Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gm. Sz...
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gm. Sz...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Szczerców
woj. łódzkie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gm. Szczerców Cześć 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi Etap 1a, 1b Etap 2, Część 2 Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 130 mb w m. Polowa gm. Szczerców, Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w m. Szczerców,

Numer referencyjny: RI.3.7013.14.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gm. Szczerców Cześć I Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi Etap 1a, 1b Etap 2, Część 2 Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 130 mb w m. Polowa gm. Szczerców, Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w m. Szczerców,

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45232410-9, 45232423-3, 45233140-2, 45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą od 1 000 000 zł dla Części 1 i 50 000zł dla Części 2

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający będzie uważał ten warunek za spełniony, jeżeli : 1. Wykonawca udokumentuje wykonanie głównych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej budowy o wartości nie mniejszej niż 2 000.000,00zł/brutto/ odpowiadającą lub zbliżoną do przedmiotu zamówienia polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z biologiczno - mechaniczną oczyszczalnią ścieków dla części 1oraz udokumentuje wykonanie głównych robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej budowy o wartości nie mniejszej niż 70.000,00zł/brutto/ odpowiadającą lub zbliżoną do przedmiotu zamówienia polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub wodociągowej dla Części 2 2. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował na etapie wykonania zadania osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacji sanitarnych mogących pełnić funkcję kierownika budowy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub stuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Potwierdzenie wniesienia wadium

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Część 1 zamówienia 100 000,00 zł ; Część 2 zamówienia 2 000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany mogą dotyczyć umownego terminu wykonania zamówienia z powodu: 1) z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, 2) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia przed podpisaniem umowy danych, zgód, pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów. 3) wystąpienia sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z Wykonawcą itp.) niezależnych od Wykonawcy. 4) wystąpienia niezależnych od Wykonawcy przeszkód formalno-prawnych uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia. Zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia: 1) dokonaną na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane dot. Zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. 2) dokonaną na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane dot. uzgodnionej możliwości wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonaną podczas wykonywania robót i nieodstępującą w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 i art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-07, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi Etap 1(1a , 1b); Etap 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w Część 1 zamówienia jest : Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanisławów Pierwszy, Stanisławów Drugi Etap 1 (1a , 1b); Etap 2 Etap 1a - ODCINEK SR8 - P4 - SR5 - kanalizacja sanitarna z rur PVC śr. 200 mm L = 1056,50 m - przyłącza w ramach pasów drogowych - szt. 28 L = 128,50 m z rur PVC śr. 160 mm - rurociągi tłoczne z rur PE śr. 90 mm L = 331,50 m - przepompownia ścieków P4 - szt. 1 (WLZ realizacja 2018 r.) - odbudowa nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych - wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót. Przekazany przedmiar robót traktuje się jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 3. Do realizacji Zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, lecz o parametrach nie gorszych . Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać , że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4 .Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót. 5. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. Wszystkie stosowane technologie, materiały i wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również muszą posiadać aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883 j.t ). 6.Wykonawca zobowiązany jest do m.in.: - zapewnienia kompletnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz., - dokumentacji powykonawczej obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, - dostarczenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, - oznaczenia i zabezpieczenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych. 7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń (np. istniejącego uzbrojenia) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego) na swój koszt, Etap 1b - kanalizacja sanitarna z rur PVC śr. 200 mm L = 1326,00 m - przyłącza w ramach pasów drogowych - szt. 54 L = 260,00 m z rur PVC śr. 160 mm - rurociągi tłoczne z rur PE śr. 90 mm L = 213,00 m - przepompownie ścieków - szt. 2 wraz z instalacją zalicznikową - odbudowa nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych - rurociągi tłoczne z rur PE śr. 110 mm L = 1285,00 m Od przepompowni P4 do granicy oczyszczalni ścieków - 748,00 m od granicy oczyszczalni ścieków do przepompowni P8 - 537,00 m Budowa I etapu oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśr.d = 22,0 m3/d z pełnym mechaniczno-biologicznym oczyszczaniem ścieków i utylizacją osadów ściekowych. Obiekty na terenie oczyszczalni: - studnia z sitem skratowanym, zadaszona - studzienka rozprężna - rektor biologiczny "BIOCOMPACT" szt. 1 lub inny o wymaganych parametrach tj. 22 m3/d - studzienka pomiarowa - filtr gruntowy rozsączający - pomieszczenie dmuchaw - zbiornik osadu nadmiernego - kontener gospodarczy - ogrodzenie terenu i wygrodzenie bioreaktora - rurociągi technologiczne - doprowadzenie wodociągu na działkę ze studzienką wodomierzową - drogi i chodniki na terenie - wyposażenie oczyszczalni ścieków zgodne ze specyfikacją techniczną - instalacja elektryczna oczyszczalni ścieków zgoda z dokumentacją projektową - droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków zgodna z dokumentacją projektową Etap 2 1. Kanalizacja sanitarna z rur PVC śr. 200 mm L = 3900,00 m - odgałęzienia w ramach pasów drogowych - szt. 138 L = 653,50 m z rur PVC śr. 160 mm - rurociągi tłoczne z rur PE śr. 90 mm, L = 2114,00 m - przepompownie ścieków - szt. 4 wraz z instalacją zalicznikową - odbudowa nawierzchni dróg po robotach kanalizacyjnych. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót. Przekazany przedmiar robót traktuje się jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 3. Do realizacji Zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, lecz o parametrach nie gorszych . Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać , że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4 .Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót. 5. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. Wszystkie stosowane technologie, materiały i wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również muszą posiadać aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883 j.t ). 6.Wykonawca zobowiązany jest do m.in.: - zapewnienia kompletnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz., - dokumentacji powykonawczej obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, - dostarczenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, - oznaczenia i zabezpieczenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych. 7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń (np. istniejącego uzbrojenia) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego) na swój koszt,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45232410-9, 45232423-3, 45233140-2, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Etap Ia w terminie do 30.11.2017 r., Etab 1b oraz Etap 2 w terminie do 15.09.2018 r.

Część nr: 2Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 130 mb w m. Polowa gm. Szczerców. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w m. Szczerców.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w Części 2 jest : Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 130 mb w Polowa gm. Szczerców: 1. kanalizacja sanitarna z rur PVC 200 mm L = 130,00 m - odgałęzienia z rur PVC 160 mm - szt. 2 x 1,0 m L = 2,00 m - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni mineralno -bitumicznej, - wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót. Przekazany przedmiar robót traktuje się jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 3. Do realizacji Zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, lecz o parametrach nie gorszych . Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać , że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4 .Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót. 5. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. Wszystkie stosowane technologie, materiały i wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również muszą posiadać aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883 j.t ). 6.Wykonawca zobowiązany jest do m.in.: - zapewnienia kompletnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz., - dokumentacji powykonawczej obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, - dostarczenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, - oznaczenia i zabezpieczenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych. 7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń (np. istniejącego uzbrojenia) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego) na swój koszt, Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w m. Szczerców 1.przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 - L = 12,50 m - przykanalik z rur PVC 200 - L = 1,00 m - wpust deszczowy -€“ szt. 1 - przejście pod ulicą przewiertem z rur PE 400 - L = 8,00 m - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni mineralno -bitumicznej, - wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót. Przekazany przedmiar robót traktuje się jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 3. Do realizacji Zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, lecz o parametrach nie gorszych . Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać , że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4 .Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót. 5. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. Wszystkie stosowane technologie, materiały i wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, jak również muszą posiadać aktualne aprobaty i świadectwa dopuszczenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883 j.t ). 6.Wykonawca zobowiązany jest do m.in.: - zapewnienia kompletnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz., - dokumentacji powykonawczej obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, - dostarczenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, - oznaczenia i zabezpieczenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych. 7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń (np. istniejącego uzbrojenia) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego) na swój koszt,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45233140-2, 45232410-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
18.07.2018
Przedsiębiorstwo Handlowe B...

Z dużą przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę firmy BARTEX z Olsztyna. Działalność prowadzimy już od 2002 roku a zajmujemy się sprz...

warmińsko-mazurskie
Parkiety i panele
18.07.2018
Karol Kłunejko

Firma Sunergo, w której ofercie znajdziesz wszystko, co dotyczy fotowoltaiki - panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, instalacje foto...

zachodniopomorskie
Inne instalacje
17.07.2018
EP Unicorn Sp. z o.o.

Rozpoczęliśmy działalność jako mała rodzinna firma w 2017 roku. Nasza specjalność to instalacje elektryczne w obiektach, automatyka ora...

świętokrzyskie
Instalacje elektryczne
16.07.2018
Przedsiębiorstwo Handlowo-U...

W Tychach znajduje się siedziba firmy FUGAZI, która specjalizuje się w sprzedaży okien dachowych, wyłazów kominiarskich oraz schodów st...

śląskie
Okna i akcesoria okienne