Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   "Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie w roku ...
"Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie w roku ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wschowa
woj. lubuskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemny pod rygorem niewżności

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie w roku 2017"

Numer referencyjny: ZP.271.5.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -€“ Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest "Przebudowa nawierzchni ulic i chodników we Wschowie w 2017 roku" Przedmiot zamówienia stanowi 6 odrębnych zadań: ZADANIE NR 1 -€“ Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 2198/36 i nr 2200 przy ul. Kopernika we Wschowie. Zadanie nr 1 realizowane jest w ramach zadania p.n. "Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 2198/36 i nr 2200 przy ul. Kopernika we Wschowie". ZADANIE NR 2 -€“ Przebudowa nawierzchni chodnika przy budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Ogrodowej nr 2, nr 2a i nr 2b we Wschowie. Zadanie nr 2 realizowane jest w ramach zadania p.n. "Przebudowa nawierzchni chodnika przy budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Ogrodowej nr2, nr 2a i nr 2b we Wschowie". ZADANIE NR 3 -€“ Przebudowa nawierzchni chodnika przy budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Rzemieślniczej nr 3, nr 3a i nr 3b we Wschowie. Zadanie nr 3 realizowane jest w ramach zadania p.n. "Przebudowa nawierzchni chodnika przy budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Rzemieślniczej nr3, nr 3a i nr 3b we Wschowie". ZADANIE NR 4 -€“ Przebudowa drogi wewnętrznej (ciąg pieszo-jezdny) łączącej ulicę Tylną z ulicą Kościuszki we Wschowie. Zadanie nr 4 realizowane jest w ramach zadania p.n. "Przebudowa łącznika pomiędzy ulicą Tylną a ulicą Kościuszki we Wschowie". ZADANIE NR 5 -€“ Przebudowa chodników na ulicy Ks. A. Kostki we Wschowie -€“ I ETAP -€“ Odcinek od wjazdu na teren szpitala do ulicy Moniuszki. Zadanie nr 5 realizowane jest w ramach zadania p.n. "Rewitalizacja Kostki -€“ miejsce realizacji -€“ Wschowa, ul. Ks. A. Kostki -€“ zadanie realizowane w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego". ZADANIE NR 6 -€“ Przebudowa chodników na ulicy Berwińskiego we Wschowie -€“ I ETAP -€“ Odcinek od placu Grunwaldu do ulicy Wolności (10 m za skrzyżowanie). Zadanie nr 6 realizowane jest w ramach zadania p.n. "Równamy Berwińskiego -€“ ul. Berwińskiego Wschowa -€“ zadanie realizowane w ramach Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego".

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45232411-6, 45232440-8, 45232452-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
ZADANIE NR 1 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: 1. Dysponuje lub będzie dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): a) koparko-spycharka, b) rozścielacz mas bitumicznych c) równiarka samojezdna d) walec wibracyjny samojezdny 7,5 -10 Mg, e) samochód wywrotka 10-15 Mg, f) samochód dostawczy min. 0,9 Mg, g) ubijak spalinowy, h) wibrator powierzchniowy, i) piła do cięcia kostki. 2. Dysponuje lub będzie dysponował: osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: a) kierownik robót branży drogowej, który posiada: - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów -€“ art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) bądź odpowiednie kwalifikacje uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65). - aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 3. Dysponuje co najmniej 6-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. 4. Zrealizował nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -€“ co najmniej jedno zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na budowie/przebudowie dróg i chodników o wartości minimum 100 000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy. ZADANIE NR 2 Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: 1. Dysponuje lub będzie dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): a) koparko-spycharka, b) samochód wywrotka 10-15 Mg, c) samochód dostawczy min. 0,9 Mg, d) wibrator powierzchniowy, e) piła do cięcia kostki. 2. Dysponuje lub będzie dysponował: osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: a) kierownik robót branży drogowej, który posiada: - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów -€“ art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) bądź odpowiednie kwalifikacje uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65). - aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 3. Dysponuje co najmniej 4-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. 4. Zrealizował nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -€“ co najmniej jedno zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na budowie/przebudowie dróg i chodników o wartości minimum 60 000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy. ZADANIE NR 3 Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: 1. Dysponuje lub będzie dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): a) koparko-spycharka, b) samochód wywrotka 10-15 Mg, c) samochód dostawczy min. 0,9 Mg, d) wibrator powierzchniowy, e) piła do cięcia kostki. 2. Dysponuje lub będzie dysponował: osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: a) kierownik robót branży drogowej, który posiada: - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów -€“ art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) bądź odpowiednie kwalifikacje uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65). - aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 3. Dysponuje co najmniej 3-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. 4. Zrealizował nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -€“ co najmniej jedno zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na budowie/przebudowie dróg i chodników o wartości minimum 50 000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy. ZADANIE NR 4 Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: 1. Dysponuje lub będzie dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): a) koparko-spycharka, b) walec wibracyjny samojezdny 7,5 -10 Mg, c) samochód wywrotka 10-15 Mg, d) samochód skrzyniowy 5-10 Mg, e) samochód dostawczy min. 0,9 Mg, f) ubijak spalinowy, g) wibrator powierzchniowy, h) piła do cięcia kostki. 2. Dysponuje lub będzie dysponował: osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: a) kierownik budowy branży drogowej, który posiada: - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów -€“ art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) bądź odpowiednie kwalifikacje uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65). - aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 3. Dysponuje co najmniej 4-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. 4. Zrealizował nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -€“ co najmniej jedno zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na budowie/przebudowie dróg i chodników o wartości minimum 60 000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy. ZADANIE NR 5 Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: 1. Dysponuje lub będzie dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): a) koparko-spycharka, b) samochód wywrotka 10-15 Mg, c) samochód dostawczy min. 0,9 Mg, d) wibrator powierzchniowy, e) piła do cięcia kostki. 2. Dysponuje lub będzie dysponował: osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: a) kierownik robót branży drogowej, który posiada: - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów -€“ art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) bądź odpowiednie kwalifikacje uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65). - aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 3. Dysponuje co najmniej 6-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. 4. Zrealizował nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -€“ co najmniej jedno zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na budowie/przebudowie dróg i chodników o wartości minimum 100 000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy. ZADANIE NR 6 Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: 1. Dysponuje lub będzie dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne): a) koparko-spycharka, b) samochód wywrotka 10-15 Mg, c) samochód dostawczy min. 0,9 Mg, d) wibrator powierzchniowy, e) piła do cięcia kostki 2. Dysponuje lub będzie dysponował: osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami: a) kierownik robót branży drogowej, który posiada: - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów -€“ art.12 ust.2 z uwzględnieniem art.104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) bądź odpowiednie kwalifikacje uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65). - aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem, wydanym przez tę Izbę, zgodnie z przepisami prawa przywołanymi powyżej. 3. Dysponuje co najmniej 6-ma pracownikami fizycznymi, gwarantującymi terminowe i profesjonalne wykonanie robót przewidzianych w zamówieniu. 4. Zrealizował nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -€“ co najmniej jedno zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na budowie/przebudowie dróg i chodników o wartości minimum 100 000,00 zł brutto, w ramach jednej umowy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 tycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poz.716) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1-4, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. (wykaz dotyczy wszystkich wyodrębnionych zadań)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty, według załącznika nr 11 do SIWZ; 2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia, publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według załącznika nr 12 do SIWZ. 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 13 do SIWZ. (wykaz dotyczy wszystkich wyodrębnionych zadań)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 6 A do SIWZ dla zadania nr 1, załącznik nr 6 B do SIWZ dla zadania nr 2, załącznik nr 6 C do SIWZ dla zadania nr 3, załącznik nr 6 D do SIWZ dla zadania nr 4, załącznik nr 6 E do SIWZ dla zadania nr 5, załącznik nr 6 F do SIWZ dla zadania nr 6. 2. wypełniony kosztorys ofertowy -€“ w wersji uproszczonej, w oparciu o przedmiar robót oraz kosztorys "ślepy" stanowiący załącznik nr 3A do SIWZ dla zadania nr 1, załącznik nr 3B do SIWZ dla zadania nr 2, załącznik nr 3C do SIWZ dla zadania nr 3, załącznik nr 3D do SIWZ dla zadania nr 4, załącznik nr 3E do SIWZ dla zadania nr 5, załącznik nr 3F do SIWZ dla zadania nr 6. 3. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia-€“ w wykorzystaniem wzoru -€“ załącznik nr 9 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 5. Dowód uiszczenia wadium. 6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy). 8. Wykonawca (lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy -€“ według załącznika nr 10 do SIWZ. (wykaz dotyczy wszystkich wyodrębnionych zadań)

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: a) Zadanie nr 1 - 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100). b) Zadanie nr 2 -€“ 800,00 zł (słownie złotych: osiemset 00/100) c) Zadanie nr 3 -€“ 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) d) Zadanie nr 4 - 700,00 zł (słownie złotych: siedemset 00/100) e) Zadanie nr 5 -€“ 1 800,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset 00/100). f) Zadanie nr 6 - 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

(dla wszystkich wyodrębnionych zadań) 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp., Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach: a) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót (w szczególności: silne opady deszczu, śniegu, gradobicie, roztopy, wichury, spadek temperatury poniżej 0o C, a w przypadku technologii betonowych poniżej + 50C), zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką dokonaną przez Inspektora nadzoru; b) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, c) konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji zamówienia zmian do projektu budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym zakresie nie jest możliwe do wykonania z przyczyn niezależnych od stron, niemożliwych wcześniej do przewidzenia w szczególności gdy prace przebiegają w odmiennych warunkach niż przewidziano w SIWZ np. skały w podłożu, niezidentyfikowane wysypiska odpadów itp.; e) niemożności dochowania przez wykonawcę warunków technologicznych wykonywanych robót niezależnych od Wykonawcy; f) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; g) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie ustalonych robót, h) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; i) w przypadku przedłużenia terminu uzyskania wymaganych prawem opinii i zgody innych organów (jeżeli dotyczy), j) w przypadku utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych przez Wykonawcę realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum, k) wystąpienia różnicy pomiędzy wartością robót wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a wartością faktycznie wykonanych robót potwierdzonych kosztorysem powykonawczym lub zamiennym; l) urzędowej zmian stawki podatku od towarów i usług (VAT), m) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy, n) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, jeżeli wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa o) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy usług: Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. p) innych przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonanie jakichkolwiek prac określonych w art. 144, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5A do SIWZ dla zadania nr 1, załącznik nr 5B do SIWZ dla zadania nr 2, załącznik nr 5C do SIWZ dla zadania nr 3, załącznik nr 5D do SIWZ dla zadania nr 4, załącznik nr 5E do SIWZ dla zadania nr 5, załącznik nr 5F do SIWZ dla zadania nr 6, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Roboty takie wykonane bez zgody Zamawiającego wyrażonej na zasadach określonych w umowie nie będą dodatkowo wynagradzane. 3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2 Zamawiający może: a) dokonać w umowie zmiany nazwy stron; b) dokonać zmiany Wykonawcy realizującego zamówienie w ramach umowy konsorcjum; c) dostosować umowę do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; d) przedłużyć termin wykonania umowy; e) dokonać zmiany zakresu prac przewidzianych do wykonania; f) wprowadzić roboty zamienne; g) dokonać w umowie zmiany dot. podwykonawcy (wprowadzenie podwykonawcy, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy); h) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia; i) zmienić kwotę netto i brutto wynagrodzenia; j) dokonać rozliczenia na podstawie kosztorysu powykonawczego lub zamiennego; k) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres robót.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-27, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 2198/36 i nr 2200 przy ul. Kopernika we Wschowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 swoim zakresem obejmuje przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 2198/36 i nr 2200 przy ulicy Kopernika we Wschowie Zakres robót objętych zadaniem nr 1: 1) Roboty pomiarowe i rozbiórkowe 2) Roboty ziemne 3) Podbudowa 4) Elementy ulic (krawężniki i ścieki) 5) Nawierzchnia 6) Kanalizacja deszczowa. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót będących przedmiotem zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. Szczegółowy zakres prac został określony w następujących załącznikach: Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2A do SIWZ - Projekt budowlany Załącznik nr 3A do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa Załącznik nr 4A do SIWZ - Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 16.03.2017 Załącznik nr 5A do SIWZ -€“ Projekt umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45232411-6, 45232452-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Przebudowa nawierzchni chodnika przy budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Ogrodowej nr 2, nr 2a i nr 2b we Wschowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 swoim zakresem obejmuje przebudowę nawierzchni chodnika zlokalizowanego na działce nr 1006/6 pomiędzy ulicą Kościuszki a ulicą Ogrodową we Wschowie (przy budynku wielorodzinnym przy ulicy Ogrodowej nr 2,2a i 2b) Zakres robót objętych zadaniem nr 2: 1) Roboty pomiarowe i rozbiórkowe 2) Roboty ziemne 3) Podbudowa 4) Elementy ulic 5) Nawierzchnia Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót będących przedmiotem zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. Szczegółowy zakres prac został określony w następujących załącznikach: Załącznik nr 1B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2B do SIWZ -€“ Projekt budowlany Załącznik nr 3B do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa Załącznik nr 4B do SIWZ - Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 13.06.2017 Załącznik nr 5B do SIWZ -€“ Projekt umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Przebudowa nawierzchni chodnika przy budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Rzemieślniczej nr 3, nr 3a i nr 3b we Wschowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 3 swoim zakresem obejmuje przebudowę nawierzchni chodnika zlokalizowanego na działce nr 1028/10 przy budynku wielorodzinnym przy ulicy Rzemieślniczej nr 3,3a i 3b we Wschowie. Zakres robót objętych zadaniem nr 3: 1) Roboty pomiarowe i rozbiórkowe 2) Roboty ziemne 3) Podbudowa 4) Elementy ulic 5) Nawierzchnia Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót będących przedmiotem zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. 3.3.3. Szczegółowy zakres prac został określony w następujących załącznikach: Załącznik nr 1C do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2C do SIWZ - Projekt budowlany Załącznik nr 3C do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa Załącznik nr 4C do SIWZ - Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 19.06.2017 Załącznik nr 5C do SIWZ -€“ Projekt umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4Nazwa: Przebudowa drogi wewnętrznej (ciąg pieszo-jezdny) łączącej ulicę Tylną z ulicą Kościuszki we Wschowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 4 swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej (ciąg pieszo-jezdny) łączącej ulicę Tylną z ulicą Kościuszki we Wschowie. Zakres robót objętych zadaniem nr 4: 1) Roboty pomiarowe 2) Roboty ziemne 3) Podbudowa 4) Kanalizacja deszczowa (wykonanie przykanaliku z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych wraz z robotami ziemnymi) 5) Nawierzchnia 6) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (1 kpl.) 7) Badanie i określenie współczynnika zagęszczenia gruntu Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót będących przedmiotem zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. Szczegółowy zakres prac został określony w następujących załącznikach: Załącznik nr 1D do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2D do SIWZ - Projekt budowlany Załącznik nr 3D do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa Załącznik nr 4D do SIWZ - Decyzja nr 191/2017 Starosty Wschowskiego z dnia 30.06.2017 o pozwoleniu na budowę Załącznik nr 5D do SIWZ -€“ Projekt umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45232452-5, 45232411-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5Nazwa: Przebudowa chodników na ulicy Ks. A. Kostki we Wschowie -€“ I ETAP -€“ Odcinek od wjazdu na teren szpitala do ulicy Moniuszki (działki nr 1279, nr 1621/2, nr 1656/6 i nr 1656/7)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 5 swoim zakresem obejmuje: 1) Roboty pomiarowe i rozbiórkowe 2) Roboty ziemne 3) Podbudowa 4) Elementy ulic 5) Nawierzchnia 6) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu (1 kpl.) 7) Wykonanie oznakowania drogowego na czas trwania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu (1 kpl.). Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót będących przedmiotem zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. Szczegółowy zakres prac został określony w następujących załącznikach: Załącznik nr 1E do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2E do SIWZ - Projekt budowlany Załącznik nr 3E do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa Załącznik nr 4E do SIWZ - Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 28.04.2017 Załącznik nr 5E do SIWZ -€“ Projekt umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6Nazwa: Przebudowa chodników na ulicy Berwińskiego we Wschowie -€“ ETAP I -€“ Odcinek od placu Grunwaldu do ulicy Wolności (10 m za skrzyżowanie) Działka nr 575
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 6 swoim zakresem obejmuje: 1) Roboty pomiarowe i rozbiórkowe 2) Roboty ziemne 3) Podbudowa 4) Elementy ulic 5) Nawierzchnia 6) Zieleń (Ułożenie warstwy humusu wraz z obsianiem nasionami traw) 7) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu (1 kpl.) 8) Wykonanie oznakowania drogowego na czas trwania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu (1 kpl.). 3.6.2. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót będących przedmiotem zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. Szczegółowy zakres prac został określony w następujących załącznikach: Załącznik nr 1F do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2F do SIWZ - Projekt budowlany Załacznik nr 3F do SIWZ - Dokumentacja kosztorysowa Załącznik nr 4F do SIWZ - Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 13.06.2017 Załącznik nr 5F do SIWZ -€“ Projekt umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.09.2019
Rob-Bud Usługi Ogólnobudowl...

ROB-BUD Usługi Ogólnobudowlane-Handel Majewski Robert w Pszowie to firma, która zajmuje się wykonawstwem posadzek, tynków gipsowych i c...

śląskie
Usługi ogólnobudowlane
11.09.2019
Pollaris Wiktor Tarasiewicz

WKWADRAT projektuje i realizuje aranżacje wnętrz mieszkań, domów apartamentów i hoteli. Wykonujemy kompletne projekty wnętrz uwzględnia...

kujawsko-pomorskie
Architektura wnętrz
10.09.2019
Selpart Kamil Kościelak

Szukasz części zamiennych do maszyn budowlanych i serwisu? Zapraszamy do kontaktu z firmą SELPART Kamil Kościelak w Kruszwicy. Zajmujem...

kujawsko-pomorskie
Inny sprzęt budowlany
10.09.2019
Dach System Roman Kotra, Ja...

Firma Dach System funkcjonuje od 1997 roku, oferując swoim klientom produkty dachowe najwyższej jakości. Dzięki doświadczeniu i nieusta...

podkarpackie
Pokrycia dachowe