Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa budynku biurowo - administracyjnego Delegatury Ma...
Przebudowa budynku biurowo - administracyjnego Delegatury Ma...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Kraków
woj. małopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja rządowa terenowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
oferty w postępowaniu należy złożyć w wersji pisemnej (przesłać lub złożyć pod podanym niżej adresem)

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa budynku biurowo - administracyjnego Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Oddział w Tarnowie - budynek 1, 2, 5 przy al. Solidarności 5-9, celem dostosowania do potrzeb przepisów przeciwpożarowych - etap I

Numer referencyjny: WL-IV.272.23.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych stanowiących wybrane elementy oznaczone jako etap I zadania pn. Przebudowa budynku biurowo -€“ administracyjnego Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Oddział w Tarnowie -€“ budynek nr 1, 2, 5 przy Al. Solidarności 5-9, celem dostosowania do potrzeb przepisów przeciwpożarowych. Krótki opis przewidywanych prac W zakres etapu I wchodzi: wykonanie wydzielenia pod względem przeciwpożarowym przedsionków przeciwpożarowych w budynku nr 5 polegające na wymianie istniejących drzwi i ścianek z korytarzy do przedsionka na parterze, na piętrze nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (łącznie 16 szt.) oraz drzwi z przedsionka na klatkę schodową ewakuacyjną na wszystkich kondygnacjach od piwnic do 8 piętra włącznie (łącznie 10 szt.) -€“ zaprojektowane zostały drzwi aluminiowe w klasie odporności EIS 30, natomiast ścianki aluminiowe EI 60, wymiana drzwi będzie również wymagała wymiany nadproży oraz uzupełnienia ścian murowanych wraz z ich tynkowaniem i malowaniem; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym materiały, jakie należy zastosować przy realizacji zamówienia oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia, zostały określone w załącznikach do siwz: zał. nr 1 do siwz - wzór umowy, zał. nr 5 do siwz -€“ dokumentacja projektowa z przedmiarem robót, zał. nr 6 do siwz - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ("STWiOR"). UWAGA: Projekt budowlano -€“ wykonawczy oraz STWiOR zostały opracowane na całość zadania dotyczącego dostosowania do wymogów przepisów przeciwpożarowych kompleksu budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Delegatura w Tarnowie. Obiekt składa się z trzech budynków -€“ budynek średniowysoki nr 1, budynek niski nr 2 oraz budynek wysoki nr 5.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45421000-4, 45421131-1, 45421141-4, 45440000-3, 45442100-8, 44221220-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach: 60
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 280 000,00 złotych.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) dysponują osobą/osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym osobą posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -€“ budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z późn. zm.). Uwaga: W przypadku składania ofert przez Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych uprawnień, w tym uzyskane w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65, z późn. zm.). 2) posiadają doświadczenie w realizacji prac ogólnobudowlanych, w tym wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto min. 250 000,00 złotych, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie "czynnego obiektu budowlanego" (będącego w trakcie użytkowania) w zakresie branży budowlanej, które obejmowały swym zakresem rodzaje robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, tj. m.in. prace związane z montażem ślusarki (stolarki) aluminiowej/wymianą drzwi na ślusarkę (stolarkę) aluminiową, murowanie, tynkowanie, malowanie ścian. UWAGA! Robota wykazywana na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu musi spełniać łącznie ww. wymogi - w jednym obiekcie budowlanym.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej (jako najkorzystniejsza) zostanie wezwany do złożenia przed udzieleniem zamówienia - w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni - aktualnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: a) "wykaz osób" skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymienione w wykazie, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 5.1.1) siwz. b) "wykaz robót budowlanych" (uwzględniający co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto min. 250 000,00 złotych, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie "czynnego obiektu budowlanego" tj. będącego w trakcie użytkowania, w zakresie branży budowlanej, które obejmowały swym zakresem rodzaje robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, tj. m.in. prace związane z montażem ślusarki (stolarki) aluminiowej/wymianą drzwi na ślusarkę (stolarkę) aluminiową, murowanie, tynkowanie, malowanie ścian, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, nazwy odbiorcy, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane; c) dowody dotyczące robót wykazanych w wykazie o którym mowa powyżej, określające, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 280 000,00 złotych.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie wyznaczonym na składanie ofert, Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) formularz oferty, wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. 4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. 5) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z wygenerowanym zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu z podaniem ilości oraz cen jednostkowych. Niedołączenie lub dołączenie niepodpisanego kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. 6) JEŻELI DOTYCZY - zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przy realizacji zamówienia. UWAGA! Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza także informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 3 i 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże, że spełnia warunki w postępowaniu w wymaganym przez zamawiającego zakresie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i 4 (o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena90,00
okres gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1, ust.1a, ust.1b, ust.1c,ust.1d,ust.1e ustawy Prawo zamówień publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać w szczególności z następujących okoliczności: 1) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności, o których mowa w § 7 ust. 2 i § 7 ust. 4, z zastrzeżeniem, że zmiana osób może nastąpić pod warunkiem posiadania przez te osoby uprawnień tożsamych z określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 8, 3) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia jako zdarzenia zewnętrznego o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec; b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia; d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. 4) konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej (w zakresie materiałów, parametrów technicznych, sposobu wykonania przedmiotu umowy), zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru, niewykraczających poza przedmiot zamówienia w następujących przypadkach: a) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust.5 Prawa budowlanego; b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-18, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: a) cena - 90% Liczba punktów jaką uzyska wykonawca w kryterium "cena" zostanie obliczona według wzoru: C = (Cmin/Cob) x 90 gdzie: C - ilość punktów oferty badanej Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert Cob - cena oferty badanej b) okres gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy (minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy - od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) - 10% Liczba punktów jaką uzyska wykonawca w kryterium "okres gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy" zostanie obliczona według wzoru: G = (Gob/Gmax) x 10 gdzie: G - ilość punktów oferty badanej Gmax - najdłuższy zaoferowany termin gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy Gob - termin gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy zaoferowany w ofercie badanej 2) Korzystając z powyższych zasad zamawiający obliczy wartość punktową każdej oferty: a) maksymalną liczbę punktów (90) w kryterium "cena" otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem, b) maksymalną liczbę punktów (10) w kryterium "okres gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy" otrzyma wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy (minimalnie 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy), natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
17.10.2018
Skup Sprzedaż Metali Nieżel...

Jesteśmy skupem i odpadów materiałów budowlanych mieszczącym się na terenie Grodziska Mazowieckiego. Dodatkowo dla naszych klientów lok...

mazowieckie
Inne materiały
17.10.2018
Ponako Tkacz, Wincewicz Sp. j.

Jesteśmy firmą mieszczącą się na terenie Ożarów Mazowieckiego. Głównym profilem naszej działalności jest wynajem sprzętu budowlanego np...

mazowieckie
Wynajem sprzętu budowlanego
17.10.2018
Anion Zbigniew Skrzypczyński

Jesteśmy firmą budowlaną z lokalizacją w Jaktorowie. Zajmujemy się wykonywaniem robót ziemnych oraz rozbiórek na terenie lokalnym. Bez ...

mazowieckie
Inne usługi
17.10.2018
Malbud Krzysztof Malesza

Jesteśmy firmą brukarską z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Głównym profilem działalności naszej firmy jest produkcja oraz sprzedaż ko...

mazowieckie
Brukarstwo