Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Dostosowanie placówek oświatowych do wymogów przepisów przec...
Dostosowanie placówek oświatowych do wymogów przepisów przec...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Żory
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostosowanie placówek oświatowych do wymogów przepisów przeciwpożarowych.

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1. Roboty budowlane w Zespole Szkół nr 2 w Żorach -demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż istniejącego wyposażenia będącego w kolizji z prowadzonymi pracami (gabloty, gaśnice itp.) -rozebranie obicia ścian z boazerii drewnianej i paneli PCV wraz z podkonstrukcją, lokalna naprawa ubytków tynków w miejscach po demontażu, wywóz i utylizacja materiału po demontażu. -dostawa i montaż systemowych profili dylatacyjnych ścienno-sufitowych wykonanych z aluminium (boczne elementy wykonane z aluminium, kompensator z płyty kompozytowej lub elastomerowej, szerokość szczeliny max 60mm) -dokładne przetarcie całej powierzchni istniejących lamperii na ścianach korytarzy szkoły papierem ściernym o drobnym ziarnie. Należy przy tym uzyskać w pełni matową powierzchnię lamperii. Wyrównanie powierzchni i wykonanie mozaikowych tynków żywicznych (kolor biało szary do potwierdzenia w dyrekcji szkoły) wraz z gruntowaniem preparatem o podwyższonej przyczepności. -wykonanie gładzi gipsowych na ścianie za sceną po uprzednim oczyszczeniu powierzchni i zagruntowaniu wraz z lokalnym wyrównaniem powierzchni istniejącej ściany, następnie 2-krotne malowanie emulsyjne na ścianie za sceną (kolor do potwierdzenia z dyrekcją placówki) -demontaż istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz montaż nowej stolarki aluminiowej wraz z obróbkami obsadzenia. (specyfikacja stolarki zgodnie z przedmiarem) -demontaż istniejącej drewnianej konstrukcji sceny wraz z podestem na auli (konstrukcję nośną sceny stanowią drewniane dźwigary kratowe o rozpiętości ok. 6m w rozstawie ok. 1,0m, podest stanowią deski sosnowe)  dostawa i montaż nowego modułowego systemowego podestu scenicznego: Podstawowe wymagania dla podestu: -€˘ powierzchnia podestu scenicznego -€“ 60 m2 (moduły demontowalne o wym. 2x1m) -€˘ barierki ochronne z boku sceny -€“ 12 metrów bieżących -€˘ wysokość podestu scenicznego -€“ 1m -€˘ podest sceniczny wyposażony w 3 komplety wejść schodkowych (1 kpl czołowy, 2 kpl boczne) -€˘ kolor wypełnienia płyt zgodnie z paletą producenta (do potwierdzenia z dyrektor szkoły) -€˘ podest na bazie lekkiego profilu aluminiowego -€˘ płyta wypełniająca wodoszczelna z warstwą antypoślizgową, co najmniej bfl-s1 zgodnie z pn-en 13501-1:2008 -€˘ noga wykonana z lekkiego profilu zakończonego gumową podstawą -€˘ podest systemowy posiadający odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty, spełniający normy i dyrektywy europejskie.  cyklinowanie i lakierowanie istniejącej posadzki z deszczułek pod sceną auli  wykonanie cokolików z płytek ceramicznych na wysokość 10cm wzdłuż ścian korytarza wraz z demontażem istniejących listew podłogowych (typ płytki jak istniejąca posadzka)  wymiana osprzętu elektrycznego Część 2. Roboty budowlane w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach  demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż istniejącego wyposażenia będącego w kolizji z prowadzonymi pracami (gabloty, gaśnice, przełączniki, gniazdka itp.)  rozebranie obicia ścian z boazerii drewnianej, lokalna naprawa ubytków tynków w miejscach po demontażu, wywóz i utylizacja materiału po demontażu  dokładne przetarcie całej powierzchni istniejących lamperii papierem ściernym o drobnym ziarnie. Należy przy tym uzyskać w pełni matową powierzchnię lamperii.  wykonanie gładzi gipsowych na ścianach korytarzy wraz z lokalnym wyrównaniem powierzchni istniejącej ściany lekkimi tynkami maszynowymi  2-krotne malowanie emulsyjne (z gruntowaniem) na ścianach korytarzy  malowanie ścian akrylowym lakierem lamperyjnym  demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i montaż nowej stolarki aluminiowej wraz z obróbkami obsadzenia.  demontaż i i utylizacja ścianki drewnianej we wnęce przy bibliotece wraz z wykonaniem nowej ściany z płyt GK o odporności EI 30 i montażem drzwi wewnętrznych  wymiana osprzętu elektrycznego

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45410000-4, 45442100-8, 45453000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-08-28


II.9) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji zamówienia: Część 1 - do 28.08.2017r - termin wymagany Część 2 - do 28.08.2017r - termin wymagany

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 1 - 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych 0/00) Część 2 -€“800,00 zł (słownie: osiemset złotych 0/00)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sposób przewidziany przepisami art. 144 ustawy pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-07, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: pl

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z punktem III.3) Ogłoszenia "Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji" Wykonawca składa tylko oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, ponieważ Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu. Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Roboty budowlane w Zespole Szkół nr 2 w Żorach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1. Roboty budowlane w Zespole Szkół nr 2 w Żorach -demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż istniejącego wyposażenia będącego w kolizji z prowadzonymi pracami (gabloty, gaśnice itp.) -rozebranie obicia ścian z boazerii drewnianej i paneli PCV wraz z podkonstrukcją, lokalna naprawa ubytków tynków w miejscach po demontażu, wywóz i utylizacja materiału po demontażu. -dostawa i montaż systemowych profili dylatacyjnych ścienno-sufitowych wykonanych z aluminium (boczne elementy wykonane z aluminium, kompensator z płyty kompozytowej lub elastomerowej, szerokość szczeliny max 60mm) -dokładne przetarcie całej powierzchni istniejących lamperii na ścianach korytarzy szkoły papierem ściernym o drobnym ziarnie. Należy przy tym uzyskać w pełni matową powierzchnię lamperii. Wyrównanie powierzchni i wykonanie mozaikowych tynków żywicznych (kolor biało szary do potwierdzenia w dyrekcji szkoły) wraz z gruntowaniem preparatem o podwyższonej przyczepności. -wykonanie gładzi gipsowych na ścianie za sceną po uprzednim oczyszczeniu powierzchni i zagruntowaniu wraz z lokalnym wyrównaniem powierzchni istniejącej ściany, następnie 2-krotne malowanie emulsyjne na ścianie za sceną (kolor do potwierdzenia z dyrekcją placówki) -demontaż istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz montaż nowej stolarki aluminiowej wraz z obróbkami obsadzenia. (specyfikacja stolarki zgodnie z przedmiarem) -demontaż istniejącej drewnianej konstrukcji sceny wraz z podestem na auli (konstrukcję nośną sceny stanowią drewniane dźwigary kratowe o rozpiętości ok. 6m w rozstawie ok. 1,0m, podest stanowią deski sosnowe) -dostawa i montaż nowego modułowego systemowego podestu scenicznego: Podstawowe wymagania dla podestu: -€˘ powierzchnia podestu scenicznego -€“ 60 m2 (moduły demontowalne o wym. 2x1m) -€˘ barierki ochronne z boku sceny -€“ 12 metrów bieżących -€˘ wysokość podestu scenicznego -€“ 1m -€˘ podest sceniczny wyposażony w 3 komplety wejść schodkowych (1 kpl czołowy, 2 kpl boczne) -€˘ kolor wypełnienia płyt zgodnie z paletą producenta (do potwierdzenia z dyrektor szkoły) -€˘ podest na bazie lekkiego profilu aluminiowego -€˘ płyta wypełniająca wodoszczelna z warstwą antypoślizgową, co najmniej bfl-s1 zgodnie z pn-en 13501-1:2008 -€˘ noga wykonana z lekkiego profilu zakończonego gumową podstawą -€˘ podest systemowy posiadający odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty, spełniający normy i dyrektywy europejskie. -cyklinowanie i lakierowanie istniejącej posadzki z deszczułek pod sceną auli -wykonanie cokolików z płytek ceramicznych na wysokość 10cm wzdłuż ścian korytarza wraz z demontażem istniejących listew podłogowych (typ płytki jak istniejąca posadzka) -wymiana osprzętu elektrycznego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45442100-8, 45410000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-08-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Część nr: 2Nazwa: Roboty budowlane w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2. Roboty budowlane w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach -demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż istniejącego wyposażenia będącego w kolizji z prowadzonymi pracami (gabloty, gaśnice, przełączniki, gniazdka itp.) -rozebranie obicia ścian z boazerii drewnianej, lokalna naprawa ubytków tynków w miejscach po demontażu, wywóz i utylizacja materiału po demontażu -dokładne przetarcie całej powierzchni istniejących lamperii papierem ściernym o drobnym ziarnie. Należy przy tym uzyskać w pełni matową powierzchnię lamperii. -wykonanie gładzi gipsowych na ścianach korytarzy wraz z lokalnym wyrównaniem powierzchni istniejącej ściany lekkimi tynkami maszynowymi -2-krotne malowanie emulsyjne (z gruntowaniem) na ścianach korytarzy -malowanie ścian akrylowym lakierem lamperyjnym -demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i montaż nowej stolarki aluminiowej wraz z obróbkami obsadzenia. -demontaż i i utylizacja ścianki drewnianej we wnęce przy bibliotece wraz z wykonaniem nowej ściany z płyt GK o odporności EI 30 i montażem drzwi wewnętrznych -wymiana osprzętu elektrycznego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45410000-4, 45442100-8, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-08-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków