Jeste w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa odcinka ul. Piotra Micha這wskiego w Ko這brzegu".
Przebudowa odcinka ul. Piotra Micha這wskiego w Ko這brzegu".
SEKCJA I:
ZAMAWIAJ。Y


Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y: Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania: Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych: Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Ko這brzeg
woj. zachodniopomorskie


Dane kontaktowe do ofertenta dost瘼ne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj si bezp豉tnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ婆EGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorz康owej


I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: Tak


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie

Inny spos鏏:


Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak

Inny spos鏏:
Forma pisemna. Oferty nale篡 sk豉da osobi軼ie lub za po鈔ednictwem operatora pocztowego.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
Nie

Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

Przebudowa odcinka ul. Piotra Micha這wskiego w Ko這brzegu".

Numer referencyjny: SI.252.4.2017

Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych

Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:


Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia
(wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Szczeg馧owy zakres przedmiotu zam闚ienia (opis wykonania przedmiotu zam闚ienia), z kt鏎ym powinien zapozna si Wykonawca, dla rzetelnej wyceny zadania przedstawiony zosta w dokumentacji projektowej na kt鏎 sk豉daj si: - projekt budowlany - Szczeg馧owe Specyfikacje Techniczne, - przedmiar rob鏒 (maj帷y jedynie charakter informacyjny i pomocniczy). Przebudowa odcinka ul. Piotra Micha這wskiego obejmuje odcinek nieutwardzony ulicy pocz患szy od ul. J霩efa Che軛o雟kiego do ulicy Juliusza Kossaka o d逝go軼i 81,0 m. Na tym odcinku zaprojektowano jezdni (z kostki betonowej szarej) o szeroko軼i 6,0 m z jednostronnym chodnikiem (z kostki betonowej szarej) po prawej stronie (zachodniej) o szeroko軼i od 1,5 m do 2,0 m. Chodnik po stronie przeciwnej wyst瘼uje na d逝go軼i 4,0 m (przej軼ie dla pieszych) o szeroko軼i 2,5 m, dowi您any do istniej帷ego. W pasie chodnika znajduj si zjazdy do posesji (z kostki betonowej czerwonej) o szeroko軼i 3,0 m ze skosami 1,0x1,0 m. Ponad to projekt obejmuje r闚nie prace przy kanalizacji deszczowej. Wykonawca zobowi您any jest na w豉sny koszt opracowa i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania. 2. Zakres rob鏒 obejmuje m.in.: - Odtworzenie trasy i punkt闚 wysoko軼iowych; - Zdj璚ie warstwy humusu; - Wykonanie wykop闚 w gruntach nieskalistych; - Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag瘰zczeniem pod這瘸; - Wykonanie warstw ods帷zaj帷ych i odcinaj帷ych; - Wykonanie podbudowy z kruszywa 豉manego stabilizowanego mechanicznie; - Ustawienie kraw篹nik闚 betonowych oraz obrze篡 chodnikowych; - Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej; - Wykonanie kanalizacji deszczowej - Wykonanie oznakowania pionowego; 3. Projekty i opracowania obj皻e przedmiotem zam闚ienia: W ramach umowy Wykonawca zobowi您any jest wykona m. in. nast瘼uj帷e opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnie: - projekt tymczasowej organizacji ruchu; - dokumentacj powykonawcz, sporz康zon w 1 egzemplarzu, zawieraj帷 w szczeg鏊no軼i: - protoko造 z pr鏏, sprawozda, pomiar闚, bada; - atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno軼i, receptury, 鈍iadectwa jako軼i lub inne dokumenty potwierdzaj帷e dopuszczenie zastosowanych materia堯w do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie; 4. Podstawa prawno - techniczna wykonywanego zadania: Zg這szenie rob鏒 budowlanych nie wymagaj帷ych pozwolenia na budow. 5. Obowi您ki Wykonawcy m in.: 1) Wykonawca zapewni przejezdno嗆 wszystkich dr鏬 przebiegaj帷ych w s御iedztwie przekazanego placu budowy, a je郵i nie b璠zie to mo磧iwe zabezpieczy dojazd do poszczeg鏊nych posesji przez ca造 okres prowadzenia rob鏒 budowlanych. 2) W trakcie realizacji rob鏒 Wykonawca b璠zie dba o prawid這wo嗆 oznakowania oraz zapewnia warunki bezpiecze雟twa, a tak瞠 utrzymywa porz康ek. 3) Po zako鎍zeniu rob鏒 Wykonawca zobowi您any jest do uporz康kowania terenu budowy oraz ewentualnej naprawy nawierzchni s御iaduj帷ych jezdni - uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. 4) W ramach oferowanej ceny, Wykonawca uwzgl璠ni wszystkie elementy niezb璠ne do prawid這wego wykonania przedmiotu zam闚ienia. 6. Dodatkowe obowi您ki Wykonawcy: 1) Przeprowadzenie bada laboratoryjnych w pe軟ym zakresie. 2) Przeprowadzenie wymaganych pr鏏, pomiar闚 i sprawdze. 3) 圭is豉 wsp馧praca z Zamawiaj帷ym.

II.5) G堯wny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45220000-5, 45233200-1, 45231300-8, 34928472-7

II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia)

Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:

lub dniach:
lub data rozpocz璚ia:
lub zako鎍zenia: 2017-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚

Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie precyzuje w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ianie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny. Wykonawca potwierdza spe軟ianie warunku poprzez z這瞠nie o鈍iadczenia (za陰cznik nr 3 do SIWZ).

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre郵enie warunk闚: - posiada op豉cone ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na minimaln sum ubezpieczenia 100.000,00 z (s這wnie: sto tysi璚y z這tych i zero groszy). Je瞠li z tre軼i polisy /dokumentu nie wynika, 瞠 polisa zosta豉 op豉cona, do oferty nale篡 do陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 zosta豉 op豉cona m.in.: dow鏚 wp豉ty, potwierdzenie dokonania przelewu, potwierdzenie towarzystwa ubezpieczeniowego lub inne.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa

Okre郵enie warunk闚:
je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 wykona w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej jedn robot budowlan polegaj帷 na remoncie, przebudowie lub budowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej przy czym: - musi dotyczy odcinka minimum 100 m - musi mie warto嗆 co najmniej 100 000,00 z brutto. Wykonawca potwierdza spe軟ianie warunku poprzez z這瞠nie o鈍iadczenia (za陰cznik nr 3 do SIWZ) - O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy wyka膨 minimalne poziomy zdolno軼i w zakresie dysponowania nast瘼uj帷ymi osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia: Kierownikiem budowy, minimum jedna osoba posiadaj帷a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i drogowej bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane wydane w 鈍ietle wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 prawa.

Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji: Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6) Ponad to o鈍iadczenia wykonawcy o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej (za陰cznik nr 4 do SIWZ), przekazane zamawiaj帷emu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiaj帷ego na stronie internetowej informacji, dotycz帷ych: 1) kwoty, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam闚ienia; 2) firm oraz adres闚 wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zam闚ienia, okresu gwarancji i warunk闚 p豉tno軼i zawartych w ofertach. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej Wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:

- Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie zawieraj帷y co najmniej jedn robot budowlan polegaj帷 na remoncie, przebudowie lub budowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej przy czym musi dotyczy odcinka minimum 100 m oraz musi mie warto嗆 co najmniej 100 000,00 z brutto. Wykaz musi zawiera informacj o rodzaju wykonywanych rob鏒, ich warto軼i brutto, terminu realizacji, miejsca wykonania i podmiot闚 na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane. Jako za陰cznik nale篡 do陰czy dowody okre郵aj帷e czy roboty te zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacj o tym czy roboty te zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone. Dowodami o kt鏎ych mowa s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane. - podanie danych kierownika budowy odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jego zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia, niezb璠nych do wykonywania zam闚ienia publicznego. - dow鏚, 瞠 Wykonawca posiada op豉cone ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na minimaln sum ubezpieczenia 100.000,00 z (s這wnie: sto tysi璚y z這tych i zero groszy). Je瞠li z tre軼i polisy /dokumentu nie wynika, 瞠 polisa zosta豉 op豉cona, do oferty nale篡 do陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 zosta豉 op豉cona m.in.: dow鏚 wp豉ty, potwierdzenie dokonania przelewu, potwierdzenie towarzystwa ubezpieczeniowego lub inne.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: Nie

Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej:

Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚:

Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚:

Maksymalna liczba wykonawc闚

Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:

Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):

Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena0,60
Okres r瘯ojmi udzielony przez Wykonawc0,40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem

Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych Zmawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 wprowadzenia istotnych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, polegaj帷ych na wprowadzeniu zmian do projektu, przed逝瞠niu terminu zako鎍zenia przedmiotu umowy, zmianie personelu Zamawiaj帷ego lub Wykonawcy. 2. Zamiana terminu zako鎍zenia przedmiotu umowy mo瞠 nast徙i na wniosek Wykonawcy, w nast瘼uj帷ych przypadkach: 1) nast徙i nieterminowe przekazanie terenu, na kt鏎ym wykonywane maj by roboty, z przyczyn niezale積ych od stron lub zawinionych przez Zamawiaj帷ego; 2) wyst徙i wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, nie daj帷e si przewidzie lub wykry na etapie sk豉dania ofert do niniejszego post瘼owania; 3) wyst徙i nieprzewidziane warunki realizacji tj. gdy warunki gruntowo - wodne b璠 inne ni w dokumentacji geologiczno - in篡nierskiej lub gdy nast徙i odkrycie niezinwentaryzowanych obiekt闚 i element闚 instalacji podziemnej i b璠zie to mia這 wp造w na termin wykonania przedmiotu umowy; 4) wyst徙i jakiekolwiek op騧nienie, utrudnienie, przeszkoda spowodowana lub daj帷a si przypisa Zamawiaj帷emu lub warunkom obiektywnym nie zale積ym od 瘸dnej ze stron (np. wykopaliska archeologiczne); 5) nast徙i zmiany b璠帷e nast瘼stwem dzia豉nia organ闚 administracji. 3. Zmiana personelu Wykonawcy mo瞠 odbywa si na jego pisemny wniosek, za zgod Zamawiaj帷ego. 4. Wszystkie powy窺ze zmiany tre軼i umowy dla swej wa積o軼i wymagaj formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 5. Powy窺ze przyczyny zmian umowy, stanowi katalog zmian na kt鏎e Zamawiaj帷y mo瞠 wyrazi zgod. Nie stanowi jednocze郾ie zobowi您ania do wyra瞠nia takiej zgody i nie rodz 瘸dnego roszczenia w stosunku do Zamawiaj帷ego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

鈔odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:

Data: 2017-09-04, godzina: 11:00

Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:

IV.6.3) Termin zwi您ania ofert:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia:

IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
28.09.2020
KRIG s.c. ㄆkasz Putowski, ...

Firma KRIG s. c. zajmuje si sprzeda膨 cz窷ci do maszyn budowlanych CAT, VOLVO, PERKINS, CASE, JCB. W naszej ofercie znajd Pa雟two...

郵御kie
Spychacze, koparki i 豉dowarki
25.09.2020
ALDACH Sp. z o.o.

Jeste鄉y producentem wi您ar闚 dachowych z zastosowaniem p造tek kolczastych MiTek. Zajmujemy si projektowaniem, produkcj oraz monta瞠m...

郵御kie
Inne us逝gi
22.09.2020
Grupa Topservice Sp. z o.o.

Maszyny budowlane wykonuj ci篹k prac w trudnych warunkach. Z czasem poszczeg鏊ne komponenty urz康zenia ulegaj zu篡ciu. Aby unikn望 ...

wielkopolskie
Inne materia造
14.09.2020
Karol P瘰ki

Domy na sprzeda Mierzyn znajduj si w ofercie biura nieruchomo軼i Hestia Nieruchomo軼i. 安iadczymy tak瞠 us逝gi w zakresie kupna i wy...

zachodniopomorskie
Agencje nieruchomo軼i