Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskieg...
Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskieg...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Puszczykowo
woj. wielkopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczenie osobiście.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. o budynek Bloku Operacyjnego wraz z budową szybu windowego. Etap II: Budowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem i Centralną Sterylizatornią.

Numer referencyjny: Szp.12/21/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych i dostawa wraz z montażem sprzętu medycznego w ramach zadania pn. Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. o budynek Bloku Operacyjnego wraz z budową szybu windowego. ETAP II: Budowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem i Centralną Sterylizatornią. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ -€“ Opis przedmiotu zamówienia, a także w Załączniku nr 2 do SIWZ -€“ Zestawienie parametrów wymaganych sprzętu medycznego, Załączniku nr 2a do SIWZ - Zestawienie Parametrów Wymaganych dla Systemu Zabudowy Panelowej oraz Załączniku nr 2b do SIWZ - Zestawienie Parametrów Wymaganych dla Systemu Integracji Sal Operacyjnych. Szczegółowy sposób realizacji i terminy płatności zostały określone we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45215140-0, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45400000-1, 33100000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
15
lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
15

II.9) Informacje dodatkowe:

Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz pozostałą korespondencję należy kierować na adres e-mail: budowabloku@szpitalwpuszczykowie.com.pl. Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej Szpitala i jego otoczenia w dniu 5 września 2017 r. o godz. 11:00. Ze względu na potrzebę zapewnienia nieprzerwanej pracy Szpitala Zamawiający wyłącznie na potrzeby wizji lokalnej dokona rejestracji uczestników wizji lokalnej. Rejestracji można dokonać przesyłając zgłoszenie (zawierające nazwę firmy, imiona i nazwiska uczestników) na adres e-mail: budowabloku@szpitalwpuszczykowie.com.pl.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca powinien wykazać, iż: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić ten warunek wspólnie; 2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić ten warunek wspólnie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca powinien wykazać, iż: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, nadbudowie, przebudowie lub rozbudowie (pełnobranżowe roboty budowlane zawierające również wykonanie instalacji gazów medycznych) bloku operacyjnego z minimum 2 salami operacyjnymi, wraz z dostawą i instalacją kompleksowego wyposażenia (w szczególności: kolumn, mostów, lamp), o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto każda. W sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego lub w przypadku oferty wspólnej składanej zgodnie z zasadami art. 23 ustawy Pzp (konsorcjum) Zamawiający wymaga by co najmniej jeden podmiot wykazał się doświadczeniem, o którym mowa w przedmiotowym warunku; 2) dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, tj.: a) kierownikiem budowy o uprawnieniach do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z minimum 5 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień oraz doświadczeniu w pełnieniu funkcji kierownika budowy przez cały okres trwania budowy w zakresie minimum na dwóch budowach (włącznie z odbiorem końcowym i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), nadbudowach, przebudowach lub rozbudowach obiektów (w tym co najmniej jednego bloku operacyjnego z minimum 2 salami operacyjnymi) należących do klasy 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, tj. budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, o powierzchni i kubaturze odpowiednio nie mniejszej niż 500 m2 i 2000 m3 każdy, o wartości każdej z robót wynoszącej co najmniej 5 000 000 zł brutto. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji innych dodatkowych obowiązków i czynności zawodowych dla podmiotów trzecich (inwestorów) przez osobę skierowaną przez wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy. Powyższe dotyczy zakazu uczestniczenia przez tą osobę w jakichkolwiek przedsięwzięciach na rzecz podmiotów trzecich. Zamawiający informuje, że osoba ta zobowiązana jest do stałego i nieprzerwanego pobytu (w godzinach pracy) na budowie przez cały okres realizacji zamówienia oraz b) kierownikiem robót instalacyjnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, z minimum 5 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień, o udokumentowanym doświadczeniu w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na m.in. dwóch budowach (nadbudowach, rozbudowach lub przebudowach) obiektów (w tym co najmniej jednego bloku operacyjnego z minimum 2 salami operacyjnymi) należących do klasy 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, tj. budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, o powierzchni i kubaturze odpowiednio nie mniejszej niż 500 m2 i 2000 m3 każdy, o wartości każdej z robót wynoszącej co najmniej 5 000 000 zł brutto, na każdej ze wskazanych budów przez minimum 6 miesięcy włącznie z odbiorem końcowym i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz c) kierownikiem robót instalacyjnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, z minimum 5 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień, o udokumentowanym doświadczeniu w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na min. dwóch budowach (nadbudowach, rozbudowach lub przebudowach) obiektów (w tym co najmniej jednego bloku operacyjnego z minimum 2 salami operacyjnymi) należących do klasy 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, tj. budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, o powierzchni i kubaturze odpowiednio nie mniejszej niż 500 m2 i 2000 m3 każdy, o wartości każdej z robót wynoszącej co najmniej 5 000 000 zł brutto, na każdej ze wskazanych budów przez minimum 6 miesięcy włącznie z odbiorem końcowym i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz d) specjalistą ds. wyposażenia medycznego i technologii, z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w pracy przy kierowaniu lub nadzorze montażu sprzętu medycznego oraz e) specjalistą ds. instalacji systemów integracji medycznej, z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w pracy przy montażu, instalacji i uruchomieniu przynajmniej jednego kompleksowego systemu integracji medycznej bloku operacyjnego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez te same osoby poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla każdej z tych funkcji. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -€“ Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez Zamawiającego; 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty (wzór wykazu został określony w Załączniku nr 6 do SIWZ); 4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o dysponowaniu tymi osobami -€“ zgodnie Załącznikiem nr 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 1) W przypadku sprzętu medycznego (Załącznik nr 2 do SIWZ): a) dokumentacji zawierającej dane techniczne, parametry (w języku polskim), które potwierdzą wymagania Zamawiającego, tj. np.: ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp; b) deklarację zgodności CE producenta; c) certyfikat zgodności jednostki notyfikującej; d) zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 2) W przypadku wyposażenia wskazanego w Załącznikach 2a i 2b -€“ dokumentów zgodnie z wymogami określonymi w treści tych załączników.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych - pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 400 000,00 zł, zgodnie z rozdz. XII SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena80,00
Parametry techniczno-użytkowe20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-28, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
01.12.2019
Consulting Sati Sp. z o.o.

Stolarstwo, hydraulika – z uprawnieniami hydraulik, Wieszamy lustra, obrazy lub zdjęcia. Czyścimy rynny, myjemy dachy, Naprawiamy...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
28.11.2019
Begreifen Sp. z o.o.

Firma Begreifen świadczy usługi układania sieci światłowodowej oraz wykopów pod mikrokanalizację. Firma Begreifen na zlecenie Generalne...

dolnośląskie
Inne instalacje
28.11.2019
Jarosław Buks usługi remont...

Firma z 8 osobową brygadą glazurników, wykona duże zlecenia w województwie mazowieckim. Obecnie zajmujemy się tylko układaniem glazury,...

mazowieckie
Kładzenie płytek, kafelek i podłóg
27.11.2019
EKO SB-C Zbigniew Cyga Adri...

Firma EKO SB-C oferuje usługi z zakresu oczyszczania strumieniowo-ściernego metodą sodowania, piaskowania, szkiełkowania. Dysponujemy n...

mazowieckie
Inne usługi