Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   "Budowę altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnęt...
"Budowę altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnęt...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Ryglice
woj. małopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowę altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem" w ramach projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I"

Numer referencyjny: ZP.271.1.10.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budowa altany rekreacyjnej w Ryglicach wraz z drogą wewnętrzną oraz wyposażeniem w ramach projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I". Adres inwestycji: Ryglice, dz. ewid. nr 129/3, 568/1, 569/1, obręb Ryglice, gm. Ryglice. Przedmiotem zamówienia jest budowa altany z infrastrukturą w Ryglicach. Zakres robót przy realizacji przedmiotowego zamówienia obejmuje budowę: - altany z miejscem do grillowania wraz z tarasem przyległym do altany, - zjazdu na działkę oraz drogi wewnętrznej dojazdowej, - instalacji zewnętrznych elektrycznych, - miejsc postojowych, - oraz wyposażenie altany (drewniany stół ogrodowy -€“ 9szt., drewniane krzesła ogrodowe -€“ 10 szt., drewniane ławy ogrodowe -€“ 16 szt., ocynkowane 5-stanowiskowe stojaki na rowery -€“ 10 szt., tablice informacyjne zewnętrzne -€“ 5 szt.). Przedmiotem zamówienia j.w., jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych objętych następującą dokumentacją projektową a) Projekt budowlany pn. "Budowa altany z miejscem do grillowania i przyległym tarasem, oraz infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie parkowe, zjazd z drogi dojazdowej z przekroczeniem cieku wodnego po istniejącym przepuście oraz budowa miejsc do parkowania na działkach nr 568/1, 569/1 położonych na terenie miasta Ryglice", opracowanego przez BxB Studio, ul. Dworcowa 8/3, 39-300 Mielec, styczeń 2014 r. b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn. "Budowa altany z miejscem do grillowania, taras przyległy do altany, zjazd z drogi gminnej oraz zewnętrzne instalacje elektryczne", opracowana przez Projekt Horyzont Jakub Przybylski, Orłowo 126, 88-100 Inowrocław, 30.01.2014 r. c) Przedmiar robót pn. "Budowa altany z miejscem do grillowania i przyległym tarasem, oraz infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia parkowego, zjazdu z drogi gminnej nr 129/3, wewnętrznej drogi dojazdowej z przekroczeniem cieku wodnego po istniejącym przepuście oraz budowa miejsc do parkowania na działkach nr 568/1, 569/1 położonych na terenie miasta Ryglice", opracowany przez Kosztorysowanie Robót Budowlanych mgr Szczepan Kapustka, 33-152 Pogórska Wola 148c, 13.05.2016r. (aktualny na dzień 24.08.2017 r.) -€“ pomocniczo opisujący przedmiot zamówienia. d) Przedmiar robót pn. "Wyposażenie altany w Ryglicach", opracowany przez pracownika Urzędu Miejskiego w Ryglicach -€“ Jarosława Mikrut, 13.05.2016 r. (aktualny na dzień 24.08.2017 r.). UWAGI: 1) Inwestycja dotowana jest w ramach działania 6.3 "Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów- spr. Tytuł projektu: "Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I". 2) Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji, w celu sporządzenia prawidłowej oferty. 3) W związku z ograniczeniami technicznymi mostu zlokalizowanego na drodze prowadzącej do miejsca inwestycji (ograniczenia DMC, szerokość mostu), przy sporządzaniu oferty należy wkalkulować koszty dostawy materiałów i sprzętu w związku z szerokością mostu i ograniczonym tonażem na wspomnianym moście). Dopuszczalna masa całkowita (masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem) wynosi 6 ton (dotyczy przejazdu przez ww. most), a szerokość jezdni na moście -€“ ok. 2,90 m. W związku z powyższym Zamawiający udostępni Wykonawcy plac składowy przy ul. Mickiewicza w Ryglicach (do składowania materiałów sypkich, prefabrykatów, elementów drewnianych itp.). Pozostałe wymagania/ informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Przekazanie terenu budowy odbędzie się protokolarnie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy. 2) Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to jest ostateczne i uwzględnia wszystkie roboty, czynności i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy w szczególności: wszystkie obowiązujące podatki, koszt zabezpieczeń, prac przygotowawczych pomiarowych i porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, składowania odpadów, odtworzenia miejsc prowadzonych robót budowlanych do stanu pierwotnego, koszty mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, opracowania dokumentacji odbiorowo-rozliczeniowej. 3) Zamawiający posiada prawomocne decyzje o pozwoleniu budowę na zakres objęty przedmiotem zamówienia: a) Decyzję o pozwoleniu na budowę dla altany z miejscem do grillowania i przyległym tarasem, oraz infrastruktury technicznej, w tym oświetlenie parkowe, zjazd publiczny z drogi gminnej dz. nr 129/3, wewnętrznej drogi dojazdowej z przekroczeniem cieku wodnego po istniejącym przepuście i miejsc do parkowania, zlokalizowanych na dz. nr 568/1 i 569/1 w m. Ryglice", decyzja nr 1216/14 z dnia 16.09.2014 r. znak: UAB.6740.1051.2014. 4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia robót pod nadzorem: a) kierownika budowy posiadającego co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (tekst. jedn. Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1946 z późn. zm.) b) kierownika robót budowlanych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst. jedn. Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1946 z późn. zm.). 5) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy, były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca winien zatrudniać wyżej wymienione osoby na okres co najmniej od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. -€“ Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - budowa altany z miejscem do grillowania wraz z tarasem przyległym do altany, - budowa zjazdu na działkę oraz drogi wewnętrznej dojazdowej, - wykonanie instalacji zewnętrznych elektrycznych, - wykonanie miejsc postojowych, - wyposażenie altany. b) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-€“5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. c) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu informacje nt. stanu oraz sposobie zatrudnienia ww. osób. 6) Wykonawca robót zobowiązany jest do takiego etapowania i zabezpieczenia robót w uzgodnieniu z Zamawiającym, by minimalizować ich uciążliwość dla mieszkańców korzystających z pobliskiej drogi gminnej. Prowadzone roboty należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującym prawem, minimalizując możliwość powstania jakichkolwiek zagrożeń związanych z ich wykonawstwem. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać i zabezpieczać roboty do odbioru końcowego. 7) Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia terenu robót i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie tego zabezpieczenia. 8) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić / zorganizować we własnym zakresie zaplecze (w tym sanitarne) budowy, magazyny, media, dostawy i transport wszystkich materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia. 9) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie realizacji prac będących przedmiotem zamówienia obowiązywanie przepisów i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony Środowiska. 10) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić / zorganizować wywóz i utylizację wszystkich odpadów jakie powstaną w trakcie realizacji robót. 11) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym i informowania o postępach robót. 12) Najpóźniej w dniu zawarcia umowy na roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych do dokumentacji projektowej przedmiarów robót. 13) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami Zamawiającego, wymogami Prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi, oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. 14) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca okaże certyfikaty zgodności z normami lub aprobatą techniczną zastosowanych do realizacji zamówienia materiałów i urządzeń. 15) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej miejsc prowadzonych robót przed i po zakończeniu robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Dokumentacja fotograficzna sporządzona zostanie w postaci kolorowych plików jpg o rozdzielczości min. 3,0 megapiksela oraz przekazania jej Zamawiającemu w dwóch kopiach, na nośniku danych CD/DVD. 16) Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót, zaplecze budowy, tereny zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę w związku z prowadzonymi pracami, w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonego lub uszkodzonego w wyniku prowadzonych prac mienia nieruchomego i ruchomego. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia elementów budynku (w tym przegród budowlanych, ścian, stropów) w miejscach naruszonych w wyniku prowadzonych robót do stanu zastanego w zakresie konstrukcji, wykończenia powierzchni i jej kolorystyki. 17) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, w tym także transportem budowlanym, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 18) Wykonawca kompletuje w trakcie realizacji robót dokumentację zgodnie z wymogami Zamawiającego, przepisami Prawa budowlanego oraz przygotuje komplet dokumentów i protokołów niezbędnych przy odbiorze. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne próby, badania i kontrole związane z obiorem przedmiotu umowy oraz właściwie je udokumentować. 19) Niezbędne dokumenty odbiorowe do dostarczenia przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: a) Oświadczenie Kierownika budowy b) o zgodności i kompletności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym i oraz obowiązującymi przepisami, c) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót i terenu sąsiadującego. d) Oświadczenie Wykonawcy lub Kierownika budowy o dostarczeniu wszystkich wymaganych SIWZ dokumentów odbiorowych. e) Protokół odbioru końcowego wykonanych robót. Do odbiorów częściowych robót zanikających lub ulegających zakryciu zastosowanie będą mieć protokoły odbioru częściowego. f) Kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie załączonego przedmiarów robót, uwzględniający ilości faktycznie wykonanych robót. g) Dokumentacją fotograficzną z przebiegu prowadzonych robót i terenu objętego zakresem robót budowlanych przed rozpoczęciem robót (stanu istniejącego) oraz stanu po zakończeniu robót -€“ w wersji elektronicznej w formacie JPG (kolor, rozdzielczość min. 3,0 Mpix) z nazwą pliku zawierającą datę w formacie rok_miesiąc_dzień oraz informację z jakiego etapu robót zdjęcie pochodzi. h) Dokumenty poświadczające jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości: deklaracje zgodności, Aprobaty Techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania w obrocie, certyfikaty, atesty, wyniki prób i badan materiałów). i) Instrukcje obsługi i eksploatacji, karty gwarancyjne, dokumentacje techniczno-ruchowe. j) Protokoły prób i badań wykonanych robót. k) Komplet dokumentów i wniosek niezbędny do zgłoszenia wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia urządzeń do Urzędu Dozoru Technicznego l) Dokumentację powykonawczą zgodną z przepisami Prawa budowlanego i geodezyjną dokumentację powykonawczą wraz z informacją geodety o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tarnowie, m) Wszystkie przekazane/wypożyczone przez Zamawiającego na czas realizacji robót dokumenty. Ilości Zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj.: projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, pomocniczo w przedmiarze robót oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ i w przedmiarze robót.

II.5) Główny kod CPV: 45262300-4

Dodatkowe kody CPV: 45262300-4, 45262310-7, 45223821-7, 45262522-6, 45211320-8, 45212140-9, 45223810-7, 45262510-9, 45316100-6, 45212000-6, 39000000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-06-29


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór zał. nr 2 do SIWZ).

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór zał. nr 2 do SIWZ).

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającego wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca: -€˘ wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia w zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym: - 1 zamówienie polegające na robotach budowlanych w zakresie budowy obiektu kubaturowego, o wartości robót nie mniejszej niż 130 000,00 zł brutto; - 1 zamówienie polegające na robotach budowlanych w zakresie budowy drogi o długości co najmniej 200 mb. Zamawiający nie wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. -€˘ wykaże dysponowanie kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst. jedn. Dz.U. 2013 poz. 932). Kierownik o ww. specjalności musi legitymować się co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym na tym stanowisku. -€˘ wykaże dysponowanie kierownikiem robót budowlanych, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst. jedn. Dz.U. 2013 poz. 932). Kierownik o ww. specjalności musi legitymować się co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym na tym stanowisku. -€˘ oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień..

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie na dzień złożenia warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -€“ wzór załącznik Nr 4 do SIWZ. b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ wzór załącznik Nr 5 do SIWZ, c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)formularz ofertowy - wzór załącznik nr 1 do SIWZ, 2) jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonych do oferty dokumentów, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty,3)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,4)Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddaniami mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą. Dokument ten wymagany jest w formie oryginału. 5)dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Ryglicach, ul. Ks. J. Wyrwy 3 nr: 67 85890006 0050 0000 0084 0002. W tytule przelewu należy podać: "Wadium do przetargu ZP.271.1.10.2017". Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Uwaga: jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5.Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w oryginale w Kasie Urzędu, a do oferty załączyć uwierzytelnioną kopię dokumentu wadialnego. 6. Zwrot i zatrzymanie wadium będzie następować na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych także w następujących przypadkach: 1) terminu wykonania robót w przypadku: a) wystąpienia rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, b) wystąpienia zdarzeń losowych, c) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, itp; e) wystąpienie przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych, nie zawinionego przez Wykonawcę, f) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających:  dochowania wymogów technicznych i technologicznych,  prowadzenia prac, g) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 wzorze umowy, h) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie materiałów, i) wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny; 2) sposobu i zakresu wykonania robót w przypadkach: a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, c) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w wzorze umowy w § 17 ust. 8. 3) Podwykonawców; 4) wynagrodzenia - w zakresie stawek podatku od towarów i usług; 5) sposobu rozliczenia umowy. 2. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 może zostać dokonana, jeżeli: 1) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 -€“ przyczyny wystąpienia wpływają na niemożność dochowania terminu wykonania robót; 2) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b -€“ jest konieczna z uwagi na: a) zmianę przepisów powodującą konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów robót niż przewidzianych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, b) wykonanie robót zgodnie z projektem okaże się niemożliwe lub wysoce utrudnione z przyczyn technicznych lub rynkowych, bądź też gdy zmiana nie jest istotna; 3) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 wystąpienie niezależnych od stron okoliczności, które powodują, że kontynuacja robót przez dotychczasowego Podwykonawcę nie jest możliwa lub celowa; 4) w przypadku, o którym mowa w pkt 4 -€“ nastąpi zmiana stawek podatku od towarów i usług; 5) w przypadku, o którym mowa w pkt 5 wystąpi zmiana terminu wykonania umowy, 3. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu umowy, termin ten przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę terminu lub do dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń. 4. W przypadku gdy nastąpi zmiana stawek podatku od towarów i usług wynagrodzenie brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu do kwot wynikających ze zmiany stawek. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie tę część wynagrodzenia, która nie została objęta fakturami wystawionymi przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-13, godzina: 09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.09.2019
Rob-Bud Usługi Ogólnobudowl...

ROB-BUD Usługi Ogólnobudowlane-Handel Majewski Robert w Pszowie to firma, która zajmuje się wykonawstwem posadzek, tynków gipsowych i c...

śląskie
Usługi ogólnobudowlane
11.09.2019
Pollaris Wiktor Tarasiewicz

WKWADRAT projektuje i realizuje aranżacje wnętrz mieszkań, domów apartamentów i hoteli. Wykonujemy kompletne projekty wnętrz uwzględnia...

kujawsko-pomorskie
Architektura wnętrz
10.09.2019
Selpart Kamil Kościelak

Szukasz części zamiennych do maszyn budowlanych i serwisu? Zapraszamy do kontaktu z firmą SELPART Kamil Kościelak w Kruszwicy. Zajmujem...

kujawsko-pomorskie
Inny sprzęt budowlany
10.09.2019
Dach System Roman Kotra, Ja...

Firma Dach System funkcjonuje od 1997 roku, oferując swoim klientom produkty dachowe najwyższej jakości. Dzięki doświadczeniu i nieusta...

podkarpackie
Pokrycia dachowe