Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowo...
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowo...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Brańszczyk
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
osobiście lub począ na aders zamawiającego

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białebłoto -€“ Kurza gmina Brańszczyk

Numer referencyjny: RB.I.271.4.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białebłoto -€“ Kurza gmina Brańszczyk. Zakres rzeczowy: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200mm -€“ 1 730,21 m Przykanaliki kanalizacji sanitarnej PVC160mm -€“ 691,59 m / 69 szt Przykanaliki kanalizacji sanitarnej PVC 200mm -€“74,59 m Przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 160mm -€“ 525,92m / 45 szt Kanalizacja sanitarna tłoczna PE 125mm -€“ 886,27 m - odcinek do wykonanie w pierwszej kolejności w 2017 roku. Kanalizacja tłoczna PE 90mm -€“ 778,48 m Przepompownie ścieków -€“ 3 szt Odtworzenie nawierzchni asfaltowej - 3573m2 Odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej -€“ 2szt Kanał sanitarny z rur PVC-U kielichowych typu ciężkiego (SN=8kPa) o średnicy 200 mm, prowadzony jest w pasie drogowym, układany na głębokości od 1,5 m do 4,85 m p.p.t. Studnie rewizyjne z tworzywa PVC o średnicy 1000mm montowane co około 60,00 m i w węzłach połączeniowych oraz studnie o średnicy 425 mm jako przelotowe i włączeniowe przykanalików. Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur PE90 SDR17 i PE125 SDR17układanych na głębokości około 1,4m p.p.t łączonych przez zgrzewanie doczołowe o średnicy nominalnej 90mm i 125mm. Jako studnie rozprężne zaprojektowano studnie PVC o średnicy 1000mm. Przepompownie ścieków z kręgów polimerobetonowych o średnicy 1200mm i 1500mm z pełnym wyposażeniem tj. zasilenie elektroenergetyczne, pompy, konstrukcje stalowe, układ sterowania, monitoring, zabezpieczenie przepompowni oraz montaż, uruchomienie i autoryzacja. Podłączenia budynków za pomocą rur PVC-U kielichowych typu ciężkiego (SN=8kPa) o średnicy 160 mm będą włączone poprzez studnie rewizyjne lub trójniki do kanałów sanitarnych prowadzonych w pasie drogowym. Studzienki na posesjach właścicieli działek z tworzywa PVC o średnicy 315 mm z teleskopem w skład którego wchodzi rura o średnicy 315mm uszczelka i włazem żeliwnym typu ciężkiego, lub właz typu lekkiego (np. trawniki po których nie będzie ruchu kołowego). Dla zniwelowania zbyt dużych spadków zastosowano studnie kaskadowe z kaskadą zewnętrzną. Roboty ziemne będą wykonywane sprzętem mechanicznym -€“ wykop otwarty obustronnie umocowany. Przy wysokim poziomie wód gruntowych prace ziemne powinny być poprzedzone robotami odwodnieniowymi. Przejścia kanałem przez przeszkody naturalne jakimi są cieki wodne, skrzyżowania dróg oraz odcinek kanału tłocznego między drogą krajowa nr 8 a miejscowością Białebłoto -€“ Kurza należy wykonać przewiertem horyzontalnym lub przeciskiem -€“ odcinek do wykonania w pierwszej kolejności w 2017r. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić inspekcję telewizyjną kanałów. W zakresie Wykonawcy jest również obsługa geodezyjna polegająca na wykonaniu tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi uzyskać w Urzędzie Gminy w Brańszczyku decyzję na zajecie pasa drogi gminnej i uiścić stosowną opłatę. Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45231300-8, 45332300-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia wynikająca z aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej a także jeżeli odrębne przepisy wymagają od wykonawcy innego wpisu do rejestru lub ewidencji wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - opis wymagań w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - Suma gwarancyjna ubezpieczenia musi być co najmniej w wysokości oferowanej wartości przedmiotu zamówienia.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - wymagana jest realizacja 2 robót o zakresie wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia i o wartości co najmniej 2 500 000 zł każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ponadto wykonawca powinien dysponować osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dokument potwierdzający status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej a także inny dokument jeżeli odrębne przepisy wymagają od wykonawcy innego wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagane jest oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na załączniku nr 3 z SIWZ,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na załączniku nr 3 z SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykaz na załączniku nr 4 do SIWZ co najmniej dwóch robót budowlanych o zakresie wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia i o wartości co najmniej 2 500 000 zł każda wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wymagane jest zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia -€“ wykazać na załączniku nr 5 do SIWZ. W załączniku nr 5 do SIWZ wskazać również osobę z uprawnieniami budowlanymi niezbędnymi do kierowania robotami wchodzącymi w skład przedmiotu zamówienia.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30 000zł, słownie: kwota wadium słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100gr. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 45 8923 1063 0500 0710 2005 0005 z adnotacją "wadium - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białebłoto -€“ Kurza gmina Brańszczyk." 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do dnia 2017-10-12, sposób przekazania: przy ofercie 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: -nr rachunku: 45 8923 1063 0500 0710 2005 0005z adnotacją: "wadium na: Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Białebłoto -€“ Kurza gmina Brańszczyk." 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankoÂŹwego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawa zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
CENA60,00
TERMIN WYKONANIA20,00
OKRES GWARANCJI20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

-

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

-

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

-

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

-

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

W związku z treścią art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki takiej zmiany to m.in. -€˘ Nieterminowe przekazanie terenu budowy, -€˘ Braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, -€˘ Opóźnienie w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, -€˘ Wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne, -€˘ Zawieszenie przez zamawiającego wykonania robót, -€˘ Wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne, -€˘ Epidemie, -€˘ Nieprzewidziane braki możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania dostaw, -€˘ Jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy, -€˘ Zmiana jakości lub innych parametrów dla danego elementu robót budowlanych lub zmian technologii, -€˘ Zmiany technologiczne spowodowane pojawieniem się na rynku rozwiązań technicznych, materiałów, urządzeń nowszej generacji pozwalających na uzyskanie lepszej jakości robót, -€˘ Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, -€˘ Zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia, -€˘ Zmiana wymiarów, położenia lub wysokości części robót, -€˘ Rezygnacja z części robót, -€˘ Zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, -€˘ Zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego, -€˘ Zmiany podwykonawców -€˘ Zmiany terminów w tym również wykonania przedmiotu zamówienia, -€˘ Zmiana warunków zapłaty wynagrodzenia dla wykonawcy w przypadku opóźnienia przekazania środków finansowych z instytucji finansującej, -€˘ Zmiana warunków zapłaty wynagrodzenia dla wykonawcy w przypadku nie przyznania środków finansowych z instytucji finansującej, -€˘ Wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na koszt lub termin realizacji udzielonego zamówienia, -€˘ Wystąpienie konieczności udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych -€“ zmianie może ulec termin realizacji umowy lub harmonogram prac, -€˘ Wystąpienie potrzeby dokonania zmian kolejności realizacji poszczególnych robót w stosunku do przyjętego harmonogramu na skutek zdarzeń nieprzewidzianych, -€˘ Opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których instytucje są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

-

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

-

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-12, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
29.06.2020
Trinity House Paweł Polok

Interesuje Was zakup nieruchomości? My pomożemy znaleźć dokładnie to, czego szukacie. Nasi specjaliści czekają żebyście się z nimi skon...

mazowieckie
Agencje nieruchomości
25.06.2020
PUH EL-MAR Mariusz Sukiennik

Firma EL-MAR to dynamicznie rozwijająca się firma, która rozpoczęła działalność w 2011 roku z gwarancją wysokiej jakości wykonywanych u...

łódzkie
Instalacje elektryczne
24.06.2020
AB Synergy Adam Budny

Jak dobrze gospodarować wodę w obecnych czasach? Najlepszym wyborem są zbiorniki na deszczówkę. Znajdziesz je w ofercie firmy AQUAi, cz...

pomorskie
Instalacje wodne
23.06.2020
DIP Polska Sp. z o.o.

Firma DIP POLSKA z pasją i zaangażowaniem kompleksowo obsługuje Klientów w zakresie wynajmu, sprzedaży oraz serwisu ogrodzeń tymczasowy...

małopolskie
Artykuły metalowe