Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa instalacji zewnętrznych i wewnętrznych elektrycznych ...
Budowa instalacji zewnętrznych i wewnętrznych elektrycznych ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Żory
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka komunalna)

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa instalacji zewnętrznych i wewnętrznych elektrycznych i niskonapięciowych dla budynku nr 6

Numer referencyjny: ZP/13/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kolidujących sieci elektrycznych, budowa nowych instalacji zewnętrznych elektrycznych, budowa instalacji wewnętrznych elektrycznych i niskonapięciowych dla budowy budynku wielorodzinnego nr 6 zlokalizowanego w Żorach, przy Alei Zjednoczonej Europy. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 3091/186, 3092/186, 3093/186, 3095/186 (powstałych z podziału działek nr 3079/186 oraz 3083/183 decyzją Prezydenta Miasta Żory GKK-RGK.6831.76.2016.EM z dnia 30.06.2016) i na działkach 3077/186, 3078/186, 3082/183, 2573/187. Przedmiot zamówienia stanowi budowa instalacji zewnętrznych i wewnętrznych elektrycznych i niskonapięciowych dla budowanego budynku nr 6: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 6: - budynek mieszkalny wielorodzinny, 4 kondygnacje nadziemne, z przeznaczeniem w całości na funkcję mieszkaniową oraz 1 kondygnacją podziemną, w której zlokalizowano garaże podziemne, pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie. Parametry charakterystyczne: powierzchnia zabudowy: 1 603,80m2, powierzchnia całkowita: 9 500,80m2, powierzchnia użytkowa mieszkań: 4 338,25m2, kubatura brutto: 30 047,21m3, ilość kondygnacji mieszkalnych: 4, ilość mieszkań 76. W ramach powyższego przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje do wykonania: a) Przebudowę i budowę nowych instalacji, w tym: - przebudowa kolidujących sieci zewnętrznych elektrycznych, - budowa nowych instalacji zewnętrznych elektrycznych, - budowa instalacji wewnętrznych elektrycznych, - budowa instalacji wewnętrznych niskonapięciowych. b) Zakres robót uzupełniających, w tym: - zapewnienie nadzoru realizowanego przez właścicieli sieci zewnętrznych, w przypadku ich kolizji z realizowanymi robotami, - sporządzenie protokołu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, - sporządzenie protokołu rezystancji izolacji obwodów, - sporządzenie protokołu rezystancji uziemienia, - sporządzenie protokołu badania instalacji piorunochronnej, - sporządzenie protokołu pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, - odtworzenie kamieni granicznych w przypadku ich zniszczenia podczas robót, - naprawa dróg, w przypadku jej uszkodzenia w wyniku prowadzenia zintensyfikowanego transportu związanego z realizacją budowy. Szczegółowy zakres prac precyzują: dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót (przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy). 2) Wykonawca w cenie ofertowej jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności, które są związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a wynikających z: projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na budowę, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dodatkowych wytycznych i wymagań Zamawiającego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm i zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisów bhp, p. poż. i ochrony środowiska. W związku z trwającymi robotami budowlanymi przy pozostałych budynkach Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu inwestycji przez Wykonawcę ze szczególnym zwróceniem uwagi na: - nieruchomości przyległe w tym budynki mieszkalne, budynki usługowo -€“ handlowe, chodniki, drogi oraz ogrodzenia, - aktualny stan terenu robót, - rozmieszczenie dróg dojazdowych. W wyniku ewentualnego zniszczenia lub uszkodzenia obiektów oraz nawierzchni Wykonawca zobowiązuje się je przywrócić do stanu pierwotnego lub pokryć stratę. 3) Wymagania Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszego zadania: 1. Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami bhp i p. poż., ochrony środowiska, postanowieniami niniejszej SIWZ z załącznikami. 2. Od dnia podpisania umowy pozostawanie w pełnej gotowości do bezzwłocznego przejęcia frontu robót. 3. Powierzenie funkcji kierowników robót branżowych z wymogiem stałej obecności w trakcie prowadzenia robót branżowych. Kierownicy robót branżowych muszą posiadać stosowne uprawnienia budowlane. Powyższe zdarzenie musi być wpisane do dziennika budowy. 4. Zmiana kierowników robót, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą nie mniejsze niż wymagane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robót wskazanej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku kierownictwa robót branżowych będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób pełniących funkcję kierowników robót winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie będzie wymagała aneksu do umowy. 6. Wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 7. Wykonanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót w terminie do 7 dni od podpisania umowy. 8. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców. 9. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, zwoływanych przez Zamawiającego. 10. Utrzymywanie na bieżąco porządku w rejonie prowadzenia robót oraz na drogach dojazdowych; Zamawiającemu przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyższych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaniechania powyższych obowiązków przez Wykonawcę, oraz przysługuje prawo do nałożenia kary finansowej. Wykonawca odpowiada za ochronę środowiska w rejonie prowadzenia robót, podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi; po zakończeniu robót przywraca je do stanu pierwotnego. 11. Przekazywanie gruzu i odpadów powstałych w trakcie robót do odbiorcy odpadu zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 21) lub wykorzystanie we własnym zakresie zgodnie z posiadanym zezwoleniem. Przekazanie odpadów należy udokumentować pisemnie. 12. Wywiezienie nadmiaru ziemi wraz z utylizacją. 13. Wykonawca odpowiada za ustawione przez siebie znaki drogowe/ostrzegawcze związane z prowadzonymi robotami. 14. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich. 15. Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do sąsiadujących obiektów. 16. Zapewnienie przestrzegania przepisów bhp w trakcie prowadzenia robót. 17. Zainstalowanie na własny koszt podliczników wody i energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonych robót, oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót objętych zamówieniem. 18. Powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikowych z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. 19. Powiadomienie Zamawiającego o gotowości do częściowego odbioru robót z wyprzedzeniem 7 dni roboczych do planowanego terminu odbioru (odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty). W tym terminie Wykonawca dostarczy, do akceptacji Kierownika Projektu, Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, wykaz robót wykonanych częściowo, sporządzony na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót, wraz ze wskazaniem części robót wykonanych przez Podwykonawców. Dokonanie odbioru częściowego następuje, w terminie 7 dni roboczych, protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Kierownika Projektu, Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo. 20. Informowanie Zamawiającego - w formie pisemnej - o wszelkich problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość i terminowość wykonywanych robót. 21. Wszystkie materiały budowlane w ramach umowy zabezpiecza Wykonawca. 22. Stosowanie wyłącznie nowych materiałów budowlanych najwyższej jakości z punktu widzenia rodzaju i funkcji obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zaopatrzonych w wymagane aprobaty i certyfikaty, nieuszkodzonych, wolnych od praw i ciężarów osób trzecich, używanie ich zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta, w warunkach odpowiednich do wykonania prac z użyciem tych materiałów. 23. Wszelkie materiały Wykonawca będzie zobowiązany uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym. 24. Dokonywanie wpisów w Dzienniku Budowy przez kierowników robót branżowych. 25. Zlecenie nadzorów branżowych do gestorów sieci. Koszty nadzorów branżowych obciążają Wykonawcę. 26. Ponoszenie opłat, które okażą się niezbędne do prowadzenia robót i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (tj. opłat za wszelkie uzgodnienia i opinie wynikające z obowiązujących przepisów). 27. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieć ciepłownicza, wodociąg, gazociąg, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej lub inne) wykonanie przekopów kontrolnych pod nadzorem gestora sieci. 28. Wykonanie zabezpieczenia lub przebudowy sieci kolidujących z inwestycją - roboty należy wykonać pod nadzorem gestorów sieci, każdorazowo spisać protokół odbioru wykonanych robót, a kopię przekazać Zamawiającemu. Koszty nadzorów branżowych obciążają Wykonawcę. 29. Wszelkie koszty związane z opracowaniami, odbiorami i badaniami pokrywa Wykonawca. 30. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia, z udziałem właścicieli sieci, odbiorów przyłączy, układów pomiarowych wraz z włączeniem do eksploatacji. 31. Wykonawca, na własny koszt, wykona pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji obwodów, natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, badanie instalacji piorunochronnej, rezystancji uziemienia i dołączy do dokumentacji odbiorowej protokół z przeprowadzonych badań. 32. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń. 33. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, w języku polskim, instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń, określających procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych przy eksploatacji i instalacji. 34. Wykonawca do odbioru końcowego dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych, w tym m.in.: dokumentów pozwalających na stwierdzenie, że wszystkie zabudowane materiały posiadają dopuszczenie do zastosowania w budownictwie (łącznie z niezbędnymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności), protokoły z badań i sprawdzeń, protokoły, protokoły odbiorów częściowych i zanikowych, oświadczenia kierowników robót, dokumentację fotograficzną. 35. Dokumentację odbiorową dostarczy na 14 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, w formie papierowej w 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. 36. Doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu zaplecza budowy po zakończeniu robót z ewentualnym uwzględnieniem stanu określonego w projekcie zagospodarowania terenu. 37. Doprowadzenie do stanu pierwotnego nawierzchni dojść, dojazdów i trawników zniszczonych w trakcie robót. 38. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich uszkodzeń przyległego terenu, które mogą powstać w wyniku przeprowadzonych prac. W związku z tym przed rozpoczęciem robót przeprowadzi z przedstawicielem Zamawiającego i Użytkownika przegląd "zerowy" terenu przyległego wraz ze sporządzeniem dokumentacji (w tym dokumentacji fotograficznej). 39. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót. 4) Jeżeli w dokumentacji przetargowej element przedmiotu zamówienia został wskazany poprzez znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces lub opisano element przedmiotu zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 i ust.3 ustawy Pzp, ewentualne wskazania na takie elementy przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami "lub równoważny". Zamawiający dopuszcza w takim przypadku oferowanie elementów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentacji przetargowej. 5) W związku z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami "Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu", Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. W związku z powyższym Wykonawca w trakcie prowadzenia prac budowlanych zobowiązany jest do: -€˘ zraszania wodą terenu prowadzenia robót w okresach suszy, -€˘ stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), -€˘ transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, -€˘ stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: -€˘ Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania; -€˘ organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. 6) Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
900000,00

Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:

Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia wynosi 900.000 zł netto. Zamówienie to stanowi część większego zamówienia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych. Ogłoszenie o zamówieniu ze względu na całkowitą wartość budowy zostało opublikowane Dzienniku Unii Europejskiej pod nr 2017/S132-269421

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 zł.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: a) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto, polegającą na budowie lub przebudowie sieci lub instalacji elektrycznych lub niskonapięciowych oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za: a. Kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (uprawnienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy bez ograniczeń) - min. 1 osoba, b. Kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (uprawnienia w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy bez ograniczeń) - min. 1 osoba, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Przez uprawnienia "bez ograniczeń" wydane pod rządami aktualnie obowiązujących przepisów rozumie się uprawnienia w zakresie określonym przez te przepisy, natomiast uprawnienia wydane uprzednio mogą zawierać ograniczenia występujące ówcześnie w porządku prawno-administracyjnym pod warunkiem, że nie są to ograniczenia odpowiadające dokładnie ograniczeniom obecnym (kubaturowym), lub ograniczenia te nie są ograniczeniami uniemożliwiającymi posiadającej je osobie sprawowanie funkcji technicznych w budownictwie w zakresie umożliwiającym wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku osób posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do ustawy -€“ w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -€“ Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem". Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Po przeprowadzeniu wstępnej oceny Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp; 9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); Wykonawcy, którzy polegają na zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawiają w odniesieniu do tych podmiotów nw. dokumenty: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1)dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; 3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt -€“ (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów), W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2.kosztorysy ofertowe uproszczone 3.Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 4.Oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 27.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100). Wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem odrzucenia oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Koszt wykonania (cena)90,00
Okres gwarancji na roboty budowlane 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku o którym mowa w art. 144 ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. Zmiana przepisów o podatku od towarów i usług/zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia brutto wykonawcy; kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT.Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia/Zmiana umowy w zakresie wynikającym z nowo obowiązujących przepisów. Zmiana terminu wykonania zadania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć/Spisanie aneksu do umowy przesuwającego termin wykonania zadania o taki czas, ile trwało wstrzymanie wykonywanie usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, na skutek sytuacji których nie można było wcześniej przewidzieć. Zmiana lub rezygnacja podmiotu na zdolnościach lub sytuacji którego polegał Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych art.22a ust.1 ustawy pzp/Wprowadzenie innego podmiotu (Podwykonawca lub Wykonawca), który spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-18, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do 2017-10-16
okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 90 Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 90 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 24 do 35 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 36 miesięcy - 10 punktów W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy Zamawiający przyzna 10 punktów). 1) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyskała największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków