Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku ko...
Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku ko...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wisznia Mała
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie ul. Lipowa 43, gm. Wisznia Mała

Numer referencyjny: RIOŚ.271.24.17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie, ul. Lipowa 43" w ramach zadanie : Zadanie nr 1*: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na budynek mieszkalny wielorodzinny, Zadanie nr 2*: Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny LPG wraz z przyłączem do budynku komunalnego obejmującego m.in.: 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa odrębne zadania: Zadanie nr 1: - rozbudowę świetlicy w kierunku południowym o klatkę schodową, - wykonanie 3 mieszkań komunalnych na I piętrze budynku oraz lokalu użyteczności publicznej na parterze, - rozbiórkę budynków gospodarczych zlokalizowanych po stronie południowej obiektu, - budowę miejsc postojowych oraz obniżenie poziomu terenu w rejonie budowanej klatki schodowej. Zadanie nr 2: - wykonanie instalacji zbiornikowej - wykonanie płyty fundamentowej, -wykonanie instalacji odgromowej, - montaż skrzynki gazowej -- wykonanie przyłącza gazu 3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisuje dokumentacja przetargowa, na którą składa się: 1) Decyzja pozwolenia na budowę Nr 195/16 z dnia 23 marca 2016 r. wydana przez Starostę Trzebnickiego; 2) Decyzja pozwolenia na budowę Nr 178/14 z dnia 07 marca 2014 r. wydana przez Starostę Trzebnickiego; 3) dokumentacja projektowa w tym: 3.1) Projekt budowlany pn.: "Projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku świetlicy na budynek mieszkalny wielorodzinny i rozbiórka budynków gospodarczych" opracowany przez biuro projektowe: USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Renata Sielicka, z siedz. 55-100 Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 2; 3.2) Projekt budowlany pn.: "Projekt budowlany instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym, naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 litrów wraz z wewnętrzną instalacją gazu, centralnego ogrzewania oraz C.W.U. w budynku świetlicy wiejskiej" przyłączeniem do budynku świetlicy wiejskiej opracowany przez biuro projektowe: DanSeb Projekt, z siedz. 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 58/6; 3.3) Projekt wykonawczy pn.: "Projekt wykonawczy przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku świetlicy na budynek mieszkalny wielorodzinny i rozbiórka budynków gospodarczych" opracowany przez biuro projektowe: USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Renata Sielicka, z siedz. 55-100 Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 2; 3.4) Projekt wykonawczy pn.: Projekt wykonawczy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym, naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 litrów wraz z wewnętrzną instalacją gazu, centralnego ogrzewania oraz C.W.U. w budynku świetlicy wiejskiej" przyłączeniem do budynku świetlicy wiejskiej opracowany przez biuro projektowe: DanSeb Projekt, z siedz. 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 58/6; 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST) pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na budynek mieszkalny wielorodzinny i rozbiórka budynków gospodarczych w Strzeszowie" opracowany przez biuro projektowe: USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Renata Sielicka, z siedz. 55-100 Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 2; 5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST) pn.: "Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 litrów wraz z wewnętrzną instalacją gazu, centralnego ogrzewania oraz c.w.u." opracowany przez biuro projektowe: DanSeb Projekt, z siedz. 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 58/6; 6) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami; 7) Przedmiar robót pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie, ul. Lipowa 43"opracowana przez: P.U. AD REM Adam Hałka, z siedz. 54-320 Wrocław, ul. Sarbinowska 43/5. Uwaga!!!! Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym. 4. Szczególne warunki realizacji zamówienia: 1). Wykonawca w ramach wynagrodzenia skompletuje niezbędną dokumentację powykonawczą niezbędną do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 2). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo -€“finansowego, o którym mowa w § 17. Harmonogram stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy. 3).. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie w obiektach użyteczności publicznej i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 4). Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 ) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) 5). Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST) do SIWZ). 6) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót oraz sporządzenia mapy powykonawczej -€“ dotyczy zadania nr 2. 7) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45111200-0, 45223000-6, 45282310-7, 45261100-5, 45262500-6, 45421000-4, 45430000-0, 45410000-4, 45440000-3, 45332300-6, 45332200-5, 45331100-7, 45333000-0, 45311200-2, 45316000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2017-12-15
2017-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:

Zamówienie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania do: Zadanie nr 1: 15.12.2017r Zadanie nr 2:30.10.2017r

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: Zadanie nr 1 1. posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie wykonał: - co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową/przebudową/modernizacją/remontem budynku (-ów) o łącznej wartości robót 100 000zł brutto.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2). Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2.1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 2.3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty -€“ zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1). Wypełniony formularz oferty -€“ załącznik nr 1 2). Dowód wniesienia wadium 3). Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru -€“ pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy). 4) Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich 1. Pisemne zobowiązanie (oryginał) podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości: Zadanie nr 1: 5 000zł (pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: "zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: - w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: B.S. Trzebnica 98 9591 0004 2001 0020 0514 0795 z adnotacją: "Wadium -€“ "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie, ul. Lipowa 43" 5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowód wpłaty wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oryginał oraz kopię gwarancji lub poświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 2 lit. b-e powyżej należy załączyć w taki sposób, aby można go odesłać po wyborze najkorzystniejszej oferty (np. złożyć wraz z ofertą w koszulce lub kopercie). 6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy ostanie odrzucona z niniejszego postępowania, jeżeli przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt VIII. niniejszej SIWZ lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie lub zatrzyma wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców wzór umowy o zamówienie stanowiący II część SIWZ. 2. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy 3. Zmiany postanowień umowy, ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określono we wzorze umowy o zamówienie stanowiącej II część SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-29, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1*: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na budynek mieszkalny wielorodzinny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie, ul. Lipowa 43" w ramach zadanie : Zadanie nr 1*: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na budynek mieszkalny wielorodzinny, obejmującego m.in.: 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa odrębne zadania: - rozbudowę świetlicy w kierunku południowym o klatkę schodową, - wykonanie 3 mieszkań komunalnych na I piętrze budynku oraz lokalu użyteczności publicznej na parterze, - rozbiórkę budynków gospodarczych zlokalizowanych po stronie południowej obiektu, - budowę miejsc postojowych oraz obniżenie poziomu terenu w rejonie budowanej klatki schodowej. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisuje dokumentacja przetargowa, na którą składa się: 1) Decyzja pozwolenia na budowę Nr 195/16 z dnia 23 marca 2016 r. wydana przez Starostę Trzebnickiego; 2) Decyzja pozwolenia na budowę Nr 178/14 z dnia 07 marca 2014 r. wydana przez Starostę Trzebnickiego; 3) dokumentacja projektowa w tym: 3.1) Projekt budowlany pn.: "Projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku świetlicy na budynek mieszkalny wielorodzinny i rozbiórka budynków gospodarczych" opracowany przez biuro projektowe: USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Renata Sielicka, z siedz. 55-100 Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 2; 3.2) Projekt budowlany pn.: "Projekt budowlany instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym, naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 litrów wraz z wewnętrzną instalacją gazu, centralnego ogrzewania oraz C.W.U. w budynku świetlicy wiejskiej" przyłączeniem do budynku świetlicy wiejskiej opracowany przez biuro projektowe: DanSeb Projekt, z siedz. 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 58/6; 3.3) Projekt wykonawczy pn.: "Projekt wykonawczy przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku świetlicy na budynek mieszkalny wielorodzinny i rozbiórka budynków gospodarczych" opracowany przez biuro projektowe: USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Renata Sielicka, z siedz. 55-100 Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 2; 3.4) Projekt wykonawczy pn.: Projekt wykonawczy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym, naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 litrów wraz z wewnętrzną instalacją gazu, centralnego ogrzewania oraz C.W.U. w budynku świetlicy wiejskiej" przyłączeniem do budynku świetlicy wiejskiej opracowany przez biuro projektowe: DanSeb Projekt, z siedz. 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 58/6; 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST) pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na budynek mieszkalny wielorodzinny i rozbiórka budynków gospodarczych w Strzeszowie" opracowany przez biuro projektowe: USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Renata Sielicka, z siedz. 55-100 Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 2; 5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST) pn.: "Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 litrów wraz z wewnętrzną instalacją gazu, centralnego ogrzewania oraz c.w.u." opracowany przez biuro projektowe: DanSeb Projekt, z siedz. 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 58/6; 6) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami; 7) Przedmiar robót pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie, ul. Lipowa 43"opracowana przez: P.U. AD REM Adam Hałka, z siedz. 54-320 Wrocław, ul. Sarbinowska 43/5. Uwaga!!!! Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym. 4. Szczególne warunki realizacji zamówienia: 1). Wykonawca w ramach wynagrodzenia skompletuje niezbędną dokumentację powykonawczą niezbędną do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 2). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo -€“finansowego, o którym mowa w § 17. Harmonogram stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy. 3).. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie w obiektach użyteczności publicznej i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 4). Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 ) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) 5). Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST) do SIWZ). 6) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111000-8, 45111200-0, 45223000-6, 45282310-7, 45262500-6, 45261100-5, 45421000-4, 45430000-0, 45410000-4, 45440000-3, 45332300-6, 45332200-5, 45331100-7, 45333000-0, 45311200-2, 45316000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2*: Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny LPG wraz z przyłączem do budynku komunalnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie, ul. Lipowa 43" w ramach zadanie : Zadanie nr 2*: Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny LPG wraz z przyłączem do budynku komunalnego obejmującego m.in.: 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa odrębne zadania: - wykonanie instalacji zbiornikowej - wykonanie płyty fundamentowej, -wykonanie instalacji odgromowej, - montaż skrzynki gazowej -- wykonanie przyłącza gazu 3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisuje dokumentacja przetargowa, na którą składa się: 1) Decyzja pozwolenia na budowę Nr 195/16 z dnia 23 marca 2016 r. wydana przez Starostę Trzebnickiego; 2) Decyzja pozwolenia na budowę Nr 178/14 z dnia 07 marca 2014 r. wydana przez Starostę Trzebnickiego; 3) dokumentacja projektowa w tym: 3.1) Projekt budowlany pn.: "Projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku świetlicy na budynek mieszkalny wielorodzinny i rozbiórka budynków gospodarczych" opracowany przez biuro projektowe: USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Renata Sielicka, z siedz. 55-100 Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 2; 3.2) Projekt budowlany pn.: "Projekt budowlany instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym, naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 litrów wraz z wewnętrzną instalacją gazu, centralnego ogrzewania oraz C.W.U. w budynku świetlicy wiejskiej" przyłączeniem do budynku świetlicy wiejskiej opracowany przez biuro projektowe: DanSeb Projekt, z siedz. 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 58/6; 3.3) Projekt wykonawczy pn.: "Projekt wykonawczy przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku świetlicy na budynek mieszkalny wielorodzinny i rozbiórka budynków gospodarczych" opracowany przez biuro projektowe: USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Renata Sielicka, z siedz. 55-100 Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 2; 3.4) Projekt wykonawczy pn.: Projekt wykonawczy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym, naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 litrów wraz z wewnętrzną instalacją gazu, centralnego ogrzewania oraz C.W.U. w budynku świetlicy wiejskiej" przyłączeniem do budynku świetlicy wiejskiej opracowany przez biuro projektowe: DanSeb Projekt, z siedz. 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 58/6; 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST) pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na budynek mieszkalny wielorodzinny i rozbiórka budynków gospodarczych w Strzeszowie" opracowany przez biuro projektowe: USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Renata Sielicka, z siedz. 55-100 Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 2; 5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST) pn.: "Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 litrów wraz z wewnętrzną instalacją gazu, centralnego ogrzewania oraz c.w.u." opracowany przez biuro projektowe: DanSeb Projekt, z siedz. 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 58/6; 6) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami; 7) Przedmiar robót pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Strzeszowie, ul. Lipowa 43"opracowana przez: P.U. AD REM Adam Hałka, z siedz. 54-320 Wrocław, ul. Sarbinowska 43/5. Uwaga!!!! Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym. 4. Szczególne warunki realizacji zamówienia: 1). Wykonawca w ramach wynagrodzenia skompletuje niezbędną dokumentację powykonawczą niezbędną do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 2). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo -€“finansowego, o którym mowa w § 17. Harmonogram stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy. 3).. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie w obiektach użyteczności publicznej i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 4). Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 ) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) 5). Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST) do SIWZ). 6) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, łącznie z geodezją inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót oraz sporządzenia mapy powykonawczej -€“ dotyczy zadania nr 2. 7) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45282310-7, 45333000-0, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.03.2019
InstalBud Karol Tomasz Samiec

Jeśli zainteresowała Państwa oferta naszego zakładu kamieniarskiego, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego. Chętnie odpowiemy...

mazowieckie
Inne biura projektów
16.03.2019
Łukasz Wójcik

Wykonujemy tynki maszynowe na terenie dolnego śląska. Na rynku działamy już 15 lat. Pracujemy na każdym materiale. Jesteśmy autor...

dolnośląskie
Usługi ogólnobudowlane
14.03.2019
Topaz s.c.

Zachęcamy do kooperacyj z przedsiębiorstwem Topaz z siedzibą w siedzibą w miejscowości Tadzino. Słyniemy z wydobywania kruszyw, przy wy...

pomorskie
Inne materiały
14.03.2019
Veyna-Weyna i S-ka Sp. j.

Firma Vejna od wielu lat zajmuję się produkcja paneli aluminiowych i PCV. Dzięki nowoczesnej linii technologi obrabiarek sterowanych nu...

kujawsko-pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia