Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa i utwardzenie dróg w Żorach -€“ etap VI
Budowa i utwardzenie dróg w Żorach -€“ etap VI
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Żory
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa i utwardzenie dróg w Żorach -€“ etap VI

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1 -€“ Nawierzchnie asfaltowe dróg w Żorach:  organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu,  frezowanie lub mechaniczna rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznych odcinków dróg (zgodnie z przedmiarami robót dla poszczególnych zadań), materiał z frezowania (rozbiórki) nawierzchni po załadunku wywieźć i zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie,  roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących krawężników, obrzeży betonowych, ław pod krawężnik z betonu itp.,  korytowanie pod nową podbudowę dróg zgodnie z przedmiarami robót,  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie),  wykonanie nowej podbudowy dróg (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie),  ułożenie nowych krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni drogi na ławie betonowej z oporem,  ułożenie nowych obrzeży betonowych wzdłuż nawierzchni chodników na ławie betonowej z oporem,  czyszczenie nawierzchni bitumicznych,  skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,  uzupełnienie ubytków w istniejących nawierzchniach mieszanką betonu asfaltowego,  wykonanie nawierzchni asfaltowych realizowanych dróg zgodnie z przedmiarami robót,  wykonanie nowej nawierzchni brukowej chodników wzdłuż ul. Hańcówka z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm, rodzaj kostki -€“ kostka betonowa kolor szary i czerwony prostokąt bezfazowa (zabrania się zastosowania kostki typu "behaton"),  regulacja zjazdów z kostki betonowej,  regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy),  ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,  porządkowanie terenu po robotach budowlanych. Część 2 -€“ Nawierzchnie z kostki brukowej:  organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli będzie wymagana),  mechaniczna rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznych odcinków dróg i chodników (zgodnie z przedmiarami robót dla poszczególnych zadań), materiał z rozbiórki nawierzchni po załadunku wywieźć i zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie,  roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących krawężników, obrzeży betonowych, ław pod krawężnik z betonu itp.,  korytowanie pod nową podbudowę dróg i chodników zgodnie z przedmiarami robót,  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie),  wykonanie nowej podbudowy dróg i chodników (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie), wyprofilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa,  ułożenie nowych krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni drogi na ławie betonowej z oporem,  ułożenie nowych obrzeży betonowych wzdłuż nawierzchni chodników (podestów siłowni) na ławie betonowej z oporem,  uzupełnienie ubytków w istniejących nawierzchniach mieszanką betonu asfaltowego po wymianie krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni chodników,  wykonanie nowej nawierzchni brukowej realizowanych dróg i chodników zgodnie z przedmiarami robót, z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm i gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm, rodzaj kostki -€“ kostka zgodnie z opisami w przedmiarach robót (zabrania się zastosowania kostki typu "behaton", którą zastosowano jedynie przy nawierzchni drogi łączącej ul. Kiepury z ul. Chopina w Dzielnicy Rogoźna z uwagi na istniejącą nawierzchnię),  regulacja zjazdów z kostki betonowej,  regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  wykonanie studni chłonnych betonowych, wykonanie wpustów deszczowych, wykonanie przykanalików deszczowych wraz z podłączeniem -€“ zakres dotyczący nawierzchni brukowej odcinka drogi ul. Górnej oraz Traktu Piastowskiego przed SP-17 na os. Powstańców Śl.,  wykonanie fundamentów betonowych oraz dostawa i montaż w sposób trwały do podłoża ławek z oparciem i koszy na śmieci (rodzaj oraz ilość elementów małej architektury przeznaczonych do zabudowania zgodnie z opisami w przedmiarach robót) -€“ zakres dotyczący nawierzchni brukowej Traktu Piastowskiego przed SP-17 na os. Powstańców Śl. oraz Skweru Europejskiego na os. Sikorskiego,  dostawa i montaż w sposób trwały do podłoża stołów szachowych rekreacyjnych (rodzaj oraz ilość stołów szachowych przeznaczonych do zabudowania zgodnie z opisami w przedmiarach robót) -€“ zakres dotyczący nawierzchni brukowej w Dzielnicy Rogoźna,  pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy),  ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,  porządkowanie terenu po robotach budowlanych. Część 3 -€“ Wykonanie przebudowy drogi ul. Strażackiej w Żorach w Dzielnicy Baranowice -€“ budowa chodnika wzdłuż odcinka drogi:  organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu,  mechaniczna rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej odcinka drogi wzdłuż realizowanego chodnika (zgodnie z przedmiarami robót), materiał z rozbiórki nawierzchni po załadunku wywieźć i zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie,  roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących krawężników, ław pod krawężnik z betonu, istniejących nawierzchni brukowych itp.,  korytowanie pod nową podbudowę chodnika zgodnie z przedmiarami robót,  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie),  wykonanie nowej podbudowy chodnika (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie), wyprofilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa,  ułożenie nowych krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni chodnika na ławie betonowej z oporem,  ułożenie nowych obrzeży betonowych wzdłuż nawierzchni chodnika na ławie betonowej z oporem,  uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni drogi mieszanką betonu asfaltowego po wymianie krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni chodnika,  wykonanie nowej nawierzchni brukowej realizowanego chodnika zgodnie z przedmiarami robót, z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm, rodzaj kostki -€“ kostka betonowa kolor szary i czerwony prostokąt bezfazowa (zabrania się zastosowania kostki typu "behaton"),  regulacja zjazdów z kostki betonowej,  regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy),  ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,  porządkowanie terenu po robotach budowlanych. Część 4 -€“ Przebudowa drogi ulicy Dworskiej w Żorach: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi ul. Dworskiej w Żorach wraz z odwodnieniem nawierzchni. Droga jest zlokalizowana na działkach należących do Gminy Miejskiej Żory w Żorach-Baranowicach od skrzyżowania z ul. Podlesie do posesji nr 23. Zakres zamówienia obejmuje: - zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót budowlanych wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, - okazanie granic działek pasa drogowego, usytuowanie drogi w terenie, - wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych, - wykonanie robót rozbiórkowych z wywiezieniem gruzu, - wykonanie robót ziemnych, niwelacji terenu pod drogę, - wykonanie podbudowy drogi wraz z badaniami nośności sondą dynamiczną lub płytą VSS, - ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22cm na ławie betonowej wzdłuż drogi, na zjazdach, wyprofilowanie łuków (promieni skrętu) drogi na skrzyżowaniach, - ułożenie krawężników drogowych 15x30cm na ławie betonowej przy zatoce autobusowej, - ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej przy peronach przystankowych, - wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowo-betonowego, - wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki granitowej, - wykonanie nawierzchni zjazdów i peronów przystankowych z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm -€“ kostka typu Holland w kolorze szarym, - zakup i montaż wiat przystankowych (wiaty dł. 4,00 m typu stosowanego w mieście Żory) - wykonanie rowu przydrożnego z koryt betonowych typu kolejowego z zakryciem płytami typu Jomb na ławie betonowej, - zarurowanie istniejącego rowu rurami Wipro Ø500 wraz z przyczółkami żelbetowymi, studniami betonowymi Ø1200, - montaż wpustów deszczowych z przykanalikami z rur PVC Ø200, - wykonanie przepustów z rur Wipro Ø500 wraz z przyczółkami żelbetowymi, - wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP Ø400 SN8 wraz ze ściankami czołowymi, prefabrykowanymi, - umocnienie istniejących rowów płytami ażurowymi, betonowymi gr. 8 cm, - wykonanie murków oporowych, żelbetowych przy peronach przystankowych z barierkami ochronnymi, - wykonanie docelowej organizacji ruchu -€“ oznakowanie pionowe i poziome, - zasadzenie drzew liściastych, - plantowanie, humusowanie i obsianie trawą poboczy i pasa drogowego, - regulacja istniejących studzienek i włazów kanałowych, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Część 5 -€“ Modernizacja parkingu przy ul. Folwareckiej w Żorach: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego przy ul. Folwareckiej w Żorach w rejonie targowiska miejskiego. Zakres zamówienia obejmuje: - zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót budowlanych wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, - okazanie granic działek pasa drogowego, usytuowanie parkingu w terenie, - wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych, - wykonanie robót rozbiórkowych z wywiezieniem gruzu, - wykonanie robót ziemnych, niwelacji terenu pod parking, - wykonanie podbudowy drogi wraz z badaniami nośności sondą dynamiczną lub płytą VSS, - ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22cm na ławie betonowej przy zjeździe, chodnikach i placyku śmietnika, - ułożenie krawężników drogowych 15x30cm na ławie betonowej wraz z wyprofilowaniem łuków (łuki o promieniu do 2,00 m należy wykonać z krawężników łukowych), - ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej przy chodnikach, - Uzupełnienie nawierzchni drogi ul. Folwareckiej z betonu asfaltowo-betonowego, - wykonanie nawierzchni dróg manewrowych i linii segregacyjnych z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm -€“ kostka typu Holland bezfazowa w kolorze szarym, - wykonanie nawierzchni miejsca do handlu obwoźnego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm -€“ kostka typu Holland bezfazowa w kolorze czerwonym, - wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm -€“ kostka typu Holland fazowa w kolorze szarym, - wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej farmerskiej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm z zasypaniem spoin żwirkiem filtracyjnym szarym -€“ kostka typu Farmerska w kolorze grafitowym, - montaż wpustu deszczowego z przykanalikiem z rur PVC Ø200, - wykonanie studni betonowej Ø1000 na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, - wykonanie docelowej organizacji ruchu -€“ oznakowanie pionowe, - plantowanie, humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego, - regulacja istniejących studzienek i włazów kanałowych, - rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45112700-2, 45233142-6, 45233222-1, 34922100-7, 45231300-8, 45111200-0, 45231110-9, 45232130-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji zamówienia: Część 1 - do 31.10.2017r. - termin wymagany. Część 2 - do 31.10.2017r. - termin wymagany. Część 3 - do 30.09.2017r. - termin wymagany. Część 4 - do 30.11.2017r - termin wymagany Część 5 - do 31.10.2017r - termin wymagany

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: 1) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie wykonał: a) dla części 1 - 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni drogowej dla ruchu kołowego lub pieszego, która obejmowała swoim zakresem wykonanie min. 1900 m2 powierzchni z asfaltu, b) dla części 2 - 1 robotę budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni drogowej dla ruchu kołowego lub pieszego, która obejmowała swoim zakresem wykonanie min. 1000 m2 powierzchni z kostki brukowej, c) dla części 4 - 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni dla ruchu kołowego lub pieszego, która obejmowała swoim zakresem wykonanie min. 1800 m2 powierzchni z asfaltu, d) dla części 5 - 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni dla ruchu kołowego lub pieszego, która obejmowała swoim zakresem wykonanie min. 900 m2 powierzchni z kostki brukowej oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie opisuje warunku udziału w postępowania dla części 3. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia łącznie na część 1, 2, 4 i 5 lub 1, 2 i 5 lub 1, 2 i 4 wystarczające jest spełnienie tylko warunku określonego w punkcie a) i b). W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia łącznie na część 1, 4 i 5 wystarczające jest spełnienie tylko warunku określonego w punkcie a) i d). W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia łącznie na część 2, 4 i 5 wystarczające jest spełnienie tylko warunku określonego w punkcie b) i c). W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia łącznie na część 1 i 4 wystarczające jest spełnienie tylko warunku określonego w punkcie a). W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia łącznie na część 2 i 5 wystarczające jest spełnienie tylko warunku określonego w punkcie b). 2) Wykonawca skieruje osobę, do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności obejmującej uprawnienia do budowy lub przebudowy dróg (uprawnienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy) -€“ w przypadku ubiegania się o realizację części 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Zamawiający dopuszcza aby ta sama osoba pełniła funkcję kierownika robót w przypadku ubiegania się o realizację więcej niż jednej części zamówienia. W przypadku osób posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy -€“ w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -€“ Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami)

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2)Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, tj: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentu zostanie on pobrany przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). e)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g)oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; h)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; i)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); j)jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, dokumenty w odniesieniu do tych podmiotów, tj: -informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; -zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; -zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; -odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; -oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; -oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; -oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; -oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; -oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, tj: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt -€“ (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów), - W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zobowiązanie lub inny dokument, które należy dołączyć do oferty, ponadto winno wskazywać: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. - pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 1 -€“ 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 0/00) Część 2 -€“ 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/00) Część 3 -€“ 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 0/00) Część 4 - 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 0/00) Część 5 -€“ 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 0/00)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sposób przewidziany przepisami art. 144 ustawy pzp

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-31, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PLN

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów. W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Nawierzchnie asfaltowe dróg w Żorach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu,  frezowanie lub mechaniczna rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznych odcinków dróg (zgodnie z przedmiarami robót dla poszczególnych zadań), materiał z frezowania (rozbiórki) nawierzchni po załadunku wywieźć i zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie,  roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących krawężników, obrzeży betonowych, ław pod krawężnik z betonu itp.,  korytowanie pod nową podbudowę dróg zgodnie z przedmiarami robót,  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie),  wykonanie nowej podbudowy dróg (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie),  ułożenie nowych krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni drogi na ławie betonowej z oporem,  ułożenie nowych obrzeży betonowych wzdłuż nawierzchni chodników na ławie betonowej z oporem,  czyszczenie nawierzchni bitumicznych,  skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,  uzupełnienie ubytków w istniejących nawierzchniach mieszanką betonu asfaltowego,  wykonanie nawierzchni asfaltowych realizowanych dróg zgodnie z przedmiarami robót,  wykonanie nowej nawierzchni brukowej chodników wzdłuż ul. Hańcówka z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm, rodzaj kostki -€“ kostka betonowa kolor szary i czerwony prostokąt bezfazowa (zabrania się zastosowania kostki typu "behaton"),  regulacja zjazdów z kostki betonowej,  regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy),  ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,  porządkowanie terenu po robotach budowlanych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112700-2, 45233142-6, 45233222-1, 34922100-7, 45231300-8, 45111200-0, 45231110-9, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów. W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Część nr: 2Nazwa: Nawierzchnie z kostki brukowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli będzie wymagana),  mechaniczna rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznych odcinków dróg i chodników (zgodnie z przedmiarami robót dla poszczególnych zadań), materiał z rozbiórki nawierzchni po załadunku wywieźć i zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie,  roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących krawężników, obrzeży betonowych, ław pod krawężnik z betonu itp.,  korytowanie pod nową podbudowę dróg i chodników zgodnie z przedmiarami robót,  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie),  wykonanie nowej podbudowy dróg i chodników (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie), wyprofilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa,  ułożenie nowych krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni drogi na ławie betonowej z oporem,  ułożenie nowych obrzeży betonowych wzdłuż nawierzchni chodników (podestów siłowni) na ławie betonowej z oporem,  uzupełnienie ubytków w istniejących nawierzchniach mieszanką betonu asfaltowego po wymianie krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni chodników,  wykonanie nowej nawierzchni brukowej realizowanych dróg i chodników zgodnie z przedmiarami robót, z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm i gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm, rodzaj kostki -€“ kostka zgodnie z opisami w przedmiarach robót (zabrania się zastosowania kostki typu "behaton", którą zastosowano jedynie przy nawierzchni drogi łączącej ul. Kiepury z ul. Chopina w Dzielnicy Rogoźna z uwagi na istniejącą nawierzchnię),  regulacja zjazdów z kostki betonowej,  regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  wykonanie studni chłonnych betonowych, wykonanie wpustów deszczowych, wykonanie przykanalików deszczowych wraz z podłączeniem -€“ zakres dotyczący nawierzchni brukowej odcinka drogi ul. Górnej oraz Traktu Piastowskiego przed SP-17 na os. Powstańców Śl.,  wykonanie fundamentów betonowych oraz dostawa i montaż w sposób trwały do podłoża ławek z oparciem i koszy na śmieci (rodzaj oraz ilość elementów małej architektury przeznaczonych do zabudowania zgodnie z opisami w przedmiarach robót) -€“ zakres dotyczący nawierzchni brukowej Traktu Piastowskiego przed SP-17 na os. Powstańców Śl. oraz Skweru Europejskiego na os. Sikorskiego,  dostawa i montaż w sposób trwały do podłoża stołów szachowych rekreacyjnych (rodzaj oraz ilość stołów szachowych przeznaczonych do zabudowania zgodnie z opisami w przedmiarach robót) -€“ zakres dotyczący nawierzchni brukowej w Dzielnicy Rogoźna,  pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy),  ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,  porządkowanie terenu po robotach budowlanych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112700-2, 45233142-6, 45233222-1, 34922100-7, 45231300-8, 45111200-0, 45231110-9, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów. W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Część nr: 3Nazwa: Wykonanie przebudowy drogi ul. Strażackiej w Żorach w Dzielnicy Baranowice -€“ budowa chodnika wzdłuż odcinka drogi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu,  mechaniczna rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej odcinka drogi wzdłuż realizowanego chodnika (zgodnie z przedmiarami robót), materiał z rozbiórki nawierzchni po załadunku wywieźć i zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie,  roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących krawężników, ław pod krawężnik z betonu, istniejących nawierzchni brukowych itp.,  korytowanie pod nową podbudowę chodnika zgodnie z przedmiarami robót,  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie),  wykonanie nowej podbudowy chodnika (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie), wyprofilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa,  ułożenie nowych krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni chodnika na ławie betonowej z oporem,  ułożenie nowych obrzeży betonowych wzdłuż nawierzchni chodnika na ławie betonowej z oporem,  uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni drogi mieszanką betonu asfaltowego po wymianie krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni chodnika,  wykonanie nowej nawierzchni brukowej realizowanego chodnika zgodnie z przedmiarami robót, z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm, rodzaj kostki -€“ kostka betonowa kolor szary i czerwony prostokąt bezfazowa (zabrania się zastosowania kostki typu "behaton"),  regulacja zjazdów z kostki betonowej,  regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy),  ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,  porządkowanie terenu po robotach budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112700-2, 45233142-6, 45233222-1, 34922100-7, 45231300-8, 45111200-0, 45231110-9, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane -40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów. W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Część nr: 4Nazwa: Przebudowa drogi ulicy Dworskiej w Żorach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi ul. Dworskiej w Żorach wraz z odwodnieniem nawierzchni. Droga jest zlokalizowana na działkach należących do Gminy Miejskiej Żory w Żorach-Baranowicach od skrzyżowania z ul. Podlesie do posesji nr 23. Zakres zamówienia obejmuje: - zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót budowlanych wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, - okazanie granic działek pasa drogowego, usytuowanie drogi w terenie, - wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych, - wykonanie robót rozbiórkowych z wywiezieniem gruzu, - wykonanie robót ziemnych, niwelacji terenu pod drogę, - wykonanie podbudowy drogi wraz z badaniami nośności sondą dynamiczną lub płytą VSS, - ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22cm na ławie betonowej wzdłuż drogi, na zjazdach, wyprofilowanie łuków (promieni skrętu) drogi na skrzyżowaniach, - ułożenie krawężników drogowych 15x30cm na ławie betonowej przy zatoce autobusowej, - ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej przy peronach przystankowych, - wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowo-betonowego, - wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki granitowej, - wykonanie nawierzchni zjazdów i peronów przystankowych z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm -€“ kostka typu Holland w kolorze szarym, - zakup i montaż wiat przystankowych (wiaty dł. 4,00 m typu stosowanego w mieście Żory) - wykonanie rowu przydrożnego z koryt betonowych typu kolejowego z zakryciem płytami typu Jomb na ławie betonowej, - zarurowanie istniejącego rowu rurami Wipro Ø500 wraz z przyczółkami żelbetowymi, studniami betonowymi Ø1200, - montaż wpustów deszczowych z przykanalikami z rur PVC Ø200, - wykonanie przepustów z rur Wipro Ø500 wraz z przyczółkami żelbetowymi, - wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP Ø400 SN8 wraz ze ściankami czołowymi, prefabrykowanymi, - umocnienie istniejących rowów płytami ażurowymi, betonowymi gr. 8 cm, - wykonanie murków oporowych, żelbetowych przy peronach przystankowych z barierkami ochronnymi, - wykonanie docelowej organizacji ruchu -€“ oznakowanie pionowe i poziome, - zasadzenie drzew liściastych, - plantowanie, humusowanie i obsianie trawą poboczy i pasa drogowego, - regulacja istniejących studzienek i włazów kanałowych, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112700-2, 45233142-6, 45233222-1, 34922100-7, 45231300-8, 45111200-0, 45231110-9, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów. W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Część nr: 5Nazwa: Modernizacja parkingu przy ul. Folwareckiej w Żorach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego przy ul. Folwareckiej w Żorach w rejonie targowiska miejskiego. Zakres zamówienia obejmuje: - zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót budowlanych wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, - okazanie granic działek pasa drogowego, usytuowanie parkingu w terenie, - wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych, - wykonanie robót rozbiórkowych z wywiezieniem gruzu, - wykonanie robót ziemnych, niwelacji terenu pod parking, - wykonanie podbudowy drogi wraz z badaniami nośności sondą dynamiczną lub płytą VSS, - ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22cm na ławie betonowej przy zjeździe, chodnikach i placyku śmietnika, - ułożenie krawężników drogowych 15x30cm na ławie betonowej wraz z wyprofilowaniem łuków (łuki o promieniu do 2,00 m należy wykonać z krawężników łukowych), - ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej przy chodnikach, - Uzupełnienie nawierzchni drogi ul. Folwareckiej z betonu asfaltowo-betonowego, - wykonanie nawierzchni dróg manewrowych i linii segregacyjnych z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm -€“ kostka typu Holland bezfazowa w kolorze szarym, - wykonanie nawierzchni miejsca do handlu obwoźnego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm -€“ kostka typu Holland bezfazowa w kolorze czerwonym, - wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm -€“ kostka typu Holland fazowa w kolorze szarym, - wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej farmerskiej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm z zasypaniem spoin żwirkiem filtracyjnym szarym -€“ kostka typu Farmerska w kolorze grafitowym, - montaż wpustu deszczowego z przykanalikiem z rur PVC Ø200, - wykonanie studni betonowej Ø1000 na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, - wykonanie docelowej organizacji ruchu -€“ oznakowanie pionowe, - plantowanie, humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego, - regulacja istniejących studzienek i włazów kanałowych, - rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112700-2, 45233142-6, 45233222-1, 34922100-7, 45231300-8, 45111200-0, 45231110-9, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów. W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków