Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych, szlaków zrywkowych i ...
Naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych, szlaków zrywkowych i ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Lesko
woj. podkarpackie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Skarb Państwa -PGL LP

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych, szlaków zrywkowych i placów składowych w Nadleśnictwie Lesko

Numer referencyjny: S.270.1.4.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych, szlaków zrywkowych i placów składowych w Nadleśnictwie Lesko, które służą do wywozu oraz składowania drewna. Zakres prac do wykonania obejmuje między innymi: - usunięcie warstwy ziemi zalegającej na placach składowych - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i kruszyw łamanych - ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych Istniejące składy znajdują się na terenie Nadleśnictwa Lesko. Dokładna lokalizacja została podana w załączniku nr 10 -€“ mapy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia: Część nr 1 - Naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych, szlaków zrywkowych i placów składowych w Leśnictwach: Czarny Dział, Gruszka, Manasterzec Część nr 2 - Naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych, szlaków zrywkowych i placów składowych w Leśnictwach: Glinne, Myczków, Kostryń Część nr 3 - Naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych, szlaków zrywkowych i placów składowych w Leśnictwach: Bukowsko, Jawornik, Malinki, Mokre, Niebieszczany, Szczawne, Wielopole, Przybyszów, Zahutyń Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Wymienione opracowania stanowią integralna część SIWZ, a wszystkie wskazane w nich, poprzez zamieszczenie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, materiały (wyroby) i urządzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, w odniesieniu do materiałów (wyrobów) i urządzeń wskazanych z nazwy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (wyrobów) i urządzeń równoważnych, tj. o jakości nie gorszej niż opisana w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zamawiający, w przypadku gdy w przedmiotowych opracowaniach zostały wskazane normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, za wyjątkiem Polskich Norm przenoszących normy europejskie oraz innych norm państw członkowskich EOG przenoszących te normy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Urządzenia i materiały równoważne, a także (w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego) normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia muszą być wymienione w ofercie z nazwy. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) lub urządzenie, lub zaproponowane rozwiązanie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) lub urządzenia, lub zaproponowane rozwiązania do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233123-7, 45233200-1, 45112700-2, 45236000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót zgodnych z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. 2. Zamówienia, o których mowa w ust.1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 3. Zamówienia, o których mowa w ust.1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub realizacji przez Zamawiającego zadań gospodarczych lub publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:

1. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu ze stanem terenu oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją zamówienia 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu materiałów własnych. 3. Zgodnie z art.29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wyspecyfikowane i opisane w przedmiarze. Nie jest wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących funkcje nadzorcze nad prowadzonymi robotami budowlanymi. 4. Zamawiający informuje, że każdorazowo na jego żądanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami, których dotyczy ust. 4, realizującymi przedmiot zamówienia ze zanonimizowanymi danymi dotyczącymi wynagrodzenia oraz adresów ich zamieszkania. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę. 5. Szczegółowe zasady kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i w ust. 8 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz danych firm podwykonawców. 7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Zgodnie z art. 36ba. ustawy jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 10. Postanowienia ust. 9 i 10 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 12. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290; zwaną dalej "ustawą Prawo budowlane"), sztuką budowlaną, obowiązującymi Polskimi Normami, projektem oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla użytkowników obiektów, b) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, tj. z kierownikiem budowy c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia 14. W przypadku powstania uszkodzeń w infrastrukturze drogowej wykorzystywanej do transportu materiałów i maszyn potrzebnych do realizacji zamówienia Wykonawca na własny koszt usunie powstałe szkody w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem, polegającym na realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, każda z robót budowlanych o wartości co najmniej 40 000,00 PLN brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), w skład których wchodziły roboty budowlane polegające na budowie, remoncie lub przebudowie składu drewna. 2)Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jednego kierownika budowy posiadającego następującego specjalności uprawnień budowlanych: - inżynieryjno - drogowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia wcześniejsze oraz uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: 1.Zgodnie z art. 22a. ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -€“ 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują zakres rzeczowy przedmiotowych robót, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ pn. "Wykaz wykonanych robót budowlanych"), 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ pn. "Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia"),

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty w postaci wadium w wysokości: -€˘ 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na pierwszą część zamówienia -€˘ 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na drugą część zamówienia -€˘ 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na trzecią część zamówienia 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego; Numer rachunku bankowego na który należy wnosić wadium: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oddz. w Lesku, konto nr 48 2030 0045 1110 0000 0077 8830 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy, tj. Wadium S.270.1.4.2017 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804, oraz z 2015 r. poz.978 i 1240). 3. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy deponować w oryginale w kasie w siedzibie Zamawiającego do dnia 29.09.2017r. do godz. 10:00, a ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem zaleca się dołączyć do oferty. Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (poręczyciela). Poręczenie, gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wpłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 29.09.2017 r. do godz. 10:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie, wyznaczonym jako termin składania ofert, znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Brak wniesienia wadium lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. b) Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy który, wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, c) Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Długośc okresu gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie istotne postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następującym zakresie: a) zmiany lokalizacji inwestycji, gdy konieczność ta wyniknie z badań geologicznych lub hydrologicznych lub z uwagi na możliwość podniesienia jej opłacalności lub zaleceń organów opiniujących, zezwalających, kontrolujących lub innych uprawnionych organów b) potrzeby wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, wywołanej zmianami w wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej, a także zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych, technologicznych lub innymi okolicznościami c) potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonywania robót budowlanych, wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych lub innymi okolicznościami d) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: - gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, - okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie usług w określonym pierwotnie terminie, kolizje transportowe lub komunikacyjne -€“ powodujące zniszczenia niezbędnego do realizacji umowy sprzętu lub uszkodzenia wymagające naprawy, okoliczności skutkujące utrudnieniami drogowymi w komunikacji z placem budowy, a także związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych wcześniej do zidentyfikowania takich jak: głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków - wystąpieniem warunków atmosferycznych mających wpływ na brak możliwości lub utrudnienie wykonywania umowy, np. długotrwałe, intensywne opady deszczu lub śniegu trwające powyżej 7 dni, powódź powodująca konieczność przerwania robót na czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w którym możliwa jest kontynuacja lub rozpoczęcie robót, itp.; - błędów w decyzjach, opiniach i zaświadczeniach , których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z organem wydającym ww. dokumenty i naniesienia przez niego poprawek lub zmian, - konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac, - konieczności zmiany harmonogramu prac i finansowania, - konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego, - zmian spowodowanych zmianami przepisów prawa, norm, wiedzy technicznej, warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, ochrony środowiska, itp. - okoliczności będących następstwem działania organów administracji i innych podmiotów trzecich. - gdy nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (ustawy, rozporządzenia), bądź przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych) e) rezygnacji z wykonania części (całości) zamówienia (umowy) w przypadku, gdy: - planowana inwestycja okaże się nieopłacalną lub gdy konieczność ta wyniknie z badań geologicznych lub hydrologicznych, - z uwagi na możliwość podniesienia jej opłacalności, - na podstawie zaleceń organów opiniujących, zezwalających, kontrolujących lub innych - ze względu na brak wymaganych pozwoleń formalno-prawnych niezbędnych do realizacji prac. f) w przypadku, o którym mowa w ppkt. e Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. g) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian stawki podatku VAT, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów h) przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. i) zmiana którejkolwiek ze wskazanych w "Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia" osób przewidzianych do realizacji zamówienia, w trakcie wykonywania umowy, musi być uzasadniona przez wykonawcę piśmie i zaakceptowana przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych przez zamawiającego. Wykonawca powinien przedłożyć zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału w wykonaniu umowy danej osoby. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania umowy wynikające z braku odpowiedniej osoby będzie traktowane jako wynikłe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia wykonania umowy. Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji zamawiającego, do wykonania umowy innych osób niż wskazane w ww. wykazie, może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 3. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formy aneksu, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron. 4. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-29, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje zgodne z art. 92 Ustawy Pzp wszystkim Wykonawcom oraz opublikuje je na tronie internetowej. 2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy. 3. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy. 4. Do formalności, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę, którego ofertę wybrano, w celu zawarcia umowy należą: 1) wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów, lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę -€“o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę wymagane będzie pełnomocnictwo; 2)wyliczenie kwoty oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz, będzie zobowiązany wcześniej uzgodnić treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z Zamawiającym, celem zapewnienia zgodności tego dokumentu z wymogami określonymi w Ustawie; 3)przedstawienie Zamawiającemu dokumentów poświadczających posiadanie przez wskazane osoby wymaganych kwalifikacji i uprawnień dotyczy osoby pełniącej funkcję kierownika budowy; 4)dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy regulującej współpracę podmiotów składających wspólną ofertę -€“dotyczy Wykonawców, którzy wspólnie uzyskali zamówienie(tzw. konsorcjum), zawierającą co najmniej: wskazanie wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie lidera konsorcjum, zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres realizacji robót budowlanych. 5)dostarczenie Zamawiającemu projektu umowy, jaką Wykonawca zamierza zawrzeć z podwykonawcą celem jej akceptacji -€“jeżeli Wykonawca wskazał w ofercie, że część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy. 6) dokumenty wskazane w § 3 ust.2 Umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ dot. osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zatrudnionych na postawie umowy o pracę sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 2 % ceny ofertowej brutto przedstawionej w ofercie nie później jak w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: -€˘ pieniądzu; -€˘ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; -€˘ gwarancjach bankowych; -€˘ gwarancjach ubezpieczeniowych; -€˘ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 596 i nr 216, poz. 1824) 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oddz. w Lesku, konto nr 48 2030 0045 1110 0000 0077 8830 Na blankiecie przelewu wskazane jest podać znak sprawy tj. "Zabezpieczenie S.270.1.4.2017" 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 6. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku gdy koszt ten przewyższy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 7. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 8. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego -€“ wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 20.2 SIWZ. 10.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 11.70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia należytego wykonania zamówienia (końcowego odbioru robót) 12.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie, określonego we wzorze umowy, okresu rękojmi za wady. 13. Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja złożone jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, było ważne co najmniej 30 dni licząc od daty wskazanej jako końcowy termin realizacji przedmiotu zamówienia. 14. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie ukończy robót budowlanych w terminie określonym umową, a wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie miało formę gwarancji lub poręczenia, będzie mieć zastosowanie przepis art. 150 ust. 8 ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych, szlaków zrywkowych i placów składowych w Leśnictwach: Czarny Dział, Gruszka, Manasterzec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac do wykonania obejmuje między innymi: - usunięcie warstwy ziemi zalegającej na placach składowych - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i kruszyw łamanych - ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233123-7, 45233200-1, 45112700-2, 45236000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych, szlaków zrywkowych i placów składowych w Leśnictwach: Glinne, Myczków, Kostryń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac do wykonania obejmuje między innymi: - usunięcie warstwy ziemi zalegającej na placach składowych - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i kruszyw łamanych - ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233123-7, 45233200-1, 45112700-2, 45236000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych, szlaków zrywkowych i placów składowych w Leśnictwach: Bukowsko, Jawornik, Malinki, Mokre, Niebieszczany, Szczawne, Wielopole, Przybyszów, Zahutyń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac do wykonania obejmuje między innymi: - usunięcie warstwy ziemi zalegającej na placach składowych - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i kruszyw łamanych - ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233123-7, 45233200-1, 45112700-2, 45236000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
30.09.2022
Signus Zbigniew Bania

Zastanawiasz się, jakiej firmie remontowo-budowlanej zlecić wykończenie swoich domowych wnętrz? Twój dom lub mieszkanie znajduje się na...

śląskie
Inne budownictwo
29.09.2022
Przedsiębiorstwo wielobranż...

Now-Bud Gniezno to firma z wieloletnim doświadczeniem, która oferuje wysokiej jakości materiały budowlane. Są one sprzedawane w atrakcy...

wielkopolskie
Inne budownictwo
19.09.2022
TETON Clean Sp. z o.o. Sp. k.

Ze względu na specyficzne środowisko i warunki eksploatacyjne, w segmencie spożywczym i branży przemysłowej bardzo duże znaczenie ma za...

warmińsko-mazurskie
Prace wysokościowe
06.09.2022
JAMAL Sp. z o.o.

Firma prowadzi usługi budowlano-remontowe. Jesteśmy profesjonalnym zespołem inżynierów i budowniczych dla których najważniejsza jest ja...

dolnośląskie
Budownictwo mieszkaniowe