Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa ulicy Spokojnej i bocznej ulicy Wiejskiej w Zamościu
Budowa ulicy Spokojnej i bocznej ulicy Wiejskiej w Zamościu
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zamość
woj. lubelskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ulicy Spokojnej i bocznej ulicy Wiejskiej w Zamościu

Numer referencyjny: IM-ZP.272.25.2017.MS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Spokojnej i bocznej Wiejskiej w Zamościu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Ulica Kochanowskiego, ulica boczna Wiejskiej, ulica Spokojna, budowa dróg". 2. Zamówienie udzielane jest w podziale na dwie części: 1) Część 1 zamówienia - Budowa ulicy Spokojnej o długości 102,80mb, 2) Część 2 zamówienia - Budowa bocznej ulicy Wiejskiej o długości 109,25mb, 3. Zakres zamówienia: 1) Część 1 - Budowa ulicy Spokojnej o długości 102,80mb Budowa ulicy Spokojnej obejmuje: a) budowę nowej konstrukcje jezdni ul. Spokojnej z betonowej kostki brukowej o gr 8 cm, szarej, o długości 102,80 mb; przyjmując obciążenie ruchem KR2, posadowionej na gruntach G2, b) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Koźmiana I etap o długości 14,2mb od studni D1i i do D1 z przykanalikami i wpustami w1.1, w1.2, c) budowę elementów infrastruktury teleinformatycznej w ulicy, polegającą na budowie kanalizacji teleinformatycznej wraz ze studniami teleinformatycznymi oraz przepustów kablowych pod jezdniami, jak również zabezpieczenie kabli NN zasilających posesje przyległe do ulicy Spokojnej, d) roboty rozbiórkowe, e) przebudowę oświetlenia ulicznego, f) oznakowanie poziome i pionowe ulicy, g) roboty wykończeniowe, h) wycinkę drzew i krzewów -€“ nie wymagających decyzji pozwolenia na wycinkę drzew. 2) Część 2 zamówienia - Budowa bocznej ulicy Wiejskiej o długości 109,25mb Budowa bocznej ulicy Wiejskiej obejmuje: a) budowę nowej nawierzchni drogowej dla drogi osiedlowej przyjmując obciążenie ruchem KR2, posadowionej na gruntach G2: Droga: - 4 cm - w-wa ścieralna - SMA 8S PMB 45/80-65, - 5 cm - w-wa wiążąca - AC 16 W 35/50, - 7 cm - w-wa podbudowy - AC 16 P 35/50, - 15 cm - kruszywo łamane stabili. mech. 0/31,5, - 15 cm - kruszywo łamane stab. cem. Rm=5,0 MPa. Chodnik: - 6 cm - nawierzchnia - betonowa kostka brukowa, szara, - 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa, - 10 cm - kruszywo łamane stabilizowane cementem Rm=5,0 MPa, - 10 cm - kruszywo łamane stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa. Zjazdy: - 8 cm - betonowa kostka brukowa, grafitowa, - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa, - 20 cm - grunt stab. cementem RmP.5,0 MPa. Krawężniki betonowe 15x30 cm ze skosem na ławie betonowej z oporem z betonu B15. Krawężniki należy dopasowywać do siebie docinając końce. Szczelin nie wypełniać zaprawą cementową. Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15. Nawierzchnia bitumiczna układana ze spadkiem daszkowym. b) budowę kanalizacji deszczowej I etap o długości 12,6mb, studni D2, D3, D4 z przykanalikami i 5 wpustów ulicznych, c) budowę elementów infrastruktury teleinformatycznej w ulicy, polegającą na budowie kanalizacji teleinformatycznej wraz ze studniami teleinformatycznymi oraz przepustów kablowych pod jezdniami, jak również zabezpieczenie kabli NN zasilających posesje przyległe, d) roboty rozbiórkowe, e) przebudowę oświetlenia ulicznego, f) oznakowanie poziome i pionowe ulicy, g) roboty wykończeniowe, h) wycinkę drzew i krzewów -€“ nie wymagających decyzji pozwolenia na wycinkę drzew. 4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy sieci wodociągowej. Prace te wykona przed realizacją robót ujętych w niniejszej umowie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu. W przypadku gdyby ich budowa nie została zakończona, Zamawiający wymaga współpracy i udostępnienia placu budowy przez Wykonawcę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu. 5. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w projektach budowlanych i projektach wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiących załączniki do SIWZ od nr 9 do nr 12) oraz w Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót. 6. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. 7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawarł w pkt 26 SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym odpowiednio załącznik nr 8a i 8b do SIWZ. 8. Zamawiający informuje na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ, uwzględniają określone w przepisach prawa wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 9.Lokalizacja robót budowlanych: Zamość, ul. Spokojna, boczna ulicy Wiejskiej

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45232130-2, 45111200-0, 45232310-8, 45231400-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, które będą polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: dla Części 1 zamówienia - Budowa ulicy Spokojnej o długości 102,80mb Wykonawca spełni warunek, jeśli: a) wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200.000,00 zł, b) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł, dla Część 2 zamówienia - Budowa bocznej ulicy Wiejskiej o długości 109,25mb Wykonawca spełni warunek, jeśli: a) wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200.000,00 zł, b) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł. UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż na jedną część zamówienia wskazane wartości ulegają sumowaniu, tzn. Zamawiający uzna warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: - posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż suma wartości dla obu części, na które Wykonawca składa ofertę, - że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż suma wartości dla obu części, na które Wykonawca składa ofertę.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
dla Części 1 zamówienia - Budowa ulicy Spokojnej o długości 102,80mb Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie -€“ wykaże się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi/ulicy o wartości robót co najmniej 200.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykazane przez Wykonawcę zadanie na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem. UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wykazanie spełniania warunku zdolności technicznej dla jednej części zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykazywania spełnianie tego warunku dla drugiej części. b) wykaże dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego, tj.: ­-kierownikiem budowy (1 osoba) -€“ posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi pełniąc funkcje kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej przy realizacji co najmniej 1 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie lub przebudowie drogi/ulicy o wartości robót nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, -kierownikiem robót branży sanitarnej (1 osoba) -€“ posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ­-kierownikiem robót branży elektrycznej (1 osoba) -€“ posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik budowy oraz kierownicy robót każdej z branż powinni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65). UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tych samych osób przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy, kierownika robót branży sanitarnej i kierownika robót branży elektrycznej dla obu części zamówienia. dla Części 2 zamówienia - Budowa bocznej ulicy Wiejskiej o długości 109,25mb Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie -€“ wykaże się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi/ulicy o wartości robót co najmniej 200.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykazane przez Wykonawcę zadanie na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem. UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wykazanie spełniania warunku zdolności technicznej dla jednej części zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykazywania spełnianie tego warunku dla drugiej części. b) wykaże dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego, tj.: ­ kierownikiem budowy (1 osoba) -€“ posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi pełniąc funkcje kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej przy realizacji co najmniej 1 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie lub przebudowie drogi/ulicy o wartości robót nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto, ­ kierownikiem robót branży sanitarnej (1 osoba) -€“ posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, ­ kierownikiem robót branży elektrycznej (1 osoba) -€“ posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik budowy oraz kierownicy robót każdej z branż powinni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65). UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tych samych osób przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy, kierownika robót branży sanitarnej i kierownika robót branży elektrycznej dla obu części zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby, która bezie pełnić funkcję kierownika budowy oraz jej doświadczenia zawodowego.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.zamosc.um.gov.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ (dotyczy części 1 i części 2 zamówienia). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (dotyczy części 1 i części 2 zamówienia): 2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł poroÂŹzumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odÂŹsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (dotyczących danej części zamówienia, na którą Wykonawca złożył ofertę): 1.1 sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środÂŹków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości w wysokości dla części 1 zamówienia - co najmniej 200.000,00 zł, dla części 2 zamówienia -€“ co najmniej 200.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalÂŹności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną dla części 1 zamówienia - nie niższą niż 200.000,00 zł, dla części 2 zamówienia -€“ nie niższą niż 200.000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 1. 2. zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu robót budowlanych zgodnie z pkt III.1.3 lit. a ogłoszenia (według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykazane przez Wykonawcę zadanie na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem. b) wykazu osób zgodnie z pkt III.1.3 lit. b ogłoszenia (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych przez Wykonawcę dotyczące warunków udziału w postępowaniu, podane w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Wykonawca powinien przyjąć kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dokumenty dotyczące innych podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca: 1.1.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt III.3 ogłoszenia. 1.2. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; propozycja zobowiązania została określona w załączniku nr 7 do SIWZ. 1.3. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 1.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, złożył w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty wymienione w pkt III.4 ppkt 2 ogłoszenia, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dokumenty dotyczące podwykonawcy: Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3 ogłoszenia. 3. Dokumenty, które składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 3.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - każdy z nich : 1) składa oświadczenia z pkt III.3 ogłoszenia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 2) składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o którym mowa w pkt III.4 ppkt 1 ogłoszenia) - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.zamosc.um.gov.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, , 3) będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt III.4 ppkt 2 ogłoszenia, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w odniesieniu do każdego z tych Wykonawców),4) będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt III.5.1 ogłoszenia, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w takim zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców, wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt III.1.1-III.1.3 ogłoszenia. 3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie dołączają do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt III.4 ppkt 2 ogłoszenia, w odniesieniu do podmiotów zagranicznych: 4.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4 ppkt 2 ogłoszenia: 1) pkt 2.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) pkt 2.2 -2.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym: - w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w pkt 4.1 ppkt 1 oraz ppkt 2 lit. b - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 4.1 ppkt 2 lit. a - nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4.4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III.4 ppkt 2 pkt 2.1 ogłoszenia, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 4.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium odrębnie dla każdej części zamówienia w wysokości: a) dla części 1 zamówienia -€“ 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) b) dla części 2 zamówienia -€“ 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Doświadczenie kierownika budowy30,00
Okres gwarancji10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach (w odniesieniu do każdej części zamówienia): 1) w zakresie zmiany wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie realizacji przedmiotu umowy dla robót objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, b) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) w zakresie zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych w przypadku śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień do pełnienia funkcji oraz zaistnienia zdarzeń losowych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę. Niemożliwość ta wynika z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nowo powołana osoba spełnia warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co oznacza, że jej kwalifikacje muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji osób wykazanych w ofercie, przy czym zmiana kierownika budowy będzie możliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby, pod warunkiem, że nowo proponowana osoba posiada doświadczenie nie mniejszej niż wskazane dla kierownika budowy w złożonej ofercie. 3) w zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełniania warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 4) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 projektu umowy, w następujących sytuacjach: a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia, b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych wprowadzonych na podstawie protokołu konieczności lub w przypadku zlecenia dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwiązań projektowych, d) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: - przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, f) w przypadku konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, g) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub uniemożliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga określonych warunków atmosferycznych, i) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (jak zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, promieniowanie, skażenie, powódź, pożar, ekstremalny upał lub mróz, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej), uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodujące zmianę zakresu robót. Wystąpienie powyższych okoliczności musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy o wstrzymaniu robót. 5) w zakresie dotyczącym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wprowadzone protokołem konieczności, zaakceptowanym przez Zamawiającego: a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany terminu zakończenia zadania. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy obrazujący różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym a proponowanym rozwiązaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego, zaopiniowania przez inspektora nadzoru w formie protokołu konieczności i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, b) na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót, jeżeli z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót i zmiany terminu zakończenia zadania. W tym przypadku Inspektor nadzoru sporządza protokół konieczności wraz z opinią w sprawie ich wykonania celem akceptacji przez Zamawiającego. 6) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 7) w sytuacji gdy Wykonawcę, któremu udzielono zamówienie ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców 8) inne zmiany: a) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, b) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, c) zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo -€“ finansowym inwestycji, nie prowadzące do zmiany terminu realizacji umowy, na wniosek Zamawiającego lub w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności - na jego wniosek. Zmiana następują poprzez przedłożenie przez Wykonawcę zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo -€“ finansowego Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, który wraz z opinią przedkłada go do akceptacji Zamawiającemu. d) w sytuacji gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy, e) zmiany, niezależnie od wartości, nie będące istotne, w rozumieniu pkt 2, f) w sytuacji, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie, przy czym zmiana ta nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy. 2. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1 ppkt 7. 3. Z zastrzeżeniem pkt 1 ppkt 5 lit. a i b oraz ppkt 8 lit. c, wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną dokonane w formie aneksu po przeprowadzeniu uzgodnień przez strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-25, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego: 1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 1.2. Zgodnie art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych w pkt III.2 ogłoszenia. 1.4.Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.1 - III.1.3 ogłoszenia: -warunek określony w pkt III.1.2 lit. a ogłoszenia - powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, albo Wykonawcy łącznie, - warunek określony w pkt III.1.2 lit. b ogłoszenia- musi być spełniony w całości minimum przez jednego z Wykonawców, -warunek określony w pkt III.1.3 lit. a ogłoszenia - musi być spełniony w całości minimum przez jednego z Wykonawców, -warunek określony w pkt III.1.3 lit. b ogłoszenia -€“ powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, albo Wykonawcy łącznie, 2.Poleganie na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 22a ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.2. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 2.3. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu na zasobach których Wykonawca polega, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia. Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców: 3.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 3.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.3. Wykonawca, który zamierza realizować zamówienie przy udziale podwykonawców jest obowiązany wskazać w formularzu ofertowym (według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1a i nr 1 b do SIWZ), jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców. 3.4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 3.5. Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polega na zdolnościach innych podmiotów, zobowiązany jest zapewnić udział tego podmiotu w realizacji robót budowlanych, do których te zdolności są wymagane. 3.6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 3.8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 3.9.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego: -pisemnie na adres: Miasto Zamość, 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13, -za pomocą faksu na nr (84) 639-30-54, -przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: zamowienia@zamosc.pl 5.Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Małgorzata Strzępek, Marta Trych - fax (84) 639-30-54, e-mail: zamowienia@zamosc.pl

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część 1 - Budowa ulicy Spokojnej o długości 102,80mb
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres Części 1 zamówienia - Budowa ulicy Spokojnej o długości 102,80mb: 1. Budowa ulicy Spokojnej obejmuje: a) budowę nowej konstrukcje jezdni ul. Spokojnej z betonowej kostki brukowej o gr 8 cm, szarej, o długości 102,80 mb; przyjmując obciążenie ruchem KR2, posadowionej na gruntach G2, b) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Koźmiana I etap o długości 14,2mb od studni D1i i do D1 z przykanalikami i wpustami w1.1, w1.2, c) budowę elementów infrastruktury teleinformatycznej w ulicy, polegającą na budowie kanalizacji teleinformatycznej wraz ze studniami teleinformatycznymi oraz przepustów kablowych pod jezdniami, jak również zabezpieczenie kabli NN zasilających posesje przyległe do ulicy Spokojnej, d) roboty rozbiórkowe, e) przebudowę oświetlenia ulicznego, f) oznakowanie poziome i pionowe ulicy, g) roboty wykończeniowe, h) wycinkę drzew i krzewów -€“ nie wymagających decyzji pozwolenia na wycinkę drzew. 2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy sieci wodociągowej. Prace te wykona przed realizacją robót ujętych w niniejszej umowie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu. W przypadku gdyby ich budowa nie została zakończona, Zamawiający wymaga współpracy i udostępnienia placu budowy przez Wykonawcę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45232130-2, 45111200-0, 45232310-8, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Doświadczenie kierownika budowy30,00
Okres gwarancji10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Część 2 zamówienia - Budowa bocznej ulicy Wiejskiej o długości 109,25mb
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres Części 2 zamówienia - Budowa bocznej ulicy Wiejskiej o długości 109,25mb. 1. Budowa bocznej ulicy Wiejskiej obejmuje: a) budowę nowej nawierzchni drogowej dla drogi osiedlowej przyjmując obciążenie ruchem KR2, posadowionej na gruntach G2: Droga: - 4 cm - w-wa ścieralna - SMA 8S PMB 45/80-65, - 5 cm - w-wa wiążąca - AC 16 W 35/50, - 7 cm - w-wa podbudowy - AC 16 P 35/50, - 15 cm - kruszywo łamane stabili. mech. 0/31,5, - 15 cm - kruszywo łamane stab. cem. Rm=5,0 MPa. Chodnik: - 6 cm - nawierzchnia - betonowa kostka brukowa, szara, - 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa, - 10 cm - kruszywo łamane stabilizowane cementem Rm=5,0 MPa, - 10 cm - kruszywo łamane stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa. Zjazdy: - 8 cm - betonowa kostka brukowa, grafitowa, - 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa, - 20 cm - grunt stab. cementem RmP.5,0 MPa. Krawężniki betonowe 15x30 cm ze skosem na ławie betonowej z oporem z betonu B15. Krawężniki należy dopasowywać do siebie docinając końce. Szczelin nie wypełniać zaprawą cementową. Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15. Nawierzchnia bitumiczna układana ze spadkiem daszkowym. b) budowę kanalizacji deszczowej I etap o długości 12,6mb, studni D2, D3, D4 z przykanalikami i 5 wpustów ulicznych, c) budowę elementów infrastruktury teleinformatycznej w ulicy, polegającą na budowie kanalizacji teleinformatycznej wraz ze studniami teleinformatycznymi oraz przepustów kablowych pod jezdniami, jak również zabezpieczenie kabli NN zasilających posesje przyległe, d) roboty rozbiórkowe, e) przebudowę oświetlenia ulicznego, f) oznakowanie poziome i pionowe ulicy, g) roboty wykończeniowe, h) wycinkę drzew i krzewów -€“ nie wymagających decyzji pozwolenia na wycinkę drzew. 2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy sieci wodociągowej. Prace te wykona przed realizacją robót ujętych w niniejszej umowie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu. W przypadku gdyby ich budowa nie została zakończona, Zamawiający wymaga współpracy i udostępnienia placu budowy przez Wykonawcę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45232130-2, 45111200-0, 45232310-8, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Doświadczenie kierownika budowy30,00
Okres gwarancji10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
18.06.2018
Tissu Architecture Sp. z o.o.

Tissu biuro projektowe świadczące usługi typu projektowanie domów i projektowanie wnętrz. Powstało w 2009 roku, a miastem, w którym obs...

mazowieckie
Aranżacja wnętrz
15.06.2018
Pracownia Kartograficzno-Ge...

Pracownia Kartograficzno – Geodezyjna to firma, która powstała z myślą o kartograficznej obsłudze firm, aby pomóc im w wykonaniu ...

łódzkie
Geodezja
14.06.2018
MFO S.A.

Spółka MFO S. A. jest uznanym i renomowanym producentem i dostawcą kształtowników stalowych zimnogiętych, wzmocnień okiennych do wszyst...

mazowieckie
Materiały konstrukcyjne
13.06.2018
Plast-Chem s.c. Marek Knasi...

Jednostka produkcyjno - usługowo - handlowa Plast-Chem prowadzi kompleksową działalność powiązaną z artykułami z tworzyw sztucznych. W ...

kujawsko-pomorskie
Instalacje elektroniczne