych mieszczącym się na terenie Grodziska Mazowieckiego. Dodatkowo dla naszych klientów lok...

mazowieckie
Inne materiały
17.10.2018
Ponako Tkacz, Wincewicz Sp. j.

Jesteśmy firmą mieszczącą się na terenie Ożarów Mazowieckiego. Głównym profilem naszej działalności jest wynajem sprzętu budowlanego np...

mazowieckie
Wynajem sprzętu budowlanego
17.10.2018
Anion Zbigniew Skrzypczyński

Jesteśmy firmą budowlaną z lokalizacją w Jaktorowie. Zajmujemy się wykonywaniem robót ziemnych oraz rozbiórek na terenie lokalnym. Bez ...

mazowieckie
Inne usługi
17.10.2018
Malbud Krzysztof Malesza

Jesteśmy firmą brukarską z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Głównym profilem działalności naszej firmy jest produkcja oraz sprzedaż ko...

mazowieckie
Brukarstwo