Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie "zaproj...
Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie "zaproj...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Pułtusk
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu pn.: "Zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków użyteczności publicznej Gminy Pułtusk"

Numer referencyjny: SZP.271.27.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu pn.: "Zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków użyteczności publicznej Gminy Pułtusk" w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów -€“ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji projektowej: projektu budowlanego, wykonawczego wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych/uzyskaniem niezbędnego pozwolenia, o którym mowa w art. 28 oraz art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). W razie potrzeby należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydaną zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uzyskania wszystkich wymaganych opracowań, opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wynikających z obowiązujących przepisów niezbędnych do realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany również będzie do realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową oraz zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie roboty budowlane prowadzone na ośmiu nw. budynkach użyteczności publicznej, w których będzie realizowany poniżej wskazany zakres rzeczowy robót, w systemie "zaprojektuj i wybuduj", zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został dla robót kwalifikowalnych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym poszczególnych budynków -€“ załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączniku 1a określającym parametry dla modułu fotowoltaicznego i pomp ciepła, Audytach energetycznych i oświetlenia -€“ załącznik nr 4 do SIWZ oraz Istotnych Postanowieniach Umowy załączniku nr 5 do SIWZ. Zakres obejmuje m.in.: 1) Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobach: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana oświetlenia na energooszczędne. 2) Budynek Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie stropu nad nieogrzewanym parterem, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, usunięcie starej izolacji styropianowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne. 3) Budynek Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych poddasza, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą, ocieplenie podłogi na gruncie, wymiana oświetlenia na energooszczędne. 4) Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie stropu prostego nad nieogrzewaną piwnicą, wymiana oświetlenia na energooszczędne. UWAGA: Z Programu Funkcjonalno -€“ Użytkowego Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku należy wyłączyć docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją z ułożeniem pomostów technologicznych, które zostało już wykonane, a w zakres którego wchodziły: a) Izolacje z folii paroizolacyjnej, b) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho -€“ jedna warstwa gr. 15 cm -€“ maty z wełny mineralnej gr. 15 cm, c) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho -€“ następna warstwa gr. 15 cm -€“ maty z wełny mineralnej gr. 15 cm. 5) Budynek Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 4 w Pułtusku: regulacja hydrauliczna instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy łącznika, ocieplenie stropodachu łącznika i zaplecza, ocieplenie stropodachu hali, ocieplenie ścian zewnętrznych hali, wymiana zewnętrznych drzwi drewnianych, wymiana zewnętrznych drzwi metalowych, wymiana okien na nowe z PCV, wymiana okien z poliwęglanu, modernizacja systemu wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż paneli fotowoltaicznych. 6) Budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu wentylowanego, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż paneli fotowoltaicznych. 7) Budynek Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., ocieplenie ścian zewnętrznych skrzydeł, ocieplenie stropodachu skrzydeł, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie ścian zewnętrznych starych niedocieplonych, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, ocieplenie ścian zewnętrznych starych ocieplonych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż paneli fotowoltaicznych. 8) Budynek Siłowni w Pułtusku: modernizacja instalacji c.o., ocieplenie stropodachu niewentylowanego, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji c.w.u., wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż paneli fotowoltaicznych. Szczegółowy zakres robót kwalifikowalnych należy rozpatrywać zgodnie zapisami SIWZ z załącznikami w szczególności nr 2, 1a, 4, 5 do SIWZ. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został dla robót niekwalifikowalnych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (suplement) poszczególnych budynków -€“ załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Audytach energetycznych i oświetlenia -€“ załącznik nr 4 oraz Istotnych Postanowieniach Umowy załączniku nr 5 do SIWZ. Zakres obejmuje m.in.: 1) Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobach: podniesienie wysokości balustrad schodowych wewnętrznej klatki schodowej, montaż ażurowej kraty metalowej zabezpieczającej ostatni podest klatki schodowej, przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (WC) na parterze i piętrze, dostawa i montaż atestowanych osłon ażurowych na grzejniki c.o., wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (poziomych i pionowych) części podpiwniczonej budynku, przebudowa systemu odwodnienia powierzchniowego dachu, wykonanie zewnętrznej opaski odwadniającej . 2) Budynek Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie: wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej w kotłowni, wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej oddziału przedszkolnego, dostawa i montaż atestowanych osłon ażurowych na grzejniki c.o. 3) Budynek Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku: naprawa istniejących kominów murowanych wraz z częściowymi przemurowaniami, remont istniejących ścian wynikający z licznych spękań (sufity, ściany, "fasety"), remont lub ewentualna wymiana drewnianej wewnętrznej stolarki drzwiowej, remont (przełożenie) istniejącej klepki posadzkowej wraz z naprawą podłoża, remont istniejących, wewnętrznych schodów drewnianych wraz z poręczą i tralkami, remont istniejących schodów zewnętrznych, naprawa elewacji (część), remont i uzupełnienie chodnika z tyłu biblioteki, demontaż istniejących oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 4) Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku: osuszanie budynku metodą elektroosmozy wraz z robotami przygotowawczymi. Prace elewacyjne: wykonanie odkuć punktowych odparzonego (spuchniętego) tynku elewacyjnego, 2-krotne zmycie odkrytych fragmentów murów oraz ich oczyszczenie szczotkami drucianymi, zmycie i zagruntowanie podłoża, wykonanie nowych wypraw tynkarskich, ponowne pomalowanie całej elewacji. 5) Budynek Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 4 w Pułtusku: wymiana 4 kpl. drzwi 1,5 -€“ skrzydłowych (sala gimnastyczna), wymiana i przełożenie skrzydeł drzwi drewnianych, 1,5-skrzydłowych, dostawa i montaż atestowanych osłon ażurowych na grzejniki c.o., wymiana 7 kpl. parapetów wewnętrznych, renowacja zewnętrznych schodów żelbetowych, remont schodów zewnętrznych, obudowa łącznika na parterze, wykonanie zewnętrznej opaski odwadniającej . 6) Budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku: wymiana istniejącego okna drewnianego o wym. 90x90cm, wykonanie wewnętrznej przegrody na I piętrze (o wym. ok. 1,80x3,00m), zmiana (skrócenie) trasy rurociągu istniejącej instalacji gazowej, wykonanie naprawy (uzupełnienia ubytków i przełożenia) zewnętrznej opaski odwadniającej. 7) Budynek Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku: wymiana istniejących instalacji elektrycznych, naprawy poinstalacyjne istniejącego tynku wewnętrznego wraz z robotami malarskimi, wykonanie zewnętrznej opaski odwadniającej. 8) Budynek Siłowni w Pułtusku: skrócenie istniejącego komina murowanego, wymiana istniejącej stolarki drzwiowej, naprawa istniejącego tynku wewnętrznego wraz z robotami malarskimi, wykonanie wykładziny posadzkowej TARKETT w pomieszczeniach siłowni nr I i II oraz zapleczu, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, zabudowa pomieszczeń siłowni nr I i II (sale ćwiczeń) sufitem podwieszanym, wykonanie robót remontowych (remont kapitalny) pomieszczenia sauny, wykonanie zewnętrznej opaski odwadniającej

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 65000000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego -€“ prace termomodernizacji tego samego rodzaju jak zawarte w przedmiarach zamówienia podstawowego na innym obiekcie użyteczności publicznej, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać ten warunek razem.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: a) Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym osobami: -— Projektant główny (projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) (1 osoba) -€“ wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Głównego Projektanta w zakresie niniejszego zamówienia, posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia; posiadanie doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta dla przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 4 mln zł brutto; przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego/przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa); -€˘ Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (1osoba) -€“ wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji projektanta, posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia; posiadanie doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta w branży instalacyjnej dla przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 4 mln zł brutto w którym została zainstalowana pompa ciepła o mocy min. 100kW; przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego/przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; -€˘ Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (1osoba) -€“ wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji projektanta w zakresie niniejszego zamówienia, posiadanie co najmniej 5-letnie doświadczenia; posiadanie doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta w branży elektrycznej dla przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 0,5 mln zł brutto w którym została zainstalowana instalacja fotowoltaiczna min. 15kW ; przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego/przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Głównego Projektanta w zakresie objętym umową; Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. -— Kierownik budowy (kierownik w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) (1 osoba) -€“ wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia; Posiadanie min. 5 letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy w ww. branży podczas realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/ rozbudowie/ przebudowie budynków użyteczności publicznej o minimalnej wartości 4 000 000 zł brutto. -€˘ Kierownik branżowy (kierownik w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (1osoba) -€“ wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji kierownika robót w w/w branży w zakresie niniejszego zamówienia; posiadanie min. 5 letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy w ww. branży podczas realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/ rozbudowie/ przebudowie budynków użyteczności publicznej o minimalnej wartości 4 000 000 zł brutto w którym została zainstalowana pompa ciepła o mocy min. 100kW. -€˘ Kierownik branżowy (kierownik w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (1osoba) -€“ wymagania: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji projektanta w/w branży w zakresie niniejszego zamówienia; posiadanie min. 5 letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy w ww. branży podczas realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/ rozbudowie/ przebudowie budynków użyteczności publicznej o minimalnej wartości 500 000 zł brutto w którym zainstalowano instalację fotowoltaiczną min. 15kW. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika budowy w zakresie objętym umową; Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. -— Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: -€˘ w zakresie robót budowalnych: w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie wykonał minimum 1 zadanie porównywalne z przedmiotem zamówienia tj. polegające na budowie/ rozbudowie/ przebudowie budynków użyteczności publicznej (co najmniej trzech) o minimalnej wartości 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych) w których zostały zainstalowane pompy ciepła o łącznej mocy min. 150kW wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w tych budynkach, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga, aby ww. zadanie było wykonane w ramach jednego zadania/zlecenia/ zamówienia/ inwestycji. -€˘ w zakresie projektowania: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie wykonał minimum 1 zadanie porównywalne z przedmiotem zamówienia tj. polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/ rozbudowę/przebudowę budynków użyteczności publicznej (co najmniej trzech) o minimalnej wartości robót budowlanych 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych) w których zostały zaprojektowane pompy ciepła o łącznej mocy min. 150kW wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w tych budynkach, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy: e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, f) zaświadczenia właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, g) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia, spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt. 10.1.3) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; wzór wykazu stanowi załącznik nr 11 do SIWZ Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia (wymagane w SIWZ doświadczenie należy potwierdzić referencjami) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 10.1.2) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

11.7. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom -€“ Zamawiający może żądać w szczególności próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, a których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego; zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

14.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych). 14.2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 14.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 14.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego 31 1240 5282 1111 0000 4890 2355 (w tytule należy podać nazwę Wykonawcy oraz numer postępowania). Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 14.5. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą. 14.6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 14.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.8 i 14.9 SIWZ. 14.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 14.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi25,00
doświadczenie kierownika15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony zobowiązują się nie dokonywać istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień Umowy: 1) w zakresie terminów realizacji Inwestycji w przypadku: a) zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie Inwestycji w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, udokumentowanych w sposób niebudzący zastrzeżeń, w tym w Dzienniku Budowy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie przez Wykonawcę, b) gdy zajdzie konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub zamówień uzupełniających, c) zmiany umowy Zamawiającego z jednostką dofinansowującą w zakresie terminów realizacji zadania stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy, d) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót, o ile będzie to uzasadnione nieprzewidzianymi okolicznościami, e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi, przestojami lub opóźnieniami lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, f) wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej Umowy siły wyższej w szczególności w postaci: powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pożarów, nagłych i nieprzewidzianych strajków o masowej skali, rozruchów itp., a także innych zjawisk obiektywnie nie dających się przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, uniemożliwiających dotrzymanie terminów, o których mowa w § 6 Umowy. 2) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 3) w przypadku, gdy nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 4) w przypadku, gdy nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub nastąpi zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 5) w zakresie aktualizacji i zmian rozwiązań technologicznych wynikających z postępu technicznego lub zmiany przepisów techniczno-budowlanych, 6) w zakresie zmiany części Przedmiotu Umowy, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, 7) w zakresie zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) w zakresie wprowadzenia robót zamiennych, które nie skutkują zamianą wysokości wynagrodzenia lub / i zmianą terminu wykonania Przedmiotu Umowy. Zmiany wyszczególnione w ust. 2 pkt. 1 lit. a), c), d) e), f) nie skutkują zmianą wynagrodzenia. 3. Zmianie może ulec system i termin płatności (nie dotyczy wysokości Wynagrodzenia) jeśli taka konieczność wynikać będzie z innych zmian wprowadzonych do Umowy (np. zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy) lub od uwarunkowań dotyczących dofinansowania. 4. Zmianie może ulec forma Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 5. Wykonawca może dokonać zmiany osób wykonujących Przedmiot Umowy wskazanych w Ofercie, pod warunkiem spełniania przez nie wymogów dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, wskazanych w SIWZ oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego danej osoby. 6. Warunkiem dokonania zmian postanowień Umowy jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 7. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-02, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Pułtusk -€“ mgr Krzysztof Nuszkiewicz

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków