Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestyc...
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestyc...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Tomaszowska 10J, 96-200 Rawa Mazowiecka

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
w formie pisemnej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji pn. " Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych etap I budynek A, etap II budynek B - wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, co., gazową, elektryczną i telekomunikacyjną, zewnętrznymi: przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetleniem terenu,parkingi i dojazdy, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntów161 i 162, obręb nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej.

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zakres nadzorowanych robót w ramach zadania pn.: "Budowa dwóch budynków socjalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą": 1) Konstrukcja - ławy fundamentowe: żelbetowe - monolityczna (wg proj. konstrukcji) - ściany fundamentowe : wewnętrzne z bloczków betonowych gr 25 cm.(wg proj. konstr.); zewnętrzne - z bloczków betonowych grubości 25 cm.(wg proj. konstr.) ocieplone styropianem XPS gr. 15 cm (mocowanym na klej bez kołków) - ściany nadziemia : ściany wewnętrzne gr. 24cm murowane z silikatowych bloków pełnych Silikat N. 24 . Ściany zewnętrzne murowane z silikatowych bloków drążonych Silikat N. 24 - ocieplone styropianem frezowanyn EPS 70 gr. 19cm. (do poziomu + 0,30 styropian XPS mocowany na kołki) Ściany zewnętrzne i wewnętrzne należy murować z bloków silikatowych klasy min. "20" na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych marki min. "5". - stropy : monolityczne-żelbetowe z betonu B25 (wg proj. konstr.) - klatki schodowe: biegi , podesty i spoczniki : monolityczne , żelbetowe (wg proj. konstr.) - ściany działowe nadziemia: z bloczków silikatowych gr 8cm - obudowy kominów i zamurowania szachtów instalacyjnych w mieszkaniach - cegła silikatowa pełna gr 6,5cm - kominy wentylacyjne: drobnowymiarowe , ceramiczne o przekroju wewnętrznym kwadratowym , obudowane na kondygnacjach cegłą silikatową , pełna gr 6,5 cm , powyżej połaci dachu - kominy ocieplone styropianem 5cm oraz obmurowane cegłą klinkierową pełną (kominową) gr 12 cm ; czapki betonowe gr. 7cm szer. 60cm - długości komina +40cm, podparte na obudowie komina (otwory boczne zabezpieczyć siatką zgrzewaną 2x2cm gr.1,5mm - mocowaną na dyble) - kominy spalinowe - dwupłaszczowe , np., Schiedel Qadro Pro o wym. zewn. 36x36 cm wym. wewn. otworu 26 x 26 cm z wyczystką w poziomie parteru i odprowadzeniem skroplin wg proj. instalacji. - osłony szachtów instalacyjnych w mieszkaniach- bloczki silikatowe gr. 6,5cm 2) Izolacje wodochronne: - Izolacja pozioma -€“ pod ławami i stopami fundamentowymi powłoka hydroizolacyjna (1) gr. 4mm na zagruntowanym (2) podłożu. Izolacja pozioma na ścianach fundamentowych w poziomie izolacji posadzki parteru przy zastosowaniu elastoszlamu. - Izolacja pionowa -€“ powierzchnie boczne i wierzch fundamentów oraz pionowe powierzchnie ścian piwnic stykające się z gruntem zabezpieczyć przez wykonanie powłoki hydroizolacyjnej gr. 4mm (1) na zagruntowanym (2) podłożu. - izolacja pozioma ścian - izolacja powłokowa w płynie- 2 warstwy grubość 2mm . - 30 cm nad terenem . - wykończenie ścian parteru - cokoły do wys. 30 cm - gres o wymiarach 30x30 cm - stropy międzypiętrowe w pomieszczeniach mokrych (w łazienkach i wc. ) - izolacja powłokowa w płynie , dwie warstwy - z taśmami uszczelniającymi i narożnikowymi wzdłuż dylatacji wylewki - z zabezpieczeniem cokołu ścian - wys. 10cm (np. ATLAS WODER E) - daszki nad wejściami do budynków - papa modyfikowana SBS 250 na włókninie poliestrowej min.200g/m2 i grubości warstwy izolacyjnej min. 3mm, klejona metodą zgrzewania ; siła zrywająca (N/5m) min. 600 N wzdłuż i 400 N w poprzek arkusza papy; jako warstwę podkładową należy zastosować asfaltową papę zgrzewalną podkładową modyfikowaną SBS na osnowie z włókniny poliestrowej min. 150g/ m2 i grubości warstwy izolacyjnej min. 3 mm ; siła zrywająca (N/5m) min 600 N wzdłuż i 400 N w poprzek arkusza papy - dach - papa jak wyżej - papa wentylowana na papie wstępnego krycia 3) Izolacje cieplne i akustyczne: - ściany zewnętrzne przyziemia : ocieplone styropianem XPS gr. 15 cm (mocowanym na klej bez kołków) - ściany zewnętrzne nadziemia : ocieplenie powyżej poziomu +0,00 - styropian EPS70 gr. 19 cm metodą lekką-mokra - dodatkowo mocowany mechanicznie kołkami PCV - ściany nadziemia do poziomu 0,00 cm - styropian XPS gr 15cm mocowany jak wyżej - posadzka na gruncie - styropian EPST 3 cm akustyczny + EPS100 gr. 5 cm jako wypełnienie przestrzeni między rurkami c.o. i wodociągowymi , oraz gładź cementowa gr. 5 cm na przekładce z folii pcv wykonana jako podłoga pływająca (paski styropianu akustycznego szer. 3 cm przy ścianach.); - strop nad wiatrołapem -€“ kliny styropianowe 3-9 cm + płyty styropianowe 2 cm na płycie żelbetowej - stropy międzypiętrowe - styropian EPST 3 cm akustyczny + EPS100 gr. 5cm jako wypełnienie przestrzeni między rurkami c.o. i wodociągowymi oraz gładź cementowa gr. 5 cm na przekładce z folii pcv wykonana jako podłoga pływająca (paski styropianu akustycznego szer. 3 cm przy ścianach.) - strop nad ostatnią kondygnacją - styropian XPS 30-90 cm na folii paroizolacyjnej - ściany między mieszkaniami i klatkami schodowymi - płyty gazobetonowe gr. 3 cm ("Multipor" , lub podobne) - dylatacje - wypełnienie styropianem EPS 70 gr. 6 cm (w trakcie wznoszenia ścian) ; - zamknięcie dylatacji - listwy systemowe Wykończenie wewnętrzne: Tynki - w mieszkaniach - cementowo - wapienne kat. III gr 1,5cm; narożniki wypukłe zabezpieczyć narożnikami stalowymi ocynkowanymi. - w klatkach schodowych, pom. gospodarczych, wózkarniach - cementowo - wpienne kat.III gr 1,5cm - biegi i spoczniki monolityczne żelbetowe - cementowo - wpienne kat.III gr 1,5cm Malowanie ścian i sufitów - w mieszkaniach , (z wyłączeniem ścian w łazienkach i wc oraz w kuchniach -pod powierzchniami przeznaczonymi do wykończenia glazurą) - gruntowanie i malowanie podkładowe, malowanie emulsyjne białe lub w kolorach pastelowych o średnim nasyceniu pigmentu - na klatkach schodowych, farba emulsyjna paroprzepuszczalna w kolorach pastelowych o średnim nasyceniu . - w pomieszczeniach wózkarni, gospodarczych i węzłach elektrycznych - tynk mozaikowy do wysokości 1,60m pozostałe- farba emulsyjna biała ; - klatkach schodowych i wiatrołapach - tynk mozaikowy do wysokości 1,60m pozostałe farba emulsyjna biała; - w łazienkach - glazura do wysokości 1,60m w kuchniach - na długości ciągów szafkowych od wysokości 0,8m do wys. 150m od poziomu posadzki- gruntowanie i malowanie podkładowe Posadzki - klatki schodowe , komunikacja , pom. gospodarcze, wózkarnie, węzły elektryczne - gres antypoślizgowy techniczny gr. 6mm na kleju gr. 7 mm z cokolikami 10 cm. - w mieszkaniach - wylewki wyrównawcze - gr 5 cm zbrojone włóknami polipropylenowymi zatarte na ostro, w pokojach i przedpokojach - panele podłogowe w kuchniach i łazienkach - płytki terakotowe z cokolikami wys. 10cm. Stolarka okienna - okna PCV , z rdzeniem stalowym o współczynniku przenikania ciepła Ukmax < 1,1 W/m2°K (dla całego okna), z zapewnieniem infiltracji powietrza zewnętrznego do poprawnego działania wentylacji grawitacyjnej (min. 0,3m3/h )- przez okucia rozszczelniające oraz dodatkowo- nawietrzaki higrosterowane ( 1 nawietrzak na pomieszczenie) - wyłazy dachowe - wyłaz z opuszczanymi schodami EI 15 oraz klapa zewnętrzna Drzwi - drzwi do klatek schodowych - stalowe Ukmax < 1,3 W/m2°K wymiary zestawcze 140cmx210cm- o szerokości przejścia 120cm w świetle otwartych drzwi, szersze skrzydło zapewniające 90 cm przejścia w świetle otwartych drzwi, profile ciepłe, szklone zestawem szklanym termoizolacyjnym, ze szkła bezpiecznego, z samozamykaczami i zamkami elektromagnetycznymi z blokadą drzwi w pozycji otwartej (podnoszona nóżka). - drzwi wejściowe do mieszkań- antywłamaniowe - klasy "A" (wg PN-90/B-920270) w okleinie drewnopodobnej w jasnym kolorze - drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych - wytłaczane z blachy stalowej ocynkowanej , malowane proszkowo w kolorze balustrad (RAL6021 , RAL 9002) podokienniki wewnętrzne- PCV , białe szer.35 cm Elementy stalowe - balustrady klatek schodowych - jednopłaszczyznowe , wys.1,10m z profili ze stali malowanej proszkowo. - drabinki wyłazowe zespolone z klapą wyłazową EI 15 - obróbki blacharskie - stalowa ocynkowana powlekana poliestrem (RAL8015 lub zbliżony) gr.0,65mm , Wykończenie zewnętrzne - Ściany wszystkich kondygnacji - tynk cienkowarstwowy, silikonowy, o gładkiej fakturze , wg kolorystyki ; cokoły do wysokości 30 cm nad terenem gres mrozoodporny na zaprawie wodoszczelnej - balustrady portfenetrów -wys.1,10m z profili ze stali malowana proszkowo. - rynny - śr 125 mm z PCV z rurami spustowymi 110mm z materiału j.w.(RAL8015 lub zbliżony) wentylacja mieszkań grawitacyjna - drobnowymiarowe kształtki ceramiczne kwadratowe wentylacja klatek schodowych -€“ grawitacyjna Instalacje Budynek posiada następujące instalacje: -Instalacja wodociągowa - zasilanie budynku w wodę dla celów bytowo-gospodarczych projektuje się z miejskiej sieci wodociągowej . - Instalacja centralnego ogrzewania - piece gazowe dwufunkcyjne we wszystkich mieszkaniach Każde mieszkanie będzie posiadało oddzielny kocioł gazowy 2-funkcyjny do c.o. i c.w., wiszący, z zamkniętą komorą spalania i kuchnię gazową 4-palnikową z piekarnikiem elektrycznym. W mieszkaniach 1 pokojowych - kuchenki elektryczne. -odwodnienie dachu - zewnętrzne rury spustowe z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej - instalacja elektroenergetyczna - instalacja antenowa i internetowa - przyłącze zewnętrzne wody , kanalizacji deszczowej i sanitarnej - oświetlenie terenu - parkingi i drogi dojazdowe - mała architektura. Dokumentacja projektowa, kosztorysy, specyfikacje techniczne oraz szczegółowe informacje dotyczące zadania dostępne na stronie interenetowej inwestora zastępczego. adres strony internetowej: http://www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net 2. Zakres nadzorowanych robót w ramach zadania pn.: ": Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych etap I budynek A , etap II budynek B - wraz z instalacjami wewnętyrznymi: wod-kan, co., gazową, elektryczną i telekomunikacyjną, zewnętrznymi: przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetleniem terenu, parkingi i dojazdy" Zakres robót obejmuje w szczególności: Dokumentacja projektowa, kosztorysy, specyfikacje techniczne oraz szczegółowe informacje dotyczące zadania dostępne pod linkiem: http://www.bip.rawskie-tbs.akcessnet.net 3. Zakres usług objętych niniejszym zamówieniem obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalnościach: a/ w branży drogowej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290);- dla zadania pn. "budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą '' b/ w branży elektrycznej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290); dla zadań pn."budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" c/ w branży instalacji wod- kan. co. gazowej , zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290); dla zadań pn. ,,budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą'' d/ w branży konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) dla zadań pn."budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą " Przedmiot zamówienia obejmuje wszczególności: 1 przekazanie wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, protokolarne przy udziale zamawiającego /inwestora zastępczego / 2) weryfikowanie bieżących pisemnych zapisów w dzienniku budowy, 3) weryfikacja i zatwierdzenie przedłożonego przez wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót, wterminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania, 4) monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego zzatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, 5) prowadzenie rozliczenia umowy na roboty budowlane tj. rozliczenie wykonawcy robót budowlanych pod względem rzeczowym i finansowym, poprzez: a) dokonywanie odbioru poszczególnych etapów robót, b) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, c) sprawdzanie faktur częściowych oraz faktury końcowej przed ich zatwierdzeniem przez zamawiającego, 6) nadzór nad prawidłowością dokumentowania robót związanych z wywożeniem, składowaniem, demontażem lub utylizacją materiałów odpadowych ipochodzących zrozbiórki w ramach realizowanych robót budowlanych oraz prac dotyczących zieleni, 7) reprezentowanie zamawiającego na terenie budowy, 8) wydawanie wykonawcy prac objętych nadzorem poleceń na piśmie, atakże prowadzenie korespondencji z wykonawcą prac będących przedmiotem nadzoru izamawiającym, 9) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia, z częstotliwością zadeklarowaną w ofercie / minimum dwa pobyty w tygodniu/. 10) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, nadzorowanie zgodności wykonywanych prac z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania iodbioru robót budowlanych, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, 11) uzgadnianie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej z jej autorem oraz wnioskowanie do zamawiającego o wprowadzenie ich przez projektanta wramach nadzoru autorskiego, jeżeli zajdzie konieczność zmian, 12) udział inspektorów nadzoru inwestorskiego w sporządzaniu protokołów konieczności, 13) sprawdzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych, czy spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące również poruszanie się po terenie budowy) oraz czy prace budowlane zostały zorganizowane zuwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 14) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających min.: prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa izdrowia, jakość używanych materiałów, itp., 15) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie, 16) zapewnienie, aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony środowiska w czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektów stałych, 17) zatwierdzanie przez poszczególnych inspektorów nadzoru inwestorskiego wswoich branżach (specjalnościach) ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót budowlanych i niezbędnych korekt tych rysunków, 18) zatwierdzanie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego proponowanych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych, w terminie 7 dni roboczych, 19) zatwierdzanie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych, każdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej branży, 20) zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych oraz innych prac objętych nadzorem do wbudowania, oraz formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, każdy inspektor nadzoru inwestorskiego wswojej branży, 21) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, 22) czuwanie nad jakością wykonywanych robót, każdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej branży, 23) udział inspektora nadzoru inwestorskiego danej branży, w naradach koordynacyjnych wyznaczanych przez inwestora zastępczego, 24) nadzorowanie wykonania przez wykonawcę robót zaleceń komisji odbiorowej iusunięcia stwierdzonych wad, usterek dających się naprawić, 25) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych wad, zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów technologicznych rozruchów urządzeń iwyposażenia, 26) pełnienie nadzoru przez inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż nad przeprowadzeniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów, 27) przyjęcie opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych oraz innych prac objętych nadzorem: wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, wcelu ułatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji przyszłemu użytkownikowi, 28) sporządzanie pisemnych opinii dotyczących wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty. Opinia powinna być potwierdzona przez inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż, 29) żądanie od wykonawcy robót, kierownika budowy lub kierowników robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 30) kontrola jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, normami i specyfikacjami technicznymi, w zakresie wymaganych prób i badań w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów przy odbiorach częściowych i obiorze końcowym, przez każdego inspektora nadzoru inwestorskiego w swojej branży, 31) sprawdzanie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót oraz weryfikacja robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych, 32) weryfikacja przez inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego, 33) dokonywanie raz w roku przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancji przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego przy współudziale wykonawcy robót i zamawiającego oraz dokonanie przeglądu pogwarancyjnego isporządzenie stosownych protokołów z tych przeglądów, 34) informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotowym nadzorem inwestorskim, oraz zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych wdokumentacji projektowej, 35) w przypadku odstąpienia od umowy przez strony umowy: a) nadzorowanie robót budowlanych będących kontynuacją umowy na roboty budowlane, b) przeprowadzenie inwentaryzacji robót w toku, a także wycena kosztów tych robót w celu ostatecznego ich rozliczenia, c) pełnienie nadzoru nad przejęciem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi, itp. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach iwarunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
34
lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia -€“ od dnia zawarcia umowy Termin zakończenia realizacji zamówienia. Termin zakończenia realizacji zamówienia jest tożsamy z terminami zakończenia zadań inwestycyjnych objętych przedmiotowymi nadzorami, tj: -€“ do dnia 30.10.2018r. dla zadania pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego etap I budynek A" (wraz z dokonaniem bezusterkowego odbioru końcowego zadania i rozliczeniem końcowym zadania) -€“ do dnia 20.12.2020r. dla zadania pn.: " Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego etap II budynek B (wraz z dokonaniem bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania i rozliczeniem końcowym )

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca: 1. Wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: dla całości zadania - - pełnił funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla minimum jednego zamówienia, którego przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót dotyczących budowy instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynkach kubaturowych mieszkalnych wielorodzinnych, oraz budowy oświetlenia parkingowego i ulicznego o wartości minimum 150.000,00 zł brutto; - pełnił funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla minimum jednego zamówienia, którego przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót dotyczących budowy, przebudowy lub rozbudowy instalacji wod.-kan. wewnętrznej i przyłączy zewnętrznych , instalacji centralnego ogrzewania i indstalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o wartości minimum 250.000,00 zł brutto; - pełnił funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych i konstrukcyjnych , kubaturowych, w budownictwie mieszkalnym wielorodzinnym o wartości minimum 2000.000,00 zł brutto . Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego tj.: - Minimum 1 osobę z uprawnieniami w branży elektrycznej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane; - Minimum 1 osobę z uprawnieniami w branży instalacji wod- kan. co i gazowej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane; - Minimum 1 osobę z uprawnieniami w branży konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane; V.1.2 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację niniejszego zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

VI.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. VI. 2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. VI.3 Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o Podwykonawcach woświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. VI.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje otych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

VI.5 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: A) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie usług podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. B) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; C) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy- wzór oświadczenia stanowi podpisany załącznik nr 5 do SIWZ- wykaz osób; D) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym wsprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wszczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; E) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; F) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; G) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena70,00
Okres rękojmi za wady robót i zamontowanych urządzeń30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-19, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.05.2019
EURO-MET Sp. z o.o.

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą ofertę? Przede wszystkim ze względu na wytrzymałość naszych produktów. Dzięki temu są one bardzo tr...

śląskie
Instalacje elektryczne
22.05.2019
ADVERT Mirosław Benier

Witam! Wykonam wszelkiego rodzaju prace ziemne koparką, koparko – ładowarką: wykopy pod fundamenty, wykopy pod sieci wodociągow...

dolnośląskie
Prace ziemne
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały