Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa zagrody leśniczówki leśnictwa Królewskie
Budowa zagrody leśniczówki leśnictwa Królewskie
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Susz
woj. warmińsko-mazurskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Państwowa Jednostka Organizacyjna Nieposiadająca Osobowości Prawnej - PGL LP

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa zagrody leśniczówki leśnictwa Królewskie

Numer referencyjny: SA.270.17.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa zagrody leśniczówki leśnictwa Królewskie z infrastrukturą techniczną oraz obsługą geodezyjną i wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiar robót stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych do usług lub robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. W przypadku udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone wg cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego dotyczącego zamówienia podstawowego, natomiast za roboty zamienne wynikające ze zmiany technologii lub zamiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej dotyczącej zamówienia podstawowego, wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone z zachowaniem nośników cenotwórczych, jakie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz cen materiałów, sprzętu i robocizny nie wyższych niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie tych robót.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2019-06-28


II.9) Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 -€“ 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - dalej "PZP" oraz aktów wykonawczych do PZP. 2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający wymaga, by wykonawcy udzielili gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres co najmniej 5 lat, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. 5. Zamawiający stosowanie do postanowień art. 29 ust. 3a ustawy PZP wprowadza w przedmiotowym postępowaniu wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Zamawiający informuje, że w związku z niniejszym wymogiem, sposób dokumentowania zatrudnienia osób zaangażowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia, zasady kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w niniejszym punkcie oraz sankcjonowania Wykonawców z tytułu niespełnienia tych wymagań, opisano odpowiednio w projekcie przyszłej umowy o zamówienie publiczne stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający w ramach niniejszego warunku nie określa szczególnych wymagań.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 1. Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1a oraz 1b pkt. 2 PZP, w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca w ramach niniejszego warunku zobowiązany jest również wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1. Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1a oraz 1b pkt. 3 PZP, w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej (doświadczenie zawodowe), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie budowy lub remontu budynku o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto łącznie. 2. Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1a oraz 1b pkt. 3 PZP, w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej (potencjał kadrowy), Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje: - kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -€“ budowlanej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332. z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz min. 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania w/w uprawnień, - kierownikiem robót -€“ posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach : a. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332. z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania w/w uprawnień Wymagane uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót może spełniać kilka osób pod warunkiem, że każda z nich posiada 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone j/w.Zamawiający w ramach opisanego powyżej warunku dopuszcza łączenie funkcji. 3. 4. Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1a oraz 1b pkt. 3 PZP, w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej (potencjał techniczny), Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. a) samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności min. 5 t - 1 szt. b) koparko -€“ ładowarka - 1 szt. c) komplet rusztowania - 1 szt. d) betoniarka o poj. 250-400 l -€“ 2 szt. e) spawarka elektryczna wirująca 300A -€“ 1 szt. f) spawarka gazowa -€“ 1 szt.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie nie krótszym niż 5 dni, do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu: 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. 2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie nie krótszym niż 5 dni, do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia: 1. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wyżej wymienionej informacji, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. W zakresie zdolności zawodowej (doświadczenie zawodowe) przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. 3. W celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej (potencjał kadrowy) przedstawi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4. W celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o treści szczegółowo określonej w SIWZ. Wykonawca będzie posiadał obowiązek przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, na wezwanie Zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 2 PZP dokumentów, o których mowa w sekcji III.4 ogłoszenia . Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza o nich informacje w oświadczeniach -€“ zał. nr 3 i 4 do SIWZ. 2. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) oświadczenia -€“ zał. nr 3 i 4 do SIWZ - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4- pkt 2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4- pkt 3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem z sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4- pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.4 pkt 2 składa dokument, o którym mowa w sekcji III.7 pkt 3 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 18 000,00 PLN w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy: 1) w pieniądzu na rachunek zamawiającego: 48 1020 1811 0000 0802 0249 0373 PKO BANK POLSKI SA z adnotacją - wadium w postępowaniu na -€“ "Budowa zagrody leśniczówki leśnictwa Królewskie" 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) w gwarancjach bankowych. 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium składane w innych formach niż pieniężna należy złożyć w następujący sposób: oryginał wadium należy złożyć w sekretariacie do dnia 06.11.2017 r. do godziny 9.30, natomiast kopię należy załączyć do oferty. Na żądanie wykonawcy pracownik sekretariatu potwierdzi odbiór oryginału wadium. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy. Wadium w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 06.11.2017 r. do godz. 9.30 nastąpi uznanie na rachunku bankowym Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia. I. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęskami żywiołowymi; b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej wykonania robót; b) wystąpienia nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, geologicznych; 3) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń; b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego w rozumieniu przepisów ustawy. Warunki dokonania zmiany: W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 -€“ 4, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. II. Zmiana materiałów lub sposobu spełnienia świadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 5) możliwość użycia innych materiałów lub urządzeń z korzyścią dla zamawiającego, np. powodujących: a) obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b) poprawienie parametrów technicznych - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. III. Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. Zakres robót i sposób ich wykonania może ulec zmianie w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej lub jeżeli będzie to konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. IV. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy. Wynagrodzenie za roboty zamienne wynikające ze zmiany technologii lub zamiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w toku realizacji przedmiotu umowy, zostanie ustalone z zachowaniem nośników cenotwórczych, jakie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz cen materiałów, sprzętu i robocizny nie wyższych niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie tych robót. Warunki dokonania zmiany: Strony dokonają zmiany wynagrodzenia, jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. V. Zmiana wysokości wynagrodzenia: 1. Wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy może ulec zmianie poprzez zmianę wysokości stawek za poszczególne rodzaje czynności zawarte w Kosztorysie Ofertowym w przypadku wystąpienia: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust.1 wymaga od Wykonawcy złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia zawierającego szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian określonych w ust. 1 pkt 1-3 na wynagrodzenie Wykonawcy oraz załączenia dokumentów potwierdzających wzrost kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca jest obowiązany dokładnie wykazać, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w ust. 1 wpłynęły na koszty wykonania zamówienia ze wskazaniem tego wpływu na koszt poszczególnych rodzajów czynności zawartych w Kosztorysie Ofertowym. 3. W przypadku wzrostu kosztów wykonania zamówienia w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca przedstawi w szczególności kalkulację kosztów przyjętą przy sporządzaniu oferty i kalkulację kosztów po wejściu w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 4. W przypadku wzrostu kosztów wykonania zamówienia w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca przedstawi w szczególności: a) liczbę osób, wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności w ramach przedmiotowego zamówienia, otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę lub minimalną stawkę godzinową, przyjętych przy kalkulowaniu ceny ofertowej oraz zatrudnionych po wejściu w życie zmian, b) informację, czy osoby te są jednocześnie zatrudnione przy realizacji innych umów zawartych przez Wykonawcę, c) kalkulację kosztów przyjętą przy sporządzaniu oferty i kalkulację kosztów wynikającą z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia. 5. W przypadku wzrostu kosztów wykonania zamówienia w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Wykonawca przedstawi w szczególności kalkulację kosztów przyjętą przy sporządzaniu oferty i kalkulację kosztów po wejściu w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 6. Zamawiający weryfikuje dokumenty złożone przez Wykonawcę i dokonane przez niego obliczenia. W razie potrzeby Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń w terminie nie krótszym niż 7 dni lub odpowiednio zmodyfikuje obliczenia Wykonawcy. 7. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wpływu zmian, o których mowa w ust.1, na koszty wykonania zamówienia, Zamawiający odmówi waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. 8. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy strony niezwłocznie zawrą aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z mocą obowiązującą: a) od dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 1 - w przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie tej zmiany, b) od dnia jego zawarcia - w przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust.1.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-06, godzina: 09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
16.03.2019
Łukasz Wójcik

Wykonujemy tynki maszynowe na terenie dolnego śląska. Na rynku działamy już 15 lat. Pracujemy na każdym materiale. Jesteśmy autor...

dolnośląskie
Usługi ogólnobudowlane
14.03.2019
Topaz s.c.

Zachęcamy do kooperacyj z przedsiębiorstwem Topaz z siedzibą w siedzibą w miejscowości Tadzino. Słyniemy z wydobywania kruszyw, przy wy...

pomorskie
Inne materiały
14.03.2019
Veyna-Weyna i S-ka Sp. j.

Firma Vejna od wielu lat zajmuję się produkcja paneli aluminiowych i PCV. Dzięki nowoczesnej linii technologi obrabiarek sterowanych nu...

kujawsko-pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
10.03.2019
RoletyAlu Piotr Kala

Firma RoletyAlu to producent rolet i bram, żaluzji, markiz, okien ze Śląska. Nasza firma oferuje fachowe doradztwo, świadczy usługi mon...

śląskie
Żaluzje i rolety