Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130D polegająca na budowie ...
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130D polegająca na budowie ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Przemków
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1130D polegająca na budowie chodnika wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Grębocice (ul. Długa)"

Numer referencyjny: ZP.254.6.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1130D (dz. nr 558/1) w obrębie Grębocice (km 0+000,00 -€“ 0+303,00) polegająca na budowie chodnika z kostki betonowej wraz ze zjazdami oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego rowu przydrożnego. Istniejąca droga powiatowa nr 1130D ul. Długa w Grębocicach stanowi drogę klasy Z. Na całej długości projektowanego chodnika zaprojektowano poszerzenie jezdni do 6,0m plus ściek betonowy o szerokości 10 cm. Zaprojektowano chodnik o szerokości 1,65-2,0m z kostki betonowej o długości 265,4mb. Chodnik zlokalizowano wzdłuż istniejącego pobocza w miejscu istniejącego rowu. W rejonie posesji nr 81 zaprojektowano włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego przepustu pod droga powiatową. Przepust należy przeczyścić na całej długości oraz należy przeprowadzić remont ścianki czołowej przepustu do istniejącego rowu przydrożnego. W ramach przebudowy rowu należy przeprowadzić prace konserwacyjne istniejącego rowu po przeciwnej stronie projektowanego chodnika. W miejscach istniejących zjazdów projektuje się zjazdy o szerokości 3,5-5,0 m, zjazdy należy dostosować do istniejących bram. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA: ¡ warstwa ścieralna z kostki betonowej typ Holland kolor szary 8 cm ¡ miał kamienny 5 cm ¡ podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 10 cm ¡ ulepszone podłoże, grunt stabilizowany cementem, Rm=1,5 MPa 10cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW: ¡ warstwa ścieralna z kostki betonowej typ Holland kolor czarny 8 cm ¡ miał kamienny 5 cm ¡ podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm 20 cm ¡ ulepszone podłoże, grunt stabilizowany cementem, Rm=1,5 MPa 10cm KANALIZACJA DESZCZOWA: W ramach planowanej przebudowy drogi i budowy chodnika przewiduje się likwidację odcinków istniejącego rowu przydrożnego oraz budowę nowych elementów odwodnienia drogi wraz z ich włączeniem do istniejącego systemu odwodnieniowego. Istniejące elementy przepustów w rowach przydrożnych, przed ułożeniem elementów kanalizacji, należy rozebrać (zgodnie z założeniami branży drogowej). Zakres obejmuje: -€˘ budowę kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem; -€˘ zarurowanie istniejących odcinków rowu przydrożnego; -€˘ budowę odcinków drenażu wzdłuż zarurowania rowu; -€˘ budowę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami; -€˘ likwidację istniejących przepustów wraz z przyczółkami; -€˘ włączenie projektowanej kanalizacji do kanalizacji istniejącej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca zał. nr 7 do niniejszej SIWZ, w szczególności: - Projekt budowlany, - Projekt wykonawczy, - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8 , 45112710-5, 45332300-6 , 45233220-7 , 45316213-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ to w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania o charakterze i złożoności zbliżonej z zakresem przedmiotowym niniejszego zamówienia polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) drogi obejmujących realizację: chodników (ze zjazdami) na długości min. 250 mb (lub min. 500 m2) oraz sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości min. 200 mb. i udokumentuje, że zadania te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. III. pkt 1.2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli co najmniej jeden z nich wykaże ich spełnienie i udokumentuje, że zadania te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy -€“ posiadającą doświadczenie w postaci pełnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum jednego zadania o podobnym charakterze tj. polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie drogi oraz posiadającą wymagane prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności uprawniającej do pełnienia funkcji kierownika budowy na niniejszym zadaniu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie (którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; b) oświadczenia wykonawcy dotyczącego doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy (którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SIWZ) wraz z załączeniem kserokopii uprawnień budowlanych oraz aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Warunkiem udziału w rozpatrywaniu ofert jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe warunki zostały określone w SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nw. zmian istotnych zapisów umowy, co do zakresu określonego w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, w SIWZ, w ofercie: 1) Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które czasowo uniemożliwiły prowadzenie prac przez Wykonawcę, udokumentowanych w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2, b) wystąpienia potwierdzonych przez Inspektora nadzoru niekorzystnych warunków atmosferycznych, w okresie dłuższym niż 1 tydzień, uniemożliwiających Wykonawcy realizację robót zgodnie z wymaganiami technologii. Termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony maksymalnie o ilość dni występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych; c) gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) konieczności wykonania robót zamiennych jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, b) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, c) wystąpienia robót zaniechanych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu 3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe: a) zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania wykonania robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych. b) W przypadku zaniechania robót lub wprowadzenia robót zamiennych, zamawiający poinformuje o tym pisemnie wykonawcę, niezwłocznie po powzięciu decyzji o zaniechaniu robót bądź konieczności wprowadzenia robót zamiennych. c) W przypadku zaniechania przez zamawiającego wykonania robót, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 7 ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość tych robót. Podstawą do określenia zakresu robót zaniechanych będzie dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie w szczególności cena jednostkowa dla tej roboty określona w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania. d) W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, wykonawca będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu do umowy co, w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie zmianie o różnicę wartości robót zamiennych i wartości robót, zamiast których będą wykonywane roboty zamienne. Wartość robót zamiennych oraz wartość robót, zamiast których będą wykonywane roboty zamienne zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiającego kosztorysie różnicowym. Ustalenie wartości robót zamiennych nastąpi na podstawie cen jednostkowych przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy -€“ po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiającym. W przypadku braku właściwych wskaźników cenotwórczych, wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiającego własne wskaźniki cenotwórcze, ceny materiałów i pracy sprzętu wg cen zakupu nie wyższych niż ceny niskie przyjęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie robót zamiennych-€“ po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiającym. Podstawą do określenia ilości robót zamienianych będzie dokumentacja projektowa, a podstawą do określenia ich wartości będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona w szczególności w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na podstawie dokumentacji robót zamiennych . W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy wykonawcy, jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody zamawiającego. e) W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych niniejszą umową, wykonawca zobowiązuje się przyjąć je do realizacji na podstawie aneksu do umowy co, w każdym przypadku, poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót, a realizacja robót, nastąpi przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak zamówienia podstawowego objętego umową. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie maksymalnie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Ustalenie wartości robót dodatkowych nastąpi w szczególności na podstawie cen jednostkowych przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy -€“ po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiającym. W przypadku braku właściwych wskaźników cenotwórczych, wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiającego własne wskaźniki cenotwórcze, ceny materiałów i pracy sprzętu wg cen zakupu nie wyższych niż ceny niskie przyjęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał poprzedzający wykonanie robót zamiennych -€“ po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z zamawiającym. Określenie zakresu i ilości robót, nastąpi na podstawie dokumentacji robót dodatkowych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-18, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków