Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   "Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w ...
"Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Skała
woj. małopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skale"

Numer referencyjny: GI.271.I.7.17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
III. 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skale o następującym zakresie: - rozbudowę przedszkola zaprojektowano jako obiekt 2 - kondygnacyjny nie podpiwniczony, połączony przewiązką z istniejącym budynkiem przedszkola o następujących parametrach: IV. Pz- powierzchnia zabudowy V. Pc -powierzchnia całkowita= Pco -pow. elem. odkrytych+ Pcu -€“pow. elementów VI. przykrytych VII. Pu-powierzchnia użytkowa =Pp -powierzchnia podstawowa+ P= Pg- powierzchnia VIII. usługowa+ Pd powierzchnia pomocnicza +Pr- powierzchnia ruchu IX. Pnk- powierzchnia kondygnacji netto X. Pnzk- powierzchnia kondygnacji netto nie zamknięta całkowicie XI. Prk- powierzchnia ruchu kondygnacji XII. Pkzk- pow. konstrukcji XIII. Ppk- powierzchnia podstawowa kondygnacji XIV. Pdk- powierzchnia pomocnicza kondygnacji XV. K- kubatura XVI. Pz- 405m2 XVII. Pc -521,80m2 = Pco 59,70m2+ Pcu -462,10m2 Pu-421,80m2 =Pp -278,31m2 + P= Pg-0,00m2 + Pd -71,89m2+Pr-71,89m2 Pnk- parter=274,1m2, piętro- 147,70m2 Pnzk- parter -59,70m2, piętro-0,00m2 Prk- parter-40,18m2, piętro-31,42m2 Pkzk-parter-59,15m2 , piętro 43,36m2 Ppk-parter-191,14m2, piętro 87,17m2 Pdk- parter-42,78m2, piętro 29,11m2 K- 2476,65 m² - przebudowa przyłącza gazowego, XVIII. - zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej, XIX. - wewnętrzna instalacja gazowa, XX. - zewnętrzna instalacja kanalizacji ogólnospławnej, XXI. - kanalizacji deszczowej, XXII. - zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, XXIII. - instalacja wod.-kan., p.poż., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, kotłownia gazowa, instalacja c.o., wewnętrzna instalacja elektryczna, XXIV. - instalacja odgromowa, instalacja oddymiania, XXV. - zagospodarowanie terenu: mała architektura, plac zabaw, droga p.poż., pochylnia dla niepełnosprawnych, podest drewniany na zewnętrzne imprezy XXVI. - rozbiórka: schodów zewnętrznych, daszku nad schodami zewnętrznymi, tarasu na gruncie: III. 2 .Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej i bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 2) oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy, 3) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, IV. V. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny robót. 1. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczno-projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych i instalacyjnych oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załączniki te stanowią integralną część SIWZ. 2. Zamawiający przewidział kosztorysowy sposób rozliczania się z wykonawcą. Z tego względu Zamawiający załącza do niniejszej specyfikacji przedmiar robót, który po uzupełnieniu o ceny wykonawca załączy do swojej oferty. Przedmiar robót stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy, roboty i inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 5. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania uzgodnień z gestorami sieci uzbrojenia terenu i właścicielami oraz zarządcami terenu, w zakresie terminów wykonania robót i zajęcia gruntów oraz do uzyskania potwierdzeń właścicieli/zarządców terenu dotyczących odtworzenia terenu do stanu pierwotnego. 7. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 8. Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. 9. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały oraz karty gwarancyjne urządzeń. 10. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót, Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 11. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ, przedmiot zamówienia określony zostanie poprzez wskazanie znaków towarowych, należy je rozumieć jako takie lub równoważne, przy czym przedstawienie dowodu równoważności leży po stronie Wykonawcy. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy jakościowe i technologiczne, co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań, niż określone w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA poprzez wskazanie ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (jeżeli takie rozwiązania występują). Dopuszczalny jest więc materiał wskazany w opisie przedmiotu zamówienia "lub równoważny" -€“ dotyczy to wszelkiego rodzaju materiałów, produktów, rozwiązań itp. ewentualnie określonych w opisie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, lecz o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA jeżeli opis ten jest wykonany za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych w rozumieniu art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. 12. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością w oparciu o dokumentację techniczno-projektową i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Przedmiar robót stanowi materiał podstawowy przy kalkulowaniu ceny, przy czym wykonawca musi uwzględnić uwarunkowania określone w projekcie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 13. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na przedmiot zamówienia na okres min. 3 lata od dnia odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 14. Przy realizacji robót wykonawca jest zobowiązany zatrudniać pracowników na umowę o pracę. Obowiązek ten dotyczy w szczególności pracowników ogólnobudowlanych, monterów instalacji sanitarnych, elektryków oraz innych pracowników, których rodzaj wykonywanej pracy wskazuje na konieczność posiadania umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia kierowników robót, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą -€“ wykonawca może zatrudnić te osoby na umowę cywilnoprawną. 15. Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w terminie 5 dniu od zawarcia umowy na realizację zamówienia, wykaz wyżej wskazanych stanowisk wraz z oświadczeniem, że osoby pracujące na tych stanowiskach są zatrudnione na umowę o pracę. 16. Zamawiający zachowuje prawo do kontroli w każdym momencie realizacji zamówienia, stanowisk i osób wykonujących pracę przy realizacji zamówienia, i żądania od wykonawcy przedstawienia dowodów potwierdzających, fakt zatrudnienia osób na umowę o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 45214100-1

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2019-07-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku. Warunek zostanie oceniony w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku. Warunek zostanie oceniony w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał z należytą starannością i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze minimum 3000Âł m Uwaga: Warunek musi zostać spełniony samodzielnie przez Wykonawcę ubiegającego się o zamówienie, lub jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, lub samodzielnie przez podmiot udzielający zasobu wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. b) Wykonawca winien dysponować osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie jedną osobą posiadającą wszystkie opisane uprawnienia, lub odpowiednio osobami posiadającymi poszczególne uprawnienia oddzielnie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.3. SIWZ: 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -€“ dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowania. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 niniejszego rozdziału. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. 11. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt V.2.2) SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał z należytą starannością i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze minimum 3000Âł m Uwaga: Warunek musi zostać spełniony samodzielnie przez Wykonawcę ubiegającego się o zamówienie, lub jednego z wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, lub samodzielnie przez podmiot udzielający zasobu wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. W przedmiotowym postępowaniu wraz z ofertą przygotowaną zgodnie z załącznikiem nr 1 (wzór formularza ofertowego) Wykonawca składa kosztorys ofertowy (sporządzony zgodnie z załączonym przedmiarem) oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, których wzory stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ. 3. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 4. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, oddział Skała Nr 69 8450 0005 0020 0200 0723 0006 Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy wadium znak sprawy GI.271.I.7.17 Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta składania ofert). 5. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, należy złożyć w oryginale w siedzibie zamawiającego w Kasie UMiG Skała, w terminie nie późniejszym, niż termin składania ofert. Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie złożenia wadium. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, z treści dokumentu musi wynikać, że gwarancja jest bezwarunkowa i na pierwsze żądanie, obejmująca okres związania ofertą tj. 30 dni. 7. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej z ust. 6 lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 niniejszego rozdziału. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6ust. 2 Umowy stosownie do postanowień art. 142 ust. 5 Pzp w następujących przypadkach: a)w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy; b)w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -€“ 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej; c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w niniejszym punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym punkcie;  jeżeli zmiany określone w pkt. a), b) i c) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych powyżej w pkt a), b) i c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub b) z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geotechniczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.); d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; e) wystąpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub nieprawidłowych zaniechania Wykonawcy. f) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub g) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub h) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub i) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub j) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych. W takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust 1 -€“ 1e ustawy Pzp. 4. w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych. Wycena robót dodatkowych nastąpi w oparciu o te same składniki, co wycena robót podstawowych. W przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego. 5. Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (w szczególności koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze). Strony zgodnie postanawiają, że takie koszty, w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, uznaje się za wliczone w ramach wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 2 niniejszej Umowy, za wyjątkiem przypadku wskazanego w ust. 2 pkt 4) powyżej, gdzie koszty te będą uwzględnione w przedmiotowym aneksie do umowy. IV. 6. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 V. Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji ( przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp ustala VI. się następujące zasady postępowania: - rozpoczęcie wykonywania dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp może nastąpić po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie. - Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp. - rozpoczęcie wykonywania dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy ( przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót jeżeli są wymagane. - Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp będzie kosztorys ofertowy szczegółowy przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej. - Rozliczenie dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym szczegółowym o którym mowa w pkt 4) powyżej stanowiącym załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej. VII. 7. Poinformowania na piśmie drugiej strony, bez konieczności spisywania aneksu do umowy wymagają zmiany: 1) danych adresowych, 2) danych kontaktowych, 3) danych koordynatorów oraz inspektora nadzoru,

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-22, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty