Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Z...
Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Z...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -€“ wykonanie instalacji małej kogeneracji i instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych.

Numer referencyjny: ZP/9/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz rozbudowa miejsc parkingowych wraz z zadaszeniem z miejscem dla próżniowych kolektorów słonecznych oraz drogą dojazdową na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy: A. ZADANIE NR 1: wspomaganie w technologii solarnej przygotowania ciepłej wody użytkowej w istniejącej kotłowni znajdującej się na działce 45/15 i 45/16 obręb Brodnica, przez wykonanie instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych, wykonanie instalacji elektrycznych solarnych oraz oświetlenia wiaty. B. ZADANIE NR 2: wykonanie konstrukcji stalowej nad parkingami z zadaszeniem dla pola próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych. C. ZADANIE NR 3: wybudowanie osiemnastu miejsc parkingowych i drogi dojazdowej do parkingów, wykonanie odwodnienia terenu oraz odwodnienia zadaszenia na konstrukcji stalowej, wykonanie fundamentów pod konstrukcje stalowe.

II.5) Główny kod CPV: 09331100-9

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45113000-2, 45223100-7, 45261000-4, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45442100-8, 45450000-6, 45233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-04-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 1. Oferta zostanie uznana za spełniająca warunki, jeśli będzie: a) zgodna ze wszystkimi wymogami SIWZ, b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą następujące oświadczenia wymagane w SIWZ w zakresie: 2.1 spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 2.2 braku podstaw wykluczenia, 2.3 potwierdzeniu spełnienia warunków przedmiotowych, a Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona i ogłoszona przez Zamawiającego na stronie www.bip.zozbrodnica.pl, w terminie 5 dni od ogłoszenia przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie: 2.4 o przynależności do grupy kapitałowej. 3. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. a) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca winień wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami. b) W odniesieniu do Wykonawcy, który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza samooczyszczenie. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania -€“ istnieje możliwość przedstawienia przez Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za wyrządzoną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia. c) Zamawiający zastrzega, że na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f Pzp do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 1) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności -€“ za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres z którego wynika, że obrót roczny za ostatnie 3 lata wynosił dla jednego Zadania co najmniej 0,27 mln. zł, a dla wszystkich Zadań łącznie 0,80 mln. zł. 3) Polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie należy złożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż: -€“ 1,0 mln. zł, 4) informacji banku lub kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej o posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej dla ZADANIA Nr 1 co najmniej 0,28 mln. zł, dla ZADANIA Nr 2 co najmniej 0,20 mln. zł, dla ZADANIA Nr 3 co najmniej 0,25 mln. zł, dla poszczególnych ZADAŃ łączonych w ofercie co najmniej suma poszczególny wartości określonych w zadaniach, a dla wszystkich ZADAŃ o łącznej kwocie co najmniej 0,73 mln. zł. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłaszany w sposób przewidziany w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 r., w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz. U. NBP z 2002 r, Nr 14, poz. 39 ze zmianami).

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
4.1. zdolność techniczna lub zawodowa: 1) wykonane roboty Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony dla ZADANIA NR 1 jeżeli Wykonawca wykaże, że w wymaganym okresie wykonał 2 roboty budowlane polegające na montażu kolektorów słonecznych o wartości brutto co najmniej: - pierwsza robota - 0,15 mln. zł na montaż kolektorów słonecznych próżniowych, - druga robota - 0,15 mln. zł na montaż kolektorów słonecznych. Zamawiający uzna warunek za spełniony dla ZADANIA NR 2 jeżeli Wykonawca wykaże, że w wymaganym okresie wykonał 2 roboty budowlane polegające na montażu konstrukcji stalowej o wartości brutto co najmniej: - pierwsza robota - 0,10 mln. zł na montaż konstrukcji stalowej, - druga robota - 0,10 mln. zł na montaż konstrukcji stalowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony dla ZADANIA NR 3 jeżeli Wykonawca wykaże, że w wymaganym okresie wykonał 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu dróg o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej, wartości brutto co najmniej: - pierwsza robota - 0,15 mln. zł na montaż nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej, - druga robota - 0,15 mln. zł na montaż nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej. W przypadku składania ofert na Zadanie nr 1 lub Zadanie nr 2 lub Zadanie nr 3 oddzielnie, Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia robót w celu spełnienia warunku dla Zadania nr 1 i nr 2 i nr 3 łącznie. W przypadku złożenia oferty łącznie na któreś zadania lub wszystkie Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia robót w celu spełnienia warunku dla: a) Zadania nr 1 i nr 2 łącznie, o wartości łącznej 0,25 mln złotych każda i spełniających wymagania określone dla Zadania nr 1 i nr 2 łącznie. b) Zadania nr 1 i nr 3 łącznie, o wartości łącznej 0,30 mln złotych każda i spełniających wymagania określone dla Zadania nr 1 i nr 3 łącznie. c) Zadania nr 2 i nr 3 łącznie, o wartości łącznej 0,25 mln złotych każda i spełniających wymagania określone dla Zadania nr 2 i nr 3 łącznie. d) W przypadku składania oferty łącznie na wszystkie zadania należy złożyć minimalnie 2 roboty łącznie określone kwotą 0,40 mln. zł. W załączonych robotach w ofertach zadań łączonych należy udowodnić (w formie poświadczonej za zgodność z oryginałem) że wykonane zadania obejmują zakres prac opisanych w Zadaniach nr 1 i nr 2 i nr 3. Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób (załącznik nr 3 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami opisanymi w punktach a), b), c) poniżej: a) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu uprawnień, b) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacji i urządzeń niskoprądowych, bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu uprawnień, c) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu uprawnień. d) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu uprawnień, Dla Zadania nr 1 osoby z pkt a), b) i c), dla Zadania nr 2 osoby a), dla Zadania nr 3 osoby a), c) i d). W odniesieniu do tych osób zgodnie z rozdziałem VIII pkt 2. Wykonawca załączy oświadczenie, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w sytuacji gdy do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz na wezwanie Zamawiającego przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty; a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 5.1 , składa odpowiednio, że: a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego -€“ składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. d) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a), b), c), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt d) stosuje się odpowiednio. 3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót rozdz. VIII pkt 4.1 ust 1 - załącznik nr 4 SIWZ. 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem VIII. pkt 4. ust. 2 - załącznik nr 3 SIWZ. 3) Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem VIII. pkt 4.2 SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

11.1. Oferta musi zawierać: 1) Formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (zawierający między innymi wynagrodzenie Wykonawcy oraz poza cenowe kryterium ofert). Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to ryczałt. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy opisu przedmiotu zamówienia. 2) Oświadczenie o którym mowa w pkt VIII.3 SIWZ (załączniki nr 6 SIWZ). 3) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 4) Oryginał dokumentu wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej (dla każdego Zadania oddzielnie). 5) Zamawiający wymaga złożenia wymienionych dokumentów w pkt 1) do pkt 3) do każdej oferty składanej na każde Zadanie oddzielnie. W sytuacji składania oferty łącznie na któreś Zadania lub wszystkie Zadania należy dołączyć do oferty jeden komplet wymienionych dokumentów. 11.2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych -€“ składane na wezwanie Zamawiającego: 1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót rozdz. VIII pkt 4.1 ust 1 - załącznik nr 4 SIWZ. 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem VIII. pkt 4. ust. 2 - załącznik nr 3 SIWZ. 3) Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem VIII. pkt 4.2 SIWZ. 11.3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust 5 pkt 1-8 ustawy Prawo zamówień publicznych -€“ składane na wezwanie Zamawiającego: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 11.4. Zamawiający zaleca, aby wszystkie kartki złożonej oferty były kolejno ponumerowane. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 11.5. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć zapisem: "Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa", i zaleca się by były dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej kopercie oznaczonej: "Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa"; ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 11.6. Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów powinny być złożone w formie oryginału. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia wadialnego w formie niepieniężnej powinien być złożony w formie oryginału. 11.7. Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Oferty muszą być zabezpieczone wadiami w wysokości: a) Zadanie nr 1 - 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset 00/100 złotych); b) Zadanie nr 2 - 4.700,00 zł (cztery tysiące siedemset 00/100 złotych); c) Zadanie nr 3 - 6.000,00 zł (sześć tysięcy 00/100 złotych); 2. Wadium może być wniesione w następujących formach:  pieniądzu;  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  gwarancjach ubezpieczeniowych;  gwarancjach bankowych;  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść najpóźniej do dnia 29 września 2017 r. do godziny 10:00 na rachunek bankowy Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Nr 93 9484 1150 2200 0000 5733 0004 z zaznaczeniem "Wadium -€“ "Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -€“ wykonanie instalacji małej kogeneracji i instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych" - nr sprawy ZP/9/2017 -€“ Zadanie Nr -€Ś." (w sytuacji składania oferty łącznej dokonać wniesienia wadium oraz wymienić wszystkie numery Zadań na które jest składana oferta) .

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

A. Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). B. Zamawiający przewiduje w Umowie następujące warunki płatności określone w §2 Wynagrodzenie i §3 Warunki płatności: 1) Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 ust. Umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych w terminach określonych w rozdziale VII pkt 3 SIWZ oraz w §3 ust. 3 Umowy. Zapłata następować będzie według rzeczowego zaawansowania wykonanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania robót. 2) Podstawą wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbioru robót podpisane przez Wykonawcę, inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiającego oraz Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną. Protokoły odbioru zostaną przygotowane w oparciu o Załącznik nr 4 HRF i faktyczne zaawansowanie robót. 3) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktur częściowych rozliczenia, w którym będą oddzielnie uwzględnione zakres i wartość robót dotyczących fototermii w stosunku do pozostałej części robót budowlanych. 4) Ostateczne rozliczenie robot nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po podpisaniu przez Wykonawcę, inspektora nadzoru wskazanego przez Zamawiającego oraz Zamawiającego lub inną osobę/podmiot przez niego upoważnioną protokołu odbioru końcowego robót i przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w wykonaniu niniejszej Umowy. 5) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych; 6) Do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu, Wykonawca dołącza oświadczenia podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców potwierdzonych przez Wykonawcę (wraz z kopiami dokumentów potwierdzających prawdziwość oświadczenia) odnośnie stanu rozliczeń wymagalnych należności podwykonawcy (odpowiednio podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami). 7) Brak złożenia wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej, stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy i do czasu złożenia właściwych dokumentów termin za zapłatę nie biegnie. 8) Należności wynikające z wystawionych faktur płatne będą do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej, poprawnej pod względem rachunkowym faktury wraz z podpisanym przez Strony właściwym protokołem odbioru oraz oświadczeniem i dokumentami, o którym mowa w ust. 11 poniżej, o ile ma zastosowanie. 9) Należności Wykonawcy płatne będą przelewami z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach VAT. 10) Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 11) W przypadku zlecenia robót podwykonawcy zapłata za wykonane i odebrane elementy robót nastąpi pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy. W tym celu wraz z fakturą, Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o uregulowaniu wymagalnych należności wobec podwykonawców oraz dokumenty stwierdzające uregulowanie wszystkich wymagalnych płatności z podwykonawcami. W przypadku nie uregulowania płatności z podwykonawcami, Zamawiający może potrącić z płatności Wykonawcy kwotę w wysokości tych należności i uregulować bezpośrednio zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców.". C. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w § 15 wzoru umowy: "§15 Zmiany umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia, tj.: 1) odnośnie do zmian w sposobie spełnienia świadczenia: a. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; b. pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; c. pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; d. konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności, e. konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; f. zmiany, o których mowa w lit a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie; g. zmiany wskazywane w lit e) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom; h. w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie; i. zmiany, o których mowa w lit b) - d) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia; 2) zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami określonymi w treści SIWZ, 3) pozostałe okoliczności stanowiące podstawę zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub terminu, a także innych zmian, gdy jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty: a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; b. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ulega obniżeniu o kwotę obliczoną według cen rynkowych z dnia podpisania umowy; c. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; d. wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres po uzgodnieniu i pisemnym potwierdzeniu danego okresu z Wykonawcą; e. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności; - klęskami żywiołowymi; - zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych, (przez które należy rozumieć jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od doświadczonego Wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków ostrożności) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów; f. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczególności; - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.); - niewypały i niewybuchy; - wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SIWZ; g. zmiany terminu Wykonania Umowy/wynagrodzenia Wykonawcy będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, maksymalnie o czas wstrzymania realizacji Umowy i o kwotę kosztów poniesionych przez Wykonawcę wskutek powyższego; h. zmiany stawki podatku VAT -€“ przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT; i. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -€“ przez odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy; 2. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego); b) zmiana danych teleadresowych; c) zmiana osób odpowiedzialnych za koordynację inwestycji ze strony Zamawiającego. 6. Zmiany są dopuszczalne, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na dostawy. 7. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 6 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.".

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-29, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAMAWIAJĄCY MOŻE UNIEWAŻNIĆ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU NIEPRZYZNANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI SRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), KTÓRE MIAŁY BYĆ PRZEZNACZONE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: 1.A. ZADANIE NR 1: wspomaganie w technologii solarnej przygotowania ciepłej wody użytkowej w istniejącej kotłowni znajdującej się na działce 45/15 i 45/16 obręb Brodnica, przez wykonanie instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych, wykonanie instalacji elektrycznych solarnych oraz oświetlenia wiaty.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca wspomagania w technologii solarnej przygotowania ciepłej wody użytkowej w istniejącej kotłowni znajdującej się na działce 45/15 i 45/16 obręb Brodnica, przez wykonanie instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych, wykonanie instalacji elektrycznych solarnych oraz oświetlenia wiaty, rozpocznie wykonywanie robót z końcem grudnia 2017 r. i montaż będzie dokonywał w uzgodnieniu z Wykonawcą Zadania nr 2 wykonującego konstrukcję stalową pod elementy solarne oraz z Zamawiającym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09331100-9, 45000000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
GWARANCJA NA ZAMONTOWANE URZĄDZENIA I ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAŻOWE40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: 1.B. ZADANIE NR 2: wykonanie konstrukcji stalowej nad parkingami z zadaszeniem dla pola próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 2: wykonanie konstrukcji stalowej nad parkingami z zadaszeniem dla pola próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych. Projektowaną konstrukcję i zadaszenie usytuowano w kierunku północ -€“ południe, z frontem od strony południowej. Zadaszenie usytuowano tak, aby była możliwość obsługi komunikacyjnej, uwzględniając bezpieczeństwo pożarowe. Wykonawca konstrukcji stalowej nad parkingami z zadaszeniem dla pola próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych rozpocznie wykonywanie robót po podpisaniu umowy i końcowy montaż będzie dokonywał w uzgodnieniu z Wykonawcą Zadania nr 3 wykonującego stopy fundamentowe pod konstrukcję stalową oraz z Zamawiającym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45223100-7, 45261000-4, 45442100-8, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA NA KONSTRUKCJĘ STALOWĄ WIATY40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: 1.C. ZADANIE NR 3: wybudowanie osiemnastu miejsc parkingowych i drogi dojazdowej do parkingów, wykonanie odwodnienia terenu oraz odwodnienia zadaszenia na konstrukcji stalowej, wykonanie fundamentów pod konstrukcje stalowe.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 3: wybudowanie osiemnastu miejsc parkingowych i drogi dojazdowej do parkingów, wykonanie odwodnienia terenu oraz odwodnienia zadaszenia na konstrukcji stalowej, wykonanie fundamentów pod konstrukcje stalowe. Zagospodarowanie działek w zakresie nawierzchni utwardzonych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej. Wody opadowe i roztopowe z zadaszenia wiaty z urządzeniami solarnymi oraz wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanej nawierzchni utwardzonej odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wykonawca osiemnastu miejsc parkingowych i drogi dojazdowej do parkingów, wykonanie odwodnienia terenu oraz odwodnienia zadaszenia na konstrukcji stalowej, wykonanie fundamentów pod konstrukcje stalowe rozpocznie wykonywanie robót po podpisaniu umowy i końcowy montaż będzie dokonywał w uzgodnieniu z Wykonawcą Zadania nr 1 wykonującego montaż próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych oraz z Zamawiającym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45113000-2, 45330000-9, 45233140-2, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA NA NAWIERZCHNIE UTWARDZONE, STOPY FUNDAMENTOWE, ROBOTY ZIEMNE ODWODNIENIA TERENU40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin zakończenia prac to 30.04.2018 r. z obowiązkiem wykonania stóp fundamentowych pod konstrukcję stalową do 15.11.2017 r.


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków