Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminac...
Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminac...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Skawina
woj. małopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
w formie pisemnej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminach Skawina i Czernichów wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach programu priorytetowego PROSUMENT

Numer referencyjny: ZP.271.4.IN.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gmin Skawina i Czernichów. Przewidywany zakres zamówienia: 1) Gmina Skawina: 134 szt. mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii oraz 20 szt. pomp ciepła, złożonych z: systemów modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem w ilości szacunkowej 114 szt., systemów modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną w ilości szacunkowej 20 szt. wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz pomp ciepła zaspokajających potrzeby grzewcze typu solanka/woda lub powietrze/woda w ilości szacunkowej 20 szt., 2) Gmina Czernichów: 27 szt. mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii oraz 12 szt. pomp ciepła, złożonych z: systemów modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem w ilości szacunkowej 23 szt. oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, systemów modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną w ilości szacunkowej 4 szt. wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz pomp ciepła zaspokajających potrzeby grzewcze typu solanka/woda lub powietrze/woda w ilości szacunkowej 4 szt., pomp ciepła zaspokajających potrzeby grzewcze typu solanka/woda lub powietrze/woda w ilości szacunkowej 8 szt.

II.5) Główny kod CPV: 09331200-0

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 42511100-5, 09332000-5, 71220000-6, 71232310-0, 71320000-7, 45000000-0, 45231000-5, 45300000-0, 45315700-0, 45315600-0, 45315300-0, 45315100-0, 45320000-6, 39370000-6, 51112000-0, 55111200-0, 45331000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtarzających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, w przypadku oszczędności lub zwiększonych środków finansowych oraz w przypadku zainteresowania ze strony beneficjentów ostatecznych, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu robót, o których mowa w pkt 3.1 SIWZ, stanowiących w odniesieniu do każdej części zamówienia - nie więcej niż 100% wartości zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-05-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku, gdyż nie ma on zastosowania w przedmiotowym postępowaniu

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 1) dla Zadania nr 1 - 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 zł), 2) dla Zadania nr 2 - 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy 00/100 zł), 3) w przypadku składania oferty na dwa Zadania -€“ 1 400 000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy 00/100 zł).

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 1. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną w systemie "projektuj -€“ buduj" obejmującą swoim zakresem: a) dla Zadania nr 1: wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła zintegrowanych z budynkami o łącznej wartości wykazanych realizacji co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony 00/100 zł) brutto - o łącznej mocy instalacji fotowoltaicznych w wykazanych realizacjach co najmniej 500 kWp. i łącznej mocy pomp ciepła w wykazanych realizacjach co najmniej 140 kWt, b) dla Zadania nr 2: wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła zintegrowanych z budynkami o łącznej wartości wykazanych realizacji co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 zł) brutto oraz o łącznej mocy instalacji fotowoltaicznych w wykazanych realizacjach co najmniej 70 kWp i łącznej mocy pomp ciepła w wykazanych realizacjach co najmniej 70 kWt, c) w przypadku składania ofert na dwa Zadania : wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła zintegrowanych z budynkami o łącznej wartości wykazanych realizacji co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony 00/100 zł) brutto - o łącznej mocy instalacji fotowoltaicznych w wykazanych realizacjach co najmniej 500 kWp. i łącznej mocy pomp ciepła w wykazanych realizacjach co najmniej 140 kWt. 2. dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia (dla zadania nr 1 i zadania nr 2), w tym: a) minimum jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń) oraz uprawnienia SEP i UDT i posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie instalacji PV; b) minimum jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie instalacji pompy ciepła; c) minimum jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta -konstruktora posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert ; 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ; 3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczeniami wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: dla Części I -€“ 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 zł), dla Części II -€“ 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział Skawina Nr 36859100070020056000130005.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena oferty50,00
kryterium jakościowe45,00
sposób dysponowania kluczowym personelem5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w przypadku, gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 w ust. od 2 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych albo jedna z niżej opisanych okoliczności: 1) Jeżeli nastąpiła zmiana stawki podatku VAT lub zmiana wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 Pzp. W takim przypadku strony zmieniają wysokość wynagrodzenia (obniżają je lub podwyższają) o kwotę odpowiadającą zmienianej stawce, przy czym tą tylko jego część której dotyczy zmieniona stawka, 2) Jeżeli zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania zamówienia danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów. W takim przypadku Strony mogą wydłużyć termin wykonania umowy o okres przestoju w robotach spowodowany koniecznością uzyskania tych danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, 3) Jeżeli nastąpiły przerwy w realizacji robót budowlanych powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotów trzecich, za które nie odpowiada Wykonawca. W takim przypadku Strony mogą wydłużyć termin wykonania umowy o okres przestoju w robotach spowodowany ww. przyczynami, 4) Jeżeli nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania "dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy "dodatkowych robót budowlanych", 5) Jeżeli powstała potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz) 6) Jeżeli wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do usunięcia tej kolizji, 7) Jeżeli wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-05, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1. Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminie Skawina, wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach programu priorytetowego PROSUMENT
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Skawina. Przewidywany zakres Części I zamówienia: 134 szt. mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii oraz 20 szt. pomp ciepła, złożonych z: systemów modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem w ilości szacunkowej 114 szt., systemów modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną w ilości szacunkowej 20 szt. wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz pomp ciepła zaspokajających potrzeby grzewcze typu solanka/woda lub powietrze/woda w ilości szacunkowej 20 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09331200-0, 45310000-3, 42511100-5, 09332000-5, 71220000-6, 71232310-0, 71320000-7, 45000000-0, 45231000-5, 45300000-0, 45315700-0, 45315600-0, 45315300-0, 45315100-0, 45320000-6, 39370000-6, 45111200-0, 51112000-0, 45331000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty50,00
kryterium jakościowe45,00
sposób dysponowania kluczowym personelem5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2. Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminie Czernichów, wykorzystujących odnawialne źródła energii w ramach programu priorytetowego PROSUMENT
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Czernichów. Przewidywany zakres Części II zamówienia: 27 szt. mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii oraz 12 szt. pomp ciepła, złożonych z: systemów modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem w ilości szacunkowej 23 szt. oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, systemów modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną w ilości szacunkowej 4 szt. wraz z oprzyrządowaniem, niezbędnym okablowaniem oraz przebudową układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej i przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz pomp ciepła zaspokajających potrzeby grzewcze typu solanka/woda lub powietrze/woda w ilości szacunkowej 4 szt., pomp ciepła zaspokajających potrzeby grzewcze typu solanka/woda lub powietrze/woda w ilości szacunkowej 8 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09331200-0, 45310000-3, 42511100-5, 09332000-5, 71220000-6, 71232310-0, 71320000-7, 45000000-0, 45231000-5, 45300000-0, 45315700-0, 45315600-0, 45315300-0, 45315100-0, 45320000-6, 39370000-6, 51112000-0, 45111200-0, 45331000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty50,00
kryterium jakościowe45,00
sposób dysponowania kluczowym personelem5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków