Jeste w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Modernizacja systemu o鈍ietlenia ulicznego na terenie 安i皻o...
Modernizacja systemu o鈍ietlenia ulicznego na terenie 安i皻o...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJ。Y


Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y: Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania: Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych: Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

安i皻och這wice
woj. 郵御kie


Dane kontaktowe do ofertenta dost瘼ne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj si bezp豉tnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ婆EGO:

Administracja samorz康owa


I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: Tak


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie

Inny spos鏏:


Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak

Inny spos鏏:
w formie pisemnej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
Nie

Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

Modernizacja systemu o鈍ietlenia ulicznego na terenie 安i皻och這wic

Numer referencyjny: ZPU.271.35.2017

Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych

Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
wszystkich cz窷ci


Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy: 3

II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia
(wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 budowlanych zwi您anych z wymian opraw systemu o鈍ietlenia ulicznego na terenie Gminy 安i皻och這wice w obr瑿ie ul. Wojska Polskiego, ul. Katowickiej oraz DW 902 (Drogowa Trasa 字ednicowa) Zakres prac obejmuje wymian istniej帷ych opraw sodowych na efektywne energetycznie oprawy typu LED wraz z wykonaniem rob鏒 towarzysz帷ych. Przedmiot zam闚ienia zosta podzielony na nast瘼uj帷e cz窷ci: 1) cz窷 I - Modernizacja systemu o鈍ietlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego w 安i皻och這wicach. 2) cz窷 II - Modernizacja systemu o鈍ietlenia ulicznego ul. Katowickiej w 安i皻och這wicach. 3) cz窷 III - Modernizacja systemu o鈍ietlenia ulicznego DW 902 (Drogowa Trasa 字ednicowa) w 安i皻och這wicach. Opis przedmiotu zam闚ienia zawarty jest w za陰czniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach rob鏒 oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych stanowi帷ych za陰cznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia.

II.5) G堯wny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45316100-6, 45311200-0

II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia)

Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:

lub dniach:
lub data rozpocz璚ia:
lub zako鎍zenia:


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚

Okre郵enie warunk闚:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre郵enie warunk闚:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa

Okre郵enie warunk闚:
Wykonawca musi wykaza, 瞠: 1) W zakresie cz窷ci I zam闚ienia: a) wykona nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej co najmniej jedn robot budowlan obejmuj帷 swym zakresem budow/przebudow o鈍ietlenia ulicznego lub parkowego w ramach kt鏎ej wykonano monta opraw o鈍ietleniowych, o warto軼i tego monta簑 wraz z oprawami 35.000 z brutto, Poj璚ie budowy, przebudowy nale篡 definiowa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p騧n. zm.). b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zam闚ienia tj.: - osob, kt鏎a b璠zie pe軟i豉 funkcj kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadaj帷 co najmniej 3 letnie do鈍iadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalno軼i; Zamawiaj帷y informuje, 瞠 zgodnie z tre軼i art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o kt鏎ym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odr瑿nymi przepisami wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego, potwierdzony za鈍iadczeniem wydanym przez t izb, z okre郵onym w nim terminem wa積o軼i. - osob, kt鏎a posiada uprawnienia elektryczne SEP Grupy 1 w zakresie eksploatacji i dozoru do 1 kV w zakresie dozoru. - jedn osob, kt鏎a posiada uprawnienia elektryczne SEP Grupy 1 w zakresie eksploatacji i dozoru do 1 kV w zakresie eksploatacji. 2) W zakresie cz窷ci II zam闚ienia: a) wykona nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane obejmuj帷e swym zakresem budow/przebudow o鈍ietlenia ulicznego lub parkowego w ramach kt鏎ych wykonano monta opraw o鈍ietleniowych, o warto軼i tego monta簑 wraz z oprawami 250.000 z brutto ka盥a robota. Zamawiaj帷y dopuszcza, aby wymagany warunek by spe軟iony w ramach jednego zrealizowanego zam闚ienia o sumarycznej warto軼i 500.000 z brutto. Poj璚ie budowy, przebudowy nale篡 definiowa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p騧n. zm.). b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zam闚ienia tj.: - osob, kt鏎a b璠zie pe軟i豉 funkcj kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadaj帷 co najmniej 3 letnie do鈍iadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalno軼i; Zamawiaj帷y informuje, 瞠 zgodnie z tre軼i art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o kt鏎ym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odr瑿nymi przepisami wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego, potwierdzony za鈍iadczeniem wydanym przez t izb, z okre郵onym w nim terminem wa積o軼i. - osob, kt鏎a posiada uprawnienia elektryczne SEP Grupy 1 w zakresie eksploatacji i dozoru do 1 kV w zakresie dozoru. - jedn osob, kt鏎a posiada uprawnienia elektryczne SEP Grupy 1 w zakresie eksploatacji i dozoru do 1 kV w zakresie eksploatacji. 3) W zakresie cz窷ci III zam闚ienia: a) wykona nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane obejmuj帷e swym zakresem budow/przebudow o鈍ietlenia ulicznego lub parkowego w ramach kt鏎ych wykonano monta opraw o鈍ietleniowych, o warto軼i tego monta簑 wraz z oprawami 350.000 z brutto ka盥a robota. Zamawiaj帷y dopuszcza, aby wymagany warunek by spe軟iony w ramach jednego zrealizowanego zam闚ienia o sumarycznej warto軼i 700.000 z brutto. Poj璚ie budowy, przebudowy nale篡 definiowa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p騧n. zm.). b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zam闚ienia tj.: - osob, kt鏎a b璠zie pe軟i豉 funkcj kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadaj帷 co najmniej 3 letnie do鈍iadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalno軼i; Zamawiaj帷y informuje, 瞠 zgodnie z tre軼i art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o kt鏎ym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odr瑿nymi przepisami wpis na list cz這nk闚 w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego, potwierdzony za鈍iadczeniem wydanym przez t izb, z okre郵onym w nim terminem wa積o軼i. - osob, kt鏎a posiada uprawnienia elektryczne SEP Grupy 1 w zakresie eksploatacji i dozoru do 1 kV w zakresie dozoru. - trzema osobami, kt鏎e posiadaj uprawnienia elektryczne SEP Grupy 1 w zakresie eksploatacji i dozoru do 1 kV w zakresie eksploatacji. W przypadku ubiegania si przez wykonawc o udzielnie zam闚ienia na wszystkie cz窷ci zam闚ienia, dopuszcza si wykazanie dysponowania 1 osob w danej specjalno軼i pe軟i帷 wskazane funkcje dla wszystkich cz窷ci zam闚ienia jednocze郾ie.

Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji: Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych dokument闚: a) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; b) za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; c) o鈍iadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s康u lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument闚 potwierdzaj帷ych dokonanie p豉tno軼i tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi捫帷ego porozumienia w sprawie sp豉t tych nale積o軼i; d) o鈍iadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam闚ienia publiczne; e) o鈍iadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op豉caniem podatk闚 i op豉t lokalnych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 5. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 4 ppkt 2) lit. a) i b) niniejszego rozdzia逝, sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 nie zalega z op豉caniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne albo 瞠 zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu. Dokumenty powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem tego terminu. 6. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 4 ppkt 2) lit. a) i b) niniejszego rozdzia逝, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem tego terminu. 7. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez wykonawc, zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚 odpowiednio kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu.

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:

1) W celu potwierdzenia spe軟iania warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej, Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy: a) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, (wz鏎 wykazu zawiera za陰cznik nr 7 do specyfikacji), z za陰czeniem b) dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty; c) wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami; wz鏎 wykazu zawiera za陰cznik nr 8 do specyfikacji

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wype軟iony i podpisany formularz ofertowy (tre嗆 formularza zamieszczona w za陰czniku nr 3), 2) o鈍iadczenie o cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ej wykonanie, wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom wraz z podaniem nazw ( firm) podwykonawc闚 ( w tre軼i formularza ofertowego), 3) kosztorys ofertowy sporz康zony metod uproszczon, 4) pe軟omocnictwo do reprezentowania w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy r闚nie wsp鏊nik闚 sp馧ki cywilnej), 5) pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokument闚 sk豉daj帷ych si na ofert nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru S康owego lub Wykonawca w przypadku os鏏 fizycznych, 6) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieni篹nej, zalecane jest do陰czenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu,

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania Wykonawca zobowi您any jest do wniesienia wadium: 1) w zakresie cz窷ci I zam闚ienia - w wysoko軼i 1 000 z ( s這wnie: tysi帷 z這tych), 2) w zakresie cz窷ci II zam闚ienia - w wysoko軼i 15 000 z ( s這wnie: pi皻na軼ie tysi璚y z這tych), 3) w zakresie cz窷ci III zam闚ienia - w wysoko軼i 15 000 z (s這wnie: pi皻na軼ie tysi璚y z這tych). 2. Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 3. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach: 1) pieni康zu; 2) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wykonawca samodzielnie decyduje o formie wniesienia wadium. 5. Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na konto Urz璠u Miejskiego w 安i皻och這wicach PKO BP S.A. II Regionalne Centrum Korporacyjne w Katowicach: 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 z dopiskiem: "Wadium - ZPU.271.35.2017 - cz窷 ----". 6. Wadium musi znale潭 si na koncie Zamawiaj帷ego do dnia 16.10.2017 r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w pieni康zu przelewem bankowym Zamawiaj帷y b璠zie uwa瘸 za wniesione w terminie tylko w闚czas, gdy bank prowadz帷y rachunek Zamawiaj帷ego potwierdzi, 瞠 otrzyma taki przelew przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 7. Wadium w innej formie ni pieni康z nale篡 z這篡 w terminie okre郵onym w pkt 6 w formie orygina逝 w Urz璠zie Miejskim w 安i皻och這wicach, ul. Katowicka 54, w kasie Urz璠u mieszcz帷ej si na niskim parterze pok. Nr 5. 8. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li ofert wsp鏊n uwa瘸 si za wniesione prawid這wo. 9. W przypadku wniesienia wadium w innej formie ni pieni篹na, dokumenty wadialne (gwarancja) wystawione w walutach obcych innych ni z這ty polski zostan przeliczone przez Zamawiaj帷ego dla potrzeb oceny wniesienia wadium w wymaganej wysoko軼i, wed逝g 鈔edniego kursu z這tego dla danej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurs闚 鈔ednich walut obcych) na dzie opublikowania og這szenia o zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Je瞠li w dniu publikacji og這szenia o zam闚ieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o 鈔ednim kursie walut, Zamawiaj帷y dokona odpowiednich przelicze wed逝g 鈔edniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w kt鏎ym Narodowy Bank Polski opublikuje informacje. 10. Wykonawca zobowi您any jest zabezpieczy ofert wadium na ca造 okres zwi您ania ofert. 11. Zamawiaj帷y dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom uczestnicz帷ym w przedmiotowym post瘼owaniu niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania, za wyj徠kiem tego Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza 12. Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y zwr鏂i wadium niezw這cznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy. 13. Zamawiaj帷y na pisemny wniosek Wykonawcy zwr鏂i wadium w przypadku wycofania oferty przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 14. Zamawiaj帷y b璠zie 膨da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc, kt鏎emu zwr鏂ono wadium, je瞠li w wyniku rozstrzygni璚ia odwo豉nia jego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowi您any jest do wniesienia wadium w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego. 15. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 25a ust. 1, pe軟omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowa這 brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez wykonawc jako najkorzystniejszej. 16. Zgodnie z tre軼i przepisu art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiaj帷ego wy陰cznie wtedy gdy: 1) odm闚i podpisania umowy na warunkach okre郵onych w ofercie, 2) wykonawca nie wniesie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy na zasadach okre郵onych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia, 3) zawarcie umowy stanie si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: Nie

Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: Nie

Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚:

Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚:

Maksymalna liczba wykonawc闚

Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie

Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:

Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):

Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem

Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

4. Zamawiaj帷y przewiduje zmiany postanowie umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy dla cz窷ci I, II i III zam闚ienia na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy w zakresie: 1) zmiany kierownika rob鏒 w sytuacji wyst徙ienia zdarze losowych takich jak: 鄉ier, choroba, utrata uprawnie, rezygnacja ze 鈍iadczenia us逝g, ustanie stosunku pracy lub w przypadku niewywi您ywania si przez t osob z pe軟ionych obowi您k闚. Inicjatorem zmiany mo瞠 by Zamawiaj帷y i Wykonawca. W przypadku konieczno軼i dokonania przedmiotowej zmiany, Wykonawca winien przed這篡 Zamawiaj帷emu propozycj osoby, kt鏎a ma zast徙i osob zmienian, nie p騧niej ni 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do realizacji rob鏒. Zamawiaj帷y zaakceptuje tak zmian wy陰cznie wtedy, gdy kwalifikacje i do鈍iadczenie wskazanej osoby b璠 takie same lub wy窺ze od wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia. 2) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, 3) w zakresie terminu realizacji umowy - w przypadku wyst徙ienia opad闚 atmosferycznych i/lub temperatur uniemo磧iwiaj帷ych prowadzenie rob鏒 lub ich cz窷ci zgodnie z warunkami realizacyjnymi okre郵onymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob鏒, przedmiarach i/lub z technologi prowadzenia rob鏒, zgodn ze sztuk budowlan. Termin realizacji umowy mo瞠 ulec wyd逝瞠niu o czas trwania powy窺zych okoliczno軼i i wynikaj帷ych z nich utrudnie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

鈔odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:

Data: 2017-10-16, godzina: 10:00

Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie

Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu: PL

IV.6.3) Termin zwi您ania ofert:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH


Cz窷 nr: 1Nazwa: Modernizacja systemu o鈍ietlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego w 安i皻och這wicach
1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Przedmiot zam闚ienia w cz窷ci I obejmuje m.in.: - demonta istniej帷ych opraw na s逝pach o鈍ietleniowych; - adaptacj s逝p闚 o鈍ietlenia pod monta nowych opraw; - pr鏏ny monta proponowanych opraw o鈍ietleniowych - monta nowych opraw o鈍ietleniowych na s逝pach ze 廝鏚貫m 鈍iat豉 typu LED wyposa穎nych w systemu indywidualnego sterowania; - monta przewod闚 do opraw o鈍ietleniowych; - wymian tabliczek bezpiecznikowych; - roboty towarzysz帷e i zabezpieczaj帷e.
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45000000-7, 45316100-6, 45311200-0

3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach: 30
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji na oprawy 20,00
okres gwarancji na 廝鏚豉 鈍iat豉20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr: 2Nazwa: Modernizacja systemu o鈍ietlenia ulicznego ul. Katowickiej w 安i皻och這wicach
1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Przedmiot zam闚ienia w cz窷ci II obejmuje m.in.: - demonta istniej帷ych opraw na s逝pach o鈍ietleniowych; - adaptacj s逝p闚 o鈍ietlenia pod monta nowych opraw; - pr鏏ny monta proponowanych opraw o鈍ietleniowych - monta nowych opraw o鈍ietleniowych na s逝pach ze 廝鏚貫m 鈍iat豉 typu LED wyposa穎nych w systemu indywidualnego sterowania; - demonta istniej帷ych opraw o鈍ietlenia zamontowanych w gruncie; - monta nowych opraw zamontowanych w gruncie; - monta przewod闚 do opraw o鈍ietleniowych; - wymian tabliczek bezpiecznikowych; - roboty towarzysz帷e i zabezpieczaj帷e.
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45000000-7, 45316100-6, 45311200-0

3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach: 60
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji na oprawy20,00
okres gwarancji na 廝鏚豉 鈍iat豉20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr: 3Nazwa: Modernizacja systemu o鈍ietlenia ulicznego DW 902 (Drogowa Trasa 字ednicowa) w 安i皻och這wicach
1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Przedmiot zam闚ienia cz窷ci III obejmuje m.in.: - demonta istniej帷ych opraw na s逝pach o鈍ietleniowych; - adaptacj s逝p闚 o鈍ietlenia pod monta nowych opraw; - monta nowych opraw o鈍ietleniowych na s逝pach ze 廝鏚貫m 鈍iat豉 typu LED wyposa穎nych w systemu indywidualnego sterowania; - monta przewod闚 do opraw o鈍ietleniowych; - wymian tabliczek bezpiecznikowych; - roboty towarzysz帷e i zabezpieczaj帷e.
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45000000-7, 45316100-6, 45311200-0

3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach: 120
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji na oprawy15,00
okres gwarancji na 廝鏚豉 鈍iat豉15,00
skr鏂enie terminu wykonania zam闚ienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.03.2019
InstalBud Karol Tomasz Samiec

Je郵i zainteresowa豉 Pa雟twa oferta naszego zak豉du kamieniarskiego, zach璚amy do kontaktu telefonicznego, mailowego. Ch皻nie odpowiemy...

mazowieckie
Inne biura projekt闚
16.03.2019
ㄆkasz W鎩cik

Wykonujemy tynki maszynowe na terenie dolnego 郵御ka. Na rynku dzia豉my ju 15 lat. Pracujemy na ka盥ym materiale. Jeste鄉y autor...

dolno郵御kie
Us逝gi og鏊nobudowlane
14.03.2019
Topaz s.c.

Zach璚amy do kooperacyj z przedsi瑿iorstwem Topaz z siedzib w siedzib w miejscowo軼i Tadzino. S造niemy z wydobywania kruszyw, przy wy...

pomorskie
Inne materia造
14.03.2019
Veyna-Weyna i S-ka Sp. j.

Firma Vejna od wielu lat zajmuj si produkcja paneli aluminiowych i PCV. Dzi瘯i nowoczesnej linii technologi obrabiarek sterowanych nu...

kujawsko-pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia