Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w ...
Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Łęczyca
woj. łódzkie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego

Numer referencyjny: ZP.271.7.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest : "Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego". Na zadanie, będące przedmiotem zamówienia, przyznano dotację z rezerwy celowej województwa łódzkiego na rok 2017. W ramach przedmiotowego zamówienia zostaną wykonane: a) roboty dachowe b) stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna c) roboty wykończeniowe zewnętrzne d) instalacje wentylacji e) instalacje elektryczne Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w technologii i jakości wykonania umożliwiającej uzyskanie parametrów spełniających wymogi budynku pasywnego. Budynek, którego zrealizowanie stanowi przedmiot zamówienia -€“ został zaprojektowany jako budynek pasywny. Zamawiający podkreśla, że budynek pasywny to budynek o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do celów grzewczych. W związku z powyższym w ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia protokołu oraz wyniku z testu szczelności o wartości max.n50 = 0,3/h wykonanej zgodnie z normą PN-EN 13829:2002. Jest to jeden z pierwszych warunków określonych przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w oświadczeniu w celu otrzymania przez Zamawiającego certyfikatu -€“ załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawierają: 1) projekty budowlane wykonawcze, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, 2) przedmiary robót -€“ stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ, Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową konieczne do uwzględnienia: 1) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania; 2) organizacja i zabezpieczenie placu budowy; 3) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. UWAGA 1 -€“ Roboty budowalne będące przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są elementem szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego i objęte są projektem budowlanym wykonawczym (załącznik nr 6 do SIWZ), który dotyczy także pozostałych elementów tego przedsięwzięcia. Zakres zamówienia wyznaczają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA 2: Zamawiający informuje, że w roku 2016 wykonana została część robót budowlanych objętych załączoną dokumentacja projektową. Zakres zrealizowanych w roku 2016 robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej: http://bip.leczyca.info.pl/index.php?p=tender&det=686. UWAGA: Załączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy, a różnice wynikające między przedmiarem a obmiarem robót nie będą stanowiły podstaw do roszczeń Wykonawcy o zwiększone wynagrodzenie.

II.5) Główny kod CPV: 45215000-7

Dodatkowe kody CPV: 45223200-8, 45232460-4, 45311200-2, 45110000-1, 45100000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-12-15


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 350.000,00 zł (brutto).

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (najważniejsze roboty). Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej należy rozumieć należytą realizację minimum dwóch robót budowlanych, których przedmiotem była budowa lub/i przebudowa, lub/i remont budynku kubaturowego. Wartość brutto każdej z wykonanych robót nie była mniejsza niż 350.000,00 PLN (każdej z dwóch robót).Należyta realizacja minimum dwóch robót ma wynikać ze złożonego wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz z załączonych dowodów określających czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiada min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy obejmującej swoim zakresem roboty konstrukcyjno - budowlane, b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi obejmującymi swym zakresem instalacje i urządzenia cieplne oraz wodociągowe i kanalizacyjne c) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi obejmującymi swym zakresem instalacje i urządzenia elektryczne.Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przedłoży wypełniony załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (odpowiednio rozdział VII pkt 1 ppkt 13) SIWZ). Powyższe dokumenty składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, winien złożyć oprócz Wykonawcy również tzw. "Inny Podmiot", na którego zasobach polega Wykonawca udostępniający zdolności w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z §9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Wykonawcy zagraniczni 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymaganych od podmiotów krajowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokument, o którym mowa w ppkt 1) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1) lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2 stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - co najmniej 350.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych -€“ dokumentów które w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Powyższe dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, winien złożyć oprócz Wykonawcy również inny podmiot, na którego zasobach w tym zakresie polega Wykonawca. 2. Wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały "wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone". Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej należy rozumieć należytą realizację minimum dwóch robót budowlanych, których przedmiotem była budowa lub/i przebudowa, lub/i remont budynku kubaturowego, z zastrzeżeniem, iż wartość brutto każdej z wykonanych robót nie była mniejsza niż 350.000,00 PLN.W sytuacji, w której Wykonawca polega w ww. zakresie na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu, Zamawiający wymaga, by do wykazu robót załączyć dowody określające czy roboty budowlane, zrealizowane prze inny podmiot, zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały "wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone". Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz osób (załącznik nr 5a do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami W sytuacji, o której mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, Wykonawca składa dokumenty potwierdzające dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Zamawiający,do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu,musi określać zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania,które składa wykonawca: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać notarialnie potwierdzonej kopii; 2) dowód wniesienia wadium. Wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie oryginału. Wysokość wadium została określona w rozdziale XI SIWZ. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium można dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert w Urzędzie Miejskim w Łęczycy (kancelaria) ul. M. Konopnickiej 14, lub dołączyć np. w koszulce do wierzchniej strony koperty zawierającej ofertę. 3) formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 4)wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.Wykonawca określi w formularzu ofertowym, jaki zakres zamówienia wykona siłami własnymi, a jaki przy pomocy podwykonawców podając ich firmy. Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winny być zawierane zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Pzp, w szczególności -€“zgodnie z przepisami art.: 36a - 36b i 143a -€“ 143d tej ustawy. Szczegółowe przepisy dotyczące zawierania umów podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zostały przytoczone we wzorze umowy. UWAGA: Formularz ofertowy, pełnomocnictwo, dowód wniesienia wadium to dokumenty składane razem z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony wykonawca, który nie wniesie wadium. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w SIWZ. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego z podaniem numeru przetargu Wadium wniesione przelewem na konto Zamawiającego uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania ofert konto zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. 7. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej może być wystawione przez bank krajowy lub zagraniczny.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Przez zmiany istotne umowy uzasadniające prawo zmiany umowy, strony rozumieją, w szczególności: 1.1. zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i od Wykonawcy w postaci: a) udzielenie zamówień dodatkowych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy tylko o niezbędny okres wynikający z wykonywania tych robót, b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego -€“ tylko o okres wstrzymania robót, c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i tylko w sytuacji i w zakresie koniecznym do przesunięcia terminu realizacji umowy lub jej etapów, d) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji -€“ tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności, e) zaistnienie okoliczności w trakcie realizacji przedmiotu umowy warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana terminu może nastąpić tylko o okres trwania tych okoliczności i z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, f) gdy nastąpi długotrwałe pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa -€“ tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, g) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji i konieczności koordynacji robót z tymi wykonawcami, h) wystąpienie robót dodatkowych oraz robót zamiennych, przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy (obowiązek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania placu budowy). Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu. W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa w/w terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych, i) gdy nastąpi długotrwałe pozyskiwanie stosownych uzgodnień, pozwoleń, postanowień i decyzji wydanych przez organy administracyjne, konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień, odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji. 1.2. zmianę technologii wykonania danego zakresu robót oraz gdy będzie to konieczne ze względu na powyższą zmianę technologii i tylko w zakresie niezbędnym oraz w wyniku zmiany tejże technologii, zmianę terminu wykonania umowy, wynagrodzenia umownego, zakresu robót określonego w §1, przy czym w/w zmiana technologii musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji zakresu robót określonego w §1 umowy w postaci konieczności zmiany dokumentacji projektowej lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu robót, 1.3 zmianę wynagrodzenia, w wyniku: a) robót zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: a. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, b. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robot. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym. c. zwiększeniu lub zmniejszeniu stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów - w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 1.4. zmianę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następstwie przedłużenia terminu realizacji umowy, 1.5. gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów -€“ w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, 1.6. zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 1.7. zmiany Kierownika budowy -€“ na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, jeżeli Zamawiający uzna, że kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko kierownika budowy musi spełniać wymagania określone dla kierownika budowy przedstawione w SIWZ, 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane i mogą nastąpić tylko z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Zmiana terminu może nastąpić tylko o okres trwania okoliczności uzasadniającej zmianę. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-18, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
25.09.2020
ALDACH Sp. z o.o.

Jesteśmy producentem wiązarów dachowych z zastosowaniem płytek kolczastych MiTek. Zajmujemy się projektowaniem, produkcją oraz montażem...

śląskie
Inne usługi
22.09.2020
Grupa Topservice Sp. z o.o.

Maszyny budowlane wykonują ciężką pracę w trudnych warunkach. Z czasem poszczególne komponenty urządzenia ulegają zużyciu. Aby uniknąć ...

wielkopolskie
Inne materiały
14.09.2020
Karol Pęski

Domy na sprzedaż Mierzyn znajdują się w ofercie biura nieruchomości Hestia Nieruchomości. Świadczymy także usługi w zakresie kupna i wy...

zachodniopomorskie
Agencje nieruchomości
14.09.2020
Techdom Paweł Daroszewski

INVECO to firma zajmująca się kompleksowymi usługami w postaci projektowania i budowy prefabrykowanych domów drewnianych. Tworzymy goto...

wielkopolskie
Inne usługi