Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Rzepin
Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Rzepin
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: NIE DOTYCZY

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rzepin
woj. lubuskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe -jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):NIE DOTYCZY

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres
NIE DOTYCZY

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:
NIE DOTYCZY

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
W FORMIE PISEMNEJ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Rzepin

Numer referencyjny: SA.270.2.6.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
NIE

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Konserwacji dróg leśnych w Nadleśnictwie Rzepin. Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: "Część"): 1) Część I -€“ Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Biskupice. Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym. Droga przeznaczona do konserwacji zaczyna się w drodze powiatowej, a kończy przy jeziorze przy leśniczówce Leśnictwa Biskupice. Długość remontowanej drogi wynosi 1181,00 m. Konserwacja drogi usprawnia dojazd właścicielom posesji m. Sułówek do ich miejsc zamieszkania oraz pracownikom leśnictwa Biskupice do miejsca pracy. Dane techniczne: - klasa techniczna D; - prędkość projektowa: 30km/h; - szerokość jezdni: 3,5 m.; - szerokość mijanki: 6,0 m.; - szerokość poboczy: 2x0,75 m.; - kategoria ruchu: KR1; - obciążenie: 100 KN/oś; - nawierzchnia z destruktu bitumicznego. 2) Część II -€“ Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Kunowice. Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym. Droga przeznaczona do remontu zaczyna się w drodze wojewódzkiej nr 137 przy parkingu leśnym, a kończy w drodze gminnej relacji droga krajowa nr 29 do drogi powiatowej w pobliżu m. Biskupice Nowe. Długość remontowanej drogi wynosi 2849,00 m. Projektowana droga umożliwi wjazd do kompleksu leśnego ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów hodowlanych oraz prac związanych z pozyskaniem surowca drzewnego. Projektowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo wymienionych prac oraz umożliwi ich wykonanie bez względu na warunki atmosferyczne. Dane techniczne: - klasa techniczna D; - prędkość projektowa: 30km/h; - szerokość jezdni: 3,5 m.; - szerokość mijanki: 6,0 m.; - szerokość poboczy: 2x0,75 m.; - kategoria ruchu: KR1; - obciążenie: 100 KN/oś; - nawierzchnia drogowa nieulepszona; - trójkątne rowki odwadniające o głębokości do 0,40 m. (lokalnie); - pochylenie skarp rowów 1:1,5. 3) Część III -€“ Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Nowy Młyn. Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym. Droga przeznaczona do remontu zaczyna się w drodze wojewódzkiej nr 134 relacji Rzepin - Urad, a kończy w drodze gminnej relacji drogi powiatowa nr 1254F - Śródborze. Długość remontowanej drogi wynosi 8421,00 m. Projektowana droga umożliwi wjazd do kompleksu leśnego ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów hodowlanych oraz prac związanych z pozyskaniem surowca drzewnego. Projektowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo wymienionych prac oraz umożliwi ich wykonanie bez względu na warunki atmosferyczne. Dane techniczne: - klasa techniczna D; - prędkość projektowa: 30km/h; - szerokość jezdni: 3,5 m.; - szerokość mijanki: 6,0 m.; - szerokość poboczy: 2x0,75 m.; - kategoria ruchu: KR1; - obciążenie: 100 KN/oś; - nawierzchnia drogowa nieulepszona; - trójkątne rowki odwadniające o głębokości do 0,40 m. (lokalnie); - pochylenie skarp rowów 1:1,5.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45112100-6, 45233000-9, 45233140-2, 45233226-9, 45111200-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach: 45
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - operator maszyn typu koparko-ładowarka. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.7. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia dla żadnej Części. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej dla wszystkich Części. Zamawiający informuje, że Wykonawca ma na zasadach określonych w ustawie PZP możliwość zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy PZP, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w danej Części nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Warunek w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej nie dotyczy

Informacje dodatkowe
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 robotę budowlaną (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie robót na podstawie co najmniej 1 umowy) polegającą na budowie, przebudowie lub konserwacji drogi, na kwotę nie mniejszą niż: - dla Części I - 20 000,00 zł. brutto. - dla Części II -€“ 30 000,00 zł. brutto. - dla Części III -€“ 50 000,00 zł. brutto. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) co najmniej 1 szt. maszyn przeznaczonych do profilowania nawierzchni, b) co najmniej 1 szt. maszyn przystosowanych do transportu, c) co najmniej 1 szt. maszyn typu koparko-ładowarka. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego określony powyżej dotyczy wszystkich Części zamówienia. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) co najmniej 1 osobą, posiadającymi zaświadczenie kwalifikacyjne operatora maszyn typu koparko-ładowarka, b) co najmniej 1 osobą, posiadającymi stosowne kwalifikacje do poruszania się środkami transportu wymaganymi przez Zamawiającego, c) co najmniej 1 osobą -€“ kierownikiem robót -€“ posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia określony powyżej dotyczy wszystkich Części zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie kilku Części zamówienia to nie może, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskazać tego samego doświadczenia, tego samego potencjału technicznego ani tych samych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w więcej niż jednej Części.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP - należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wzór zał. nr 3A do SIWZ) - należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wzór zał. nr 3A do SIWZ) - należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wzór zał. nr 3A do SIWZ) -€“ należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP(wzór zał. nr 3A do SIWZ) -€“ należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. i) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.) (wzór zał. nr 3A do SIWZ) -€“ należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. c - o Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. c -€“ o SIWZ powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) oświadczenie Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia -€“ informacje nt. wykonanych lub wykonywanych robót (wzór zał. nr 8) - należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. b) oświadczenie Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego -€“ informacje nt. sprzętu, którym dysponuje Wykonawca (wzór zał. nr 6) - należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. c) oświadczenie Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia -€“ informacje nt. osób które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia (wzór zał. nr 7) - należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. d) dowody, że roboty wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie -€“ należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykazane roboty zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu operatora koparko-ładowarki dla wskazanej osoby/osób - dokumenty potwierdzające warunek posiadanych uprawnień kierownika budowy dla wskazanej osoby.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: - dla Części I -€“ 1000,00 zł. - dla Części II -€“ 1800,00 zł. - dla Części III -€“ 3000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Rzepinie nr rachunku: 45 8371 0009 0000 0680 2000 0040 z dopiskiem: "Konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Rzepin -€“ Część-€Ś-€Ś-€Ś.", Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 13 - sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem -€“ określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . Utrata wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy PZP. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: NIE DOTYCZY

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe: NIE DOTYCZY

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe: NIE DOTYCZY

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
NIE DOTYCZY

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

NIE DOTYCZY

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

NIE DOTYCZY

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

NIE DOTYCZY

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

NIE DOTYCZY

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

NIE DOTYCZY

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

NIE DOTYCZY

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

NIE DOTYCZY

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

NIE DOTYCZY

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie kierownika robót20,00
Termin wykonania20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

NIE DOTYCZY

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe

BRAK

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

NIE DOTYCZY

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

NIE DOTYCZY

Wstępny harmonogram postępowania:

NIE DOTYCZY

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe:

BRAK

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

NIE DOTYCZY

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

BRAK

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

NIE DOTYCZY

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

NIE DOTYCZY

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

NIE DOTYCZY

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

NIE DOTYCZY

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: NIE DOTYCZY

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: NIE DOTYCZY

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

NIE DOTYCZY

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

NIE DOTYCZY

Informacje dodatkowe:

NIE DOTYCZY

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w minimalnym wymiarze deklarowanym przez Zamawiającego, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający. 2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia, w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu świadczenia usług i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego. 3) W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 4) Dopuszcza się zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony "Tajemnice przedsiębiorstwa -€“ nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym oraz powinien wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-20, godzina: 09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

NIE DOTYCZY

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - określenia warunków udziału w postępowaniu - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia - odrzucenia oferty odwołującego - opisu przedmiotu zamówienia - wyboru najkorzystniejszej oferty Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.3. i 16.4. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Biskupice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Część I -€“ Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Biskupice: Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym. Droga przeznaczona do konserwacji zaczyna się w drodze powiatowej, a kończy przy jeziorze przy leśniczówce Leśnictwa Biskupice. Długość remontowanej drogi wynosi 1181,00 m. Konserwacja drogi usprawnia dojazd właścicielom posesji m. Sułówek do ich miejsc zamieszkania oraz pracownikom leśnictwa Biskupice do miejsca pracy. Dane techniczne: - klasa techniczna D; - prędkość projektowa: 30km/h; - szerokość jezdni: 3,5 m.; - szerokość mijanki: 6,0 m.; - szerokość poboczy: 2x0,75 m.; - kategoria ruchu: KR1; - obciążenie: 100 KN/oś; - nawierzchnia z destruktu bitumicznego. Istniejąca droga posiada nawierzchnię jezdni z destruktu bitumicznego i jest w złym stanie technicznym. Występują na niej liczne wyboje i nierówności, powodujące zastoiska wód opadowych. Szerokość jezdni wynosi 3,5m. Droga w planie charakteryzuje się mało zróżnicowanym przebiegiem. Biegnie głównie w linii prostej z jednym wyraźnym załamaniem zbliżonym do kata prostego. Konserwacja drogi składa się z następujących czynności: -€˘ rozścielenie warstwy destruktu z frezowania o gr. odpowiednio 10 cm, (łatanie ubytków, cała szerokość drogi), -€˘ wałowanie warstwy destruktu bitumicznego walcem wibracyjnym o masie 9-11 t. (odcinki o szerokości od 1,0 do 3,5 m), -€˘ zagęszczenie destruktu w miejscu ubytków wibratorem powierzchniowym, -€˘ wałowanie wykonać od brzegów nawierzchni ku środkowi, (dotyczy całej szerokości drogi), -€˘ Wykonanie powierzchniowego utrwalenia istniejącej nawierzchni drogi leśnej asfaltem wraz z przesypaniem całości jezdni grysem bazaltowym 5-8mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - Szczegółowa specyfikacja techniczna -€“ załącznik nr 12 do SIWZ. - Opis techniczny -€“ załącznik nr 11 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45233226-9, 45112100-6, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie kierownika robót20,00
Termin wykonania20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiając przekaże teren budowy Wykonawcy poszczególnych Części zamówienia w terminie do 3 dni od podpisania umowy. Zamawiający informuje, że przekazanie terenu budowy może odbyć się również w dniu podpisania umowy.

Część nr: 2Nazwa: Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Kunowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Część II -€“ Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Kunowice: Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym. Droga przeznaczona do remontu zaczyna się w drodze wojewódzkiej nr 137 przy parkingu leśnym, a kończy w drodze gminnej relacji droga krajowa nr 29 do drogi powiatowej w pobliżu m. Biskupice Nowe. Długość remontowanej drogi wynosi 2849,00 m. Projektowana droga umożliwi wjazd do kompleksu leśnego ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów hodowlanych oraz prac związanych z pozyskaniem surowca drzewnego. Projektowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo wymienionych prac oraz umożliwi ich wykonanie bez względu na warunki atmosferyczne. Dane techniczne: - klasa techniczna D; - prędkość projektowa: 30km/h; - szerokość jezdni: 3,5 m.; - szerokość mijanki: 6,0 m.; - szerokość poboczy: 2x0,75 m.; - kategoria ruchu: KR1; - obciążenie: 100 KN/oś; - nawierzchnia drogowa nieulepszona; - trójkątne rowki odwadniające o głębokości do 0,40 m. (lokalnie); - pochylenie skarp rowów 1:1,5. Istniejąca droga posiada nawierzchnię z żużla paleniskowego i jest w złym stanie technicznym. Przejazd pojazdów i sprzętu leśnego jest utrudniony z uwagi na powstanie kolein oraz zastoisk wód opadowych, które powodują dalszą dewastację nawierzchni drogi. Miejscami droga w wyniku zagęszczenia nawierzchni utraciła pożądane spadki poprzeczne, co powoduje powstawanie zastoisk wód opadowych, które z kolei powodują dalszą dewastację drogi i uniemożliwiają przejazd pojazdów. Dodatkowo droga biegnie w trudnych warunkach terenowych, co jest dodatkowym elementem wpływającym na dewastację drogi. Szerokość istniejącej drogi wynosi 3,5 m. Istniejący drzewostan nie koliduje z remontowana drogą. Konserwacja drogi składa się z następujących czynności: -€˘ Mechaniczne profilowanie istn. nawierzchni drogi równiarką z nadaniem spadków daszkowych 2-3%, -€˘ rozścielenie warstwy klińca 0/31,5 mm o gr. odpowiednio 10 cm, (łatanie ubytków, cała szerokość drogi), -€˘ wałowanie warstwy kruszywa łamanego walcem wibracyjnym o masie 9-11 t. (odcinki o szerokości od 1,0 do 3,5 m), -€˘ zagęszczenie kruszywa w miejscu ubytków wibratorem powierzchniowym, -€˘ wałowanie wykonać od brzegów nawierzchni ku środkowi, początkowo na sucho a następnie z polewaniem wodą (dotyczy całej szerokości drogi). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - Szczegółowa specyfikacja techniczna -€“ załącznik nr 14 do SIWZ. - Opis techniczny -€“ załącznik nr 13 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45233226-9, 45112100-6, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie kierownika robót20,00
Termin wykonania20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiając przekaże teren budowy Wykonawcy poszczególnych Części zamówienia w terminie do 3 dni od podpisania umowy. Zamawiający informuje, że przekazanie terenu budowy może odbyć się również w dniu podpisania umowy.

Część nr: 3Nazwa: Część III -€“ Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Nowy Młyn
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3) Część III -€“ Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Nowy Młyn: Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym. Droga przeznaczona do remontu zaczyna się w drodze wojewódzkiej nr 134 relacji Rzepin - Urad, a kończy w drodze gminnej relacji drogi powiatowa nr 1254F - Śródborze. Długość remontowanej drogi wynosi 8421,00 m. Projektowana droga umożliwi wjazd do kompleksu leśnego ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów hodowlanych oraz prac związanych z pozyskaniem surowca drzewnego. Projektowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo wymienionych prac oraz umożliwi ich wykonanie bez względu na warunki atmosferyczne. Dane techniczne: - klasa techniczna D; - prędkość projektowa: 30km/h; - szerokość jezdni: 3,5 m.; - szerokość mijanki: 6,0 m.; - szerokość poboczy: 2x0,75 m.; - kategoria ruchu: KR1; - obciążenie: 100 KN/oś; - nawierzchnia drogowa nieulepszona; - trójkątne rowki odwadniające o głębokości do 0,40 m. (lokalnie); - pochylenie skarp rowów 1:1,5. Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego i jest w złym stanie technicznym. Przy wykonywaniu intensywnych prac leśnych droga pożarowa uległa w ostatnim czasie znacznemu pogorszeniu. Przejazd pojazdów i sprzętu leśnego jest utrudniony z uwagi na powstanie kolein oraz zastoisk wód opadowych, które powodują dalszą dewastację nawierzchni drogi. Miejscami droga w wyniku intensywnej wywózki drewna utraciła pożądane spadki poprzeczne, co powoduje powstawanie zastoisk wód opadowych, które z kolei powodują dalszą dewastację drogi i uniemożliwiają przejazd pojazdów. Dodatkowo droga biegnie w trudnych warunkach terenowych, co jest dodatkowym elementem wpływającym na dewastację drogi. Szerokość istniejącej drogi wynosi 3,5 m. Istniejący drzewostan nie koliduje z remontowana drogą. Konserwacja drogi składa się z następujących czynności: -€˘ Mechaniczne profilowanie istn. nawierzchni drogi równiarką z nadaniem spadków daszkowych 3-4% (lokalnie -€˘ rozścielenie warstwy klińca 0/31,5 mm o gr. Odpowiednio 10-20 cm, (łatanie ubytków, paski o szerokości 1,0m, 1,5m, cała szerokość drogi) -€˘ wałowanie warstwy kruszywa łamanego walcem wibracyjnym o masie 9-11 t. (odcinki o szerokości od 1,0 do 3,5 m), -€˘ zagęszczenie kruszywa w miejscu ubytków wibratorem powierzchniowym -€˘ wałowanie wykonać od brzegów nawierzchni ku środkowi, początkowo na sucho a następnie z polewaniem wodą (dotyczy całej szerokości drogi), -€˘ górna warstwę nawierzchni w miejscach załatanych należy zamknąć miałem kamiennym 0-5 mm o gr. 7 mm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - Szczegółowa specyfikacja techniczna -€“ załącznik nr 16 do SIWZ. - Opis techniczny -€“ załącznik nr 15 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45233226-9, 45112100-6, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie kierownika robót20,00
Termin realizacji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiając przekaże teren budowy Wykonawcy poszczególnych Części zamówienia w terminie do 3 dni od podpisania umowy. Zamawiający informuje, że przekazanie terenu budowy może odbyć się również w dniu podpisania umowy.


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
28.09.2020
KRIG s.c. Łukasz Putowski, ...

Firma KRIG s. c. zajmuje się sprzedażą części do maszyn budowlanych CAT, VOLVO, PERKINS, CASE, JCB. W naszej ofercie znajdą Państwo...

śląskie
Spychacze, koparki i ładowarki
25.09.2020
ALDACH Sp. z o.o.

Jesteśmy producentem wiązarów dachowych z zastosowaniem płytek kolczastych MiTek. Zajmujemy się projektowaniem, produkcją oraz montażem...

śląskie
Inne usługi
22.09.2020
Grupa Topservice Sp. z o.o.

Maszyny budowlane wykonują ciężką pracę w trudnych warunkach. Z czasem poszczególne komponenty urządzenia ulegają zużyciu. Aby uniknąć ...

wielkopolskie
Inne materiały
14.09.2020
Karol Pęski

Domy na sprzedaż Mierzyn znajdują się w ofercie biura nieruchomości Hestia Nieruchomości. Świadczymy także usługi w zakresie kupna i wy...

zachodniopomorskie
Agencje nieruchomości