Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   "Remont schodów wejściowych głównych, schodów do części piwn...
"Remont schodów wejściowych głównych, schodów do części piwn...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Boguszów-Gorce
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
ZA POMOCĄ KURIERA, POCZTY POLSKIEJ I ZŁOŻENIE JEJ W SEKRETARIACIE NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Remont schodów wejściowych głównych, schodów do części piwnicznej oraz zejścia do bazy sprzętu przeciwpożarowego w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Wałbrzych".

Numer referencyjny: SA. 270.19.2017.AC

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są prace budowlane, niezbędnie do realizacji zadania pod nazwą: "Remont schodów wejściowych głównych, schodów do części piwnicznej oraz zejścia do bazy sprzętu przeciwpożarowego w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Wałbrzych", pozostającym we własności Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie -€“ Gorcach, w obrębie Stary Lesieniec, działka nr 9. Adres administracyjny inwestycji (lokalizacja obiektu): Województwo dolnośląskie, Powiat wałbrzyski, Gmina Boguszów -€“ Gorce, obręb ewidencyjny nr 0006 Stary Lesieniec, dz. ewidencyjna nr 9. 2. Wykonanie robót budowlanych obejmuje następujące czynności: a. Prace przygotowawcze, b. Organizację placu budowy, placów składowych, zaplecza budowy i czynności dozoru, c. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ SA.270.19.2017.AC oraz dokumentacją projektową i techniczną: przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, normami, z należytą starannością.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111300-1, 45400000-1, 45442100-8, 45442100-8, 45442100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2017-12-11

II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 40 000,00 PLN

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (w rozdziale V ust. 3 pkt 2 SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Niezwłocznie po otwarciu ofert (art. 86 ust 5 PZP) Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Następnie Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców (załącznik nr 4,5).

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz.359 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski O/Wałbrzych 28 1050 1575 1000 0022 9681 3450 z dopiskiem: wadium -€“ znak sprawy SA.270.19.2017.AC Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 31.10.2017r., do godz. 08:00. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna, tj.: poręczenia bankowego lub SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ( sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem -€“ określenie przedmiotu zamówienia c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 8. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP), z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 PZP, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej winno być wystawione na każdego z członków konsorcjum albo też wymaga się , aby z treści w/w dokumentu wynikało, że Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum są w jakikolwiek sposób dokumentem tym objęci.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Istotne dla stron postanowienia, określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych, z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia, zgodnie z § 18 wzoru umowy tj. Zmiana Umowy. 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w razie wystąpienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności: 1) potrzeby wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i STWiORB, będących podstawą realizacji przedmiotu Umowy, wywołanej zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej, a także zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych, technologicznych lub innymi okolicznościami, 2) potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonania robót budowlanych, wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, w organizacji spełnienia świadczenia, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych lub innymi okolicznościami, 3) potrzeby zmiany terminu realizacji Umowy spowodowanej: a. Wystąpieniem warunków atmosferycznych mających wpływ na brak możliwości lub istotne utrudnienie wykonywania umowy, b. Zmianami wynikającymi ze zmian przepisów prawa, norm, standardów, wiedzy technicznej, warunkami ochrony środowiska, itp., c. Zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania realizacji umowy, zgód, pozwoleń osób trzecich i organów, d. Okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, powodującymi konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy, e. W przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, potwierdzonego Inspektora Nadzoru na piśmie, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia, f. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności w przypadku istotnych błędów w dokumentacji projektowej, aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót, itp., g. Niesprzyjające warunki atmosferyczne utrudniające wykonanie przedmiotu umowy pozostają bez wpływu na termin określony w ust.1 niniejszej umowy, chyba że w skutek ich występowania nie można prowadzić robót w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej. h. Realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, i. Okolicznościami będącymi następstwem działania organów administracji i innych podmiotów trzecich, j. Konieczność wykonania robót dodatkowych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego -€“ w tym przypadku termin realizacji przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o liczbę dni, jaka niezbędna będzie do wykonania robót dodatkowych. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4) Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji robót objętych umową inaczej niż to przewiduje dokumentacja projektowa i techniczna, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcje, niż określone w dokumentacji projektowej i technicznej, jeżeli zmiany te nie wpłyną negatywnie na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania umowy, jak też na zwiększenie kosztów eksploatacji obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą akceptowane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych, korzystnych dla środowiska. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać jego pisemną akceptację, po której dopiero będzie mógł przystąpić do prac. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe po przygotowaniu: - Opisu zmiany; - Uzasadnienia zmiany; - Kosztu zmiany i sposobu jego obliczenia; -Wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia (Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty); - Wpływu zmiany na termin zakończenia umowy; -Protokołu konieczności, który będzie stanowić integralną część umowy, zaakceptowaną przez Wykonawcę i Zamawiającego. Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany dokumentacji projektowej i technicznej, Wykonawca dokonuje je na własny koszt z zachowaniem przepisów wynikających z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Jeżeli dokumentacja projektowa zmieniona przez Wykonawcę w wyniku wprowadzenia nowych rozwiązań będzie posiadała wady lub błędy, Wykonawca poprawi dokumentację na własny koszt i w terminie uzgodnionym przez strony. 5) Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: a. Ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania Umowy, b. Ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy. Fakt braku konieczności wykonania robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, stwierdza Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą. Ograniczenie zakresu przedmiotowego Umowy, może być dokonane po przygotowaniu: opisu zmiany, uzasadnienia zmiany, kosztu zmiany i sposobu jego obliczenia, wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia, wpływu zmiany na termin zakończenia umowy, protokołu konieczności, który będzie stanowić integralną część umowy, zaakceptowaną przez Wykonawcę i Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia. c. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji przedmiotu Umowy, o wielkość tej stawki -€“ zmiana nastąpić może na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, d. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 2. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. 3. Zamawiający dopuszcza ponadto następujące zmiany umowy: 1) dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym od dotychczasowego Wykonawcy o ile stały się niezbędne i zostaną spełnione następujące warunki: a. Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b. Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c. Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 2) Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. c. oraz ust. 2.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 PZP w związku z art. 96 ust. 3 PZP, oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 6. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 7. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz koperty zawierającej ofertę. Na kopercie z dokumentami zawierającym informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić napis: "Załączniki zastrzeżone -€“ tajemnica przedsiębiorstwa". Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania dokumentów zastrzeżonych w treści druku formularza ofertowego wraz z podaniem podstawy zastrzeżenia zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie dokumenty składane w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę będą traktowane jak dokumenty jawne. 9. Zastrzeżenie informacji, które nie stanową tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie -€“ zgodnie z uchwałą SN z dnia 20 października 2005r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 PZP, Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. 11. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-31, godzina: 08:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: JĘZYK POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający wyznaczy termin podpisania umowy. 2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed zawarciem umowy są oni zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać: 1) strony umowy, 2) cel działania, 3) sposób współdziałania, 4) zakres prac przewidzianych do wykonania przypisany każdemu z tych Wykonawców, 5) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 6) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji całości przedmiotu zamówienia), 7) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jej członków do czasu wykonania zamówienia. 3. W przypadku, gdy Wykonawcy będą już znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia, oraz dane kontaktowe osób do kontaktu z nimi, Wykonawca informuje o tym Zamawiającego przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Dostarczenie Zamawiającemu projektu umowy, jaką Wykonawca zamierza zawrzeć z podwykonawcą celem jej akceptacji -€“ jeżeli Wykonawca wskazał w ofercie, że część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy. 4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy, powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 5. Zamawiający informuje, że przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kosztorys budowlany szczegółowy, tj. sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych, z zestawieniem elementów oraz podaniem danych wyjściowych do kosztorysowania, który będzie odpowiadać swoją wartością cenie, narzutom i stawce roboczogodziny podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta wybrana została, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP (art. 94 ust 3 PZP). 7. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. 8. Podpisanie umowy nastąpi w trybie ustalonym pomiędzy Stronami. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY, W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust. 8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 2. Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. XI. PODWYKONAWSTWO 1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do: a)określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty -€“ załącznik nr 3 do SIWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych. b) wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie. c) przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy PZP. d) zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje wykonawcę aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach określony w SIWZ jak dla wykonawcy). e) dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia na zasoby, których wykonawca się powołuje, zapisy pkt. d) stosuje się odpowiednio. f) jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. g) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia (art. 36ba. ust. 4 PZP). h) Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy który nie udostępnił swoich zasobów. i) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia jeżeli uzna, że jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 36ba. ust. 2 PZP jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zapisy stosuje się wobec dalszych podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia 2.Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określone zostały w §9 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cena -€“ należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 poz. 915 z późn. zm.). 2. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę ryczałtową uwzględniając wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. 3. Zapłata za kompleksowe wykonanie zadania odbywać się będzie w formie ryczałtowej, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego. Rodzaj wynagrodzenia ryczałtowego określa art. 632 Kodeksu cywilnego następująco: "Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę". Uwaga: Cena za wykonanie zadania ma być podana jako cena ryczałtowa. Wykonawca przygotowujący ofertę musi tak skalkulować cenę ryczałtową, by przygotowane wynagrodzenie obejmowało wykonanie zamówienia zgodnie z dołączonym do SIWZ przedmiarem robót, dokumentacja projektową , Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i pozostałymi zapisami SIWZ. Przedstawiony w przetargu przedmiar robót jest tylko materiałem pomocniczym i może nie zawierać zestawienia wszystkich niezbędnych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeśli na etapie realizacji okaże się, iż nie uwzględnił on (nie skalkulował) elementów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. W razie wątpliwości dotyczącej złożonej oferty, zgodnie z art. 87 PZP, Zamawiający zażąda wyjaśnień do złożonej oferty. Jeżeli w wyniku złożonych wyjaśnień okaże się, iż Wykonawca w kosztach pominął elementy opisane w dokumentacji projektowej i technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i SIWZ, wówczas taka oferta zostanie odrzucona. 4. Zamawiający informuje, że przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kosztorys budowlany szczegółowy, który będzie odpowiadać swoją wartością cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznika nr 3 do SIWZ). W sporządzonym kosztorysie, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje opisane w przedmiarze robót, z uwzględnieniem narzutów i stawki za roboczogodzinę, wskazanych w formularzu ofertowym. 5. Wykonawca powinien wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości przed złożeniem oferty.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
16.10.2018
Sfera Nieruchomości S.C. Pa...

Jeżeli szukasz sprawdzonej i profesjonalnej agencji nieruchomości w Bydgoszczy, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy S...

kujawsko-pomorskie
Agencje nieruchomości
16.10.2018
Archi Bia Pracownia Projekt...

Z dużą przyjemnością prezentujemy Państwu ofertę Pracowni Architektury Archi Bia, która swoją siedzibę ma w Białymstoku. Oferujemy szer...

podlaskie
Budynki mieszkalne
16.10.2018
Pracownia Projektowa Archit...

Tarnowska Pracownia projektowa Architekt Agnieszka Jaderny-Gawron swoją działalność prowadzi od 1996 r. , oferując funkcjonalne wnętrza...

małopolskie
Budynki mieszkalne
15.10.2018
Bakron - Stanisław Białoszycki

W Pyrzycach w województwie zachodniopomorskim mieści się siedziba firmy BAKRON. Na rynku działamy od 1993 roku proponując najwyższej ja...

zachodniopomorskie
Budynki mieszkalne