Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa i utwardzenie dróg w Żorach -€“ etap VI
Budowa i utwardzenie dróg w Żorach -€“ etap VI
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Żory
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa i utwardzenie dróg w Żorach -€“ etap VI

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1 -€“ Nawierzchnie asfaltowe dróg w Żorach:  organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu,  frezowanie lub mechaniczna rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznych odcinków dróg (zgodnie z przedmiarami robót dla poszczególnych zadań), materiał z frezowania (rozbiórki) nawierzchni po załadunku wywieźć i zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie,  roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących krawężników, obrzeży betonowych, ław pod krawężnik z betonu itp.,  korytowanie pod nową podbudowę dróg zgodnie z przedmiarami robót,  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie),  wykonanie nowej podbudowy dróg (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie),  ułożenie nowych krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni drogi na ławie betonowej z oporem,  ułożenie nowych obrzeży betonowych wzdłuż nawierzchni chodników na ławie betonowej z oporem,  czyszczenie nawierzchni bitumicznych,  skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,  uzupełnienie ubytków w istniejących nawierzchniach mieszanką betonu asfaltowego,  wykonanie nawierzchni asfaltowych realizowanych dróg zgodnie z przedmiarami robót,  wykonanie nowej nawierzchni brukowej chodników wzdłuż ul. Hańcówka z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm, rodzaj kostki -€“ kostka betonowa kolor szary i czerwony prostokąt bezfazowa (zabrania się zastosowania kostki typu "behaton"),  regulacja zjazdów z kostki betonowej,  regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy),  ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,  porządkowanie terenu po robotach budowlanych. Część 2 -€“ Nawierzchnie z kostki brukowej:  organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli będzie wymagana),  mechaniczna rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznych odcinków dróg i chodników (zgodnie z przedmiarami robót dla poszczególnych zadań), materiał z rozbiórki nawierzchni po załadunku wywieźć i zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie,  roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących krawężników, obrzeży betonowych, ław pod krawężnik z betonu itp.,  korytowanie pod nową podbudowę dróg i chodników zgodnie z przedmiarami robót,  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie),  wykonanie nowej podbudowy dróg i chodników (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie), wyprofilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa,  ułożenie nowych krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni drogi na ławie betonowej z oporem,  ułożenie nowych obrzeży betonowych wzdłuż nawierzchni chodników (podestów siłowni) na ławie betonowej z oporem,  uzupełnienie ubytków w istniejących nawierzchniach mieszanką betonu asfaltowego po wymianie krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni chodników,  wykonanie nowej nawierzchni brukowej realizowanych dróg i chodników zgodnie z przedmiarami robót, z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm i gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm, rodzaj kostki -€“ kostka zgodnie z opisami w przedmiarach robót (zabrania się zastosowania kostki typu "behaton", którą zastosowano jedynie przy nawierzchni drogi łączącej ul. Kiepury z ul. Chopina w Dzielnicy Rogoźna z uwagi na istniejącą nawierzchnię),  regulacja zjazdów z kostki betonowej,  regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  wykonanie studni chłonnych betonowych, wykonanie wpustów deszczowych, wykonanie przykanalików deszczowych wraz z podłączeniem -€“ zakres dotyczący nawierzchni brukowej odcinka drogi ul. Górnej oraz Traktu Piastowskiego przed SP-17 na os. Powstańców Śl.,  wykonanie fundamentów betonowych oraz dostawa i montaż w sposób trwały do podłoża ławek z oparciem i koszy na śmieci (rodzaj oraz ilość elementów małej architektury przeznaczonych do zabudowania zgodnie z opisami w przedmiarach robót) -€“ zakres dotyczący nawierzchni brukowej Traktu Piastowskiego przed SP-17 na os. Powstańców Śl. oraz Skweru Europejskiego na os. Sikorskiego,  dostawa i montaż w sposób trwały do podłoża stołów szachowych rekreacyjnych (rodzaj oraz ilość stołów szachowych przeznaczonych do zabudowania zgodnie z opisami w przedmiarach robót) -€“ zakres dotyczący nawierzchni brukowej w Dzielnicy Rogoźna,  pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy),  ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,  porządkowanie terenu po robotach budowlanych. Część 3 -€“ Wykonanie przebudowy drogi ul. Strażackiej w Żorach w Dzielnicy Baranowice -€“ budowa chodnika wzdłuż odcinka drogi:  organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu,  mechaniczna rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej odcinka drogi wzdłuż realizowanego chodnika (zgodnie z przedmiarami robót), materiał z rozbiórki nawierzchni po załadunku wywieźć i zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie,  roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących krawężników, ław pod krawężnik z betonu, istniejących nawierzchni brukowych itp.,  korytowanie pod nową podbudowę chodnika zgodnie z przedmiarami robót,  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie),  wykonanie nowej podbudowy chodnika (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie), wyprofilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa,  ułożenie nowych krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni chodnika na ławie betonowej z oporem,  ułożenie nowych obrzeży betonowych wzdłuż nawierzchni chodnika na ławie betonowej z oporem,  uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni drogi mieszanką betonu asfaltowego po wymianie krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni chodnika,  wykonanie nowej nawierzchni brukowej realizowanego chodnika zgodnie z przedmiarami robót, z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm, rodzaj kostki -€“ kostka betonowa kolor szary i czerwony prostokąt bezfazowa (zabrania się zastosowania kostki typu "behaton"),  regulacja zjazdów z kostki betonowej,  regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy),  ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,  porządkowanie terenu po robotach budowlanych. Część 4 -€“ Przebudowa drogi ulicy Dworskiej w Żorach: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi ul. Dworskiej w Żorach wraz z odwodnieniem nawierzchni. Droga jest zlokalizowana na działkach należących do Gminy Miejskiej Żory w Żorach-Baranowicach od skrzyżowania z ul. Podlesie do posesji nr 23. Zakres zamówienia obejmuje: - zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót budowlanych wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, - okazanie granic działek pasa drogowego, usytuowanie drogi w terenie, - wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych, - wykonanie robót rozbiórkowych z wywiezieniem gruzu, - wykonanie robót ziemnych, niwelacji terenu pod drogę, - wykonanie podbudowy drogi wraz z badaniami nośności sondą dynamiczną lub płytą VSS, - ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22cm na ławie betonowej wzdłuż drogi, na zjazdach, wyprofilowanie łuków (promieni skrętu) drogi na skrzyżowaniach, - ułożenie krawężników drogowych 15x30cm na ławie betonowej przy zatoce autobusowej, - ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej przy peronach przystankowych, - wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowo-betonowego, - wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki granitowej, - wykonanie nawierzchni zjazdów i peronów przystankowych z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm -€“ kostka typu Holland w kolorze szarym, - zakup i montaż wiat przystankowych (wiaty dł. 4,00 m typu stosowanego w mieście Żory) - wykonanie rowu przydrożnego z koryt betonowych typu kolejowego z zakryciem płytami typu Jomb na ławie betonowej, - zarurowanie istniejącego rowu rurami Wipro Ø500 wraz z przyczółkami żelbetowymi, studniami betonowymi Ø1200, - montaż wpustów deszczowych z przykanalikami z rur PVC Ø200, - wykonanie przepustów z rur Wipro Ø500 wraz z przyczółkami żelbetowymi, - wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP Ø400 SN8 wraz ze ściankami czołowymi, prefabrykowanymi, - umocnienie istniejących rowów płytami ażurowymi, betonowymi gr. 8 cm, - wykonanie murków oporowych, żelbetowych przy peronach przystankowych z barierkami ochronnymi, - wykonanie docelowej organizacji ruchu -€“ oznakowanie pionowe i poziome, - zasadzenie drzew liściastych, - plantowanie, humusowanie i obsianie trawą poboczy i pasa drogowego, - regulacja istniejących studzienek i włazów kanałowych, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Część 5 -€“ Modernizacja parkingu przy ul. Folwareckiej w Żorach: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego przy ul. Folwareckiej w Żorach w rejonie targowiska miejskiego. Zakres zamówienia obejmuje: - zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót budowlanych wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, - okazanie granic działek pasa drogowego, usytuowanie parkingu w terenie, - wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych, - wykonanie robót rozbiórkowych z wywiezieniem gruzu, - wykonanie robót ziemnych, niwelacji terenu pod parking, - wykonanie podbudowy drogi wraz z badaniami nośności sondą dynamiczną lub płytą VSS, - ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22cm na ławie betonowej przy zjeździe, chodnikach i placyku śmietnika, - ułożenie krawężników drogowych 15x30cm na ławie betonowej wraz z wyprofilowaniem łuków (łuki o promieniu do 2,00 m należy wykonać z krawężników łukowych), - ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej przy chodnikach, - Uzupełnienie nawierzchni drogi ul. Folwareckiej z betonu asfaltowo-betonowego, - wykonanie nawierzchni dróg manewrowych i linii segregacyjnych z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm -€“ kostka typu Holland bezfazowa w kolorze szarym, - wykonanie nawierzchni miejsca do handlu obwoźnego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm -€“ kostka typu Holland bezfazowa w kolorze czerwonym, - wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm -€“ kostka typu Holland fazowa w kolorze szarym, - wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej farmerskiej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm z zasypaniem spoin żwirkiem filtracyjnym szarym -€“ kostka typu Farmerska w kolorze grafitowym, - montaż wpustu deszczowego z przykanalikiem z rur PVC Ø200, - wykonanie studni betonowej Ø1000 na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, - wykonanie docelowej organizacji ruchu -€“ oznakowanie pionowe, - plantowanie, humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego, - regulacja istniejących studzienek i włazów kanałowych, - rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45112700-2, 45233142-6, 45233222-1, 34922100-7, 45231300-8, 45111200-0, 45231110-9, 45232130-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji zamówienia: Część 1 - do 31.10.2017r. - termin wymagany. Część 2 - do 31.10.2017r. - termin wymagany. Część 3 - do 30.09.2017r. - termin wymagany. Część 4 - do 30.11.2017r - termin wymagany Część 5 - do 31.10.2017r - termin wymagany

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: 1) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie wykonał: a) dla części 1 - 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni drogowej dla ruchu kołowego lub pieszego, która obejmowała swoim zakresem wykonanie min. 1900 m2 powierzchni z asfaltu, b) dla części 2 - 1 robotę budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni drogowej dla ruchu kołowego lub pieszego, która obejmowała swoim zakresem wykonanie min. 1000 m2 powierzchni z kostki brukowej, c) dla części 4 - 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni dla ruchu kołowego lub pieszego, która obejmowała swoim zakresem wykonanie min. 1800 m2 powierzchni z asfaltu, d) dla części 5 - 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni dla ruchu kołowego lub pieszego, która obejmowała swoim zakresem wykonanie min. 900 m2 powierzchni z kostki brukowej oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie opisuje warunku udziału w postępowania dla części 3. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia łącznie na część 1, 2, 4 i 5 lub 1, 2 i 5 lub 1, 2 i 4 wystarczające jest spełnienie tylko warunku określonego w punkcie a) i b). W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia łącznie na część 1, 4 i 5 wystarczające jest spełnienie tylko warunku określonego w punkcie a) i d). W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia łącznie na część 2, 4 i 5 wystarczające jest spełnienie tylko warunku określonego w punkcie b) i c). W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia łącznie na część 1 i 4 wystarczające jest spełnienie tylko warunku określonego w punkcie a). W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia łącznie na część 2 i 5 wystarczające jest spełnienie tylko warunku określonego w punkcie b). 2) Wykonawca skieruje osobę, do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności obejmującej uprawnienia do budowy lub przebudowy dróg (uprawnienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy) -€“ w przypadku ubiegania się o realizację części 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Zamawiający dopuszcza aby ta sama osoba pełniła funkcję kierownika robót w przypadku ubiegania się o realizację więcej niż jednej części zamówienia. W przypadku osób posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy -€“ w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -€“ Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami)

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2)Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, tj: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentu zostanie on pobrany przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). e)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g)oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; h)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; i)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); j)jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, dokumenty w odniesieniu do tych podmiotów, tj: -informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; -zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; -zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; -odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; -oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; -oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; -oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; -oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; -oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, tj: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt -€“ (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów), - W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zobowiązanie lub inny dokument, które należy dołączyć do oferty, ponadto winno wskazywać: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. - pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 1 -€“ 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 0/00) Część 2 -€“ 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/00) Część 3 -€“ 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 0/00) Część 4 - 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 0/00) Część 5 -€“ 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 0/00)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sposób przewidziany przepisami art. 144 ustawy pzp

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-31, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PLN

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów. W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Nawierzchnie asfaltowe dróg w Żorach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu,  frezowanie lub mechaniczna rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznych odcinków dróg (zgodnie z przedmiarami robót dla poszczególnych zadań), materiał z frezowania (rozbiórki) nawierzchni po załadunku wywieźć i zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie,  roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących krawężników, obrzeży betonowych, ław pod krawężnik z betonu itp.,  korytowanie pod nową podbudowę dróg zgodnie z przedmiarami robót,  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie),  wykonanie nowej podbudowy dróg (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie),  ułożenie nowych krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni drogi na ławie betonowej z oporem,  ułożenie nowych obrzeży betonowych wzdłuż nawierzchni chodników na ławie betonowej z oporem,  czyszczenie nawierzchni bitumicznych,  skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,  uzupełnienie ubytków w istniejących nawierzchniach mieszanką betonu asfaltowego,  wykonanie nawierzchni asfaltowych realizowanych dróg zgodnie z przedmiarami robót,  wykonanie nowej nawierzchni brukowej chodników wzdłuż ul. Hańcówka z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm, rodzaj kostki -€“ kostka betonowa kolor szary i czerwony prostokąt bezfazowa (zabrania się zastosowania kostki typu "behaton"),  regulacja zjazdów z kostki betonowej,  regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy),  ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,  porządkowanie terenu po robotach budowlanych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112700-2, 45233142-6, 45233222-1, 34922100-7, 45231300-8, 45111200-0, 45231110-9, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów. W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Część nr: 2Nazwa: Nawierzchnie z kostki brukowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli będzie wymagana),  mechaniczna rozbiórka istniejących nawierzchni bitumicznych odcinków dróg i chodników (zgodnie z przedmiarami robót dla poszczególnych zadań), materiał z rozbiórki nawierzchni po załadunku wywieźć i zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie,  roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących krawężników, obrzeży betonowych, ław pod krawężnik z betonu itp.,  korytowanie pod nową podbudowę dróg i chodników zgodnie z przedmiarami robót,  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie),  wykonanie nowej podbudowy dróg i chodników (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie), wyprofilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa,  ułożenie nowych krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni drogi na ławie betonowej z oporem,  ułożenie nowych obrzeży betonowych wzdłuż nawierzchni chodników (podestów siłowni) na ławie betonowej z oporem,  uzupełnienie ubytków w istniejących nawierzchniach mieszanką betonu asfaltowego po wymianie krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni chodników,  wykonanie nowej nawierzchni brukowej realizowanych dróg i chodników zgodnie z przedmiarami robót, z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm i gr. 6cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm, rodzaj kostki -€“ kostka zgodnie z opisami w przedmiarach robót (zabrania się zastosowania kostki typu "behaton", którą zastosowano jedynie przy nawierzchni drogi łączącej ul. Kiepury z ul. Chopina w Dzielnicy Rogoźna z uwagi na istniejącą nawierzchnię),  regulacja zjazdów z kostki betonowej,  regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  wykonanie studni chłonnych betonowych, wykonanie wpustów deszczowych, wykonanie przykanalików deszczowych wraz z podłączeniem -€“ zakres dotyczący nawierzchni brukowej odcinka drogi ul. Górnej oraz Traktu Piastowskiego przed SP-17 na os. Powstańców Śl.,  wykonanie fundamentów betonowych oraz dostawa i montaż w sposób trwały do podłoża ławek z oparciem i koszy na śmieci (rodzaj oraz ilość elementów małej architektury przeznaczonych do zabudowania zgodnie z opisami w przedmiarach robót) -€“ zakres dotyczący nawierzchni brukowej Traktu Piastowskiego przed SP-17 na os. Powstańców Śl. oraz Skweru Europejskiego na os. Sikorskiego,  dostawa i montaż w sposób trwały do podłoża stołów szachowych rekreacyjnych (rodzaj oraz ilość stołów szachowych przeznaczonych do zabudowania zgodnie z opisami w przedmiarach robót) -€“ zakres dotyczący nawierzchni brukowej w Dzielnicy Rogoźna,  pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy),  ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,  porządkowanie terenu po robotach budowlanych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112700-2, 45233142-6, 45233222-1, 34922100-7, 45231300-8, 45111200-0, 45231110-9, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów. W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Część nr: 3Nazwa: Wykonanie przebudowy drogi ul. Strażackiej w Żorach w Dzielnicy Baranowice -€“ budowa chodnika wzdłuż odcinka drogi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: organizacja placu budowy wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu,  mechaniczna rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej odcinka drogi wzdłuż realizowanego chodnika (zgodnie z przedmiarami robót), materiał z rozbiórki nawierzchni po załadunku wywieźć i zutylizować w miejscu do tego przeznaczonym z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie,  roboty rozbiórkowe np. rozbiórka istniejących krawężników, ław pod krawężnik z betonu, istniejących nawierzchni brukowych itp.,  korytowanie pod nową podbudowę chodnika zgodnie z przedmiarami robót,  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek, z korytowania na wysyp (z potwierdzeniem odbioru i opłatą za składowanie),  wykonanie nowej podbudowy chodnika (warstwa odsączająca z piasku + podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie), wyprofilowanie i wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa,  ułożenie nowych krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni chodnika na ławie betonowej z oporem,  ułożenie nowych obrzeży betonowych wzdłuż nawierzchni chodnika na ławie betonowej z oporem,  uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni drogi mieszanką betonu asfaltowego po wymianie krawężników betonowych wzdłuż nowej nawierzchni chodnika,  wykonanie nowej nawierzchni brukowej realizowanego chodnika zgodnie z przedmiarami robót, z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm, rodzaj kostki -€“ kostka betonowa kolor szary i czerwony prostokąt bezfazowa (zabrania się zastosowania kostki typu "behaton"),  regulacja zjazdów z kostki betonowej,  regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,  pełna obsługa geodezyjna (okazanie granic działek drogowych, pomiar geodezyjny powykonawczy),  ręczne plantowanie poboczy, humusowanie pobocza z obsianiem trawą,  porządkowanie terenu po robotach budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112700-2, 45233142-6, 45233222-1, 34922100-7, 45231300-8, 45111200-0, 45231110-9, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane -40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów. W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Część nr: 4Nazwa: Przebudowa drogi ulicy Dworskiej w Żorach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi ul. Dworskiej w Żorach wraz z odwodnieniem nawierzchni. Droga jest zlokalizowana na działkach należących do Gminy Miejskiej Żory w Żorach-Baranowicach od skrzyżowania z ul. Podlesie do posesji nr 23. Zakres zamówienia obejmuje: - zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót budowlanych wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, - okazanie granic działek pasa drogowego, usytuowanie drogi w terenie, - wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych, - wykonanie robót rozbiórkowych z wywiezieniem gruzu, - wykonanie robót ziemnych, niwelacji terenu pod drogę, - wykonanie podbudowy drogi wraz z badaniami nośności sondą dynamiczną lub płytą VSS, - ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22cm na ławie betonowej wzdłuż drogi, na zjazdach, wyprofilowanie łuków (promieni skrętu) drogi na skrzyżowaniach, - ułożenie krawężników drogowych 15x30cm na ławie betonowej przy zatoce autobusowej, - ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej przy peronach przystankowych, - wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowo-betonowego, - wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki granitowej, - wykonanie nawierzchni zjazdów i peronów przystankowych z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm -€“ kostka typu Holland w kolorze szarym, - zakup i montaż wiat przystankowych (wiaty dł. 4,00 m typu stosowanego w mieście Żory) - wykonanie rowu przydrożnego z koryt betonowych typu kolejowego z zakryciem płytami typu Jomb na ławie betonowej, - zarurowanie istniejącego rowu rurami Wipro Ø500 wraz z przyczółkami żelbetowymi, studniami betonowymi Ø1200, - montaż wpustów deszczowych z przykanalikami z rur PVC Ø200, - wykonanie przepustów z rur Wipro Ø500 wraz z przyczółkami żelbetowymi, - wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP Ø400 SN8 wraz ze ściankami czołowymi, prefabrykowanymi, - umocnienie istniejących rowów płytami ażurowymi, betonowymi gr. 8 cm, - wykonanie murków oporowych, żelbetowych przy peronach przystankowych z barierkami ochronnymi, - wykonanie docelowej organizacji ruchu -€“ oznakowanie pionowe i poziome, - zasadzenie drzew liściastych, - plantowanie, humusowanie i obsianie trawą poboczy i pasa drogowego, - regulacja istniejących studzienek i włazów kanałowych, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112700-2, 45233142-6, 45233222-1, 34922100-7, 45231300-8, 45111200-0, 45231110-9, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów. W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Część nr: 5Nazwa: Modernizacja parkingu przy ul. Folwareckiej w Żorach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego przy ul. Folwareckiej w Żorach w rejonie targowiska miejskiego. Zakres zamówienia obejmuje: - zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót budowlanych wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, - okazanie granic działek pasa drogowego, usytuowanie parkingu w terenie, - wykonanie i zasypanie wykopów kontrolnych, - wykonanie robót rozbiórkowych z wywiezieniem gruzu, - wykonanie robót ziemnych, niwelacji terenu pod parking, - wykonanie podbudowy drogi wraz z badaniami nośności sondą dynamiczną lub płytą VSS, - ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22cm na ławie betonowej przy zjeździe, chodnikach i placyku śmietnika, - ułożenie krawężników drogowych 15x30cm na ławie betonowej wraz z wyprofilowaniem łuków (łuki o promieniu do 2,00 m należy wykonać z krawężników łukowych), - ułożenie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej przy chodnikach, - Uzupełnienie nawierzchni drogi ul. Folwareckiej z betonu asfaltowo-betonowego, - wykonanie nawierzchni dróg manewrowych i linii segregacyjnych z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm -€“ kostka typu Holland bezfazowa w kolorze szarym, - wykonanie nawierzchni miejsca do handlu obwoźnego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm -€“ kostka typu Holland bezfazowa w kolorze czerwonym, - wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm -€“ kostka typu Holland fazowa w kolorze szarym, - wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej farmerskiej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm z zasypaniem spoin żwirkiem filtracyjnym szarym -€“ kostka typu Farmerska w kolorze grafitowym, - montaż wpustu deszczowego z przykanalikiem z rur PVC Ø200, - wykonanie studni betonowej Ø1000 na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, - wykonanie docelowej organizacji ruchu -€“ oznakowanie pionowe, - plantowanie, humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego, - regulacja istniejących studzienek i włazów kanałowych, - rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45112700-2, 45233142-6, 45233222-1, 34922100-7, 45231300-8, 45111200-0, 45231110-9, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów. W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
22.10.2019
Silver-Stal Bogdan Opiela

Nasza firma specjalizuje się w produkcji konstrukcji ze stali nierdzewnej. Jednym z głównych punktów naszej oferty jest projektowanie, ...

śląskie
Schody, poręcze i balustrady
19.10.2019
MTB Zaplecza Agnieszka Osik...

Potrzebujesz opału naprawdę wysokiej jakości? Pellet, brykiet, ekogroszek, węgiel? Odwiedź market techniczno-budowlany gdzie poza zakup...

małopolskie
Inne budownictwo
18.10.2019
BTB Beton Architektoniczny ...

Fachowe produkty z betonu architektonicznego w wybranym kształcie, rozmiarze oraz fakturze oferuje firma BTB z Warszawy. Nasze detale s...

mazowieckie
Cegły, beton i cement
17.10.2019
Firma Budowlana BAUMAG Grze...

Firma budowlana BAUMAG specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych oraz budowie obiektów niemieszkalnych. Oferta jest skierowana d...

śląskie
Budownictwo mieszkaniowe