Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW DROGI LEŚNEJ NR 220/213 W LEŚNICTWIE B...
PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW DROGI LEŚNEJ NR 220/213 W LEŚNICTWIE B...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Boguszów-Gorce
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
ZA POMOCĄ KURIERA, POCZTY POLSKIEJ I ZŁOŻENIE JEJ W SEKRETARIACIE NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW DROGI LEŚNEJ NR 220/213 W LEŚNICTWIE BIAŁY KAMIEŃ

Numer referencyjny: SA. 270.18.2017.AC

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi leśnej, na 9 odcinkach o łącznej długości około 3,8 km, zlokalizowanej w całości na gruncie własności Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie - Gorcach, w obrębie leśnym Wałbrzych, Leśnictwie Biały Kamień. Adres administracyjny przedsięwzięcia: Województwo Dolnośląskie, Powiat Wałbrzyski, Gmina Szczawno- Zdrój, obręb ewidencyjny nr 0003 Szczawno -€“ Zdrój 3, dz. nr 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 37, 38. Droga, która podlega przebudowie, stanowi drogę o nawierzchni szutrowej (tłuczniowej), służącą do transportu surowca drzewnego.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45220000-5, 45111213-4, 45111213-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. 2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. 3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 będą udzielane dotychczasowemu Wykonawcy po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-07-15

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w następujących terminach: a. ETAP I -€“ wymagane bezwzględne wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie przewidzianym w harmonogramie realizacji robót wg załącznika nr 9b do SIWZ -€“ do dn. 15.12.2017r. -€“ odbiór częściowy, b. ETAP II -€“ pozostałe roboty (wykonanie całości zamówienia) -€“ 100% - do dnia 15.07.2018r. -€“ odbiór końcowy.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 groszy).

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej:  dwie roboty budowlane, z zakresu prac budowlanych związanych z budową, przebudową, odbudową lub remontem dróg, o nawierzchniach twardych nieulepszonych (szutrowe/tłuczniowe), o wartości nie mniejszej niż 500 000, 00 zł brutto każda (załącznik nr 4). Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót, o mniejszym zakresie, dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej, lub  jedną robotę budowlaną, z zakresu prac budowlanych związanych z budową, przebudową, odbudową lub remontem dróg, o nawierzchniach twardych nieulepszonych (szutrowe/tłuczniowe), o wartości nie mniejszej niż 1 000 000, 00 zł brutto (załącznik nr 4). Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót, o mniejszym zakresie, dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w celu realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował urządzeniami technicznymi (sprzętem) w postaci (załącznik nr 5):  koparko - ładowarki kołowej o pojemności łyżki min. 0,25m3 -€“ minimum 2 sztuki;  samochodu ciężarowego samowyładowczego do transportu kruszywa, o minimalnej ładowności 10 ton -€“ minimum 3 sztuki;  walca samojezdnego, o masie nie mniejszej niż 10 ton -€“ minimum 1 sztuka;  zagęszczarki płytowej do gruntów i nawierzchni o masie nie mniejszej niż 200kg -€“ minimum 1 sztuka. c) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż do uczestnictwa w wykonaniu przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami, co najmniej (załącznik nr 6):  dwie osoby posiadające uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki kołowej, o pojemności łyżki min. 0,25m3;  trzy osoby posiadające uprawnienia do obsługi samochodu ciężarowego samowyładowczego, o ładowności min. 10 ton;  jedną osobą posiadającą uprawnienia do obsługi walca samojezdnego, o masie nie mniejszej niż 10 ton;  jedną osobą do obsługi zagęszczarki płytowej do gruntów i nawierzchni, o masie nie mniejszej niż 200 kg. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne uprawnienia albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz.65).  Wykonawca udowodni, iż do uczestnictwa w wykonaniu przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą w charakterze Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -€“ Prawo budowlane oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych) w kierowaniu robót budowlanych w zakresie dróg. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne uprawnienia albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz.65).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia"/"nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach, następnie potwierdzonych w dokumentach i/lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale VI SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (w rozdziale V ust. 3 pkt 2 SIWZ). 3) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty (rozdział V ust 3 pkt 3 litera a) SIWZ). b) wykazu urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację urządzeń technicznych (rozdział V ust 3 pkt 3 litera b) SIWZ). c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenia usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (rozdział V ust 3 pkt 3 litera c) SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ: Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, zgodnie z art. 86 ust 5 PZP. Następnie Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców. 7. WYKONAWCY SPOZA RP: Informacje dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamiast dokumentów, o których mowa w: ust.6 pkt 1, litera a) -€“ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz ust. 5 pkt 5 i 6 PZP. Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. ust.6 pkt 1, litera b)-d) -€“ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczące terminów wystawienia dokumentów nie wcześniej niż 3 lub 6 miesiące stosuje się odpowiednio. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 6 pkt 1, litera a), składa dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczące terminów wystawienia dokumentów nie wcześniej 6 miesięcy stosuje się odpowiednio. 5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 8. INNY PODMIOT: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w rozdziale V ust. 3) innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a PZP). Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu (niewiążący wzór zobowiązania o oddanie wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ). Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do postawionych warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) złożenia informacji o podmiocie w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ). 2) pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów Wykonawcy na czas realizacji zamówienia. 3) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt 1. Dokumenty wymienione w ust 6 pkt 1 Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. 9.KONSORCJUM/SPÓŁKA CYWILNA: W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): 1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty -€“ treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają Wykonawcy wspólnie lub Wykonawca, który dany warunek spełnia (załącznik nr 8 do SIWZ); 4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (załącznik nr 7 do SIWZ); 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 - każdy Wykonawca osobno. 6) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów, który będzie uprawniony do kontaktowania się z Zamawiającym; 8) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 9) W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio. 10. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasoby, których nie powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, przedstawił w odniesieniu do tych podwykonawców dokumentów wymienionych w rozdziale VI ust. 6 pkt 1 litera a, b, c, d) SIWZ. 11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegała będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 13. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wskazanych przez Zamawiającego w ust. 6 pkt 3 lit. a) (zdolność techniczna lub zawodowa), Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu(Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126)). 14. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wskazanych przez Zamawiającego w ust. 6 pkt 2 lit. a) (sytuacja ekonomiczna lub finansowa), Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust 2c PZP). 15. Pozostałe postanowienia dotyczące dokumentów i oświadczeń: 1) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1114 z późn.zm.), 2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, 3) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów, o których mowa powyżej, 4) Oświadczenia, których Zamawiający żąda na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126), od Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP składane są w oryginale; inne dokumenty, których żąda Zamawiający na podstawie przedmiotowego rozporządzenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 5) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, 6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, których wymaga na podstawie w/w rozporządzenia, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, 7) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 8) W przypadku samodzielnego pobrania przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, których pobranie jest możliwe wyłącznie w języku innym niż polski, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski tych dokumentów. 9) W zakresie, którego nie regulują postanowienia SIWZ, zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy PZP oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10) Jeżeli Wykonawca o którym mowa w art. 24aa ust 1 PZP, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postepowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. Jeżeli będzie, to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Przedstawione w niniejszych materiałach przetargowych załączniki do SIWZ są jedynie wzorami. Oferta i załączniki do niej mogą zostać przedstawione w innej formie na formularzach Wykonawcy. Istotne jest jedynie, aby formularze te zawierały wszelkie informacje, o jakie chodzi Zamawiającemu zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do SIWZ.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11 000,00 zł . 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz.359 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski O/Wałbrzych 28 1050 1575 1000 0022 9681 3450 z dopiskiem: wadium - "Przebudowa fragmentów drogi leśnej nr 220/213 w Leśnictwie Biały Kamień" . Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 26.10.2017r., do godz. 8:00. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna, tj.: poręczenia bankowego lub SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ( sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem -€“ określenie przedmiotu zamówienia c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 8. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP), z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 PZP, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej winno być wystawione na każdego z członków konsorcjum albo też wymaga się , aby z treści w/w dokumentu wynikało, że Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum są w jakikolwiek sposób dokumentem tym objęci.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w razie wystąpienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności: 1) potrzeby wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i STWiORB, będących podstawą realizacji przedmiotu Umowy, wywołanej zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej, a także zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych, technologicznych lub innymi okolicznościami, 2) potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonania robót budowlanych, wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, w organizacji spełnienia świadczenia, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych lub innymi okolicznościami, 3) potrzeby zmiany terminu realizacji Umowy spowodowanej: a. Zmianami wynikającymi ze zmian przepisów prawa, norm, standardów, wiedzy technicznej, warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi, ochrony środowiska, itp., b. Zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania realizacji zamówienia, zgód, pozwoleń osób trzecich i organów, c. Okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, powodującymi konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy, d. W przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku działania siły wyższej, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem terminu wykonania zamówienia, e. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności w przypadku istotnych błędów w dokumentacji projektowej, kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót, itp., f. Z powodu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania Umowy. Opady normatywne, mróz itp. nie są powodem do przedłużenia terminu, g. Realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, h. Realizacji, w sąsiedztwie drogi poddawanej przebudowie, prac z zakresu gospodarki leśnej i z nią związanych, co może mieć miejsce w razie zaistnienia uzasadnionej potrzeby Zamawiającego. Wykonawca może wnioskować o zmianę terminu wykonania umowy w przypadku gdy wykonanie prac wymienionych w zdaniu poprzedniej będzie miało wpływ na konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, i. Okolicznościami będącymi następstwem działania organów administracji i innych podmiotów trzecich, j. Spowodowane warunkami archeologicznymi gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych -€“ w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni koniecznych na przeprowadzenie badań ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytków na kontynuowanie robót, k. Spowodowane ujawnieniem na terenie realizacji robót niewybuchów lub niewypałów -€“ w tym przypadku termin zakończenia zamówienia może zostać przedłużony o liczbę dni trwania poszukiwania i oczyszczania terenu realizacji robót z niewypałów i niewybuchów, l. Konieczność wykonania robót dodatkowych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego -€“ w tym przypadku termin realizacji przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o liczbę dni, jaka niezbędna będzie do wykonania robót dodatkowych. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4) zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej i technicznej wykonania robót: a. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, b. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru, w szczególności w przypadku gdy: - nastąpi konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej i technicznej dla przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania, - wystąpi niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, - pojawią się na rynku materiały, części lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji robót objętych umową inaczej niż to przewiduje dokumentacja projektowa i techniczna, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcje, niż określone w dokumentacji projektowej i technicznej, jeżeli zmiany te nie wpłyną negatywnie na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną obiektu oraz na przedłużenie terminu wykonania umowy, jak też na zwiększenie kosztów eksploatacji obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą akceptowane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych, korzystnych dla środowiska. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać jego pisemną akceptację, po której dopiero będzie mógł przystąpić do prac. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe po przygotowaniu: - Opisu zmiany; - Uzasadnienia zmiany; - Kosztu zmiany i sposobu jego obliczenia; - Wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia (Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty); - Wpływu zmiany na termin zakończenia umowy; - Protokołu konieczności, który będzie stanowić integralną część umowy, zaakceptowaną przez Wykonawcę i Zamawiającego. Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca dokonuje je na własny koszt z zachowaniem przepisów wynikających z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Jeżeli dokumentacja projektowa zmieniona przez Wykonawcę w wyniku wprowadzenia nowych rozwiązań będzie posiadała wady lub błędy, Wykonawca poprawi dokumentację na własny koszt i w terminie uzgodnionym przez strony. 5) Wystąpi konieczność zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy. Jeśli osoby te winny spełniać określone wymagania, to Wykonawca potwierdzi to w sposób przewidziany w Umowie i SIWZ SA.270.18.2017.AC. -€“ zmiana nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i jego pisemnej akceptacji, 6) Wystąpi konieczność zmiany osób wyznaczonych przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji umowy -€“ zmiana nastąpić może na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy dokonanego przez Zamawiającego. 7) Wykonawca w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie, zamówienia, 8) Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: a. Ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania Umowy, b. Ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy. Fakt braku konieczności wykonania robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, stwierdza Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą, Ograniczenie zakresu przedmiotowego Umowy, może być dokonane po przygotowaniu: opisu zmiany, uzasadnienia zmiany, kosztu zmiany i sposobu jego obliczenia, wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia, wpływu zmiany na termin zakończenia umowy, protokołu konieczności, który będzie stanowić integralną część umowy, zaakceptowaną przez Wykonawcę i Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia. c. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji przedmiotu Umowy, o wielkość tej stawki -€“ zmiana nastąpić może na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, d. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 2. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. 3. Zamawiający dopuszcza ponadto następujące zmiany umowy: 1) dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym od dotychczasowego Wykonawcy o ile stały się niezbędne i zostaną spełnione następujące warunki: a. Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b. Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c. Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 2) zostaną spełnione łącznie następujące warunki: a. Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, 3) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: a. W wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, b. W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy PZP oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 ustawy PZP. 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5, 6, 8 lit. c. oraz ust. 2.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 PZP w związku z art. 96 ust. 3 PZP, oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 6. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 7. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz koperty zawierającej ofertę. Na kopercie z dokumentami zawierającym informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić napis: "Załączniki zastrzeżone -€“ tajemnica przedsiębiorstwa". Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania dokumentów zastrzeżonych w treści druku formularza ofertowego wraz z podaniem podstawy zastrzeżenia zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie dokumenty składane w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę będą traktowane jak dokumenty jawne. 9. Zastrzeżenie informacji, które nie stanową tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie -€“ zgodnie z uchwałą SN z dnia 20 października 2005r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 PZP, Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. 11. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz koperty zawierającej ofertę. Na kopercie z dokumentami zawierającym informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić napis: "Załączniki zastrzeżone -€“ tajemnica przedsiębiorstwa". Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania dokumentów zastrzeżonych w treści druku formularza ofertowego wraz z podaniem podstawy zastrzeżenia zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-26, godzina: 08:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: JĘZYK POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający wyznaczy termin podpisania umowy. 2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed zawarciem umowy są oni zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać: 1) strony umowy, 2) cel działania, 3) sposób współdziałania, 4) zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z tych Wykonawców, 5) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 6) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji całości przedmiotu zamówienia), 7) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jej członków do czasu wykonania zamówienia. 3. W przypadku, gdy Wykonawcy będą już znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia, oraz dane kontaktowe osób do kontaktu z nimi, Wykonawca informuje o tym Zamawiającego przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Dostarczenie Zamawiającemu projektu umowy, jaką Wykonawca zamierza zawrzeć z podwykonawcą celem jej akceptacji -€“ jeżeli Wykonawca wskazał w ofercie, że część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy. 4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy, powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 5. Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót będących przedmiotem zamówienia. Zakres ubezpieczenia OC powinien obejmować działalność gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie. Kserokopię polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z kserokopiami dowodów potwierdzających opłacenie wymagalnych na dzień zawarcia umowy, przewidzianych nią składek, potwierdzonych za zgodność z oryginałem -€“ Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy. W przypadku, gdy Wykonawca posiada już aktualną na dzień zawarcia umowy polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, która w trakcie obowiązywania umowy traci swą ważność, zobowiązany zostanie do przekazania Zamawiającemu kserokopii polisy aktualnej na dzień zawarcia umowy (wraz z kserokopiami dowodów opłacenia wymagalnych na dzień zawarcia umowy składek) a także do zawarcia kolejnych umów ubezpieczenia w trakcie realizacji zamówienia i przedłożenia Zamawiającemu kserokopii dowodów ich zawarcia wraz z kserokopiami dowodów potwierdzających opłacenie przewidzianych nimi, wymagalnych składek -€“ w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia (w przypadku dowodów opłacenia składek -€“ w terminie do 7 dni od daty ich opłacenia zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia). 6. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia osób, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę wykazem osób, złożonym w celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w Rozdziale V ust. 3 pkt. 3 ppkt 3 litera c) (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby, których dotyczą) tj.:  kopie uprawnień do obsługi koparko-ładowarek kołowych, o pojemności łyżki min. 0,25m3;  kopie uprawnień do obsługi samochodów ciężarowych samowyładowczych, o ładowności min. 10 ton;  kopie uprawnień do obsługi walca samojezdnego, o masie nie mniejszej niż 10 ton.  dokumenty dotyczące kierownika budowy: -€˘ oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy na zadanie pn.: "PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW DROGI LEŚNEJ NR 220/213 W LEŚNICTWIE BIAŁY KAMIEŃ"; -€˘ kopie decyzji o posiadanych kwalifikacjach zawodowych; -€˘ zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 7. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wskazane w §7 ust. 10 wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ) dotyczące osób zatrudnionych na umowę o pracę, wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, opisane w SIWZ . 8. Zamawiający informuje, że przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kosztorys budowlany szczegółowy, tj. sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych, z zestawieniem elementów oraz podaniem danych wyjściowych do kosztorysowania, który będzie odpowiadać swoją wartością cenie, narzutom i stawce roboczogodziny podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, załącznik nr 3 do SIWZ. 9. Przed zawarciem umowy Wykonawca, zobowiązany jest dostarczyć: - dowód wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na okres trwania umowy i na okres rękojmi; - plan BIOZ. 10. Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta wybrana została, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP (art. 94 ust 3 PZP). 11. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. 12. Podpisanie umowy nastąpi w trybie ustalonym pomiędzy Stronami. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10% ceny całkowitej zamówienia (art. 150 PZP). 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Treść gwarancji, poręczenia (gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa) musi być akceptowalna przez Zamawiającego i zgodna z przepisami. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na, rachunek bankowy nr: ING Bank Śląski o/Wałbrzych 09 1050 1908 1000 0022 8572 6804 z dopiskiem na blankiecie przelewu: ZABEZPIECZNIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY - "Przebudowa fragmentów drogi leśnej nr 220/213 w Leśnictwie Biały Kamień". 5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia, o których mowa w ust. 2. 6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy. 7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób (art. 151 PZP): 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty bezusterkowego protokolarnego końcowego odbioru robót, 30 % wartości zabezpieczenia (kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady) zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY, W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB, W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 22 §1 USTAWY Z DNIA 26 CZERWCA 1974R. - KODEKS PRACY Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w myśl ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017r. poz. 60 i 962), osób wykonujących roboty budowlane związane z obsługą wykorzystywanego sprzętu mechanicznego, posiadające uprawnienia do obsługi urządzeń technicznych, wymaganych do realizacji zamówienia tj.: a. koparko-ładowarek kołowych, o pojemności łyżki min. 0,25m3; b. samochodów ciężarowych samowyładowczych o ładowności min. 10 ton; c. walca samojezdnego, o masie nie mniejszej niż 10 ton; d. zagęszczarki płytowej do gruntów i nawierzchni, o masie nie mniejszej niż 200 kg. Zamawiający nie wymaga, by na podstawie umowy o pracę, określonej w zdaniu poprzednim, zatrudniony był Wykonawca oraz podwykonawca, będący osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą. Szczegółowe zasady dotyczące: - sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP; - uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także; - rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, opisane zostały w §7 we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. XII. PODWYKONAWSTWO 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz danych firm podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawcy będą już znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia, oraz dane kontaktowe osób do kontaktu z nimi, Wykonawca informuje o tym Zamawiającego przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 36ba. ust. 1 PZP jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zapisy stosuje się wobec dalszych podwykonawców. Zgodnie z art. 36ba. ust. 2 PZP jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zapisy stosuje się wobec dalszych podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia (art. 36ba. ust. 4 PZP). 2. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określone zostały w §9 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały
17.05.2019
Progressc s.c.

Oferujemy szereg usług mających na celu spełnienie marzeń klienta o własnym domu. Realizujemy zamysł klienta dotyczący powstawania domu...

lubelskie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Przedsiębiorstwo Usługowo-H...

Firma działająca na terenie całej Polski, jak i za granicą, jako producent drewnianych materiałów wykończeniowych, w tym schodów z drew...

małopolskie
Stolarstwo