Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Ząbkowice Śląskie
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Numer referencyjny: ZP.271.2.11.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: na wszystkie części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : 1. Nazwa nadana zamówieniu: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie". Zamawiający podzielił zamówienie na części: Część 1 nazwa: Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych -€“ odcinek nr 1 Część 2 nazwa: Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych -€“ odcinek nr 4 Część 3 nazwa: Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każda część stanowi odrębne zamówienie. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części (ofertę na każdą część należy złożyć oddzielnie) 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla każdej części: Główny przedmiot: 45233140-2 Roboty drogowe 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Część 1. Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych -€“ odcinek nr 1 obejmujący działki drogowe nr ewidencji gruntów 358 i 359 długości około 170 m. Uwaga: Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac a mianowicie przebudowę odcinka nr 1,2,3 i 4 Wykonawca uwzględnia w cenie dla części 1 zakres prac opisany w dokumentacji tylko dla odcinka nr 1. a) Obecnie droga przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnię w całości z mieszanki kamiennej zanieczyszczonej w złym stanie technicznym z licznymi wybojami oraz ubytkami, zanieczyszczoną błotem oraz w części również porośnięta trawą. Stan projektowany zakłada wykonanie jezdni o szerokości w zabudowie 4,0 m w dalszej części 2.5 m . Po wykonaniu robót ziemnych, tj. wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne zostanie wykonana podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem- gotowa mieszanka kruszywa i cementu o Rm=2.5Mpa a następnie dwuwarstwowa podbudowa z mieszanki mineralnej o łącznej grubości 30 cm. Na tak przygotowanych warstwach konstrukcyjnych zastanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna odpowiednio warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grubości 4,0 cm po zagęszczeniu oraz warstwa ścieralna AC 11S o grubości 4.0 cm. Pobocza zostaną utwardzone mieszanka kamienna 0/31.5 na szerokości średnio 50 cm. Do wykonana przewidziane są również zjazdy do posesji z betonu asfaltowego o konstrukcji nawierzchni jak na drodze głównej o szerokościach dostosowanych do istniejących i sięgających do granic pasa drogowego b) Zakres robót obejmuje:  wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych i rozbiórkowych,  robót ziemnych (korytowania),  wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi,  nawierzchni z betonu asfaltowego,  utwardzenia poboczy materiałem kamiennym,  remont odcinka kanalizacji deszczowej przepustu pod drogą na działce 126,  ułożenie ścieku betonowego,  regulacja wysokościowa elementów infrastruktury technicznej podziemnej. c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:  przedmiarze robót -€“ załącznik nr 13 do SIWZ  uproszczonej dokumentacji projektowej -€“ załącznik nr 16 do SIWZ  STWiORB -€“ załącznik nr do 19 SIWZ 2) Część 2. Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych -€“ odcinek nr 4 obejmujący działkę drogową nr ewidencji gruntów 172/1 długości około 110 m. Uwaga: Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac a mianowicie przebudowę odcinka nr 1,2,3 i 4 Wykonawca uwzględnia w cenie dla części 2 zakres prac opisany w dokumentacji tylko dla odcinka nr 4. a) Obecnie droga przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnię w większości gruntową w części z mieszanki kamiennej i materiałami budowlanymi w złym stanie technicznym z licznymi wybojami oraz ubytkami. Stan projektowany zakłada wykonanie jezdni o szerokości w zabudowie 4,5 m w dalszej części 3,0 m . Po wykonaniu robót ziemnych, tj. wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne zostanie wykonana warstwa odsączająca grubości 15 cm a następnie dwuwarstwowa podbudowa z mieszanki mineralnej o łącznej grubości 30 cm. Na tak przygotowanych warstwach konstrukcyjnych zastanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna odpowiednio warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grubości 4,0 cm po zagęszczeniu oraz warstwa ścieralna AC 11S o grubości 4.0 cm. Pobocza zostaną utwardzone mieszanka kamienna 0/31.5 na szerokości średnio 50 cm. Do wykonana przewidziane są również zjazdy do posesji z betonu asfaltowego o konstrukcji nawierzchni jak na drodze głównej o szerokościach dostosowanych do istniejących i sięgających do granic pasa drogowego b) Zakres robót obejmuje:  wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych i rozbiórkowych,  robót ziemnych (korytowania),  wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi,  nawierzchni z betonu asfaltowego,  utwardzenia poboczy materiałem kamiennym,  regulacja wysokościowa elementów infrastruktury technicznej podziemnej. c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:  przedmiarze robót -€“ załącznik nr 14 do SIWZ  uproszczonej dokumentacji projektowej -€“ załącznik nr 17 do SIWZ  STWiORB -€“ załącznik nr do 20 SIWZ 3) Część 3. Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych -€“ odcinek drogi obejmujący działkę drogową nr ewidencji gruntów 300 długości około 236 m. Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac a mianowicie przebudowę dróg dojazdowych działka nr 238 i 291 Obręb Sieroszów. Wykonawca uwzględnia w cenie dla części 3 zakres prac opisany w dokumentacji tylko dla działki nr 300 Obręb Sieroszów. Zadanie nie obejmuje wykonania ujętych w dokumentacji projektowej przebudowy działek drogowych nr 238 i 291. a) Obecnie droga przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnię w większości gruntową w części z mieszanki kamiennej i materiałami budowlanymi w złym stanie technicznym z licznymi wybojami oraz ubytkami. Stan projektowany zakłada wykonanie jezdni o szerokości w zabudowie 3,0 m, w części 2.5 m . Po wykonaniu robót ziemnych, tj. wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne zostanie wykonana podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem- gotowa mieszanka kruszywa i cementu o Rm=2.5Mpa gr. 20 cm a następnie warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej o łącznej grubości 20 cm. Na tak przygotowanych warstwach konstrukcyjnych zastanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna odpowiednio warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grubości 4,0 cm po zagęszczeniu oraz warstwa ścieralna AC 11S o grubości 4.0 cm. Pobocza zostaną utwardzone mieszanka kamienna 0/31.5 na szerokości średnio 0,75 m. Do wykonana przewidziane są również zjazdy do posesji z betonu asfaltowego o konstrukcji nawierzchni jak na drodze głównej o szerokościach dostosowanych do istniejących i sięgających do granic pasa drogowego b) Zakres robót obejmuje:  wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych i rozbiórkowych,  robót ziemnych (korytowania),  wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi,  nawierzchni z betonu asfaltowego,  utwardzenia poboczy materiałem kamiennym.  regulacja wysokościowa elementów infrastruktury technicznej podziemnej  montaż barier stalowych,  ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowych c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:  przedmiarze robót -€“ załącznik nr 15 do SIWZ  uproszczonej dokumentacji projektowej -€“ załącznik nr 18 do SIWZ  STWiORB -€“ załącznik nr do 21 SIWZ Informacje wspólne dla części 1-3 4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji zależy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 5. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29-30 i 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Przyjęcie rozwiązań równoważnych powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową i wydane decyzje administracyjne wymagają ewentualnej zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian. 6. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 1) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wskazuje, że dla czynności, polegających na: wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu konstrukcji drogi, wykonaniu nawierzchni dróg, określa wymóg zatrudnienia osób wykonujących te czynności na umowę o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku -€“ Kodeks pracy, 2) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 3) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności w zakresie wykonywanych czynności. 4) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący czynności wskazane w SIWZ będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 7. Sposób dokumentowania zatrudnienia, osób o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 9 ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt 9 ppkt 1. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń , zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 2) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, , w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dowodów o których mowa w pkt 10 ppkt 1lit a-d w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 9 ppkt 1. 8. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia. 2) W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących określone czynności w pkt 9 ppkt 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze umowy. 3) W przypadku nie dochowania któregokolwiek z terminów określonych przez Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi określonymi w umowie. 4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45233123-7, 45111000-8, 45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zakończenie realizacji zamówienia: dla każdej części nie później niż 6 tygodni od daty przekazania placu budowy. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę, pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
CZĘŚĆ 1 PAWŁOWICE DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH -€“ ODCINEK NR 1  Zdolność zawodowa Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej, o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda. Uwaga: Nie wykazywać robót o wartości niższej niż 150 000,00 zł brutto CZĘŚĆ 2 PAWŁOWICE DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH -€“ ODCINEK NR 4 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej, o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda. Uwaga: Nie wykazywać robót o wartości niższej niż 50 000,00 zł brutto CZĘŚĆ 3 SIEROSZÓW DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda. Uwaga: Nie wykazywać robót o wartości niższej niż 100 000,00 zł brutto Wykonawca składając ofertę na więcej niż 1 część w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu może wykazać tą samą robotę budowlaną dla każdej części przy czym wartość roboty musi odpowiadać wartości wskazanej dla danej części zamówienia. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą roboty budowlane w innych walutach niż złoty polski Zamawiający przeliczy podane kwoty po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.  Zdolność techniczna - osoby skierowane do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje: Kierownikiem budowy - 1 (jedna) osoba posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej oraz posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017, poz. 1332 z późn. zm.) jako kierownik budowy, w tym poprzez kierowanie co najmniej 1 robotą budowlaną polegającą na budowie/przebudowie lub remoncie drogi. Wykonawca składając ofertę na więcej niż 1 część może wykazać w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu kierownika budowy w tej samej osobie Jednocześnie osoby spełniające powyższy warunek to również osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa prawna art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017, poz. 1332)lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, doświadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.), Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń wg zasady spełnia/ nie spełnia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Podmioty krajowe:1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1; Zamawiający żąda od wykonawcy który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1 ppkt 1. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 1 ppkt 1 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1: a) ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) lit. a), tiret pierwszy powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ppkt 2 stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ wg wzoru załącznika nr 7 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie żąda dokumentów.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. -€“ wg wzoru załącznika nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Uwaga: wykonawca może złożyć oświadczenie razem z ofertą ale z oświadczenia musi jednoznacznie wynikać że nie należy do żadnej grupy kapitałowej wykonawca przygotowuje oświadczenie we własnym zakresie. Wzór oświadczenia przygotowany przez Zamawiającego dotyczy przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) 2. Inne dokumenty. 1) Oferta - na ofertę składa się: a) formularz ofertowy - zgodnie z wzorem załącznika nr 1 dla części 1 nr 2 dla części 2 nr 3 dla części 3 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, 3) Wymagania dotyczące możliwości korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów: a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -€“ wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do SIWZ c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-€“22 i ust. 5 pkt 1. d) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. e) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu o którym mowa w lit. a) nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w lit. a). 2. Środki naprawcze (self- cleaning): Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp oraz pkt 16-20 ustawy Pzp. (obligatoryjne przesłanki wyłączenia) lub ust. 5 pkt 1 może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy uzna za wystarczające przedstawione przez niego dowody. W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 - dla części 1, nr 11 - dla części 2, nr 12 - dla części 3 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. 144 ustawy Pzp. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w par. 12 wzoru umowy dla każdej części. 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót, w szczególności długotrwałe opady deszczu/śniegu, roztopy, nawodnienie gruntu; b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi a w szczególności:  niewybuchy i niewypały, lub inne materiały wybuchowe;  wykopaliska archeologiczne, historyczne nie przewidziane w SIWZ;  odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego a w szczególności:  wstrzymanie robót przez Zamawiającego;  konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;  konieczność udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; d) zmiany będące następstwem działania organów administracji rządowej , samorządowej oraz sądów, w szczególności:  wstrzymanie prac ;  przekroczenie terminów wydanych decyzji, zezwoleń, itp.;  odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; e) opóźnień w rozpoczęciu i wykonaniu robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy:  przesunięcie terminu związania z ofertą w trakcie postępowania o ile termin wykonania zamówienia został wyznaczony datą,  opóźnienie w przekazaniu placu budowy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w literach a-e termin umowy może ulec zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) zmiana obowiązującej stawki VAT: a) jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę; 3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 4) jeżeli inny podmiot rozpocznie inwestycję na terenie objętym przedmiotem zamówienia i wystąpią jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 5) zmiany w zakresie Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp: a) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 6) zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niż określone w ppkt 5: a) zmiana polegająca na wskazaniu innych Podwykonawców; b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawców; c) zmiana polegająca na wskazaniu innego zakresu (części) podwykonawstwa; d) zmiana polegająca na wykonaniu zamówienia przy pomocy Podwykonawców pomimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa; 7) zmianę osób odpowiedzialnych za: a) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy (kierownik budowy) zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, i niniejszej umowie. 4. Postanowienia które stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy. 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem lub telefonicznie. 8. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-04, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PL język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 2. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 3. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 4. ROZLICZENIA BĘDĄ PROWADZONE W WALUCIE PLN 5. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 6. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP. 7. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 1) Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć - umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy, lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą) a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 2) Zamawiający nie zastrzega zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp, że kluczową część zamówienia przedmiotowej roboty budowlanej musi wykonywać osobiście sam Wykonawca składający ofertę a nie podwykonawca. 3) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; 4) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu; 5) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych; 6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 8) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania, a) projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraźnie wskazać zakres tych robót. b) zakres prac zleconych do wykonania podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy musi być zgodny z zakresem robót wynikającym z kosztorysu wykonawcy. c) projekt umowy/ umowa musi uwzględniać postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi wskazane w SIWZ a także postanowienia dotyczące wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), d) projekt umowy/umowa musi zawierać warunki odbioru robót oraz postanowienia dotyczące stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, e) projekt umowy/umowa musi uwzględniać kary umowne min. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi. f) projekt umowy/ umowa musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami oraz przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni. 8. ZAKRES OŚWIADCZENIA WYKONAWCY Z ART 25 A USTAWY PZP - zakres oświadczenia określa załącznik nr 4 i 5 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych -€“ odcinek nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Część 1. Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych -€“ odcinek nr 1 obejmujący działki drogowe nr ewidencji gruntów 358 i 359 długości około 170 m. Uwaga: Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac a mianowicie przebudowę odcinka nr 1,2,3 i 4 Wykonawca uwzględnia w cenie dla części 1 zakres prac opisany w dokumentacji tylko dla odcinka nr 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233142-6, 45233123-7, 45111000-8, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: nie później niż 6 tygodni od daty przekazania placu budowy.Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę, pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Część nr: 2Nazwa: Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych -€“ odcinek nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pawłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych -€“ odcinek nr 4 obejmujący działkę drogową nr ewidencji gruntów 172/1 długości około 110 m. Uwaga: Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac a mianowicie przebudowę odcinka nr 1,2,3 i 4 Wykonawca uwzględnia w cenie dla części 2 zakres prac opisany w dokumentacji tylko dla odcinka nr 4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233142-6, 45233123-7, 45111000-8, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: nie później niż 6 tygodni od daty przekazania placu budowy.Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę, pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Część nr: 3Nazwa: Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sieroszów droga dojazdowa do gruntów rolnych -€“ odcinek drogi obejmujący działkę drogową nr ewidencji gruntów 300 długości około 236 m. Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac a mianowicie przebudowę dróg dojazdowych działka nr 238 i 291 Obręb Sieroszów. Wykonawca uwzględnia w cenie dla części 3 zakres prac opisany w dokumentacji tylko dla działki nr 300 Obręb Sieroszów. Zadanie nie obejmuje wykonania ujętych w dokumentacji projektowej przebudowy działek drogowych nr 238 i 291.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233142-6, 45233123-7, 45111000-8, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: nie później niż 6 tygodni od daty przekazania placu budowy. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę, pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.05.2019
EURO-MET Sp. z o.o.

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą ofertę? Przede wszystkim ze względu na wytrzymałość naszych produktów. Dzięki temu są one bardzo tr...

śląskie
Instalacje elektryczne
22.05.2019
ADVERT Mirosław Benier

Witam! Wykonam wszelkiego rodzaju prace ziemne koparką, koparko – ładowarką: wykopy pod fundamenty, wykopy pod sieci wodociągow...

dolnośląskie
Prace ziemne
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały