Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieński...
Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieński...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Witkowo
woj. wielkopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. nr 21.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim -€“ Gmina i Miasto Witkowo

Numer referencyjny: ITz.271.28.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: w części I: 1) Budowa drogi dla rowerów na odcinku Chłądowo-Kamionka, 2) Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kamionka-Skorzęcin, 3) Montaż oświetlenia hybrydowo-solarnego na ścieżce Chłądowo -€“ Kamionka -€“ Skorzęcin (7 lamp), w części II 1) Budowa drogi dla rowerów na odcinku ul. Kosynierów Miłosławskich (wydzielenie pasa w istniejącej jezdni oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego) i ul. Nowej w Witkowie (wydzielenie pasa w istniejącej jezdni), 2) Budowa oświetlenia zewnętrznego na ul. Kosynierów Miłosławskich (21 lamp), 3) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscowościach Skorzęcin i Witkowo. Uwaga 1) Kosztorys ofertowy wykonawca sporządza na własny koszt w oparciu o przekazane przez zamawiającego dokumenty m.in.: dokumentację projektową, przedmiary, opis przedmiotu zamówienia itp. Wartość oferty wyceniona na podstawie ww. dokumentów jest wartością ryczałtową. Kosztorys ofertowy ma jedynie charakter pomocniczy i służy do przedstawienia sposobu obliczenia ryczałtowej ceny oferty. Nieujęcie przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym jakiejś pozycji określonej w przedmiarach robót lub błędne opisanie pozycji czy obmiaru, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Zamawiający uzna, że wykonawca skalkulował te roboty w innych pozycjach kosztorysu ofertowego. 2) Jeżeli w SIWZ (wraz z załącznikami) wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry. 3) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi. 4) Wszystkie materiały, użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, w pierwszym gatunku, posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami, normami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy na żądanie inspektora nadzoru przedstawić przed wbudowaniem materiałów/produktów oraz przekazać zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót. Ww. materiały/produkty winny spełniać postanowienia aktualnej ustawy o wyrobach budowlanych. 5) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie po zawarciu umowy wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia rozpoczęcia budowy, w tym uprawnienia i aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla kierowników budowy. 6) W razie konieczności zamawiający może żądać od wykonawcy dostarczenia dokumentów niezbędnych do wykonania umowy. 7) Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu uzgodniony z właściwymi zarządcami dróg, komendą Powiatową Policji oraz organem zarządzającym ruchem. Uzgodniony projekt należy przedstawić zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. 8) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu do odbioru pełną dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 9) Przed złożeniem oferty zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie.

II.5) Główny kod CPV: 45233162-2

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45317300-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-07-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał Dla części I: -€“ min. 2 inwestycje drogowe (inwestycja może obejmować kilka ścieżek rowerowych lub ciągów pieszych/pieszo-jezdnych lub dróg, o ile wskazane roboty zostały zrealizowane w ramach jednej umowy) z nawierzchnią z betonu asfaltowego i podbudową o łącznej powierzchni nawierzchni asfaltowej min. 11 000 m2 każda. Dla części II: - min. 2 inwestycje z nawierzchni z kostki betonowej z podbudową o powierzchni 600 m2. - w tym okresie wykonał min. 1 inwestycję, w ramach której wykonawca zamontował min. 20 lamp oświetlenia ulicznego. W celu potwierdzenia spełniania warunku dla każdej z części należy załączyć: - Wykaz robót budowlanych stanowiący załącznik do SIWZ; - Dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Dla części I, II oraz w przypadku składania oferty na dwie części: - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych -€“ kierownikiem budowy z uprawnieniami w zakresie budowy dróg, posiadającym aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (podać datę ważności na załączniku do SIWZ) oraz posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe do pełnienia funkcji kierownika budowy. - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych -€“ kierownikiem budowy z uprawnieniami w specjalności sieci i instalacji elektrycznych, posiadającym aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (podać datę ważności na załączniku do SIWZ) oraz posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe do pełnienia funkcji kierownika budowy. W celu potwierdzenia spełniania warunku należy załączyć: - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiący załącznik do SIWZ;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej (oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty -€“ zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu -€“ składa się na odrębne wezwanie zamawiającego. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu -€“ składa się na odrębne wezwanie zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć: certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia; - certyfikat zakładowej kontroli produkcji dla wytwórni mas bitumicznych, z której będzie korzystał wykonawca -€“ dotyczy tylko części I postępowania, - deklaracja/e dla prefabrykatów betonowych -€“ dotyczy całego zamówienia.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zgodnie z pkt VII SIWZ.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Ustala się wadium dla Części I zamówienia w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100). Części II zamówienia w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące wadium zapisano w pkt IX SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. może dotyczyć: 1. Zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu z zastrzeżeniem braku możliwości wykonywania robót w weekendy w miesiącu sierpniu, z powodu: a) istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, o liczbę dni zwłoki, wstrzymania robót przez Zamawiającego, b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają lub mogą negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych (zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia) robót budowlanych oraz ich trwałość, w przypadku, gdy Wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na wykonanie umowy w terminie -€“ w tym przypadku termin może być wydłużony o ilość dni, podczas których wystąpiły w/w zdarzenia; c) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym w umowie terminie o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia jej skutków; d) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany o czas niezbędny do jej usunięcia; e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących długotrwałość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy oraz działań, które mogą spowodować przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do spełnienia wymagań w/w osób trzecich; f) konieczności wykonania dodatkowych badań, wprowadzenia zmian w projekcie -€“ o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, przeprowadzenia w/w badań. W takim przypadku dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą z w/w zmian; g) wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy lub powstałych na skutek realizacji zamówień dodatkowych mających wpływ na termin wykonania umowy, h) konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych lub innych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na ich wykonanie, i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy lub prac realizowanych w miejscu i czasie wykonywania niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych niniejszą umową. 2. Zmiany przedstawicieli Stron w przypadku niemożności pełnienia powierzonych im funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy itp.). Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ. 3. Zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z udziału podwykonawcy -€“ jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku: a) zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, b) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych, niż założone w SIWZ, c) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie usunięcia kolizji, e) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych itp., które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac; g) do wykonania umowy niezbędne będzie zastosowanie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, innego rodzaju robót, niż wskazane w ofercie lub SIWZ. Jeżeli z tego tytułu Wykonawca poniósłby znaczącą stratę Zamawiający może podwyższyć jego wynagrodzenie, h) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w założonym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub wyniknie ono z konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej. Zmiana zakresu umowy wiązać się będzie ze zmianą wysokości wynagrodzenia. 5. Konieczności wykonania robót zamiennych z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, lub możliwości usprawnienia robót budowlanych lub poprawy funkcjonalności obiektu budowlanego. 6. Poprawienia omyłek w treści umowy. 7. Zamawiający przewiduje i dopuszcza: a) Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT. b) Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. c) Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad wprowadzenia nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia a pracę. d) W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w lit a)-c) na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy; Zamawiający ma prawo odmówić zmiany wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Wykonawcy. 8. Nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych. 9. Zmianę terminu zakończenia etapów robót wynikających z Harmonogramu w przypadku, gdy Zamawiający przekaże plac budowy w terminie późniejszym, niż 14 dni od zawarcia niniejszej umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy. 11. Warunkiem zmiany postanowień umowy jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika budowy, akceptowanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 12. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej -€“ aneks oraz sporządzone będą na podstawie protokołu konieczności. 13. Niezależnie od powyższych postanowień, dopuszczalne są zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 do 1 e ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-25, godzina: 12:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa drogi dla rowerów na odcinku Chłądowo-Kamionka, Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kamionka-Skorzęcin,Montaż oświetlenia hybrydowo-solarnego na ścieżce Chłądowo -€“ Kamionka -€“ Skorzęcin (7 lamp)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ad 1) Budowa drogi rowerowej na odcinku Chłądowo-Kamionka Stan projektowany: W zakres zadania wchodzi wykonanie odcinka ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2,00 m od km 0+994,25 do km 4+096,00 o długości 3101,75 m (do końca zakresu opracowania dokumentacji na ścieżkę rowerową) bezpośrednio za rowem melioracyjnym wzdłuż drogi powiatowej 2164P. Budowa obejmuje: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - ustawienie obrzeża betonowego 25 x 8 cm, - ustawienie krawężnika betonowego 20 x 30 cm lub 22 x 30 cm, - wykonanie ławy betonowej pod krawężnik i obrzeże z oporem, - ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm, - ułożenie warstwy ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, - wykonanie zjazdów z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i betonie, - wykonanie przepustów pod zjazdami oraz przedłużenie istniejących, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu, - roboty wykończeniowe oraz towarzyszące. Ad 2) Budowa drogi rowerowej na odcinku Kamionka-Skorzęcin Stan projektowany: W zakres zadania wchodzi wykonanie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2,00 m usytuowanej wzdłuż drogi powiatowej 2164P na odcinku od m. Kamionka do m. Skorzęcin bezpośrednio za rowem oraz na drodze gminnej w m. Skorzęcin w granicach pasa drogowego na łącznej dł. ca 2 830,00 m. Budowa obejmuje: - roboty pomiarowe, - roboty rozbiórkowe, - karczowanie, cięcie oraz formowanie drzew, - roboty ziemne, - ustawienie obrzeża betonowego 30 x 8 cm, - ustawienie krawężnika betonowego 20 x 30 cm i 15 x 22 cm, - ustawienie opornika betonowego 10 x 25 cm, - wykonanie ławy betonowej pod krawężnik, obrzeże i opornik z oporem, - ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cm, - wykonanie zjazdów z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i betonie, - wykonanie przepustów pod zjazdami oraz przedłużenie istniejących, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu, - roboty wykończeniowe oraz towarzyszące. Ad 3) Montaż oświetlenia hybrydowo-solarnego na ścieżce Chłądowo -€“ Kamionka -€“ Skorzęcin (7 lamp) Stan projektowany: Zaprojektowano montaż 7 nowych lamp solarnych o następujących parametrach: - Wysokość masztu -€“ 6 m, - Wysokość źródła światła LED - 5,5 m, - Ĺšródło światła oprawa LED 30 W, - Panel fotowoltaiczny polikrystaliczny 2 x 130 W, - Akumulator żelowy 120 Ah w obudowie hermetycznej, - Wiatrak 300 W. Wszystkie konstrukcyjne elementy lampy pokryte ocynkiem ogniowym. Czas pracy lampy od 6 do 15 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233162-2, 45000000-7, 45317300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00
termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Budowa drogi dla rowerów na odcinku ul. Kosynierów Miłosławskich i ul. Nowej w Witkowie, Budowa oświetlenia zewnętrznego na ul. Kosynierów Miłosławskich (21 lamp), Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscowościach Skorzęcin i Witkowo.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ad. 1) Budowa drogi dla rowerów na odcinku ul. Kosynierów Miłosławskich i ul. Nowa w Witkowie Stan projektowany: ul. Kosynierów Miłosławskich: Cała inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym. W ramach inwestycji należy przebudować istniejący chodnik o szerokości 1,80 m - 2,30 m na ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,50 m (km 0+000-0+492) oraz wydzielić pas dla rowerów o szerokości 2,00 m (km 0+492-0+655) wraz ze zmianą nawierzchni istniejącego chodnika. Na ul. Skorzęckiej planowane jest urządzenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów. ul. Nowa: W ramach inwestycji planuje się wydzielenie pasa dla rowerów o szerokości 2,00 m. Nie planuje się ingerencji w naw. asfaltową oraz chodnik. Budowa obejmuje: - roboty pomiarowe, - roboty rozbiórkowe, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm oraz dodatkowe 20 cm na zjazdach, - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON lub równoważnej (bez fazy) grub. 6 cm oraz na zjazdach gr. 8 cm, - ułożenie krawężnika betonowego 15 x 30 cm oraz ścieku z kostki betonowej, - ułożenie obrzeża betonowego 30 x 8 cm, - ława pod krawężnik betonowa B15 z oporem, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC8S, - oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu, - roboty towarzyszące. Ad 2) Budowa oświetlenia zewnętrznego na ul. Kosynierów Miłosławskich (21 lamp) Stan projektowany: Projektuje się budowę 1 punktu sterowania oświetleniem ulicznym (złącze kablowe z zegarem astronomicznym) zasilanego z napowietrznego złącza pomiarowego. Ze złącza zostaną wyprowadzone dwa obwody kablowe linii oświetleniowej wzdłuż ul. Kosynierów Miłosławskich po południowej stronie ulicy. W miejscach uzgodnionych z Wnioskodawcą z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury i w odległościach wynikających z obliczeń zamontowane zostaną latarnie oświetleniowe z oprawami drogowymi LED. Do oświetlenia przewidziano oprawy drogowe LED, typu VIGO-1-96-D lub równoważne wraz ze źródłami światła 1 x LED 840 96W/9870 lm. Ad 3) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscowościach Skorzęcin i Witkowo (2 parkingi P&R, 2 parkingi B&R, 1 tablica multimedialna, wiata przystankowa) W miejscowościach Witkowo i Skorzęcin zostaną zlokalizowane zintegrowane węzły przesiadkowe. Węzeł w Witkowie (na ul. Stary Rynek) wyposażony zostanie w 9 miejsc postojowych parkingu P&R w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, 2 stojaki po 10 rowerów każdy (B&R), ławki i kosze. Węzeł w Skorzęcinie będzie wyposażony w obiekt P&R z 4 miejscami postojowymi (1 dla niepełnosprawnych), 2 stojaki na rowery (B&R) 10 stanowisk każdy oraz wiatę przystankową. Zadanie obejmuje: - demontaż i montaż wiaty przystankowej, Wiata przystankowa wykonana z profili stalowych, ocynkowanych, lakierowanych; pokrycie dachowe wykonane z poliwęglanu komorowego, przyciemnionego; ściany wiaty szklone -€“ szyba hartowana 8 mm (zgodnie z PN-EN 12150-1, oznakowana numerem tej normy oraz identyfikatorem hartowni szkła i znakiem CE); zamontowana ławka drewniana elementy konstrukcyjne stalowe, dochodząca do ścianek bocznych. Wymiary: Wiata (bez dachu)- ok. 2700 mm x 2200 mm x 1400 mm (Âą 5%) (szer. x wys. x gł.), Dach wiaty ok. 3400 mm x 350 mm x 2000 mm (Âą 5%), Kolor RAL 6005 -€“ dla elementów stalowych, Zgodnie z załączoną fotografią. - montaż i zakup elektronicznej tablicy informacyjnej Wyświetlacz wolnostojący Wyświetlacz przeznaczony do prezentacji dowolnych informacji na temat dostępnych ścieżek rowerowych, walorów turystycznych regionu, informacji o gminie oraz statycznego rozkładu jazdy. Technologia TFT 47-€™ z jasnością 3 000 nit. Powinna pozwalać na odczytanie treści w dużym nasłonecznieniu. Urządzenie wyposażone w specjalistyczną szybę z powłoka sunstop i antyreflex. Wyświetlacz powinien być zainstalowany jako urządzenie wolnostojące jednostronne z fundamentem zatopionym w głąb podłoża. Pole wyświetlające powinno być osadzone na wysokości wzroku człowieka. Komunikaty prezentowane na wyświetlaczach będą generowane za pośrednictwem systemu audiowizualnego wbudowanego w urządzenie. Operator wprowadzi do systemu dane dotyczące prezentowanych treści łącząc się z urządzeniem bezprzewodowo. Zamawiający zapewni łącze internetowe. Każde urządzenie powinno mieć wbudowany komputer oraz modem GSM. Wyposażenie modemów w karty GSM oraz pokrycie kosztów związanych z użytkowaniem powinny znajdować się po stronie zamawiającego. W miejsce instalacji należy doprowadzić zasilanie 230V. Wymagania techniczne urządzeń: 1/ Wyświetlacz ilość 1 sztuka : -€˘ Od frontu wyświetlacz LCD TFT 47` jasność 3000 nits. -€˘ Cztery przyciski pozwalające na zmianę oglądanej strony i przeniesienie użytkownika na inną wyświetlaną stronę (dalej, powrót, góra, dół). -€˘ Wbudowany komputer. -€˘ Wbudowany modem. -€˘ Wyposażony w oprogramowanie. Przystosowany do pracy offline. Urządzenie prezentuje statyczną informację pasażerską. - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego -€“ zgodnie z projektem, - montaż stojaków na rowery, koszy na śmieci, ławek, Ławka parkowa np. typu łódzkiego z oparciem. Żeliwny stelaż w kolorze czarnym, oparcie i siedzisko z elementów drewnianych. Wyrób całkowicie zabezpieczony przed szkodliwymi działaniami warunków atmosferycznych. Montaż na prefabrykacie betonowym. Dane techniczne (Âą5% parametrów technicznych). - Długość ławki -€“ ok. 170 cm. - Szerokość ławki -€“ 60 cm. - Wysokość całkowita -€“ 71 cm. - Wysokość siedziska -€“ 40 cm. - Szerokość siedziska -€“ 40 cm. Wg załączonego zdjęcia. Kosz na śmieci np. typu Praga lub równoważny. Drewniano - metalowy, odpornych na warunki atmosferyczne. Wg załączonego zdjęcia. Dane techniczne - Wysokość całkowita -€“ ok. 80 cm. - Pojemność -€“ 30 L. - Wysokość pojemnika -€“ ok. 50 cm. - Średnica wkładu -€“ ok. 28 cm. - Popielnica we wkładzie -€“ tak. - Montaż: trwały do podłoża. Stojak rowerowy w kształcie spirali na nogach, wykonany z profilu ok. 40 x 40 mm (podstawa), średnica spirali min. Ø 30 mm. Konstrukcja przeznaczona do wszystkich rodzajów kół i rozmiarów opon. Kształt pozwala parkować rowery z obu stron. Stojak przeznaczony na min. 10 rowerów. Stal ocynkowana ogniowo. Kolor Srebrny, montaż: Mocowanie do podłoża.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233162-2, 45000000-7, 45317300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków