Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont i przebudowa infrastruktury turystycznej PNGS II post...
Remont i przebudowa infrastruktury turystycznej PNGS II post...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Kudowa-Zdrój
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
osobiście, kurierem, pocztą, posłańcem.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont i przebudowa infrastruktury turystycznej PNGS II postępowanie

Numer referencyjny: ZP/6/DR/RB/2017/IIP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie lub trzy części zamówienia

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: Jednemu wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na wszystkie części zamówienia.

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa istniejącej infrastruktury turystycznej, oraz budowa dwóch wiat w trzech lokalizacjach na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45212140-9, 45212000-6, 45261000-4, 45233226-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
553000,00

Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku, gdyż działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Za bycie w dobrej sytuacji finansowo ekonomicznej zamawiający uzna wykonawcę dysponującym kwotą 50 000 złotych dla każdej części zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością prace o podobnym charakterze i złożoności w ramach usług z zakresu robót budowlanych i konserwacji, remontu lub budowy infrastruktury drewnianej, remontu lub budowy infrastruktury metalowej - poręcze - ( z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania) Minimalny poziom wymagań to wykonanie trzech prac o wartości minimum 25 000 złotych każda dla każdej części zamówienia. Dla części I - dysponowanie osobą pełniącą funkcję kierownika budowy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Dla części I wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby pełniącej funkcję kierownika budowy wraz z informacją na temat ijego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu jako wiążące zamawiający uzna oświadczenie wykonawcy złożone wraz z ofertą.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykazu robót (wg wzoru) w ramach usług z zakresu robót budowlanych i konserwacji, remontu lub budowy infrastruktury drewnianej, konserwacji, remontu lub budowy infrastruktury metalowej wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty - dla każdej z części zamówienia Dal części I wykaz osób (wg wzoru), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą. 1.wypełniony formularz ofertowy -€“ stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, całkowitą cenę ofertową brutto oraz dane dotyczące wszystkich parametrów podlegających ocenie; 2.Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w tym oświadczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do SIWZ). 3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienie wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia -€“ w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby -€“ warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ, dotyczące tych podmiotów. 4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda oświadczeń, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 5. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej należy załączyć dodatkowo gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników - pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp -€“ oświadczenie (zobowiązanie podmiotu trzeciego) 7. Zamawiający wzywa na podstawie art. 26.2f PZP do dołączenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału - stanowiące załącznik nr 7 i załącznik nr 8 do SIWZ. Załącznik nr 8 składa tylko ten wykonawca który składa ofertę na I część zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2000 PLN (dwa tysiące złotych) na każdą część zamówienia. Przy składaniu oferty na dwie części - 4000 PLN, przy składaniu oferty na trzy części - 6000 PLN. Zamawiający informuje iż będzie żądał zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w zaokrągleniu "w dół" do pełnych złotych) w wysokości 4% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu realizacji10,00
Okres gwarancji30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy ,w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: a)Wydłużenie terminu realizacji umowy, na wniosek Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnych terminów umownych, stanowi konsekwencję zdarzeń niezależnych od Wykonawcy -€“ wystąpienie opadów powyżej 2 mm (mierzonych w najbliższej stacji pomiarów meteorologicznych) w ilości dni przekraczającej połowę okresu wskazanego przez Wykonawcę. b)Wydłużenie terminu realizacji umowy, na wniosek Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnych terminów umownych wynika z niemożliwych do przewidzenia komplikacji technicznych. c)Zmiany treści umowy w przypadku redukcji przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby w trakcie realizacji zamówienia okazało się, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W przypadku dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2) , pkt 3) i pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przyjmuje się następujące zasady postępowania: 1) rozpoczęcie wykonania robót wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) w wyniku zaistnienia przesłanek o których mowa w art.144 ust 1 pkt 2) , pkt 3) i pkt 6) ustawy pzp może nastąpić po podpisaniu przez strony aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-23, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamówienie jest finansowane ze środków Funduszu Leśnego.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Cześć I. "Budowa dwóch wolnostojących wiat dla turystów".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem, zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce dwóch wiat turystycznych i wybudowanie w ich miejsce na podstawie projektu budowlanego dwóch wolnostojących wiat dla turystów. Ponadto planuje się przywrócenie pierwotnego stanu powierzchni utwardzonych szlaku turystycznego przy nowo wybudowanych wiatach turystycznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45212140-9, 45212000-6, 45261000-4, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 165000,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji10,00
Okres gwarancji30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Część II. Remont i wykonanie urządzeń turystycznych na trasie turystycznej Błędne Skały
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace obejmujące wykonanie zadania "Remont i wykonanie urządzeń turystycznych na trasie turystycznej Błędne Skały( 850 m. n.p.m.) w 2017 roku" składają się z niżej wymienionych zadań: Zadanie I. Remont barierek metalowych w labiryncie Błędnych Skał. Zadanie II. Remont podestów w labiryncie "Błędne Skały" Zadanie III. Wykonanie dwóch stopni drewnianych w labiryncie -€“ Błędne Skały. Zadanie IV. Wykonanie płotów drewnianych w labiryncie Błędne Skały.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45212140-9, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 118000,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji10,00
Okres gwarancji30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Część III. Remont i wykonanie urządzeń turystycznych na trasie turystycznej "Szczeliniec Wielki".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prace obejmujące wykonanie zadania "Remont i wykonanie urządzeń turystycznych na trasie turystycznej Szczeliniec Wielki"( 900 m.n.p.m.) w 2017 roku" składają się z niżej wymienionych zadań: Zadanie I. Remont barierek metalowych na schodach wejściowych Szczelińca Wielkiego.( od Przełęczy między Szczelińcami) Zadanie II. Wymiana płotów drewnianych na barierki metalowe na trasie turystycznej Szczelińca Wielkiego Zadanie III. Remont barierek metalowych na Tarasach Wielkich Szczelińca Wielkiego Zadanie IV. Remont barierek metalowych na trasie turystycznej "Szczeliniec Wielki" ( od kasy wejściowej do schodów zejściowych -metalowych ) Zadanie V. Wykonanie bramek przejściowych metalowych (zdejmowanych) na trasie turystycznej "Szczeliniec Wielki" ( szt. 3 ). Zadanie VI . Remont mostków drewnianych na trasie turystycznej "Szczeliniec Wielki" (szt. 3) Zadanie VII. Remont podestów drewnianych na trasie turystycznej "Szczeliniec Wielki" ( 3 szt.) Zadanie VIII. wykonanie barierek metalowych na trasie turystycznej "Szczeliniec Wielki" ( plac przed schodami " WEJŚCIE -€“ WYJŚCIE Zadanie IX. Zagruntowanie i pomalowanie "schodów zejściowych- metalowych"( 20 m.b.) i barierek metalowych ("zejście"- Szczeliniec Wielki) ( 850 m.b.)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45212140-9, 45261000-4, 45233226-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 270000,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji10,00
Okres gwarancji30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Transport materiałów i narzędzi : ręczny. Zamawiający nie wskazuję źródła zasilania w energię elektryczną.


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
27.07.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Wykonujemy kompleksowo konstrukcje dachowe, więźby klasyczne oraz prefabrykowane na CNC, posiadamy wieloletnie doświadczenie, oferta wr...

dolnośląskie
Budownictwo mieszkaniowe
23.07.2020
Cameleon Firma Budowlana Pa...

Witam. Mam na imię Patryk budownictwo i wszystko z nim związane to moja pasja dlatego szczególny nacisk kładę na jakość i zgodność ze...

wielkopolskie
Usługi ogólnobudowlane
23.07.2020
Hydrorezystancja Piotr Przy...

Konstrukcja stała się niestabilna? Pojawiły się jakieś pęknięcia i rysy? My pomożemy w takiej sytuacji. Nasza firma oferuje wzmocnienie...

mazowieckie
Inne budownictwo
22.07.2020
AW PROJEKT Anita Walczak

Firma Solaris Panele Fotowoltaiczne to firma, która oferuje wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne dla domu, dla firm oraz dla roln...

mazowieckie
Instalacje elektryczne