Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace instalacyjno-...
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace instalacyjno-...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Piastów
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Miejski Ośrodek Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
forma pisemna - pocztą, osobiście, kurierem

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace instalacyjno-budowlane mające na celu wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w sali kinowej celem poprawy warunków prowadzenia działalności filmowej przez Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie

Numer referencyjny: 01/06/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach realizacji zamówienia należy przygotować dokumentację projektową obejmującą wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w sali kinowej oraz dostawę i montaż kompletnej instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej. Przedmiot zamówienia obejmuje następnie prace instalacyjno-budowlane, mające na celu wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w sali kinowej "Kina Baśń" w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie (dostawa i podłączenie centrali na zewnątrz budynku nie jest objęte zamówieniem) na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej. Prace projektowe:  Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w sali kinowej Zamawiającego, projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej zasilania układu klimatyzacji oraz roboty budowlane,  Projekt powinien obejmować roboty budowlane, roboty elektryczne oraz roboty instalacyjne.  Całość dokumentacji zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami, technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  Całość dokumentacji zostanie wykonana przez osoby posiadające konieczne doświadczenie i kwalifikacje do wykonania tych prac oraz które posiadają ważne uprawnienia budowlane w zakresie wymaganym stosownymi przepisami,  Zapewnienie w okresie wykonywania obowiązków umownych stałego nadzoru,  Skoordynowanie projektowanych instalacji z pozostałymi branżami oraz opracowanie planszy zbiorczej w wersji elektronicznej,  Wykonanie projektów stanowiących przedmiot umowy w języku polskim w wersji papierowej w 5 egzemplarzach i w wersji cyfrowej na płycie CD/DVD w 2 egzemplarzach (rysunki i opisy wykonawcze w otwartym, edytowalnym, cyfrowym formacie np. CAD lub równoważnym),  Projekty powinny być zaopatrzone we wszelkie uzgodnienia i opinie zewnętrzne w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,  Projekty powinny być zaopatrzone we wszelkie uzgodnienia i opinie wewnętrzne (koordynacja międzybranżowa) w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,  Projekty będą zawierać: specyfikacje techniczne materiałów oraz projektowanych prac, opisy techniczne projektowanych instalacji, rzuty instalacji, obliczenia, niezbędne przekroje, rozwinięcia i aksonometrie oraz detale instalacji w krytycznych obszarach projektu. Zakres robót instalacyjno-budowlanych obejmuje następujące kategorie robót:  wykonanie instalacji klimatyzacyjnej opartej o powietrzne pompy ciepła w sali kinowej "Kina Baśń". Instalacja nie będzie korzystać z żadnych zewnętrznych mediów oprócz energii elektrycznej  wykonanie kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych wraz z nawiewnikami, kratkami, izolacją wewnątrz budynku,  dostosowanie instalacji do działania centrali wentylacyjnej, która zostanie zainstalowana w kolejnym etapie prac na zewnątrz budynku (dostawa i montaż centrali nie jest objęta przedmiotem zamówienia). Centrala będzie wyposażona w odwracalną pompę ciepła typu powietrze-powietrze z układem chłodniczym o płynnej regulacji mocy grzewczej i chłodniczej. Współczynnik COP dla zimy minimum 5,3 oraz EER dla lata minimum 4,3. Pompa ciepła musi pracować efektywnie w zakresie temperatury zewnętrznej -24oC do +35oC.  dostosowanie instalacji do następującego działania centrali: a) ze względu na posadowienie centrali na zewnątrz obudowę izolowaną pianką poliuretanową o gęstości minimum 40kg/m3 i współczynniku przenikania ciepła minimum 0,55 W/m2K, b) wysokosprawne wentylatory z silnikami EC o płynnej regulacji wydajności (płynne dostosowanie mocy do stanu zabrudzenia filtrów), c) rozdzielnicę zasilająco-sterującą wbudowaną w centralę (okablowanie wewnątrz centrali) z możliwością zdalnej obsługi gwarancyjnej przez serwis fabryczny polegający na codziennej kontroli poprawności pracy centrali z powiadomieniem administratora budynku o zaistniałej sytuacji, d) wysokosprawny aluminiowy wymiennik obrotowy do odzysku ciepła.  w sali kinowej należy zapewnić temperaturę w okresie letnim +24oC +/-2K oraz okresie zimowym 21oC +/-2K,  wykucie ściany nośnej na parterze wraz z osadzeniem nadproża i otynkowaniem powstałych ubytków (ze wzmocnieniem belkami stalowymi),  instalacje należy prowadzić w bruzdach wykutych w ścianach (względnie posadzkach),  demontaże miejscowe sufitu,  wykonanie otworów w supremie i suficie mineralnym,  wszelkie wykucia i ubytki należy uzupełnić, powierzchnię zagipsować i wyrównać, pomalować farbą emulsyjną.  zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.),  zabezpieczenie powierzchni. Okres Gwarancji Podstawowej -€“ 36 miesięcy

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71200000-0, 45331211-8, 45331000-6, 45310000-3, 71000000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-07-31


II.9) Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe: 1) Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami oraz projektem, a wynikającymi z zakresu robót. 2) Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z dołączonymi przedmiarami robót. Elementy te należy traktować jedynie pomocniczo, z uwagi na fakt, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać także projekt robót. 3) Warunki wykonania i odbioru robót zawiera SST. 4) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia winny również odpowiadać warunkom opisanym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Podane w dokumentacji informacje o producentach (o ile wystąpią) należy traktować pomocniczo, ponieważ mogą zostać zastosowane urządzenia i materiały innych wytwórców, ale posiadające cechy i parametry nie mniejsze niż zastosowane w projekcie (równoważne). Za zastosowanie innych zamiennych materiałów i urządzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 5) Wszystkie certyfikaty i aprobaty techniczne Wykonawca winien okazać na żądanie Zamawiającego oraz dołączyć do materiałów odbiorowych. 6) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca oraz podwykonawcy mają obowiązek przedstawienia dowodów zatrudnienia określonych pracowników na podstawie umowy o pracę, przedkładając Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wymienione wyżej czynności, z wskazaniem liczby osób oraz wymiaru etatu lub potwierdzone za zgodność z oryginałem zanonimizowane kopie umów o prace. Naruszenie obowiązku, o którym mowa wyżej stanowi przerwę w realizacji robót i może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał zadania polegające na wykonaniu prac projektowych, a także robót budowlanych i instalacyjnych, polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub modernizacji i/lub remoncie obiektu o charakterystyce kinowej, teatralnej lub restauracyjnej w tym:  wykonał w ciągu ostatnich 5 lat minimum 5 projektów wentylacji i klimatyzacji sal kinowych lub teatralnych w tym minimum jednego projektu polegającego na remoncie istniejącej sali kinowej lub teatralnej wraz z instalacjami,  wykonał w ciągu ostatnich 5 lat minimum 3 zadania polegające na wykonaniu instalacji wentylacyjnych w obiektach o charakterystyce kinowej, teatralnej lub restauracyjnej o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każde. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wszystkie wykonane przez niego roboty budowlane, tj. o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł brutto każda zostały wykonane należycie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:  Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2016, poz. 290, ze zm.) w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalatorskiej (instalacje sanitarne) oraz w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą (-ych) jednocześnie aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego.  Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję Projektanta, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2016, poz. 290, ze zm.) w zakresie projektowania o specjalności instalatorskiej (instalacje sanitarne) oraz w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą (-ych) jednocześnie aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego. Osoba ta powinna posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty oraz wykaz prac projektowych z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) Wykaz osób posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalatorskiej (instalacje sanitarne) oraz w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w zakresie określonym w pkt. 6 SIWZ wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz osób posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji Projektanta, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2016, poz. 290, ze zm.) w zakresie projektowania o specjalności instalatorskiej (instalacje sanitarne) oraz w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą (-ych) jednocześnie aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego -€“ według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. c) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości określonej w pkt. 6 SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 c Ustawy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 11.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 33 1240 6380 1111 0010 6439 4658 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 11.4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 11.5. Wadium wnoszone w innej niż formie innej niż w pieniężnej musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 11.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
CENA80,00
Dodatkowa Gwarancja20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy d) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści b. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie c. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż określonych w umowie lub Ustawie pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-30, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków