Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym...
Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Niepołomice
woj. małopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie na adres wskazany poniżej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Niepołomice w relacji z KrOF ( Krakowski Obszar Funkcjonalny)

Numer referencyjny: ZP.271.26.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I. Budowa parkingów oraz przyległych ulic P&R Wola Batorska i - P&R Staniątki Przedmiotem zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" jest wykonanie kompleksowych projektów budowlanych, dokumentacji technicznej oraz robót budowlano-montażowych na podstawie wykonanej Koncepcji Budowy parkingów, projektu architektury oraz Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla inwestycji zlokalizowanych w Woli Batorskiej, , Staniątkach, oraz przebudowy przyległych ulic. Zadanie obejmuje następujące lokalizacje budowy parkingów oraz przyległych ulic: - P&R Wola Batorska pojemność - 34 nowych miejsc dla samochodów wraz z przyległą infrastrukturą; - P&R Staniątki - 120 nowych miejsc dla samochodów i rozbudowa ulic Staniąteckiej i Jodłowej wraz z przyległą infrastrukturą; Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ Uwaga: 1. Opisy i rysunki są równoważne nie ma nadrzędności jednego nad drugim, 2. Projekt wykonawczy lub prototyp do zaakceptowania przed wbudowaniem, 3. Nadzór autorski podczas wykonywania projektu architektonicznego sprawowany będzie ze strony firmy Winkle - wykonawcę koncepcji architektonicznej, 4. Wykonawca przed zamontowaniem oświetlenia przedstawi stosowne certyfikaty na oświetlenie. Należy zapewnić certyfikacje na oświetlenie, 5. Rozwiązania szczegółowe detali muszą być zatwierdzone przez zamawiającego, Architekta - nadzór autorski, 6. Zamawiający wymaga aby zespół projektowy wskazany przez zamawiającego w ofercie pełnił nadzór autorski nad realizacją projektu. 7. Wykonawca w przypadku budowy parkingów w Podłężu północ i południe dopuści parkowanie pojazdów mieszkańców na na terenie budowy, w tym celu zabezpieczy 20 miejsc postojowych 8. Wszystkie elementy koncepcji architektonicznej oraz drogowej nie mogą zostać zmienione bez wcześniejszej zgody Zamawiającego, i Autorów opracowań 9. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowany II. Budowa parkingów oraz przyległych ulic P&R Niepołomice Centrum Przedmiotem zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" jest wykonanie kompleksowych projektów budowlanych, dokumentacji technicznej oraz robót budowlano-montażowych na podstawie wykonanej Koncepcji Budowy parkingów, projektu architektury oraz Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla inwestycji zlokalizowanych w Niepołomicach, oraz przebudowy przyległych ulic. Zadanie obejmuje następujące lokalizacje budowy parkingów oraz przyległych ulic: - P&R Niepołomice Centrum - 136 nowych miejsc dla samochodów i rozbudowa ulicy Kolejowej wraz z przyległą infrastrukturą; Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ Uwaga: 1. Opisy i rysunki są równoważne nie ma nadrzędności jednego nad drugim, 2. Projekt wykonawczy lub prototyp do zaakceptowania przed wbudowaniem, 3. Nadzór autorski podczas wykonywania projektu architektonicznego sprawowany będzie ze strony firmy Winkle - wykonawcę koncepcji architektonicznej, 4. Wykonawca przed zamontowaniem oświetlenia przedstawi stosowne certyfikaty na oświetlenie. Należy zapewnić certyfikacje na oświetlenie, 5. Rozwiązania szczegółowe detali muszą być zatwierdzone przez zamawiającego, Architekta - nadzór autorski, 6. Zamawiający wymaga aby zespół projektowy wskazany przez zamawiającego w ofercie pełnił nadzór autorski nad realizacją projektu. 7. Wykonawca w przypadku budowy parkingów w Podłężu północ i południe dopuści parkowanie pojazdów mieszkańców na na terenie budowy, w tym celu zabezpieczy 20 miejsc postojowych 8. Wszystkie elementy koncepcji architektonicznej oraz drogowej nie mogą zostać zmienione bez wcześniejszej zgody Zamawiającego, i Autorów opracowań 9. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowany III. Budowa parkingów oraz przyległych ulic P&R Podłęże południe Przedmiotem zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" jest wykonanie kompleksowych projektów budowlanych, dokumentacji technicznej oraz robót budowlano-montażowych na podstawie wykonanej Koncepcji Budowy parkingów, projektu architektury oraz Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla inwestycji zlokalizowanych w Podłężu oraz przebudowy przyległych ulic. Zadanie obejmuje następujące lokalizacje budowy parkingów oraz przyległych ulic: - P&R Podłęże południe - 63 nowych miejsc dla samochodów i modernizacji ul. Stawowej i Kolejowej wraz z przyległą infrastrukturą: - Wykonawca w przypadku budowy parkingów w Podłężu południe dopuści parkowanie pojazdów mieszkańców na terenie budowy, w tym celu zabezpieczy 20 miejsc postojowych Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ Uwaga: 1. Opisy i rysunki są równoważne nie ma nadrzędności jednego nad drugim, 2. Projekt wykonawczy lub prototyp do zaakceptowania przed wbudowaniem, 3. Nadzór autorski podczas wykonywania projektu architektonicznego sprawowany będzie ze strony firmy Winkle - wykonawcę koncepcji architektonicznej, 4. Wykonawca przed zamontowaniem oświetlenia przedstawi stosowne certyfikaty na oświetlenie. Należy zapewnić certyfikacje na oświetlenie, 5. Rozwiązania szczegółowe detali muszą być zatwierdzone przez zamawiającego, Architekta - nadzór autorski, 6. Zamawiający wymaga aby zespół projektowy wskazany przez zamawiającego w ofercie pełnił nadzór autorski nad realizacją projektu. 7. Wykonawca w przypadku budowy parkingów w Podłężu północ i południe dopuści parkowanie pojazdów mieszkańców na na terenie budowy, w tym celu zabezpieczy 20 miejsc postojowych 8. Wszystkie elementy koncepcji architektonicznej oraz drogowej nie mogą zostać zmienione bez wcześniejszej zgody Zamawiającego, i Autorów opracowań 9. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowany IV. Budowa parkingów oraz przyległych ulic P&R Podłęże północ Przedmiotem zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" jest wykonanie kompleksowych projektów budowlanych, dokumentacji technicznej oraz robót budowlano-montażowych na podstawie wykonanej Koncepcji Budowy parkingów, projektu architektury oraz Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla inwestycji zlokalizowanych w Podłężu, oraz przebudowy przyległych ulic. Zadanie obejmuje następujące lokalizacje budowy parkingów oraz przyległych ulic: - P&R Podłęże północ - 119 nowych miejsc dla samochodów, rozbudowa ul. Ogrodowej i budowa nowego połączenia ul. Trawniki z ul. Ogrodową wraz z przyległą infrastrukturą. - Wykonawca w przypadku budowy parkingów w Podłężu północ dopuści parkowanie pojazdów mieszkańców na na terenie budowy, w tym celu zabezpieczy 20 miejsc postojowych Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ. Uwaga: 1. Opisy i rysunki są równoważne nie ma nadrzędności jednego nad drugim, 2. Projekt wykonawczy lub prototyp do zaakceptowania przed wbudowaniem, 3. Nadzór autorski podczas wykonywania projektu architektonicznego sprawowany będzie ze strony firmy Winkle - wykonawcę koncepcji architektonicznej, 4. Wykonawca przed zamontowaniem oświetlenia przedstawi stosowne certyfikaty na oświetlenie. Należy zapewnić certyfikacje na oświetlenie, 5. Rozwiązania szczegółowe detali muszą być zatwierdzone przez zamawiającego, Architekta - nadzór autorski, 6. Zamawiający wymaga aby zespół projektowy wskazany przez zamawiającego w ofercie pełnił nadzór autorski nad realizacją projektu. 7. Wykonawca w przypadku budowy parkingów w Podłężu północ i południe dopuści parkowanie pojazdów mieszkańców na na terenie budowy, w tym celu zabezpieczy 20 miejsc postojowych 8. Wszystkie elementy koncepcji architektonicznej oraz drogowej nie mogą zostać zmienione bez wcześniejszej zgody Zamawiającego, i Autorów opracowań 9. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowany Dla wszystkich części: WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP. 1) Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w szczególności związanych z: a) wykonaniem robót związanych z wznoszeniem obiektów, b) wykonaniem robót instalacyjnych i montażowych (wod-kan, elektryczne ), c) wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej d)wykonaniem robót związanych z realizacją małej architektury 2) Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe, sprzętowe i podobne. 3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dz. u. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 4) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ. 5) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5, 45113000-2, 45200000-9, 45220000-5, 45221000-2, 45230000-8, 45231000-5, 45232000-2, 45233000-9, 45233222-1, 45300000-0, 71300000-1, 71320000-7, 71322000-1, 71350000-6, 71354000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: asfaltowanie, prace brukarskie, wykonanie podbudów, oświetlenie, dodatkowa zieleń, elementy małej architektury
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2019-05-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej ; dla zadania częściowego nr 1 - 3 000 000.00 zł dla zadania częściowego nr 2 - 1 500 000.00 zł dla zadania częściowego nr 3 - 1 500 000.00 zł dla zadania częściowego nr 4 - 1 500 000.00 zł

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie, iż: 1) Wykonawca, w okresie ostatnich: a) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 wielobranżowe budowlane dokumentacje projektowe budowy/rozbudowy/ przebudowy drogi i parkingu w przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni wykazanymi dwoma dokumentacjami co najmniej: - zadanie częściowe nr 1- 8000 m2, - zadanie częściowe nr 2 - 6000 m2, - zadanie częściowe nr 3 - 3000 m2, - zadanie częściowe nr 4 - 5500 m2, b) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi i parkingu w przestrzeni miejskiej o łącznej powierzchni objętej wykazanymi dwoma robotami co niemniej: - zadanie częściowe nr 1- 8000 m2, - zadanie częściowe nr 2 - 6000 m2, - zadanie częściowe nr 3 - 3000 m2, - zadanie częściowe nr 4 - 5500 m2, 2) dysponuje co najmniej: a) osobą przeznaczoną na funkcję kierownika zespołu projektowego (głównego projektanta), odpowiedzialną za wykonanie i skoordynowanie kompletnej dokumentacji, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, a także doświadczenie w koordynacji i w wykonaniu co najmniej 2 wielobranżowych budowlanych dokumentacji projektowych budowy/rozbudowy/przebudowy drogi lub parkingu w przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni objętej wykazanymi dwoma dokumentacjami co najmniej: - zadanie częściowe nr 1- 8000 m2, - zadanie częściowe nr 2 - 6000 m2, - zadanie częściowe nr 3 - 3000 m2, - zadanie częściowe nr 4 - 5500 m2 w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom b) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a także doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 budowlanej dokumentacji projektowej przy budowie/rozbudowie/przebudowie drogi lub parkingu w przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie odpowiadający posiadanym uprawnieniom, c) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a także doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 budowlanej dokumentacji projektowej przy budowie/rozbudowie/przebudowie drogi lub parkingu w przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie odpowiadający posiadanym uprawnieniom, d) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a także doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 budowlanej dokumentacji projektowej przy budowie/rozbudowie/przebudowie drogi lub parkingu w przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie odpowiadający posiadanym uprawnieniom, e) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej bez ograniczeń, a także doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 budowlanej dokumentacji projektowej przy budowie/rozbudowie/przebudowie drogi lub parkingu w przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie odpowiadający posiadanym uprawnieniom, f) osobą posiadającą doświadczenie przy wykonaniu co najmniej 1 budowlanej dokumentacji projektowej przy budowie/rozbudowie/przebudowie drogi lub parkingu w przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie architektury krajobrazu, g) osobą przeznaczoną na funkcję kierownika zespołu kierującego (kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, a także posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowy/rozbudowy/przebudowy drogi lub parkingu w przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu o łącznej powierzchni objętej wykazanymi dwoma robotami co najmniej - zadanie częściowe nr 1- 8000 m2, - zadanie częściowe nr 2 - 6000 m2, - zadanie częściowe nr 3 - 3000 m2, - zadanie częściowe nr 4 - 5500 m2 w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, h) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a także posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą w zakresie budowy/rozbudowy/drogi lub parkingu w przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, i) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a także posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą w zakresie budowy/rozbudowy/drogi lub parkingu w przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, j) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a także posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą w zakresie budowy/rozbudowy/drogi lub parkingu w przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, k) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie telekomunikacji przewodowej bez ograniczeń, a także posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą w zakresie budowy/rozbudowy/drogi lub parkingu w przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, l) osobą posiadającą doświadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej 1 roboty w zakresie budowy/rozbudowy/drogi lub parkingu w przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie architektury krajobrazu Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. Wykaz usług wykonanych ( w przypadku wykonania projektu) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego 4. Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego nr 1: 100 000.00 PLN Dla zadania częściowego nr 2: 50 000.00 PLN Dla zadania częściowego nr 3: 50 000.00 PLN Dla zadania częściowego nr 4: 50 000.00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres rękojmi i gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poza możliwością zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 do 6 ustawy Pzp. przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego 2) zmiany zakresu prac, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie 3) wprowadzenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawcę pomimo, że Wykonawca nie dopuścił takiej możliwości w treści oferty, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców. 4) Zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. 5) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: a) wystąpieniem wyjątkowo nie sprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót, b) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa c) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego d) .koniecznością wykonania dodatkowych robót, czyli wykraczających poza określone w opisie przedmiotu zamówienia, pzp które zostaną zlecone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ( po spełnieniu przesłanek) a wpływających na termin wykonania robót 6) ulegną zmianie: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca musi wykazać wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia 7) Wprowadzeniu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Warunki zmiany: Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-14, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa parkingów oraz przyległych ulic P&R Wola Batorska i - P&R Staniątki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" jest wykonanie kompleksowych projektów budowlanych, dokumentacji technicznej oraz robót budowlano-montażowych na podstawie wykonanej Koncepcji Budowy parkingów, projektu architektury oraz Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla inwestycji zlokalizowanych w Woli Batorskiej, , Staniątkach, oraz przebudowy przyległych ulic. Zadanie obejmuje następujące lokalizacje budowy parkingów oraz przyległych ulic: - P&R Wola Batorska pojemność - 34 nowych miejsc dla samochodów wraz z przyległą infrastrukturą; - P&R Staniątki - 120 nowych miejsc dla samochodów i rozbudowa ulic Staniąteckiej i Jodłowej wraz z przyległą infrastrukturą; Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ Uwaga: 1. Opisy i rysunki są równoważne nie ma nadrzędności jednego nad drugim, 2. Projekt wykonawczy lub prototyp do zaakceptowania przed wbudowaniem, 3. Nadzór autorski podczas wykonywania projektu architektonicznego sprawowany będzie ze strony firmy Winkle - wykonawcę koncepcji architektonicznej, 4. Wykonawca przed zamontowaniem oświetlenia przedstawi stosowne certyfikaty na oświetlenie. Należy zapewnić certyfikacje na oświetlenie, 5. Rozwiązania szczegółowe detali muszą być zatwierdzone przez zamawiającego, Architekta - nadzór autorski, 6. Zamawiający wymaga aby zespół projektowy wskazany przez zamawiającego w ofercie pełnił nadzór autorski nad realizacją projektu. 7. Wykonawca w przypadku budowy parkingów w Podłężu północ i południe dopuści parkowanie pojazdów mieszkańców na na terenie budowy, w tym celu zabezpieczy 20 miejsc postojowych 8. Wszystkie elementy koncepcji architektonicznej oraz drogowej nie mogą zostać zmienione bez wcześniejszej zgody Zamawiającego, i Autorów opracowań 9. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowany
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5, 45113000-2, 45220000-5, 45221000-2, 45231000-5, 45232000-2, 45233000-9, 45233222-1, 45300000-0, 71300000-1, 71320000-7, 71322000-1, 71350000-6, 71354000-4, 45200000-9, 45230000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Okres rękojmi i gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Budowa parkingów oraz przyległych ulic P&R Niepołomice Centrum
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" jest wykonanie kompleksowych projektów budowlanych, dokumentacji technicznej oraz robót budowlano-montażowych na podstawie wykonanej Koncepcji Budowy parkingów, projektu architektury oraz Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla inwestycji zlokalizowanych w Niepołomicach, oraz przebudowy przyległych ulic. Zadanie obejmuje następujące lokalizacje budowy parkingów oraz przyległych ulic: - P&R Niepołomice Centrum - 136 nowych miejsc dla samochodów i rozbudowa ulicy Kolejowej wraz z przyległą infrastrukturą; Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ Uwaga: 1. Opisy i rysunki są równoważne nie ma nadrzędności jednego nad drugim, 2. Projekt wykonawczy lub prototyp do zaakceptowania przed wbudowaniem, 3. Nadzór autorski podczas wykonywania projektu architektonicznego sprawowany będzie ze strony firmy Winkle - wykonawcę koncepcji architektonicznej, 4. Wykonawca przed zamontowaniem oświetlenia przedstawi stosowne certyfikaty na oświetlenie. Należy zapewnić certyfikacje na oświetlenie, 5. Rozwiązania szczegółowe detali muszą być zatwierdzone przez zamawiającego, Architekta - nadzór autorski, 6. Zamawiający wymaga aby zespół projektowy wskazany przez zamawiającego w ofercie pełnił nadzór autorski nad realizacją projektu. 7. Wykonawca w przypadku budowy parkingów w Podłężu północ i południe dopuści parkowanie pojazdów mieszkańców na na terenie budowy, w tym celu zabezpieczy 20 miejsc postojowych 8. Wszystkie elementy koncepcji architektonicznej oraz drogowej nie mogą zostać zmienione bez wcześniejszej zgody Zamawiającego, i Autorów opracowań 9. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowany
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5, 45113000-2, 45200000-9, 45220000-5, 45221000-2, 45230000-8, 45231000-5, 45232000-2, 45233000-9, 45233222-1, 45300000-0, 71300000-1, 71320000-7, 71322000-1, 71350000-6, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Okres rękojmi i gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Budowa parkingów oraz przyległych ulic P&R Podłęże południe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" jest wykonanie kompleksowych projektów budowlanych, dokumentacji technicznej oraz robót budowlano-montażowych na podstawie wykonanej Koncepcji Budowy parkingów, projektu architektury oraz Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla inwestycji zlokalizowanych w Podłężu oraz przebudowy przyległych ulic. Zadanie obejmuje następujące lokalizacje budowy parkingów oraz przyległych ulic: - P&R Podłęże południe - 63 nowych miejsc dla samochodów i modernizacji ul. Stawowej i Kolejowej wraz z przyległą infrastrukturą: - Wykonawca w przypadku budowy parkingów w Podłężu południe dopuści parkowanie pojazdów mieszkańców na terenie budowy, w tym celu zabezpieczy 20 miejsc postojowych Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ Uwaga: 1. Opisy i rysunki są równoważne nie ma nadrzędności jednego nad drugim, 2. Projekt wykonawczy lub prototyp do zaakceptowania przed wbudowaniem, 3. Nadzór autorski podczas wykonywania projektu architektonicznego sprawowany będzie ze strony firmy Winkle - wykonawcę koncepcji architektonicznej, 4. Wykonawca przed zamontowaniem oświetlenia przedstawi stosowne certyfikaty na oświetlenie. Należy zapewnić certyfikacje na oświetlenie, 5. Rozwiązania szczegółowe detali muszą być zatwierdzone przez zamawiającego, Architekta - nadzór autorski, 6. Zamawiający wymaga aby zespół projektowy wskazany przez zamawiającego w ofercie pełnił nadzór autorski nad realizacją projektu. 7. Wykonawca w przypadku budowy parkingów w Podłężu północ i południe dopuści parkowanie pojazdów mieszkańców na na terenie budowy, w tym celu zabezpieczy 20 miejsc postojowych 8. Wszystkie elementy koncepcji architektonicznej oraz drogowej nie mogą zostać zmienione bez wcześniejszej zgody Zamawiającego, i Autorów opracowań 9. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowany
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5, 45113000-2, 45200000-9, 45220000-5, 45221000-2, 45230000-8, 45231000-5, 45232000-2, 45233000-9, 45233222-1, 45300000-0, 71300000-1, 71320000-7, 71322000-1, 71350000-6, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Okres rękojmi i gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4Nazwa: Budowa parkingów oraz przyległych ulic P&R Podłęże północ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" jest wykonanie kompleksowych projektów budowlanych, dokumentacji technicznej oraz robót budowlano-montażowych na podstawie wykonanej Koncepcji Budowy parkingów, projektu architektury oraz Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla inwestycji zlokalizowanych w Podłężu, oraz przebudowy przyległych ulic. Zadanie obejmuje następujące lokalizacje budowy parkingów oraz przyległych ulic: - P&R Podłęże północ - 119 nowych miejsc dla samochodów, rozbudowa ul. Ogrodowej i budowa nowego połączenia ul. Trawniki z ul. Ogrodową wraz z przyległą infrastrukturą. - Wykonawca w przypadku budowy parkingów w Podłężu północ dopuści parkowanie pojazdów mieszkańców na na terenie budowy, w tym celu zabezpieczy 20 miejsc postojowych Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SIWZ. Uwaga: 1. Opisy i rysunki są równoważne nie ma nadrzędności jednego nad drugim, 2. Projekt wykonawczy lub prototyp do zaakceptowania przed wbudowaniem, 3. Nadzór autorski podczas wykonywania projektu architektonicznego sprawowany będzie ze strony firmy Winkle - wykonawcę koncepcji architektonicznej, 4. Wykonawca przed zamontowaniem oświetlenia przedstawi stosowne certyfikaty na oświetlenie. Należy zapewnić certyfikacje na oświetlenie, 5. Rozwiązania szczegółowe detali muszą być zatwierdzone przez zamawiającego, Architekta - nadzór autorski, 6. Zamawiający wymaga aby zespół projektowy wskazany przez zamawiającego w ofercie pełnił nadzór autorski nad realizacją projektu. 7. Wykonawca w przypadku budowy parkingów w Podłężu północ i południe dopuści parkowanie pojazdów mieszkańców na na terenie budowy, w tym celu zabezpieczy 20 miejsc postojowych 8. Wszystkie elementy koncepcji architektonicznej oraz drogowej nie mogą zostać zmienione bez wcześniejszej zgody Zamawiającego, i Autorów opracowań 9. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowany
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5, 45113000-2, 45200000-9, 45220000-5, 45221000-2, 45230000-8, 45231000-5, 45232000-2, 45233000-9, 45233222-1, 45300000-0, 71300000-1, 71320000-7, 71322000-1, 71350000-6, 71354000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Okres rękojmi i gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków