Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa ul. Sikorskiego w Pionkach
Budowa ul. Sikorskiego w Pionkach
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Pionki
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ul. Sikorskiego w Pionkach

Numer referencyjny: IŚ.271.15.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest jest przedsięwzięcie polegające na "budowie drogi gminnej klasy L -€“ ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Kościuszki w miejscowości Pionki". Budowa ul. Sikorskiego w Pionkach nie wykracza poza obszar. działek nr 611/1, 628/8, 637/3. Przedmiot zamówienia obejmuje: - wykonanie robót rozbiórkowych, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie odwodnienia drogi, - budowa oświetlenia ulicznego, - zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych i energetycznych rurami osłonowymi, - wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy, zjazdów i dojść pieszych, - wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na całym odcinku, - budowa dojść pieszych oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej, - wymianę oraz ustawienie nowego oznakowania pionowego, - wykonanie oznakowania poziomego, - roboty wykończeniowe. 2. Początek opracowania znajduje się w km rob. 0+000,00 (na przecięciu osi drogi z krawędzią drogi wojewódzkiej nr 691 -€“ ul. Piłsudskiego), a koniec w km 0+250,51 (na przecięciu osi drogi z krawędzią drogi gminnej -€“ ul. Kościuszki). Na całym odcinku droga posiada przekrój szlakowy o szerokość około 6,00m. Wzdłuż drogi znajdują się drzewa, które nie kolidują z przebudową ulicy. Wzdłuż projektowanego odcinka znajdują się liczne zjazdy o nawierzchni gruntowej. W ulicy brak kanalizacji deszczowej powoduje, że po opadach deszczu oraz po wiosennych roztopach tworzą się zastoiska wody zalegające na całej długości drogi. 3. Charakterystyczne parametry techniczne ul. Sikorskiego - kategoria -€“ droga gminna, - klasa -€“ L/lokalna, - prędkość projektowa -€“ 30 km/h, - prędkość dopuszczalna -€“ 50 km/h, - nośność -€“ 100 kN/KR-2, - nośność podłoża G1 - przekrój normalny 2x3,00m, - chodnik szerokości 2,0m, - opaska przykrawężnikowa szerokości 0,5m, - rodzaj nawierzchni jezdni -€“ bitumiczna, - rodzaj nawierzchni chodników -€“ kostka brukowa betonowa, - rodzaj nawierzchni zjazdów -€“ kostka brukowa betonowa. 4. Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest: 1) w Projekcie zagospodarowania terenu budowy ul. Sikorskiego w miejscowości Pionki - załącznik nr 3 do SIWZ, 2) w Projekcie achitektoniczno-budowlanym budowy ul. Sikorskiego w miejscowości Pionki (branża drogowa) - załącznik nr 4 do SIWZ, 3) w Projekcie architektoniczno-budowlanym budowy ul. Sikorskiego w Pionkach (branża sanitarna) - załącznik nr 5 do SIWZ, 4) w Projekcie architektoniczno-budowlanym budowy ul. Sikorskiego w Pionkach (oświetlenie ulicy) - załącznik nr 6 do SIWZ, 5) w Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża w miejscu budowy ulicy Sikorskiego w miejscowości Pionki - załącznik nr 7 do SIWZ, 6) w Projekcie stałej organizacji ruchu - załącznik nr 8 do SIWZ, 7) w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 9 do SIWZ. 7) w Przedmiarze robót (branża drogowa) - załącznik nr 10 do SIWZ, 8) w Przedmiarze robót (branża elektryczna -€“ oświetlenie ulicy) - załącznik nr 11 do SIWZ, 9) w Przedmiarze robót (branża sanitarna) - załącznik nr 12 do SIWZ. 5. Prace budowlane należy prowadzić i wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zgodnie z dokumentacją projektową wymienioną powyżej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót, będącymi załącznikami do SIWZ. 6. Uwarunkowania dotyczące wykonywania robót: 1) roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 2) zastosowane materiały będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego oraz wymogom określonym w SIWZ wraz z załącznikami (w tym w szczególności w dokumentacji projektowej), 3) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, 4) w czasie wykonywania robót miejsce prowadzenia prac trzeba utrzymywać w należytym porządku. 7. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków (prace towarzyszące nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia): 1) zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie placu budowy, 2) przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie, 3) zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu, 4) po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy i teren przyległy oraz przywróci do stanu pierwotnego, 5) przygotuje dokumentację do odbioru końcowego, 6) przeprowadzi likwidację placu budowy, 7) zapewni pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadań wraz z 6 egz. inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary inwentaryzacyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia także inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, które są niezgodne z lokalizacją uwidocznioną na mapach zasadniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniających dokumentacji projektowych. Inwentaryzacja zarejestrowana w MODGiK opracowana w formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf na nośniku CD-ROM. Inwentaryzację można dostarczyć po terminie odbioru robót, 8) odtworzy nawierzchnię ulicy Kościuszki na odcinku po przeprowadzonych robotach budowlanych związanych z budowa kanalizacji deszczowej -€“ roboty te nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót. 8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 9. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata (minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi).

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111000-8, 45233000-9, 45233220-7, 45231400-9, 45314310-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-06-15


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunków

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin wystawienia dokumentu jak wyżej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp -€“ według wzoru określonego w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje możliwość dokonania za jego zgodą istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w przypadkach wymienionych w punkcie 17 SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie robót zamiennych będzie korzystne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym lub użytkowym. Decyzję o konieczności wykonania robót zamiennych będzie podejmował Zamawiający. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zarówno rezygnację z poszczególnych rodzajów robót lub tylko ograniczenia ich ilości) w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne, niecelowe lub nieprzydatne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym lub użytkowym. Decyzję ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy będzie podejmował Zamawiający. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, 2) W przypadku wykonania robót zamiennych wynagrodzenie ulegnie stosownej zmianie. Podstawą ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia będzie różnica pomiędzy wartością robót pierwotnych określoną w ofercie a wartością robót zamiennych zatwierdzoną przez Zamawiającego, 3) W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wynagrodzenie ulegnie stosownemu obniżeniu. Podstawą ustalenia wysokości obniżenia wynagrodzenia będzie ilość niewykonanych robót oraz ich ceny określone w ofercie. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy - termin ustalony w umowie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) okoliczności (przyczyn) nie leżących po stronie wykonawcy, w tym w szczególności: - wstrzymania robót przez zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamówienia, - odmowy lub opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę. 2) wystąpienia odbiegających od typowych dla danego okresu warunków atmosferycznych niesprzyjających lub uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) zamówienia/robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ lub zgodnie z technologią ich wykonania lub ze sztuką budowlaną, 3) okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, 4) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencję wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi. Okoliczności, o których mowa wyżej to zdarzenia niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, których wykonawca nie mógł przewidzieć, którym nie mógł zapobiec ani którym nie mógł przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z umowy; 5) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamówienia warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 6) zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych (jeżeli wykonie zamówienia zamiennego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, np. ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji projektowej wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy), 7) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówienia dodatkowego (jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego). 6. W przedstawionych w punkcie 17.5. przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub równy będzie niezbędnemu okresowi czasu usunięcia konsekwencji działania ww. okoliczności lub równy będzie niezbędnemu okresowi czasu na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych. Przesunięcie terminu będzie musiało być uzasadnione przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego. 7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian, które będą korzystne dla zamawiającego i nie będą: 1) wprowadzały warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; 2) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-18, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
26.02.2020
Klimawenti Sp. z o.o.

Zajmujemy się kompleksowo instalacjami : wentylacji, klimatyzacji, chłodniczymi. Wykonujemy projekty, dobory urządzeń, montaż. Prac...

mazowieckie
Intalacje grzewcze
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia