Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Dostosowanie placówek oświatowych do wymogów przepisów przec...
Dostosowanie placówek oświatowych do wymogów przepisów przec...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Żory
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostosowanie placówek oświatowych do wymogów przepisów przeciwpożarowych.

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1. Roboty budowlane w Zespole Szkół nr 2 w Żorach -demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż istniejącego wyposażenia będącego w kolizji z prowadzonymi pracami (gabloty, gaśnice itp.) -rozebranie obicia ścian z boazerii drewnianej i paneli PCV wraz z podkonstrukcją, lokalna naprawa ubytków tynków w miejscach po demontażu, wywóz i utylizacja materiału po demontażu. -dostawa i montaż systemowych profili dylatacyjnych ścienno-sufitowych wykonanych z aluminium (boczne elementy wykonane z aluminium, kompensator z płyty kompozytowej lub elastomerowej, szerokość szczeliny max 60mm) -dokładne przetarcie całej powierzchni istniejących lamperii na ścianach korytarzy szkoły papierem ściernym o drobnym ziarnie. Należy przy tym uzyskać w pełni matową powierzchnię lamperii. Wyrównanie powierzchni i wykonanie mozaikowych tynków żywicznych (kolor biało szary do potwierdzenia w dyrekcji szkoły) wraz z gruntowaniem preparatem o podwyższonej przyczepności. -wykonanie gładzi gipsowych na ścianie za sceną po uprzednim oczyszczeniu powierzchni i zagruntowaniu wraz z lokalnym wyrównaniem powierzchni istniejącej ściany, następnie 2-krotne malowanie emulsyjne na ścianie za sceną (kolor do potwierdzenia z dyrekcją placówki) -demontaż istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz montaż nowej stolarki aluminiowej wraz z obróbkami obsadzenia. (specyfikacja stolarki zgodnie z przedmiarem) -demontaż istniejącej drewnianej konstrukcji sceny wraz z podestem na auli (konstrukcję nośną sceny stanowią drewniane dźwigary kratowe o rozpiętości ok. 6m w rozstawie ok. 1,0m, podest stanowią deski sosnowe)  dostawa i montaż nowego modułowego systemowego podestu scenicznego: Podstawowe wymagania dla podestu: -€˘ powierzchnia podestu scenicznego -€“ 60 m2 (moduły demontowalne o wym. 2x1m) -€˘ barierki ochronne z boku sceny -€“ 12 metrów bieżących -€˘ wysokość podestu scenicznego -€“ 1m -€˘ podest sceniczny wyposażony w 3 komplety wejść schodkowych (1 kpl czołowy, 2 kpl boczne) -€˘ kolor wypełnienia płyt zgodnie z paletą producenta (do potwierdzenia z dyrektor szkoły) -€˘ podest na bazie lekkiego profilu aluminiowego -€˘ płyta wypełniająca wodoszczelna z warstwą antypoślizgową, co najmniej bfl-s1 zgodnie z pn-en 13501-1:2008 -€˘ noga wykonana z lekkiego profilu zakończonego gumową podstawą -€˘ podest systemowy posiadający odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty, spełniający normy i dyrektywy europejskie.  cyklinowanie i lakierowanie istniejącej posadzki z deszczułek pod sceną auli  wykonanie cokolików z płytek ceramicznych na wysokość 10cm wzdłuż ścian korytarza wraz z demontażem istniejących listew podłogowych (typ płytki jak istniejąca posadzka)  wymiana osprzętu elektrycznego Część 2. Roboty budowlane w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach  demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż istniejącego wyposażenia będącego w kolizji z prowadzonymi pracami (gabloty, gaśnice, przełączniki, gniazdka itp.)  rozebranie obicia ścian z boazerii drewnianej, lokalna naprawa ubytków tynków w miejscach po demontażu, wywóz i utylizacja materiału po demontażu  dokładne przetarcie całej powierzchni istniejących lamperii papierem ściernym o drobnym ziarnie. Należy przy tym uzyskać w pełni matową powierzchnię lamperii.  wykonanie gładzi gipsowych na ścianach korytarzy wraz z lokalnym wyrównaniem powierzchni istniejącej ściany lekkimi tynkami maszynowymi  2-krotne malowanie emulsyjne (z gruntowaniem) na ścianach korytarzy  malowanie ścian akrylowym lakierem lamperyjnym  demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i montaż nowej stolarki aluminiowej wraz z obróbkami obsadzenia.  demontaż i i utylizacja ścianki drewnianej we wnęce przy bibliotece wraz z wykonaniem nowej ściany z płyt GK o odporności EI 30 i montażem drzwi wewnętrznych  wymiana osprzętu elektrycznego

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45410000-4, 45442100-8, 45453000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-08-28


II.9) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji zamówienia: Część 1 - do 28.08.2017r - termin wymagany Część 2 - do 28.08.2017r - termin wymagany

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 1 - 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych 0/00) Część 2 -€“800,00 zł (słownie: osiemset złotych 0/00)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sposób przewidziany przepisami art. 144 ustawy pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-07, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: pl

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z punktem III.3) Ogłoszenia "Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji" Wykonawca składa tylko oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, ponieważ Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu. Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Roboty budowlane w Zespole Szkół nr 2 w Żorach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1. Roboty budowlane w Zespole Szkół nr 2 w Żorach -demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż istniejącego wyposażenia będącego w kolizji z prowadzonymi pracami (gabloty, gaśnice itp.) -rozebranie obicia ścian z boazerii drewnianej i paneli PCV wraz z podkonstrukcją, lokalna naprawa ubytków tynków w miejscach po demontażu, wywóz i utylizacja materiału po demontażu. -dostawa i montaż systemowych profili dylatacyjnych ścienno-sufitowych wykonanych z aluminium (boczne elementy wykonane z aluminium, kompensator z płyty kompozytowej lub elastomerowej, szerokość szczeliny max 60mm) -dokładne przetarcie całej powierzchni istniejących lamperii na ścianach korytarzy szkoły papierem ściernym o drobnym ziarnie. Należy przy tym uzyskać w pełni matową powierzchnię lamperii. Wyrównanie powierzchni i wykonanie mozaikowych tynków żywicznych (kolor biało szary do potwierdzenia w dyrekcji szkoły) wraz z gruntowaniem preparatem o podwyższonej przyczepności. -wykonanie gładzi gipsowych na ścianie za sceną po uprzednim oczyszczeniu powierzchni i zagruntowaniu wraz z lokalnym wyrównaniem powierzchni istniejącej ściany, następnie 2-krotne malowanie emulsyjne na ścianie za sceną (kolor do potwierdzenia z dyrekcją placówki) -demontaż istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz montaż nowej stolarki aluminiowej wraz z obróbkami obsadzenia. (specyfikacja stolarki zgodnie z przedmiarem) -demontaż istniejącej drewnianej konstrukcji sceny wraz z podestem na auli (konstrukcję nośną sceny stanowią drewniane dźwigary kratowe o rozpiętości ok. 6m w rozstawie ok. 1,0m, podest stanowią deski sosnowe) -dostawa i montaż nowego modułowego systemowego podestu scenicznego: Podstawowe wymagania dla podestu: -€˘ powierzchnia podestu scenicznego -€“ 60 m2 (moduły demontowalne o wym. 2x1m) -€˘ barierki ochronne z boku sceny -€“ 12 metrów bieżących -€˘ wysokość podestu scenicznego -€“ 1m -€˘ podest sceniczny wyposażony w 3 komplety wejść schodkowych (1 kpl czołowy, 2 kpl boczne) -€˘ kolor wypełnienia płyt zgodnie z paletą producenta (do potwierdzenia z dyrektor szkoły) -€˘ podest na bazie lekkiego profilu aluminiowego -€˘ płyta wypełniająca wodoszczelna z warstwą antypoślizgową, co najmniej bfl-s1 zgodnie z pn-en 13501-1:2008 -€˘ noga wykonana z lekkiego profilu zakończonego gumową podstawą -€˘ podest systemowy posiadający odpowiednie dopuszczenia, certyfikaty i atesty, spełniający normy i dyrektywy europejskie. -cyklinowanie i lakierowanie istniejącej posadzki z deszczułek pod sceną auli -wykonanie cokolików z płytek ceramicznych na wysokość 10cm wzdłuż ścian korytarza wraz z demontażem istniejących listew podłogowych (typ płytki jak istniejąca posadzka) -wymiana osprzętu elektrycznego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45442100-8, 45410000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-08-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Część nr: 2Nazwa: Roboty budowlane w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2. Roboty budowlane w Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach -demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż istniejącego wyposażenia będącego w kolizji z prowadzonymi pracami (gabloty, gaśnice, przełączniki, gniazdka itp.) -rozebranie obicia ścian z boazerii drewnianej, lokalna naprawa ubytków tynków w miejscach po demontażu, wywóz i utylizacja materiału po demontażu -dokładne przetarcie całej powierzchni istniejących lamperii papierem ściernym o drobnym ziarnie. Należy przy tym uzyskać w pełni matową powierzchnię lamperii. -wykonanie gładzi gipsowych na ścianach korytarzy wraz z lokalnym wyrównaniem powierzchni istniejącej ściany lekkimi tynkami maszynowymi -2-krotne malowanie emulsyjne (z gruntowaniem) na ścianach korytarzy -malowanie ścian akrylowym lakierem lamperyjnym -demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i montaż nowej stolarki aluminiowej wraz z obróbkami obsadzenia. -demontaż i i utylizacja ścianki drewnianej we wnęce przy bibliotece wraz z wykonaniem nowej ściany z płyt GK o odporności EI 30 i montażem drzwi wewnętrznych -wymiana osprzętu elektrycznego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45410000-4, 45442100-8, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-08-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Koszt wykonania (cena)60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik - cena -€“ zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 60 Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 60 - wskaźnik stały, w kryterium 2 "okres gwarancji na roboty budowlane" ocena punktowa przedstawia się następująco: 1) za udzielenie gwarancji wynoszącej od 36 do 59 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 40 punktów W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
18.10.2019
BTB Beton Architektoniczny ...

Fachowe produkty z betonu architektonicznego w wybranym kształcie, rozmiarze oraz fakturze oferuje firma BTB z Warszawy. Nasze detale s...

mazowieckie
Cegły, beton i cement
17.10.2019
Firma Budowlana BAUMAG Grze...

Firma budowlana BAUMAG specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych oraz budowie obiektów niemieszkalnych. Oferta jest skierowana d...

śląskie
Budownictwo mieszkaniowe
16.10.2019
Eurodoors Sp. z o.o.

Sprzedażą stolarki otworowej zajmuje się firma Eurodoors z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Jesteśmy profesjonalną firmą, która współpracu...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.10.2019
Noreststudio Bartłomiej Dzi...

Noreststudio to firma założona w roku 2019, lecz działająca na polu projektowym od 6 lat. Zajmujemy się projektowaniem przestrzeni pryw...

małopolskie
Architektura wnętrz