Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   I część - "Budowa wodociągu w ulicy Podzaborówek w Lesznie";...
I część - "Budowa wodociągu w ulicy Podzaborówek w Lesznie";...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Leszno
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
poczta, kurier, złożoenie osobiste w Sekretariacie Urzędu

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

I część - "Budowa wodociągu w ulicy Podzaborówek w Lesznie"; II część - "Budowa wodociągu w ulicy Reginy w Lesznie"; III część - "Budowa wodociągów we wsi Powązki (dz. nr 21,19,22,21,18)"; IV część - "Budowa wodociągu w ulicy Cichej w Wólce"; V część - "Budowa wodociągu w ulicy Wiśniowej w Wólce".

Numer referencyjny: ZP 17/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 5

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I część - "Budowa wodociągu w ulicy Podzaborówek w Lesznie": Odcinek sieci wodociągowej w Ulicy Podzaborówek w Lesznie w działkach o nr ewid. 275/4, 276/11; obręb 0011 Leszno. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Podzaborówek w miejscowości Leszno. Wybudowany odcinek przewodu przebiegać będzie w liniach rozgraniczających działek o nr ewid. 275/4, 276/11, obręb 0011 Leszno, jedn. ew. 143204_2 Leszno o nawierzchni gruntowej utwardzonej tłuczniem. Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN100 (D110x6,6mm) z rur PE SDR17 klasy PN10 o długości L= 209,0 m oraz połączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN150 zlokalizowanego wzdłuż ul. Warszawskiej. Dodatkowo w zakres zamówienia wchodzi wykonanie 3 szt. hydrantów ppoż. naziemnych i montaż armatury wg projektu. II część - "Budowa wodociągu w ulicy Reginy w Lesznie": Odcinek sieci wodociągowej w Ulicy Reginy w Lesznie w działkach o nr ewid. 706/9, 707/6; obręb 0011 Leszno. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanych w ulicy Reginy w miejscowości Leszno. Wybudowany odcinek przewodu przebiegać będzie w liniach rozgraniczających działek o nr ewid. 706/9, 707/6 i 276/11 obręb 0011, jedn. ew. 143204_2 Leszno o nawierzchni gruntowej utwardzonej tłuczniem. Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN100 (D110x10,0mm) z rur PE SDR11 klasy PN16 RC o długości L= 315,5 m oraz połączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN150 na wysokości działki o nr ewid. 706/6, zlokalizowanego wzdłuż ul. Warszawskiej. Dodatkowo w zakres zamówienia wchodzi wykonanie 4 szt. hydrantów ppoż. naziemnych i montaż armatury wg projektu. oraz przełączenie istn. przyłącza wody D40x3,7mm do działki o nr. ewid. 706/8. Długość przyłącza 3m. III część - "Budowa wodociągów we wsi Powązki (dz. nr 21,19,22,21,18)": Odcinek sieci wodociągowej w działce o nr ewid. 21/19 we wsi Powązki. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej o nr ewid. 21/19 w miejscowości Powązki. Wybudowany odcinek przewodu przebiegać będzie w liniach rozgraniczających działek o nr ewid. 22, 21/18, 21/19 obręb 0018 Powązki jednostka ewidencyjna 143204_2 Leszno o nawierzchni gruntowej. Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN100 (D110x6,6mm) z rur PE SDR17 klasy PN10 o długości L= 154,5 m -€“ odcinek od włączenia do istniejącego przewodu wodociągowego w drodze gminnej (działki nr ewid. 22 i 21/18) do połączenia z istniejącym przewodem wodociągowym w działce o nr ewid. 21/19 na wysokości działki o nr ewid. 21/28. Dodatkowo w zakres zamówienia wchodzi wykonanie przyłączeń z istn. przewodami wodociągowymi DN100 oraz wykonanie 1 szt. hydrantu ppoż. naziemnych i montaż armatury wg projektu. IV część - "Budowa wodociągu w ulicy Cichej w Wólce" Odcinek sieci wodociągowej w Ulicy Cichej w Wólce w działkach o nr ewid.208, 187/9, 185/15, 317; obręb 0031 Wólka. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Cichej w miejscowości Wólka. Wybudowany odcinek przewodu przebiegać będzie w liniach rozgraniczających działek o nr ewid. 208, 187/9, 185/15, 317, obręb 0031 Wólka, jedn. ew. 143294_2 Leszno o nawierzchni gruntowej utwardzonej tłuczniem. Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN150 (D160x9,5mm) z rur PE SDR17 klasy PN10 o długości L= 100,5 m oraz DN100 (D110x6,6mm) z rur PE SDR17 klasy PN10 o długości L= 390,0 m od połączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN150 zlokalizowanym w drodze gminnej o nr ewid.208 do końca ul. Cichej. Dodatkowo w zakres zamówienia wchodzi wykonanie 5 szt. hydrantów ppoż. naziemnych i montaż armatury wg projektu. V część - "Budowa wodociągu w ulicy Wiśniowej w Wólce" Odcinek sieci wodociągowej w Ulicy Wiśniowej w działce o nr ewid. 174, obręb 0031 Wólka Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze gminnej -€“ ulica Wiśniowa w miejscowości Wólka. Wybudowany odcinek przewodu przebiegać będzie w liniach rozgraniczających działki o nr ewid. 174, obręb 0031 Wólka, jedn. ew. 143204_2 o nawierzchni gruntowej utwardzonej tłuczniem. Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN100 (D110x6,6mm) z rur PE SDR17 klasy PN10 o długości L= 407,0 m oraz połączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN100 na wysokości działki o nr ewid. 158. Dodatkowo w zakres zamówienia wchodzi wykonanie 4 szt. hydrantów ppoż. naziemnych i montaż armatury wg projektu. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót.45.23.13.00-8

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 2 zadania o wartości min. 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł) polegające na budowie sieci wodociągowej. b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych. Kierownik ten powinien być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 zadania o wartości min. 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł) polegające na budowie sieci wodociągowej oraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty (załącznik nr 4). Spełnienie warunku opisanego w pkt. 5.1. 2.Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5). Spełnienie warunku opisanego w pkt. 5.1.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełnione kosztorysy ofertowe. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarach robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (załącznik nr 6). Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwaracja jakości i rękojmia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dla każdej części zawarta zostanie odrębna umowa. Warunki wprowadzania zmian do treści umów dla każdej części są następujące: - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę , jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego. - z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, - z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w dużych rozmiarach, - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. - Zamawiający zastrzega prawo do zwiększenia zakresu, jeżeli pozwolą środki finansowe zarezerwowane w budżecie na każde z zadań. Zwiększenie zakresu może nastąpić na podstawie przepisów art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku zamówień na roboty budowlane -€“ jeżeli kwota tych zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-25, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: część I - "Budowa wodociągu w ulicy Podzaborówek w Lesznie"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odcinek sieci wodociągowej w Ulicy Podzaborówek w Lesznie w działkach o nr ewid. 275/4, 276/11; obręb 0011 Leszno. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Podzaborówek w miejscowości Leszno. Wybudowany odcinek przewodu przebiegać będzie w liniach rozgraniczających działek o nr ewid. 275/4, 276/11, obręb 0011 Leszno, jedn. ew. 143204_2 Leszno o nawierzchni gruntowej utwardzonej tłuczniem. Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN100 (D110x6,6mm) z rur PE SDR17 klasy PN10 o długości L= 209,0 m oraz połączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN150 zlokalizowanego wzdłuż ul. Warszawskiej. Dodatkowo w zakres zamówienia wchodzi wykonanie 3 szt. hydrantów ppoż. naziemnych i montaż armatury wg projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Nie dotyczy

Część nr: 2Nazwa: II część - "Budowa wodociągu w ulicy Reginy w Lesznie"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odcinek sieci wodociągowej w Ulicy Reginy w Lesznie w działkach o nr ewid. 706/9, 707/6; obręb 0011 Leszno. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanych w ulicy Reginy w miejscowości Leszno. Wybudowany odcinek przewodu przebiegać będzie w liniach rozgraniczających działek o nr ewid. 706/9, 707/6 i 276/11 obręb 0011, jedn. ew. 143204_2 Leszno o nawierzchni gruntowej utwardzonej tłuczniem. Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN100 (D110x10,0mm) z rur PE SDR11 klasy PN16 RC o długości L= 315,5 m oraz połączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN150 na wysokości działki o nr ewid. 706/6, zlokalizowanego wzdłuż ul. Warszawskiej. Dodatkowo w zakres zamówienia wchodzi wykonanie 4 szt. hydrantów ppoż. naziemnych i montaż armatury wg projektu. oraz przełączenie istn. przyłącza wody D40x3,7mm do działki o nr. ewid. 706/8. Długość przyłącza 3m.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Nie dotyczy

Część nr: 3Nazwa: III część - "Budowa wodociągów we wsi Powązki (dz. nr 21,19,22,21,18)"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odcinek sieci wodociągowej w działce o nr ewid. 21/19 we wsi Powązki. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze dojazdowej o nr ewid. 21/19 w miejscowości Powązki. Wybudowany odcinek przewodu przebiegać będzie w liniach rozgraniczających działek o nr ewid. 22, 21/18, 21/19 obręb 0018 Powązki jednostka ewidencyjna 143204_2 Leszno o nawierzchni gruntowej. Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN100 (D110x6,6mm) z rur PE SDR17 klasy PN10 o długości L= 154,5 m -€“ odcinek od włączenia do istniejącego przewodu wodociągowego w drodze gminnej (działki nr ewid. 22 i 21/18) do połączenia z istniejącym przewodem wodociągowym w działce o nr ewid. 21/19 na wysokości działki o nr ewid. 21/28. Dodatkowo w zakres zamówienia wchodzi wykonanie przyłączeń z istn. przewodami wodociągowymi DN100 oraz wykonanie 1 szt. hydrantu ppoż. naziemnych i montaż armatury wg projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Nie dotyczy

Część nr: 4Nazwa: IV część - "Budowa wodociągu w ulicy Cichej w Wólce"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odcinek sieci wodociągowej w Ulicy Cichej w Wólce w działkach o nr ewid.208, 187/9, 185/15, 317; obręb 0031 Wólka. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Cichej w miejscowości Wólka. Wybudowany odcinek przewodu przebiegać będzie w liniach rozgraniczających działek o nr ewid. 208, 187/9, 185/15, 317, obręb 0031 Wólka, jedn. ew. 143294_2 Leszno o nawierzchni gruntowej utwardzonej tłuczniem. Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN150 (D160x9,5mm) z rur PE SDR17 klasy PN10 o długości L= 100,5 m oraz DN100 (D110x6,6mm) z rur PE SDR17 klasy PN10 o długości L= 390,0 m od połączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN150 zlokalizowanym w drodze gminnej o nr ewid.208 do końca ul. Cichej. Dodatkowo w zakres zamówienia wchodzi wykonanie 5 szt. hydrantów ppoż. naziemnych i montaż armatury wg projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Nie dotyczy

Część nr: 5Nazwa: V część - "Budowa wodociągu w ulicy Wiśniowej w Wólce"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odcinek sieci wodociągowej w Ulicy Wiśniowej w działce o nr ewid. 174, obręb 0031 Wólka Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej w drodze gminnej -€“ ulica Wiśniowa w miejscowości Wólka. Wybudowany odcinek przewodu przebiegać będzie w liniach rozgraniczających działki o nr ewid. 174, obręb 0031 Wólka, jedn. ew. 143204_2 o nawierzchni gruntowej utwardzonej tłuczniem. Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN100 (D110x6,6mm) z rur PE SDR17 klasy PN10 o długości L= 407,0 m oraz połączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN100 na wysokości działki o nr ewid. 158. Dodatkowo w zakres zamówienia wchodzi wykonanie 4 szt. hydrantów ppoż. naziemnych i montaż armatury wg projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Nie dotyczy


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.10.2019
MTB Zaplecza Agnieszka Osik...

Potrzebujesz opału naprawdę wysokiej jakości? Pellet, brykiet, ekogroszek, węgiel? Odwiedź market techniczno-budowlany gdzie poza zakup...

małopolskie
Inne budownictwo
18.10.2019
BTB Beton Architektoniczny ...

Fachowe produkty z betonu architektonicznego w wybranym kształcie, rozmiarze oraz fakturze oferuje firma BTB z Warszawy. Nasze detale s...

mazowieckie
Cegły, beton i cement
17.10.2019
Firma Budowlana BAUMAG Grze...

Firma budowlana BAUMAG specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych oraz budowie obiektów niemieszkalnych. Oferta jest skierowana d...

śląskie
Budownictwo mieszkaniowe
16.10.2019
Eurodoors Sp. z o.o.

Sprzedażą stolarki otworowej zajmuje się firma Eurodoors z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Jesteśmy profesjonalną firmą, która współpracu...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia