Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   "Budowa sześciu koryt DĂźnemana wraz z modernizacja istnieją...
"Budowa sześciu koryt DĂźnemana wraz z modernizacja istnieją...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Baligród
woj. podkarpackie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie w zamkniętej i opisanej kopercie jak w SIWZ

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa sześciu koryt DĂźnemana wraz z modernizacja istniejącego systemu nawadniającego na potrzeby koryt DĂźnemana na szkółce leśnej w Górzance"

Numer referencyjny: ZG.270.1.12.2017.MS1

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Rodzaj zamówienia -€“ roboty budowlane. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 45232120-9 roboty nawadniające 45232121-6 roboty budowlane w zakresie rurociągów nawadniających 45112700-2 roboty w zakresie kształtowania terenu 2. Nazwa przedmiotu zamówienia (zwanego dalej "zamówieniem"): "Budowa sześciu koryt DĂźnemana wraz z modernizacja istniejącego systemu nawadniającego na potrzeby koryt DĂźnemana na szkółce leśnej w Górzance" 3. Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne w zakresie budowy 6 koryt DĂźnemana wraz z utwardzeniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Przeznaczone są do uprawy sadzonek drzew leśnych. Koryta zaprojektowane są na rzucie prostokąta z rozstawem koryt środkowych 2,00 m i 2,5 m oraz skrajnych 0,50 m. Zestawienie powierzchni: Powierzchnia zabudowy: 1600,22m2 Powierzchnia dojazdów z drogi leśnej: 49,30 m2 Powierzchnia użytkowa pojedynczego koryta: 100,00 m2 Długość użytkowa koryta: 62,50 m Szerokość użytkowa koryta: 1,60 m Liczba koryt: 6 szt. Rozbudowa wyposażenia technicznego szkółki dla zwiększenia produkcji materiału szkółkarskiego. Zadaniem projektowanego systemu nawadniania będzie zapewnienie optymalnej wilgotności podłoża dla roślinności w okresie wegetacyjnym. Zakres prac obejmuje: - podłączenie projektowanej instalacji do istniejącego zasilania wodnego i sterowania centralnego, -ułożenie sieci rurociągów przesyłowych z przyłączami do poszczególnych koryt, - wykonanie instalacji do mikro zraszania w korytach. Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej -€“ w 2 egz. 4. Szczegółowy zakres i charakterystyka robót zawarta jest Dokumentacji projektowej, przedmiarze robót , STWiORB (załącznik nr 11 do SIWZ). Stosownie do treści art. 30 ust. 8 oraz art. 31 ustawy, Zamawiający informuje, że wymagania, o których mowa w przywołanych przepisach, Zamawiający określił w załączniku do SIWZ pn. "dokumentacja projektowa" (dalej zwana "projektem" lub "dokumentacją projektową"). 4. Lokalizacja: dz. nr 550 obręb Górzanka jedn. ewidencyjna Solina 5. Wykonawca zrealizuje przedmiot zmówienia przy użyciu materiałów własnych. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowalne, związane z realizacją przedmiotu zamówienia: - Roboty ziemne sprzętem mechanicznym - Uzupełnienie nawierzchni kruszywem naturalnym i łamanym Zamawiający nie wymaga, by na podstawie umowy o pracę, określonej w zdaniu poprzednim, zatrudniony był Wykonawca, będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą lub podwykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 7. Zamawiający informuje, że każdorazowo na jego żądanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami, których dotyczy ust. 6, realizującymi przedmiot zamówienia z anonimizacją wynagrodzenia oraz adresów ich zamieszkania. Kopie umów o prace powinny zostać zanonimizowane w sposób trwały w zakresie danych wrażliwych takich jak: adres zamieszkania, adres pobytu, wysokość wynagrodzenia, numer PESEL i numer NIP pracownika. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę. 8. Szczegółowe zasady kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i w ust. 7 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz danych firm podwykonawców. 10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 11. Zgodnie z art. 36ba. ustawy jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 12. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 13. Postanowienia ust. 11 i 12 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 15. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 r. poz. 290; zwaną dalej "ustawą Prawo budowlane"), sztuką budowlaną, obowiązującymi Polskimi Normami, projektem oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy w tym dla użytkowników obiektów, 2) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, tj. z kierownikiem budowy, 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 16. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody od zarządców dróg publicznych oraz uzgodnienie z Zamawiającym udostępnienia dróg leśnych w celu przewozu materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia. 17. W przypadku powstania uszkodzeń w infrastrukturze drogowej wykorzystywanej do transportu materiałów i maszyn potrzebnych do realizacji zamówienia, Wykonawca na własny koszt usunie powstałe szkody w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia. 18. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady robót budowlanych z tytułu rękojmi przez okres 5 lat licząc od dnia końcowego odbioru robót budowlanych. 19. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane, na okres minimum 60 miesięcy miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45232120-9, 45232121-6, 45112700-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości do 50 % szacunkowej wartości podstawowej zamówienia. 2. Zamówienia, o których mowa w ust.1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:

4.1. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia przekazania placu budowy do 15.04.2018 r. 4.2. Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach. 4.3. W terminie do dnia 15.12.2017 r. r. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy do wartości 124 345,00zł netto, jednak nie mniejszej niż 120 000 zł. W sytuacji wykonania przedmiotu zamówienia na wartość większą niż wymieniona powyżej, Wykonawcy zostanie wypłacone należne wynagrodzenie w roku 2018. Wykonanie przez Wykonawcę prac w większym zakresie w terminach określonych w Harmonogramie finansowym nie uprawnia go do otrzymania wynagrodzenia ponad kwoty w nim ustalone. 4.4. Pozostały zakres robót należy wykonać w terminie do 15.04.2018 roku

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. 2. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej: 1) W zakresie sprzętu potrzebnego do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował nw. urządzeniami technicznymi, niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.: -€“ co najmniej jedną spycharka gąsienicowa - co najmniej jedną koparko - ładowarka - co najmniej jeden samochód samozaładowczy do 5t - co najmniej jeden ubijak spalinowy min. 200 kg - co najmniej jeden walec wibracyjny samojezdny min. 74 kW - co najmniej jedną zagęszczarką wibracyjną 2) W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej trzema osobami, które skieruje do realizacji zamówienia w tym: a) jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności inżynieryjnej uprawniające do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia wcześniejsze oraz uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), b) dwoma osobami posiadającymi uprawnienia na sprzęt wymieniony w 5.2.1 SIWZ. Jedna osoba może być w posiadaniu kilku uprawnień. 3. Zgodnie z art. 22a. ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -€“ 22 i ust. Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w ust. 2. 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, które wystąpiły w odpowiednim okresie, określonym w art. 24 ust. 7 ustawy. 9. Poniżej Zamawiający cytuje art. 24 ust. 1 pkt 12 -€“ 23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, zawierające wyszczególnienie wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania, art. 24 ust. 7 ustawy, wskazujący terminy wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz art. 24 ust. 8 -€“ 10 ustawy. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 -€“ 23 ustawy, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy , art. 24 ust. 7 pkt 1-5 ustawy oraz art. 24 ust 8-10 ustawy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. 2. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej: 1) W zakresie sprzętu potrzebnego do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował nw. urządzeniami technicznymi, niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.: -€“ co najmniej jedną spycharka gąsienicowa - co najmniej jedną koparko - ładowarka - co najmniej jeden samochód samozaładowczy do 5t - co najmniej jeden ubijak spalinowy min. 200 kg - co najmniej jeden walec wibracyjny samojezdny min. 74 kW - co najmniej jedną zagęszczarką wibracyjną 2) W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej trzema osobami, które skieruje do realizacji zamówienia w tym: a) jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności inżynieryjnej uprawniające do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia wcześniejsze oraz uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), b) dwoma osobami posiadającymi uprawnienia na sprzęt wymieniony w 5.2.1 SIWZ. Jedna osoba może być w posiadaniu kilku uprawnień. 3. Zgodnie z art. 22a. ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -€“ 22 i ust. Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w ust. 2. 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, które wystąpiły w odpowiednim okresie, określonym w art. 24 ust. 7 ustawy. 9. Poniżej Zamawiający cytuje art. 24 ust. 1 pkt 12 -€“ 23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, zawierające wyszczególnienie wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania, art. 24 ust. 7 ustawy, wskazujący terminy wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz art. 24 ust. 8 -€“ 10 ustawy. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 -€“ 23 ustawy, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy , art. 24 ust. 7 pkt 1-5 ustawy oraz art. 24 ust 8-10 ustawy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

12.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 9 pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 13. Dokumenty, o których mowa w ust. 12 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiący przed upływem terminu składania ofert. 14. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 13 stosuje się. 15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

4. Oświadczenie o grupie kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie o grupie kapitałowej składa oddzielnie każdy z jego członków (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 9. Dokumenty żądane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1) wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ pn. "Wykaz urządzeń technicznych do wykonania zamówienia"), 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ pn. "Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia"), 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 9. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wskazanych w ust. 8 pkt 4) dotyczących tych podmiotów. 10. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty: 1) wskazane w ust 9 pkt 3 składa każdy z twych wykonawców z osobna, 2) wskazane w ust. 9 pkt 1 i 2 składa ten wykonawca, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu. 16. Oświadczenia, składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożony w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. Na podstawie przepisu § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez wykonawcę, podmiot trzeci, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę -€“ odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i inne składane wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w pkt. 6 SIWZ tj: 1) wypełniony druk oferty -€“ wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 2) kosztorys ofertowy -€“ wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -€“ wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -€“ wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 5) pełnomocnictwa, w przypadku gdy oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną, 7. Oświadczenia i inne składane wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w SIWZ winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz załączonymi wzorami oraz zawierać informacje i dane w nich wymagane. 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (lub osób) podpisującej ofertę. 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz ponumerowane. 10. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę, członków konsorcjum lub przez podwykonawców -€“ w takim zakresie w jakim dokumenty ich dotyczą. Nie dotyczy to: - oferty i oświadczeń, które powinny zostać złożona w oryginale; - pełnomocnictw, które powinny zostać złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie; 11. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca ma obowiązek zamieścić informację o tych podmiotach w treści składanego przez siebie oświadczenia. 12. Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia część jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednocześnie zamieszcza w ofercie pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy. 13. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (np. konsorcja, spółki cywilne): 1) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy, a oryginał pełnomocnictwa lub potwierdzona notarialnie jego kopia należy załączyć do oferty, 2) oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez pełnomocnika, 3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, 4) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 14. Sposób zaadresowania oferty: 1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, 2) zawierająca ofertę koperta (opakowanie) winna być zaadresowana na adres Zamawiającego podany w par. 1. SIWZ, opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: Nadleśnictwo Baligród, ul. Bieszczadzka 15 , 36 -€“ 606 Baligród Nie otwierać przed 4.10.2017 r. przed godz. 11.30. Oferta do postępowania pn.: "Budowa sześciu koryt DĂźnemana wraz z modernizacja istniejącego systemu nawadniającego na potrzeby koryt DĂźnemana na szkółce leśnej w Górzance" Adres Wykonawcy: -€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś.. 15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty (opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert, określonym w SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego zawierającej opis: 1) Oferta do postępowania pn. "Budowa sześciu koryt DĂźnemana wraz z modernizacja istniejącego systemu nawadniającego na potrzeby koryt DĂźnemana na szkółce leśnej w Górzance" 2) pełną nazwą i adresem Wykonawcy, 3) oznaczenie "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysiące zł 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank BGŻ SA oddz. w Sanoku, numer konta 27 2030 0045 1110 0000 0077 8820 Na blankiecie przelewu wskazane jest podać znak sprawy, tj. "Wadium ZG.270.1.12.2017.MS1". 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 16. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (zwanych dalej "gwarancją wadialną") powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 17. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 18. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego -€“ w Kasie. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 19. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem -€“ określenie przedmiotu zamówienia, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 20. Wadium wniesione przez jednego spośród członków konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
Długość okresu gwarancji udzielonej na wykonane roboty 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony):

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w razie wystąpienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności: 1) potrzeby wprowadzenia zmian w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, będących podstawą realizacji przedmiotu Umowy, wywołanej zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej, a także zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych, technologicznych lub innymi okolicznościami; 2) potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonania robót budowlanych, wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, w organizacji spełnienia świadczenia, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych lub innymi okolicznościami; 3) potrzeby zmiany terminu realizacji spowodowanej: a) wystąpieniem warunków atmosferycznych mających wpływ na brak możliwości lub utrudnienie wykonywania umowy, np. długotrwałe intensywne opady deszczu trwające powyżej 7 dni, powódź powodująca konieczność przerwania robót na czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w którym możliwa jest kontynuacja lub rozpoczęcie robót, itp.; b) zmianami wynikającymi ze zmian przepisów prawa, norm, standardów, wiedzy technicznej, warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, ochrony środowiska, itp., c) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; d) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego; e) okolicznościami będącymi następstwem działania organów administracji i innych podmiotów trzecich, a także działania siły wyższej W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. 5) Zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia wymieniowych w ofercie, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o w/w zmianę, dokumentów potwierdzających, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje, co najmniej takie, których zamawiający wymagała w SIWZ. 6) Wykonawca w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania, spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie, zamówienia. 2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: 1) ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy oraz z powodu przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy 2) zmiany stawki podatku VAT 3. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami (np. poniesiony przez Wykonawcę koszt zakupu materiałów, które zostały zakupione lecz nie zostały wbudowane z powodu zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy). 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 Ustawy oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 Ustawy. 6. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-04, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały
17.05.2019
Progressc s.c.

Oferujemy szereg usług mających na celu spełnienie marzeń klienta o własnym domu. Realizujemy zamysł klienta dotyczący powstawania domu...

lubelskie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Przedsiębiorstwo Usługowo-H...

Firma działająca na terenie całej Polski, jak i za granicą, jako producent drewnianych materiałów wykończeniowych, w tym schodów z drew...

małopolskie
Stolarstwo