Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i R...
Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i R...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Stargard
woj. zachodniopomorskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Podmiot prawa publicznego


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Tak


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Zamawiający wymaga aby oferta została złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie

Numer referencyjny: OSiR/7/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie". Zakres zamówienia 1) zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową pn. "Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Szczecińskiej 35" opracowanej przez MWM sp. z o. o., 44 -100 Gliwice ul. A. Grottgera 35. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz załączniki do niej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45212212-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-11-19


II.9) Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia nie później niż do dnia 19.11.2018 r. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca w formularzu oferty powinien podać oferowany termin realizacji zamówienia, poprzez wskazanie konkretnej daty, do której Wykonawca zobowiązuje się zamówienie wykonać.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej dającej rękojmię należytego wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jego roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem, w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wyniósł minimum 15 000 000 zł, średniorocznie. W przypadku składania oferty wspólnej wystarczającym będzie, jeżeli ww. warunek będzie spełniał w całości jeden z wykonawców składających ofertę wspólną. Jeżeli natomiast wykonawcy składający ofertę wspólną zamierzają łącznie wykazać spełnianie ww. warunku, to co najmniej jeden z nich musi wykazać, że jego roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem, w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wyniósł minimum 8 000 000 zł, średniorocznie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, dalej -€“ "Prawo budowlane") wraz z budową lub przebudową (w rozumieniu Prawa budowlanego) niecki basenowej lub niecek o powierzchni lustra wody łącznie co najmniej 350 m2 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w zakresie wielobranżowym (tj. wykonanie robót branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej - trzy branże łącznie jako jedna robota budowlana, bez określenia udziału poszczególnych branż w całkowitej wartości roboty budowlanej), o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 8 000 000 zł brutto; W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie na każde z poniżej wymienionych stanowisk: i. Kierownik budowy Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -€“ budowlanej, - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, a w tym: - doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej* podczas realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego - w rozumieniu Prawa budowlanego wraz z budową lub przebudową (w rozumieniu Prawa budowlanego) niecki basenowej lub niecek o powierzchni lustra wody łącznie co najmniej 350 m2 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w zakresie wielobranżowym (tj. wykonanie robót branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej - trzy branże łącznie jako jedna robota budowlana, bez określenia udziału poszczególnych branż w całkowitej wartości roboty budowlanej), o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 8 000 000 zł brutto. *Pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej powinno obejmować pełny okres realizacji robót budowlanych, czyli okres od dnia ich rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji zadania, tj. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót lub innego równoważnego dokumentu. ii. Kierownik robót w specjalności elektrycznej Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - co najmniej 36-miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej. iii. Kierownik robót w specjalności sanitarnej Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - co najmniej 36-miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza dedykowania tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko wskazane w ppkt 2) lit. b) powyżej (zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczony , nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przyczyn określonych Ogłoszeniu i SIWZ, tj: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga. W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej wykonawcy składają zaświadczenia dotyczące każdego ze wspólników oraz zaświadczenie dotyczące spółki. b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Uwaga. W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej spółkę wykonawcy składają zaświadczenia dotyczące każdego ze wspólników oraz zaświadczenie dotyczące spółki -€“ jeżeli zatrudnia ona pracowników. c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; f) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 8 ppkt 1 lit. a)-c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim stosuje się terminy zastrzeżone w pkt 1. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z tych wykonawców.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczony , nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj." a) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ za ten okres. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten lub ci z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy wykazują spełnianie tego warunku. Uwaga. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz, w którym należy nadto wskazać, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonał wskazaną w wykazie robotę budowlaną (roboty budowlane) . c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz, wskazując który z nich dysponuje poszczególnymi osobami wskazanymi w treści wykazu..

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1) powyżej oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 1. Wraz z ofertą, sporządzoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Wykonawca składa: 1) kosztorys ofertowy -€“ sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1a do siwz; 2) oświadczenia, o których mowa w pkt 4 oraz pkt 5 powyżej (jeżeli dotyczy); 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasadach określonych w art. 22a i nast. ustawy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; 4) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz, wskazujące części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); 6) opis materiałów i produktów równoważnych -€“ jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 3 ppkt 4 siwz); 7) oryginał dokumentu

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje na temat zasad wnoszenia wadium zawiera Rozdział VIII SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena85,00
termin realizacji 12,00
oferowany okres gwarancji i rękojmi3,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z par. 19 projektu umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Paragraf ten ma następujące brzmienie: 1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na podstawie art. 144 PZP. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, polegających na: 1) zmianie terminu wykonania Przedmiotu Umowy; 2) zmianie wynagrodzenia; 3) zmianie sposobu spełnienia świadczenia; 4) zmianie osób wskazanych do realizacji zamówienia. 3. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy; 2) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym; 3) w toku wykonywania robót wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów lub niewypałów, prowadzenia badań archeologicznych itp. i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania Przedmiotu Umowy; 4) w toku wykonywania Przedmiotu Umowy wystąpią: a) przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe lub warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie prób i sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów, b) przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe lub warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenie robót jeżeli pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane, Wykonawca nie będzie mógł kontynuować prac. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru oraz Inżynier Kontraktu; 5) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, 6) nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń lub uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 7) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, np. odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania Przedmiotu Umowy. 4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w następujących przypadkach: 1) gdy w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania prac w ilości przekraczającej wielkość przyjętą w kosztorysie, Wykonawca może żądać podwyższonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 kc.; wartość robót zostanie wówczas obliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym; 2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub zmianie ulegnie sposób spełnienia świadczenia, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji, a nie ujętych w kosztorysie ofertowym, 4) wystąpi konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 5) wystąpi konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 5. Wycena robót wprowadzonych w wyniku zmian określonych w ust. 4 pkt 2 -€“ 5 będzie sporządzona w oparciu o poniższe zasady: 1) Wykonawca wykona wycenę robót w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego): a) stawka roboczogodziny "R" -€“ średnia dla województwa zachodniopomorskiego, b) koszty pośrednie "Kp" (R+S) -€“ średnie dla województwa zachodniopomorskiego, c) zysk kalkulacyjny "Z" (R+S+Kp) -€“ średnie dla województwa zachodniopomorskiego, d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., e) nakłady rzeczowe -€“ w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej -€“ "KNR"). 2) W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, wymagająca zatwierdzenia przez Zamawiającego. 3) roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym; 6. Zmiana polegająca na wprowadzeniu robót zamiennych, których wartość nie zmienia wynagrodzenia umownego, nastąpi na zasadach wskazanych w ust. 5. 7. Niezależnie od postanowień ust. 5 i 6, Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 PZP, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 8. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 7, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku (oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy), o którym mowa w ust. 12. 9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 10. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 PZP, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. 11. W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 PZP wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 12. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 9, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w ust. 10 i 11 na wynagrodzenie Wykonawcy. 13. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany technologiczne, mogą nastąpić, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 1) okoliczności korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności umożliwiające obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na wykonanie lub eksploatację Przedmiotu Umowy, 2) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy; 3) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 4) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji). 14. Każda ze wskazanych w ust. 13 zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 5. 15. Zmiana polegająca na zmianie osób wskazanych do realizacji umowy następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, że nowa osoba spełnia wymagania określone w SIWZ. 16. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że: 1) proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub 2) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 17. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności: 1) opis propozycji zmiany; 2) uzasadnienie zmiany; 3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo -€“ finansowo -€“ terminowy i termin wykonania Umowy. 18. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-07, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V pkt 4, pkt 5, pkt 8 ppkt 1 lit. d)-f) SIWZ oraz Rozdziale V pkt 8 ppkt 2) SIWZ jak również Rozdziale V pkt 9 SIWZ składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale V pkt 8 ppkt 1 lit. a)-c) SIWZ oraz odpowiadające im dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych (zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI SIWZ), jak również zobowiązania podmiotów trzecich składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 2) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, 3) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej i poprzedzone jest dopiskiem "za zgodność z oryginałem", 4) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 5) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 8 ppkt 1 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 6) w przypadku, o którym mowa w ppkt 5 zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów,

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
18.07.2018
Przedsiębiorstwo Handlowe B...

Z dużą przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę firmy BARTEX z Olsztyna. Działalność prowadzimy już od 2002 roku a zajmujemy się sprz...

warmińsko-mazurskie
Parkiety i panele
18.07.2018
Karol Kłunejko

Firma Sunergo, w której ofercie znajdziesz wszystko, co dotyczy fotowoltaiki - panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, instalacje foto...

zachodniopomorskie
Inne instalacje
17.07.2018
EP Unicorn Sp. z o.o.

Rozpoczęliśmy działalność jako mała rodzinna firma w 2017 roku. Nasza specjalność to instalacje elektryczne w obiektach, automatyka ora...

świętokrzyskie
Instalacje elektryczne
16.07.2018
Przedsiębiorstwo Handlowo-U...

W Tychach znajduje się siedziba firmy FUGAZI, która specjalizuje się w sprzedaży okien dachowych, wyłazów kominiarskich oraz schodów st...

śląskie
Okna i akcesoria okienne