Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   "Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2017"
"Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2017"
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Michałowo
woj. podlaskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2017"

Numer referencyjny: S.270.13.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Żednia w 2017 r. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część I -€“ Obręb Zajma (Leśnictwo: Królowy Most, Cieliczanka, Pieszczaniki, Kołodno, Stanek, Żednia, Rudnica, Kozi Las). Część II -€“ Obręb Żednia i Michałowo (Leśnictwo: Borsukowina, Słomianka, Folwarki, Zabłudów, Sokole, Kokotowo, Michałowo, Trześcianka). Część III -€“ Obręb Hieronimowo ( Leśnictwo: Jałówka, Cisówka, Łuplanka, Podozierany, Nowa Wola, Kazimierzowo). 3. Zestawienie ilościowe prac szacowanych dla poszczególnych części zamówienia zostało zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ. 4. Każda część zamówienia składa się z trzech zadań, które obejmują: Zadanie I -€“ Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni żwirowej wykonywane mechanicznie. Profilowanie ma na celu poprawienie profilu poprzecznego drogi i jej wyrównanie zapewniające swobodny odpływ wód opadowych. Roboty zaleca się wykonywać równiarkami drogowymi przy lekko nawilgoconym gruncie. Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależy od stopnia zniekształcenia drogi, rodzaju gruntu oraz sposobu profilowania. Profilowanie i równanie dróg należy prowadzić po śladzie istniejącej drogi, w jej koronie (średnia szerokość 3,50 m) oraz na poboczach (średnia szerokość 2 x 0,50 m). Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotność optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% zwilżyć określoną ilością wody. Roboty polegają na:  usunięciu z profilowanej drogi kamieni, korzeni, humusu i zadarnienia wraz z rozplantowaniem poza pasem drogi, maksymalna grubość odkładu 15 cm,  przywróceniu nawierzchni gruntowej właściwej geometrii, zgodnie z określonymi parametrami, uzupełnieniu wybojów i kolein gruntem rodzimym oraz mechanicznym zagęszczeniu,  wykonaniu ścieków podłużnych, nacięciu płytkich ścieków na krawędzi pobocza oraz wykonaniu odpływów bocznych wody w miejscach zaniżonych,  zagęszczaniu wyprofilowanej drogi gruntowej walcem. Spadek nawierzchni w zależności od warunków terenowych oraz uzgodnień z Zamawiającym należy przyjąć daszkowy o nachyleniu 7% lub jednostronny o nachyleniu 5%. Zadanie II -€“ Utrzymanie dróg -€“ dostawa oraz uzupełnienie ubytków nowym kruszywem w wysokości około 50% wraz z mechanicznym zagęszczeniem. Remont cząstkowy nawierzchni żwirowej (obejmujący naprawę pojedynczych wybojów lub kolein). Naprawy cząstkowe wykonywane są, gdy na powierzchni jezdni utworzą się wyboje (doły) lub koleiny, ale grubość nawierzchni jest dostateczna do przeniesienia istniejącego obciążenia ruchem. Roboty polegają na: - oczyszczeniu wyboju lub koleiny z błota i innych zanieczyszczeń, - polaniu (zwilżeniu) wodą naprawianej powierzchni, - wzruszeniu dna wyboju lub koleiny (np. oskardem, grabiami), - zasypaniu dna wyboju lub koleiny mieszanką żwirową. Żwir użyty do naprawy nawierzchni powinien zawierać więcej lepiszcza niż żwir użyty do budowy drogi, gdyż pozwala to na uzupełnienie lepiszcza wypłukanego przez deszcze z górnej warstwy nawierzchni żwirowej, -wyprofilowaniu powierzchni i dokładnym zagęszczeniu ręcznym ubijakiem lub płytową zagęszczarką wibracyjną. Przy większym zakresie robót np. z kilkoma wybojami położonymi blisko siebie lub dłuższą koleiną do zagęszczania można użyć lekkiego walca samojezdnego lub przyczepnego. Naprawy cząstkowe powinny być prowadzone przy optymalnej wilgotności naprawianej nawierzchni. Zadanie III -€“ Utrzymanie dróg -€“ dostawa oraz wbudowanie nowego kruszywa w wysokości 100% wraz z mechanicznym zagęszczaniem. Remont kapitalny wykonywany, gdy liczba dołów (wybojów) i kolein na dłuższym odcinku jest tak duża, że przeprowadzenie napraw cząstkowych jest utrudnione i nieopłacalne. Materiał (kruszywo) powinny być rozkładane w warstwie jednakowej grubości, takiej aby ich ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa wymaganej grubości. Przyjmuje się tolerancję grubości warstw kruszywa +/- 15%, pospółki +/- 25%. Podłoże przed rozłożeniem mieszanki żwirowej powinno być odwodnione. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotność optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% zwilżyć określoną ilością wody. Roboty polegają na:  wyrównaniu naprawianego fragmentu drogi (korytowanie),  zagęszczaniu wyrównanej powierzchni walcem,  rozplantowaniu kruszywa na odpowiednio wyprofilowanym podłożu i zagęszczaniu walcem do grubości min. 12cm (po zagęszczaniu),  rozwiezieniu i zagęszczeniu pospółki celem zaklinowania i zakrycia tłucznia do grubości około 3cm (po zagęszczeniu),  zagęszczanie całości walcem,  odtworzenie poboczy na całej długości remontowanego odcinka, w razie konieczności uzupełnieniu poboczy gruntem rodzimym. Pobocza wysokościowo muszą nawiązywać do nawierzchni wyremontowanej drogi,  wykonanie odpływów bocznych wody w miejscach zaniżonych. UWAGA: w każdym zadaniu przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić niezbędne obliczenia/pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych. Zakres i przewidywaną ilość robót do wykonania w przedmiocie zamówienia określa dokumentacja techniczna. 5. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Części zamówienia. Oferta złożona na daną Część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tej Części. 6. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Żednia. Realizacja poszczególnych Części zamówienia będzie się odbywała na obszarze leśnictw -€“ właściwych dla danej Części. 7. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego w czasie trwania umowy. Zamawiający zastrzega, że zlecenia prac następować będą przez Zamawiającego według jego potrzeb. 8. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego ("Zlecenie"). Zlecenie określać będzie zakres prac do wykonania, termin ich realizacji, lokalizację, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, również szczególne wymagania co do sposobu wykonania prac. Wykonaniem Zlecenia w zakresie dotyczącym danej lokalizacji jest wykonanie prac określonych w Zleceniu w tej lokalizacji. Uznaje się, że wykonanie zlecenia zostanie wykonane w momencie zrealizowania przez Wykonawcę wszystkich prac objętych zleceniem i wypełnienie wszystkich wymogów opisanych w SIWZ. 9. Zlecenie stanowi zarazem protokół przekazania terenu budowy załącznik nr 10 do SIWZ, na których będą wykonywane prace będące przedmiotem Zlecenia. Od momentu przekazania powierzchni Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim na przekazanej powierzchni. 10 Rozliczenie prac objętych przedmiotem umowy nastąpi w oparciu o rzeczywiste ilości wykonanych prac, potwierdzone w protokołach odbioru załącznik nr 11 do SIWZ wg zaoferowanych cen jednostkowych. 11. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania zleconych prac na bieżąco, wg zleceń Zamawiającego. Wykonawca rozpocznie roboty nie później niż 3 dni od przekazania zlecenia, a zakończy w terminie określonym w poszczególnym zleceniu. 12. Prace należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych gwarantujących utrzymanie stabilności powierzchni równanej drogi, a podłoże ziemne powinno być tak zagęszczone, aby pojazdy poruszające się po nim nie pozostawiały większych śladów. 13. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo na terenie prowadzonych prac, metody użyte przy robotach powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 14. Zamawiający zastrzega, że dojazd sprzętu do miejsca wykonania przedmiotu zamówienia jak również powrót do bazy winien być uwzględniony w cenie ofertowej i nie podlega on dodatkowej wycenie. 15. Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznym i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż, oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z wytycznymi niniejszej SIWZ, a także pozostałymi załącznikami. Wszyscy pracownicy wykonujący roboty budowlane muszą być przeszkoleni z przepisów BHP i ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami, 16. Każdorazowo po zakończeniu prac objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót budowlanych. 17. Wszystkie materiały użyte do remontu dróg powinny posiadać stosowane aprobaty lub dokumenty potwierdzające, że materiał pochodzi z koncesjonowanego źródła. 18. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonane zostaną z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska. 19. Podstawą do odbioru robót jest protokół odbioru robót (według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do Umowy) podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy robót. W momencie podpisania protokołu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć atesty na wbudowane materiały. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania losowo wybranej próbki wbudowanego kruszywa. W przypadku otrzymania wyników niezgodnych z WT-4, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów badania oraz wymiany dostarczonej partii kruszywa i przebadania jej na własny koszt. 21. Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. pracowników budowlanych wykonujących roboty budowlane drogowe pod kierownictwem Kierownika budowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 26 SIWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 22. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 23. Rozwiązania równoważne  W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia bądź w załącznikach do SIWZ, Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem "parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ.  W przypadku, gdyby Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania "lub równoważna".  Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45233141-9, 45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
904398,48

Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-12-29


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:  Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: Część I - 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);. Część II - 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych);. Część III - 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale 5 pkt 1 SIWZ.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie) zrealizował co najmniej dwie odrębne roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi każda o wartości co najmniej dla: Części I - 270 000,00 zł brutto; Części II - 120 000,00 zł brutto; Części III - 210 000,00 zł brutto. Uwaga! Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. 2) Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej (bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie) oraz minimum 3 letnie doświadczenie liczone od daty otrzymania uprawnień. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65). 3) Warunek w zakresie dysponowania sprzętem do realizacji zamówienia zostanie uznany jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dla: Części I: a. walcem statycznym o masie co najmniej 10 ton w ilości co najmniej 2 szt. b. równiarką samojezdną o mocy co najmniej 100 KM - co najmniej 2 szt. c. koparko-spycharką - 2 szt. d. samochody samowyładowcze czteroosiowe w ilości co najmniej - 2 szt. Części II: a. walcem statycznym o masie co najmniej 10 ton w ilości co najmniej 1 szt. b. równiarką samojezdną o mocy co najmniej 100 KM - co najmniej 1 szt. c. koparko-spycharką - 1 szt. d. samochody samowyładowcze czteroosiowe w ilości co najmniej - 1 szt. Części III: a. walcem statycznym o masie co najmniej 10 ton w ilości co najmniej 2 szt. b. równiarką samojezdną o mocy co najmniej 100 KM - co najmniej 2 szt. c. koparko-spycharką - 2 szt. d. samochody samowyładowcze czteroosiowe w ilości co najmniej - 2 szt. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia"/"nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, których oferty zostaną ocenione najwyżej. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w Rozdziale 5 punkt 1 SIWZ. Przesłanki wykluczenia wykazuje każdy podmiot odrębnie. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-€“22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale 5 pkt 1 SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2) Potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (niewiążący wzór oświadczenia do wykorzystania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 9. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 8 ppkt 2 litera a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 8 ppkt 2 litera a) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 7 punkt 8 ppkt. 2 litera a) SIWZ. 12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 punkt 8 podpunkt 1 i 2 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 punkt 8 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 14. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale 7 punkt 8 SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-€“ Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą" tj. inny dokument który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; (niewiążący wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (niewiążący wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). d) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (niewiążący wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (niewiążący wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

9. Na ofertę składają się: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. b) Informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy na formularzu oferty. Stosownie do dyspozycji art. 36 b ust. 1 Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców. c) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt. 1., 2., 3 SIWZ. d) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich zobowiązanie tych podmiotów e) Oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium okres gwarancji na formularzu oferty. f) Oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium terminu płatności na formularzu oferty. g) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. h) Zaleca się dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. i) Jeżeli wykonawca oferuje rozwiązania (materiały) równoważne przedkłada wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 10 SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część I - 12 000,00 zł; Część II - 5 000,00 zł; Część III - 9 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Białymstoku nr rachunku: 75 2030 0045 1110 0000 0101 5800 z dopiskiem: "Wadium przetargowe" "Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2017, Część nr -€Ś-€Ś-€Ś." 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone najpóźniej do terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 12). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem -€“ określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej -€“ dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b. innej niż pieniądz -€“ oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 8. Zwrot wadium a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Termin płatności10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony mają prawo do przedłużenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą : a) następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy trwającego dłużej niż 7 dni, b) nieterminowego przekazania dokumentacji technicznej trwającego dłużej niż 7 dni, c) w przypadku przekazania wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty przekroczenia terminu na jej przekazanie d) wstrzymania wykonania robót na wyraźne żądanie Zamawiającego trwające dłużej niż 7 dni. w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. W przypadku opisanym w literze a-d termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o okres zwłoki Zamawiającego . 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami wymagającymi odpowiednich warunków jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć intensywne opady deszczu, śniegu powyżej 10 cm lub gradu utrzymujące się co najmniej przez 5 dni / potwierdzone wpisem w dzienniku przez inspektora nadzoru/, powodujące rozmiękczenie gruntu i konieczność przerwania robót. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o okres trwania przeszkody. 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji w takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o czas niezbędny do ich usunięcia nie dłużej jednak niż o 30 dni. Zmiana w tym zakresie z uwagi na ryczałtowy charakter nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. 4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej do których są zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia. 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia . 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia nie dłużej jednak niż o 30 dni. 7) wystąpienia Siły wyższej (powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, tąpnięcia górnicze, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, odnalezienie niewypałów, niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej nie dłużej jednak niż o 50 dni. 2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy strona zainteresowana przekazuje drugiej stronie wniosek na piśmie za pośrednictwem osób funkcyjnych. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 4. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w niniejszej umowie i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 7. Po otrzymaniu wniosku Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 8. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 9. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 10. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności,. 11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-09, godzina: 09:45

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: "Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2017, Część nr 1"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Żednia w 2017 r. 2. Część I -€“ Obręb Zajma (Leśnictwo: Królowy Most, Cieliczanka, Pieszczaniki, Kołodno, Stanek, Żednia, Rudnica, Kozi Las). 3. Zestawienie ilościowe prac szacowanych zostało zawarte w załączniku nr 9. 4. Zamówienie składa się z trzech zadań, które obejmują: Zadanie I -€“ Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni żwirowej wykonywane mechanicznie. Profilowanie ma na celu poprawienie profilu poprzecznego drogi i jej wyrównanie zapewniające swobodny odpływ wód opadowych. Roboty zaleca się wykonywać równiarkami drogowymi przy lekko nawilgoconym gruncie. Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależy od stopnia zniekształcenia drogi, rodzaju gruntu oraz sposobu profilowania. Profilowanie i równanie dróg należy prowadzić po śladzie istniejącej drogi, w jej koronie (średnia szerokość 3,50 m) oraz na poboczach (średnia szerokość 2 x 0,50 m). Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotność optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% zwilżyć określoną ilością wody. Roboty polegają na:  usunięciu z profilowanej drogi kamieni, korzeni, humusu i zadarnienia wraz z rozplantowaniem poza pasem drogi, maksymalna grubość odkładu 15 cm,  przywróceniu nawierzchni gruntowej właściwej geometrii, zgodnie z określonymi parametrami, uzupełnieniu wybojów i kolein gruntem rodzimym oraz mechanicznym zagęszczeniu,  wykonaniu ścieków podłużnych, nacięciu płytkich ścieków na krawędzi pobocza oraz wykonaniu odpływów bocznych wody w miejscach zaniżonych,  zagęszczaniu wyprofilowanej drogi gruntowej walcem. Spadek nawierzchni w zależności od warunków terenowych oraz uzgodnień z Zamawiającym należy przyjąć daszkowy o nachyleniu 7% lub jednostronny o nachyleniu 5%. Zadanie II -€“ Utrzymanie dróg -€“ dostawa oraz uzupełnienie ubytków nowym kruszywem w wysokości około 50% wraz z mechanicznym zagęszczeniem. Remont cząstkowy nawierzchni żwirowej (obejmujący naprawę pojedynczych wybojów lub kolein). Naprawy cząstkowe wykonywane są, gdy na powierzchni jezdni utworzą się wyboje (doły) lub koleiny, ale grubość nawierzchni jest dostateczna do przeniesienia istniejącego obciążenia ruchem. Roboty polegają na: - oczyszczeniu wyboju lub koleiny z błota i innych zanieczyszczeń, - polaniu (zwilżeniu) wodą naprawianej powierzchni, - wzruszeniu dna wyboju lub koleiny (np. oskardem, grabiami), - zasypaniu dna wyboju lub koleiny mieszanką żwirową. Żwir użyty do naprawy nawierzchni powinien zawierać więcej lepiszcza niż żwir użyty do budowy drogi, gdyż pozwala to na uzupełnienie lepiszcza wypłukanego przez deszcze z górnej warstwy nawierzchni żwirowej, -wyprofilowaniu powierzchni i dokładnym zagęszczeniu ręcznym ubijakiem lub płytową zagęszczarką wibracyjną. Przy większym zakresie robót np. z kilkoma wybojami położonymi blisko siebie lub dłuższą koleiną do zagęszczania można użyć lekkiego walca samojezdnego lub przyczepnego. Naprawy cząstkowe powinny być prowadzone przy optymalnej wilgotności naprawianej nawierzchni. Zadanie III -€“ Utrzymanie dróg -€“ dostawa oraz wbudowanie nowego kruszywa w wysokości 100% wraz z mechanicznym zagęszczaniem. Remont kapitalny wykonywany, gdy liczba dołów (wybojów) i kolein na dłuższym odcinku jest tak duża, że przeprowadzenie napraw cząstkowych jest utrudnione i nieopłacalne. Materiał (kruszywo) powinny być rozkładane w warstwie jednakowej grubości, takiej aby ich ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa wymaganej grubości. Przyjmuje się tolerancję grubości warstw kruszywa +/- 15%, pospółki +/- 25%. Podłoże przed rozłożeniem mieszanki żwirowej powinno być odwodnione. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotność optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% zwilżyć określoną ilością wody. Roboty polegają na:  wyrównaniu naprawianego fragmentu drogi (korytowanie),  zagęszczaniu wyrównanej powierzchni walcem,  rozplantowaniu kruszywa na odpowiednio wyprofilowanym podłożu i zagęszczaniu walcem do grubości min. 12cm (po zagęszczaniu),  rozwiezieniu i zagęszczeniu pospółki celem zaklinowania i zakrycia tłucznia do grubości około 3cm (po zagęszczeniu),  zagęszczanie całości walcem,  odtworzenie poboczy na całej długości remontowanego odcinka, w razie konieczności uzupełnieniu poboczy gruntem rodzimym. Pobocza wysokościowo muszą nawiązywać do nawierzchni wyremontowanej drogi,  wykonanie odpływów bocznych wody w miejscach zaniżonych. UWAGA: w każdym zadaniu przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić niezbędne obliczenia/pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych. Zakres i przewidywaną ilość robót do wykonania w przedmiocie zamówienia określa dokumentacja techniczna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45233141-9, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 410153,98
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Termin płatności10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: "Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2017, Część nr 2"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Żednia w 2017 r. 2. Część II -€“ Obręb Żednia i Michałowo (Leśnictwo: Borsukowina, Słomianka, Folwarki, Zabłudów, Sokole, Kokotowo, Michałowo, Trześcianka). 3. Zestawienie ilościowe prac szacowanych zostało zawarte w załączniku nr 9. 4. Zamówienie składa się z trzech zadań, które obejmują: Zadanie I -€“ Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni żwirowej wykonywane mechanicznie. Profilowanie ma na celu poprawienie profilu poprzecznego drogi i jej wyrównanie zapewniające swobodny odpływ wód opadowych. Roboty zaleca się wykonywać równiarkami drogowymi przy lekko nawilgoconym gruncie. Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależy od stopnia zniekształcenia drogi, rodzaju gruntu oraz sposobu profilowania. Profilowanie i równanie dróg należy prowadzić po śladzie istniejącej drogi, w jej koronie (średnia szerokość 3,50 m) oraz na poboczach (średnia szerokość 2 x 0,50 m). Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotność optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% zwilżyć określoną ilością wody. Roboty polegają na:  usunięciu z profilowanej drogi kamieni, korzeni, humusu i zadarnienia wraz z rozplantowaniem poza pasem drogi, maksymalna grubość odkładu 15 cm,  przywróceniu nawierzchni gruntowej właściwej geometrii, zgodnie z określonymi parametrami, uzupełnieniu wybojów i kolein gruntem rodzimym oraz mechanicznym zagęszczeniu,  wykonaniu ścieków podłużnych, nacięciu płytkich ścieków na krawędzi pobocza oraz wykonaniu odpływów bocznych wody w miejscach zaniżonych,  zagęszczaniu wyprofilowanej drogi gruntowej walcem. Spadek nawierzchni w zależności od warunków terenowych oraz uzgodnień z Zamawiającym należy przyjąć daszkowy o nachyleniu 7% lub jednostronny o nachyleniu 5%. Zadanie II -€“ Utrzymanie dróg -€“ dostawa oraz uzupełnienie ubytków nowym kruszywem w wysokości około 50% wraz z mechanicznym zagęszczeniem. Remont cząstkowy nawierzchni żwirowej (obejmujący naprawę pojedynczych wybojów lub kolein). Naprawy cząstkowe wykonywane są, gdy na powierzchni jezdni utworzą się wyboje (doły) lub koleiny, ale grubość nawierzchni jest dostateczna do przeniesienia istniejącego obciążenia ruchem. Roboty polegają na: - oczyszczeniu wyboju lub koleiny z błota i innych zanieczyszczeń, - polaniu (zwilżeniu) wodą naprawianej powierzchni, - wzruszeniu dna wyboju lub koleiny (np. oskardem, grabiami), - zasypaniu dna wyboju lub koleiny mieszanką żwirową. Żwir użyty do naprawy nawierzchni powinien zawierać więcej lepiszcza niż żwir użyty do budowy drogi, gdyż pozwala to na uzupełnienie lepiszcza wypłukanego przez deszcze z górnej warstwy nawierzchni żwirowej, -wyprofilowaniu powierzchni i dokładnym zagęszczeniu ręcznym ubijakiem lub płytową zagęszczarką wibracyjną. Przy większym zakresie robót np. z kilkoma wybojami położonymi blisko siebie lub dłuższą koleiną do zagęszczania można użyć lekkiego walca samojezdnego lub przyczepnego. Naprawy cząstkowe powinny być prowadzone przy optymalnej wilgotności naprawianej nawierzchni. Zadanie III -€“ Utrzymanie dróg -€“ dostawa oraz wbudowanie nowego kruszywa w wysokości 100% wraz z mechanicznym zagęszczaniem. Remont kapitalny wykonywany, gdy liczba dołów (wybojów) i kolein na dłuższym odcinku jest tak duża, że przeprowadzenie napraw cząstkowych jest utrudnione i nieopłacalne. Materiał (kruszywo) powinny być rozkładane w warstwie jednakowej grubości, takiej aby ich ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa wymaganej grubości. Przyjmuje się tolerancję grubości warstw kruszywa +/- 15%, pospółki +/- 25%. Podłoże przed rozłożeniem mieszanki żwirowej powinno być odwodnione. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotność optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% zwilżyć określoną ilością wody. Roboty polegają na:  wyrównaniu naprawianego fragmentu drogi (korytowanie),  zagęszczaniu wyrównanej powierzchni walcem,  rozplantowaniu kruszywa na odpowiednio wyprofilowanym podłożu i zagęszczaniu walcem do grubości min. 12cm (po zagęszczaniu),  rozwiezieniu i zagęszczeniu pospółki celem zaklinowania i zakrycia tłucznia do grubości około 3cm (po zagęszczeniu),  zagęszczanie całości walcem,  odtworzenie poboczy na całej długości remontowanego odcinka, w razie konieczności uzupełnieniu poboczy gruntem rodzimym. Pobocza wysokościowo muszą nawiązywać do nawierzchni wyremontowanej drogi,  wykonanie odpływów bocznych wody w miejscach zaniżonych. UWAGA: w każdym zadaniu przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić niezbędne obliczenia/pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych. Zakres i przewidywaną ilość robót do wykonania w przedmiocie zamówienia określa dokumentacja techniczna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45233141-9, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 179711,93
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Termin płatności10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: "Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Żednia w roku 2017, Część nr 3"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Żednia w 2017 r. 2.Część III -€“ Obręb Hieronimowo ( Leśnictwo: Jałówka, Cisówka, Łuplanka, Podozierany, Nowa Wola, Kazimierzowo). 3. Zestawienie ilościowe prac szacowanych zostało zawarte w załączniku nr 9. 4. Zamówienie składa się z trzech zadań, które obejmują: Zadanie I -€“ Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni żwirowej wykonywane mechanicznie. Profilowanie ma na celu poprawienie profilu poprzecznego drogi i jej wyrównanie zapewniające swobodny odpływ wód opadowych. Roboty zaleca się wykonywać równiarkami drogowymi przy lekko nawilgoconym gruncie. Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależy od stopnia zniekształcenia drogi, rodzaju gruntu oraz sposobu profilowania. Profilowanie i równanie dróg należy prowadzić po śladzie istniejącej drogi, w jej koronie (średnia szerokość 3,50 m) oraz na poboczach (średnia szerokość 2 x 0,50 m). Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotność optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% zwilżyć określoną ilością wody. Roboty polegają na:  usunięciu z profilowanej drogi kamieni, korzeni, humusu i zadarnienia wraz z rozplantowaniem poza pasem drogi, maksymalna grubość odkładu 15 cm,  przywróceniu nawierzchni gruntowej właściwej geometrii, zgodnie z określonymi parametrami, uzupełnieniu wybojów i kolein gruntem rodzimym oraz mechanicznym zagęszczeniu,  wykonaniu ścieków podłużnych, nacięciu płytkich ścieków na krawędzi pobocza oraz wykonaniu odpływów bocznych wody w miejscach zaniżonych,  zagęszczaniu wyprofilowanej drogi gruntowej walcem. Spadek nawierzchni w zależności od warunków terenowych oraz uzgodnień z Zamawiającym należy przyjąć daszkowy o nachyleniu 7% lub jednostronny o nachyleniu 5%. Zadanie II -€“ Utrzymanie dróg -€“ dostawa oraz uzupełnienie ubytków nowym kruszywem w wysokości około 50% wraz z mechanicznym zagęszczeniem. Remont cząstkowy nawierzchni żwirowej (obejmujący naprawę pojedynczych wybojów lub kolein). Naprawy cząstkowe wykonywane są, gdy na powierzchni jezdni utworzą się wyboje (doły) lub koleiny, ale grubość nawierzchni jest dostateczna do przeniesienia istniejącego obciążenia ruchem. Roboty polegają na: - oczyszczeniu wyboju lub koleiny z błota i innych zanieczyszczeń, - polaniu (zwilżeniu) wodą naprawianej powierzchni, - wzruszeniu dna wyboju lub koleiny (np. oskardem, grabiami), - zasypaniu dna wyboju lub koleiny mieszanką żwirową. Żwir użyty do naprawy nawierzchni powinien zawierać więcej lepiszcza niż żwir użyty do budowy drogi, gdyż pozwala to na uzupełnienie lepiszcza wypłukanego przez deszcze z górnej warstwy nawierzchni żwirowej, -wyprofilowaniu powierzchni i dokładnym zagęszczeniu ręcznym ubijakiem lub płytową zagęszczarką wibracyjną. Przy większym zakresie robót np. z kilkoma wybojami położonymi blisko siebie lub dłuższą koleiną do zagęszczania można użyć lekkiego walca samojezdnego lub przyczepnego. Naprawy cząstkowe powinny być prowadzone przy optymalnej wilgotności naprawianej nawierzchni. Zadanie III -€“ Utrzymanie dróg -€“ dostawa oraz wbudowanie nowego kruszywa w wysokości 100% wraz z mechanicznym zagęszczaniem. Remont kapitalny wykonywany, gdy liczba dołów (wybojów) i kolein na dłuższym odcinku jest tak duża, że przeprowadzenie napraw cząstkowych jest utrudnione i nieopłacalne. Materiał (kruszywo) powinny być rozkładane w warstwie jednakowej grubości, takiej aby ich ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa wymaganej grubości. Przyjmuje się tolerancję grubości warstw kruszywa +/- 15%, pospółki +/- 25%. Podłoże przed rozłożeniem mieszanki żwirowej powinno być odwodnione. Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotność optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% zwilżyć określoną ilością wody. Roboty polegają na:  wyrównaniu naprawianego fragmentu drogi (korytowanie),  zagęszczaniu wyrównanej powierzchni walcem,  rozplantowaniu kruszywa na odpowiednio wyprofilowanym podłożu i zagęszczaniu walcem do grubości min. 12cm (po zagęszczaniu),  rozwiezieniu i zagęszczeniu pospółki celem zaklinowania i zakrycia tłucznia do grubości około 3cm (po zagęszczeniu),  zagęszczanie całości walcem,  odtworzenie poboczy na całej długości remontowanego odcinka, w razie konieczności uzupełnieniu poboczy gruntem rodzimym. Pobocza wysokościowo muszą nawiązywać do nawierzchni wyremontowanej drogi,  wykonanie odpływów bocznych wody w miejscach zaniżonych. UWAGA: w każdym zadaniu przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić niezbędne obliczenia/pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych. Zakres i przewidywaną ilość robót do wykonania w przedmiocie zamówienia określa dokumentacja techniczna.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45233141-9, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 314532,57
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Termin płatności10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
22.10.2018
Reach Sp. z o.o.

Reach Sp. z o. o. została zawiązana w 2015 r. Zajmujemy się sprzedażą on-line produktów z sektora przemysłowego. Cechą wspólną da wszys...

mazowieckie
Dźwigi i żurawie
22.10.2018
Polstal s.c. Mariusz Słabos...

Polstal jest przedsiębiorstwem zajmującym się sprzedażą wyrobów ze stali, świadczącym również usługi związane z obróbką elementów stalo...

śląskie
Wyroby hutnicze
18.10.2018
Geneza International Sp. z ...

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty, jaką przygotowała dla Państwa firma handlowo-usługowa Geneza International ...

śląskie
Usługi ogólnobudowlane
18.10.2018
Bostik Sp. z o.o.

Mamut Glue firmy Den Braven to niezwykle trwały i elastyczny klej do montowania ciężkich elementów, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i...

wielkopolskie
Inne budownictwo