Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   ROBOTY BUDOWLANE - ROZBIÓRKA Część I - BYDYNKÓW NR 40, 57, ...
ROBOTY BUDOWLANE - ROZBIÓRKA Część I - BYDYNKÓW NR 40, 57, ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zegrze
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ROBOTY BUDOWLANE - ROZBIÓRKA Część I - BYDYNKÓW NR 40, 57, 58 NA TERENIE KOMPLEKSU LEGIONOWO Część II -€“ BUDYNKU NR 88 NA TERENIE KOMPLEKSU REMBERTÓW

Numer referencyjny: ZP/59/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce: Część I -€“ budynków nr 40, 57, 58 na terenie kompleksu Legionowo Część II -€“ budynku nr 88 na terenie kompleksu Rembertów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ dokumenty w szczególności: Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót -€“ Część I - zał. nr 2 do umowy, Część II - zał. 2a do umowy 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, przy czym tylko jedną ofertę w danej części. 6. Oferty składane w zakresie poszczególnych części zamówienia muszą obejmować całość zawartego w nich przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wybranego zadania zamówienia zostaną odrzucone. 7. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każdą część oddzielnie. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień Wykonawcy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp (art.36 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). 9. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w zebraniu wykonawców. 10. Przedmiotem zebrania będzie przeprowadzenie wizji lokalnej Część I w budynkach nr 40,57,58 w Legionowie oraz Część II w budynku nr 88 w Rembertowie. 11. Zamawiający umożliwia zadawanie pytań do treści SIWZ, w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. 12. Zamawiający wyznacza termin zebrania: Dla Części I - na dzień 04.10.2017 r. o godzinie 10:00 Miejsce zbiórki: Biuro przepustek Legionowo, ul. Gen. Buka 1 Osoby przybyłe na miejsce zbiórki zobowiązane są do posiadania dowodu tożsamości (do celu wydania przepustki) oraz posiadania i okazania upoważnieniem do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbytym przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. Dla Części II - na dzień 04.10.2017 r. o godzinie 10:00 Miejsce zbiórki: Biuro przepustek Rembertów, ul. Marsa 110. 13. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów na przeprowadzenie wizji lokalnej. 14. W przypadku, gdy na zebranie stawi się co najmniej jeden Wykonawca, z zebrania zostanie sporządzona notatka, zawierająca wszystkie zadane pytania wraz z odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ. Notatka zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 15. Koszty uczestnictwa w zebraniu wykonawców ponoszą uczestnicy. WYMÓG ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) 16. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców wszystkich osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót szczegółowo określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku -€“ kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 z późn. zm.). Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, dostawcy materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach: 40
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie szczegółowych warunków udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie szczegółowych warunków udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zdolności techniczne -€“ opis spełnienia warunku dla Części I i Części II: -€˘ O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty, co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze (roboty rozbiórkowe) o wartości nie mniejszej niż : dla Części I -€“ 85.000,00 zł brutto każda dla Części II -€“ 75.000,00 zł brutto każda W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Wzór wykazu robót stanowi zał. nr 5 do SIWZ dla Części I i zał. nr 5a dla Części II. Zdolności zawodowe -€“ opis spełnienia warunku dla Części I i Części II: - O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które są w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami: - co najmniej jedną osobą nadzorującą posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wzór wykazu osób stanowi zał. nr 6 do SIWZ dla Części I i zał. nr 6a do SIWZ dla Części II. Uwaga: W/w osoby powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadając im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca musi wykazać dysponowanie w/w osobami dla obu części. Dla Części I Każda skierowana do realizacji zamówienia osoba (pracownicy fizyczni i osoby nadzorujące) muszą posiadać łącznie wymienione poniżej uprawnienia: - poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2016, poz. 1167), - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych ( zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 21 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016, poz. 1167).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Wykaz robót budowlanych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez przedmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty, zgodnie z zapisami Rozdziału V ust. 1 pkt 2) lit. c), 1 tiret zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ lub/i zał. nr 5a do SIWZ. - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ zgodnie z zapisami Rozdziału V ust. 1 pkt 2) lit. c), 2 tiret zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ lub/i zał. nr 6a do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w oświadczeniu części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, iż całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ 2. formularz cenowy - zal. nr 2 i zał. 2a do SIWZ 3. Pełnomocnictwo: 1)w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG, i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w zamówieniu w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 2)pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) - należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego w formie pisemnej do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy). Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia określa zał. nr 4 do SIWZ. 5.Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

dla Części I -€“ 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) dla Części II -€“ 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ. 2. ZAMAWIAJĄCY zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru WYKONAWCY w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej: 1) ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót w przypadku: a) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, b) klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia, c) wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy WYKONAWCY, na okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej zakończenie prac, jednak nie dłużej niż 7 dni od daty określonej w § 3 ust. 2 do umowy. 3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, gdy zostaną spełnione łącznie warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których ZAMAWIAJĄCY, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie. 4. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zmiany w przypadku, gdy WYKONAWCĘ, ma zastąpić nowy WYKONAWCA: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; b) w wyniku przejęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązań WYKONAWCY względem jego podwykonawców; 5. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy zmiany te niezależnie od ich wartości nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust.1e ustawy PZP. 6. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie. 7. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usługi w przypadku zaistnienia okoliczności organizacyjnych i formalnych, a także zmiany uwarunkowań prawnych, bądź zmian organizacyjnych struktur użytkownika o nie więcej niż 50% wartości określonej w niniejszej umowie. 8. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia WYKONAWCY o wartość zmniejszonego zakresu usług. ZAMAWIAJĄCY nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem zakresu i wartości przewidzianych w umowie. 9. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki VAT. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-16, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: rozbiórka część I -€“ budynków nr 40, 57, 58 na terenie kompleksu Legionowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce: Część I -€“ budynków nr 40, 57, 58 na terenie kompleksu Legionowo 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ dokumenty w szczególności: Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót -€“ Część I - zał. nr 2 do umowy, 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ. 4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 5.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, przy czym tylko jedną ofertę w danej części. 6.Oferty składane w zakresie poszczególnych części zamówienia muszą obejmować całość zawartego w nich przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wybranego zadania zamówienia zostaną odrzucone. 7.W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każdą część oddzielnie. 8.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień Wykonawcy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp (art.36 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). 9.Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w zebraniu wykonawców. 10. Przedmiotem zebrania będzie przeprowadzenie wizji lokalnej Część I w budynkach nr 40,57,58 w Legionowie 11. Zamawiający umożliwia zadawanie pytań do treści SIWZ, w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. 12. Zamawiający wyznacza termin zebrania: Dla Części I - na dzień 04.10.2017 r. o godzinie 10:00 Miejsce zbiórki: Biuro przepustek Legionowo, ul. Gen. Buka 1 Osoby przybyłe na miejsce zbiórki zobowiązane są do posiadania dowodu tożsamości (do celu wydania przepustki) oraz posiadania i okazania upoważnieniem do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbytym przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. 13. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów na przeprowadzenie wizji lokalnej. 14. W przypadku, gdy na zebranie stawi się co najmniej jeden Wykonawca, z zebrania zostanie sporządzona notatka, zawierająca wszystkie zadane pytania wraz z odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ. Notatka zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 15. Koszty uczestnictwa w zebraniu wykonawców ponoszą uczestnicy. WYMÓG ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) 16. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców wszystkich osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót szczegółowo określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku -€“ kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 z późn. zm.). Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, dostawcy materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru. 17. Wymagania dotyczące zatrudnienia ww. osób, zostały szczegółowo określone w Projekcie umowy stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ. Projekt umowy reguluje także: sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp, sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45110000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Część II -€“ budynku nr 88 na terenie kompleksu Rembertów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce: Część II -€“ budynku nr 88 na terenie kompleksu Rembertów. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ dokumenty w szczególności: Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót -€“ Część II - zał. 2a do umowy 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ. 4.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 5.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, przy czym tylko jedną ofertę w danej części. 6.Oferty składane w zakresie poszczególnych części zamówienia muszą obejmować całość zawartego w nich przedmiotu zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wybranego zadania zamówienia zostaną odrzucone. 7.W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każdą część oddzielnie. 8.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień Wykonawcy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp (art.36 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). 9.Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w zebraniu wykonawców. 10. Przedmiotem zebrania będzie przeprowadzenie wizji lokalnej Część II w budynku nr 88 w Rembertowie. 11.Zamawiający umożliwia zadawanie pytań do treści SIWZ, w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. 12.Zamawiający wyznacza termin zebrania: Dla Części II - na dzień 04.10.2017 r. o godzinie 10:00 Miejsce zbiórki: Biuro przepustek Rembertów, ul. Marsa 110. 13. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów na przeprowadzenie wizji lokalnej. 14. W przypadku, gdy na zebranie stawi się co najmniej jeden Wykonawca, z zebrania zostanie sporządzona notatka, zawierająca wszystkie zadane pytania wraz z odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ. Notatka zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. 15. Koszty uczestnictwa w zebraniu wykonawców ponoszą uczestnicy. WYMÓG ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) 16. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców wszystkich osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót szczegółowo określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku -€“ kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 z późn. zm.). Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, dostawcy materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru. 17. Wymagania dotyczące zatrudnienia ww. osób, zostały szczegółowo określone w Projekcie umowy stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ. Projekt umowy reguluje także: sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp, sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45110000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.05.2019
EURO-MET Sp. z o.o.

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą ofertę? Przede wszystkim ze względu na wytrzymałość naszych produktów. Dzięki temu są one bardzo tr...

śląskie
Instalacje elektryczne
22.05.2019
ADVERT Mirosław Benier

Witam! Wykonam wszelkiego rodzaju prace ziemne koparką, koparko – ładowarką: wykopy pod fundamenty, wykopy pod sieci wodociągow...

dolnośląskie
Prace ziemne
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały