Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w 2017 r. w Nadleśnict...
Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w 2017 r. w Nadleśnict...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Turek
woj. wielkopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Państwowa Jednostka Organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej. Oferta, załączniki do oferty oraz dokumenty i oświadczenia dostarczane na wezwanie Zamawiającego w tzw. procedurze odwróconej lub w trybie art. 26 ust.3 PZP, oraz wymagane przed podpisaniem umowy, muszą być dostarczone w formie pisemnej w oryginale.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w 2017 r. w Nadleśnictwie Turek

Numer referencyjny: SA.270.10.2017.S

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące prace z zakresu utrzymania i konserwacji dróg leśnych w 2017 r. w Nadleśnictwie Turek wraz z remontem przepustów w leśnictwie Czarny Las. Zamawiający ze względów technicznych i organizacyjnych, oraz celem wyzwolenia konkurencyjności, podzielił zamówienie na dwie części zwane pakietami, tj.: Pakiet nr I: Roboty w zakresie utrzymania i konserwacji dróg leśnych na terenie leśnictw obrębu Linne oraz remont przepustów w leśnictwie Czarny Las Pakiet nr II: Roboty w zakresie utrzymania i konserwacji dróg leśnych na terenie leśnictw obrębu Turek Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub dwa pakiety. Oferta będzie oceniana odrębnie dla każdego pakietu wg kryteriów określonych w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45233140-2, 45233141-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
214670,22

Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-12-12


II.9) Informacje dodatkowe:

1. Całkowita wartość zamówienia (netto w PLN) w częściach zwanych pakietami: Pakiet nr 1 - 149030,91; pakiet nr 2 - 65639,31. 2.Termin zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru w pakietach: maksymalnie do 12 grudnia 2017 roku. Zamawiający wprowadzi wybranego Wykonawcę na teren budowy w terminie do 14 dni roboczych dla Zamawiającego, od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Informacje dodatkowe
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1. Warunek w zakresie doświadczenia - nie ustala się 2. Warunek w zakresie potencjału technicznego -€“nie ustala się 3. Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (na jeden lub dwa pakiety), zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy, który musi posiadać uprawnienia kierownika budowy w robotach budowlanych w zakresie dróg oraz być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać aktualne ubezpieczenie OC.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III.1.3). winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz osób (aktualny na dzień złożenia) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym wskazanie osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach wraz z informacją o podstawie dysponowania.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zobowiązanie (jeżeli dotyczy) do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -€“ jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca poza zobowiązaniem, może złożyć wszelkie inne dokumenty potwierdzające dane zawarte w zobowiązaniu. 2)Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) na pakiet nr I : 4 000,00 zł. (cztery tysiące złotych) b) na pakiet nr II: 1 500,00 zł. (tysiąc pięćset złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na 2 pakiety, wadium należy wnieść odrębnie na każdy pakiet. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
okres gwarancji10,00
termin realizacji30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron umowy wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Wszelkie zmiany umowy będą się odbywały w formie aneksów do umowy. 3. Poza szczególnymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury czy kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej. 4. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp następujące zdarzenia: 1) zmiana danych teleadresowych lub danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. zmiana rachunku bankowego; 2) udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających (jeżeli były przewidziane) określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 5. Zmiana umowy o udzielenie niniejszego zamówienia poza ww. opisanymi okolicznościami, może także nastąpić w przypadkach: a) zmiany terminu wykonania umowy: a.1. wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta nie jest zawiniona przez Wykonawcę i wynika tylko i wyłącznie z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert, a.2. wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy wobec wystąpienia istotnych wad Dokumentacji Projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, a.3. na skutek konieczności zmniejszenia zakresu robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, a.4. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy; a.5. z powodu niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót; a.6. z powodu wstrzymania robót przez Zamawiającego bez winy Wykonawcy; a.7. z powodu zmiany w uzbrojeniu terenu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji; a.8. z powodu konieczności zrealizowania nie przewidzianych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej robót ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmiotu inwestycjami, które to inwestycje nie były znane Zamawiającemu w chwili zawierania umowy, ale tylko w zakresie umożliwiającym unikniecie i usuniecie kolizji. b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: b.1. w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT; b.2. w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia -€“ zmniejszenie wynagrodzenia o wartość nie wykonanych prac; b.3. na skutek konieczności zmniejszenia zakresu robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z jednoczesnym prawem do zmiany terminu wykonania Umowy; b.4. w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych skutkujących zmianą wynagrodzenia; b.5. w przypadku gdy nastąpi zamiana powszechnie obowiązującego prawa a Wykonawca wykaże, że zmiany mają realny wpływ na koszty wykonania zamówienia. Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu ten wpływ przedstawiając dokumenty, kalkulacje oraz szczegółowe wyliczenia. c) wystąpienia następujących sytuacji: c.1. konieczności poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą niż określona w siwz; c.2. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów; c.3. zmiany wymiarów, położenia lub wysokości elementów związanych z robotą budowlaną nie wykraczających poza przedmiot zamówienia; c.4. zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiotu zamówienia, mieszczących się jednak w opisie przedmiotu zamówienia (roboty dodatkowe, ograniczenie rzeczowe, inne); c.5. wprowadzenia usprawnień podnoszących walory użytkowe przedmiotu zamówienia. d) wystąpienia zmian technologicznych: d.1. wynikających z odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, np. kategorii gruntu, kurzawka, itp., skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; d.2.wynikających z pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na uzyskanie lepszej jakości robót; d.3. zamiany materiałów lub urządzeń w przypadku niedostępności na rynku lub zaprzestania ich produkcji bądź wycofania wprowadzenia przez producenta materiału bądź urządzenia o parametrach i cechach użytkowych lub technologicznie lepszych. Zamiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy -€“ przy czym zamiana ta nie może wpływać na podwyższenie wynagrodzenia lub cen jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego. e) innych zmian niż wyżej wymienione: pod warunkiem, że zmiany te będą dopuszczalne w świetle art. 144 ustawy PZP, w tym w szczególności w zakresie zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-12, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Pakiet nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty w zakresie utrzymania i konserwacji dróg leśnych na terenie leśnictw obrębu Linne oraz remont przepustów w leśnictwie Czarny Las
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233000-9, 45233140-2, 45233141-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 149030,91
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
okres gwarancji10,00
termin realizacji30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty w zakresie utrzymania i konserwacji dróg leśnych na terenie leśnictw obrębu Turek
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233000-9, 45233140-2, 45233141-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 65639,31
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
okres gwarancji10,00
termin realizacji30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
17.10.2018
Skup Sprzedaż Metali Nieżel...

Jesteśmy skupem i odpadów materiałów budowlanych mieszczącym się na terenie Grodziska Mazowieckiego. Dodatkowo dla naszych klientów lok...

mazowieckie
Inne materiały
17.10.2018
Ponako Tkacz, Wincewicz Sp. j.

Jesteśmy firmą mieszczącą się na terenie Ożarów Mazowieckiego. Głównym profilem naszej działalności jest wynajem sprzętu budowlanego np...

mazowieckie
Wynajem sprzętu budowlanego
17.10.2018
Anion Zbigniew Skrzypczyński

Jesteśmy firmą budowlaną z lokalizacją w Jaktorowie. Zajmujemy się wykonywaniem robót ziemnych oraz rozbiórek na terenie lokalnym. Bez ...

mazowieckie
Inne usługi
17.10.2018
Malbud Krzysztof Malesza

Jesteśmy firmą brukarską z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Głównym profilem działalności naszej firmy jest produkcja oraz sprzedaż ko...

mazowieckie
Brukarstwo