Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Dokończenie realizacji zadania pn. Modernizacja i zagospoda...
Dokończenie realizacji zadania pn. Modernizacja i zagospoda...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Orneta
woj. warmińsko-mazurskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -€“ Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dokończenie realizacji zadania pn. Modernizacja i zagospodarowanie przestrzenne istniejącego boiska szkolnego przy budynku Gimnazjum nr 2 w Ornecie dz. Nr 226, celem uzyskania wielofunkcyjnego boiska sportowego (Orlik lekkoatletyczny)

Numer referencyjny: ZP.271.20.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dokończenie realizacji przerwanych robót budowlanych na zadaniu pn. Modernizacja i zagospodarowanie przestrzenne istniejącego boiska szkolnego przy budynku Gimnazjum nr 2 w Ornecie dz. Nr 226 obręb: Orneta 5, celem uzyskania wielofunkcyjnego boiska sportowego (Orlik lekkoatletyczny) Roboty zostały przerwane w związku z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej - Orliki Lekkoatletyczne. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1 Dokończenie lub do wykonania w 100% elementu robót 1)prace przygotowawcze i pomiarowe (dokończenie) 2)bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej (dokończenie): a)bieżnia okrężna czterotorowa o nominalnej długości 160 m, b)bieżnia prosta czterotorowa o całkowitej długości 80m i dystansie dł. 60m, 3)boisko wielofunkcyjne wewnątrz bieżni o nawierzchni poliuretanowej (dokończenie): a)boisko do piłki ręcznej, b)boisko do piłki koszykowej, c)boisko do tenisa ziemnego, d)boisko do piłki siatkowej, 4)skocznia do skoku w dal z dodatkową belką do trójskoku (rozbieg - nawierzchnia poliuretanowa, piaskownica skoczni -€“ nawierzchnia z piasku) (dokończenie) 5)rzutnia do pchnięcia kulą (koło rzutni -€“ nawierzchnia betonowa, sektor rzutów rzutni -€“ nawierzchnia z mączki ceglanej) (dokończenie) 6)trybuny (dokończenie) 7)piesze ciągi komunikacyjne: a)nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm (dokończenie) b)nawierzchnia z poliuretanu natryskowego (dokończenie) c)nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm przy garażach (do wykonania w 100%) d)nawierzchnia z płyt wielootworowych zabezpieczenie skarpy (do wykonania w 100%) e)schody terenowe (do wykonania w 100%) 8)dostawa i montaż ławek, koszy na śmieci (do wykonania w 100%) 9)podstawowe elementy zagospodarowania terenu (do wykonania w 100%) tj a)trawniki b)ogrodzenie c)piłkochwyty 10)dostawa i montaż wyposażenia lekkoatletycznego wg Dokumentacji projektowej Rozdziału VII SIWZ (do wykonania w 100%) 11)oświetlenie (do wykonania w 100%) 12)badania obiektowe -€“ badania odbiorcze wykonanych nawierzchni (do wykonania w 100%) 2.2. Roboty naprawcze i dokończeniowe - roboty wykonane przez poprzedniego Wykonawcę i wymagające naprawy lub roboty (pozycje wg przedmiaru robót) rozpoczęte i nie zakończonych w 100% przez poprzedniego Wykonawcę i wymagające dokończenia lub roboty które uległy zniszczeniu w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych wyszczególnione w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik Nr 3 Rozdziału V SIWZ 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony za pomocą: 1) Dokumentacji projektowej Rozdziału VII SIWZ 2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Rozdziału VI SIWZ 3) Opisu przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ 4) Przedmiaru robót Rozdziału V SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45212220-4, 45110000-1, 37400000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 2.Wielkość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do 20 % wartości zamówienia podstawowego. 3.Zakres zamówienia polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach: 75
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie zdolności technicznych i zdolności zawodowych wykazał, że a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończył co najmniej: a.dwie roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej i o powierzchni min. 600 m2 każda b.jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie co najmniej czterotorowej bieżni okrężnej o nawierzchni poliuretanowej i o długości min. 160 m Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku podanego w lit a) poprzez wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem mniejszej ilości robót budowlanych, tj. jednej lub dwóch która swym zakresem odpowiada wymaganiom określonym przez Zmawiającego. Wykazane przez Wykonawcę roboty budowlane muszą być zakończone i odebrane przez ich zleceniodawców. b) dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie tj. co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą co najmniej: a. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -€“ budowlanej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa b. doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno -€“ budowlanej na co najmniej dwóch zakończonych zadaniach (robotach budowlanych)

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe dotyczące lit a): 1) dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ oświadczenie wykonawcy; 2) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów o których mowa powyżej w pkt 1 -€“ oświadczenie wykonawcy 3)w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Informacje dodatkowe dotyczące lit b): 1) Zamawiający, określając wymogi dla w/w osób ( tj. wymienionej w lit. a.) w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278). Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394). Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 2) Zakres uprawnień budowlanych w danej specjalności wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa musi uprawniać co najmniej do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Uwaga: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest do złożenia dokumentów określonych w pkt. 1, 2 i 3 dotyczących tych podmiotów 2) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie: dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 przedstawia każdy wykonawca w imieniu własnym. 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z § 7 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) wykonawca zamiast dokumentów o których mowa w : a)§ 6 ust. 3 pkt 3.3 ppkt 1, 2 i 3 IDW (§ 5 pkt 2, 3 i 4 w/w rozporządzenia) -€“ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a.nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,, b.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,. 2)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane sporządzony wg załącznika nr 5 do IDW Rozdziału II SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony wg załącznika nr 6 do IDW Rozdziału II SIW

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga przedłożenia oświadczeń lub dokumentów

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)Formularz Oferty sporządzony wg Załącznika nr 1 do IDW Rozdziału II SIWZ 2)Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego ( jeżeli dana sytuacja dotyczy wykonawcy) 3)Dowód wniesienia wadium 4)Zestawienie elementów przedmiotu zamówienia sporządzone zgodnie z § 12 IDW Rozdziału I SIWZ wg załącznika nr 2 do IDW Rozdziału II SIWZ 5)Zestawienie rzeczowo -€“finansowe sporządzone wg załącznika 2.1 do Zestawienia elementów przedmiotu zamówienia 6)Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom sporządzone wg załącznika nr 7 do IDW Rozdziału II SIWZ 7)Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sporządzone wg załącznika nr 8 do IDW Rozdziału II SIWZ 8)Pisemne zobowiązanie sporządzone wg załącznika nr 10 do IDW Rozdziału II SIWZ lub inne dokumenty o których mowa § 5 ust. 4 pkt 3 o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone wg załącznika nr 9 do IDW Rozdziału II SIWZ .

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy )

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi20,00
termin zakończenia realizacji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) Konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na: a)wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robót dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację zamówienia podstawowego objętego Umową, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji b)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego c)konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy d) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia kolizji technicznych związanych z uzbrojeniem terenu niezaznaczonych w dokumentacji technicznej, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, e)działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, f)działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności utrudniającej wykonanie robót, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbioru. g) przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof utrudniające wykonanie robót, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbioru, Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę h) zmiany prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym - powodującą konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że w/w zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie -€“ vacatio legis, i) wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności, nie powstałych z winy bądź zaniedbania Wykonawcy lub których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności (tj o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) z zastrzeżeniem, że termin realizacji przedmiotu umowy może być wydłużony łącznie dla wszystkich w/w okoliczności maksymalnie o 15 dni kalendarzowych. 2) Zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: a)zmiany stawki podatku od towarów i usług , jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia . Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości -€“ zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, b)zmniejszenia (ograniczenia) zakresu przedmiotu Umowy w szczególności: a.w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy tzw. roboty "zaniechane" b.w sytuacji gdy zakres przedmiotowy zamówienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu) w związku z koniecznością uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem Umowy,; c.w sytuacji, gdy zakres przedmiotowy zamówienia ulegnie zmniejszeniu (ograniczeniu), w szczególności na skutek odstąpienia od realizacji jakiegokolwiek zakresu robót budowlanych objętych zamówieniem pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, W/w sytuacjach wymienionych w lit. a. , b. i c. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, o wartość której wysokość zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych robót lub cen czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z, Kz) przyjętych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 12 ust. 17 pkt 2 IDW Rozdziału I SIWZ stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy i ilości faktycznie zmniejszonego zakresu rzeczowego robót przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Zmawiającego z tytułu utraconego przychodu, zysku lub innych korzyści jakie mógł odnieść realizując pełen zakres robót opisanych Umową. c)wystąpienia robót zamiennych (zamiennych rozwiązań technologicznych, zamiennych materiałów i urządzeń) 3) Zmianę warunków płatności określonych w § 6 ust. 10 Projektu Umowy Rozdziału IV SIWZ w zakresie: a) zwiększenia % wynagrodzenia płatnego na podstawie faktur przejściowych w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych i zmniejszenia % wynagrodzenia płatnego na podstawie faktury końcowej b) dopuszczenia fakturowania fakturami przejściowym częściowo wykonanego i odebranego w części elementu robót o którym mowa § 6 ust. 10 pkt 3 Projektu umowy Rozdziału IV SIWZ 4) Konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy w trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze lub o wyższych parametrach użytkowych materiały, urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, lub gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było wcześniej przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu 5) Konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, 6)Zmiana Przedstawicieli stron na budowie po stronie wykonawcy, w następujących przypadkach: a)śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, b)niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, c)jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy, Powyższa zmiana wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Nowa osoba musi spełniać wymagania określone w § 5 ust. 3 pkt 3 lit. b) Rozdziału I SIWZ (IDW) dla pełnienia danej funkcji na nie później niż na dzień składania ofert. 7) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1. Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWZ nie później niż na dzień składania ofert. 8) Zmianę w zatrudnieniu podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie zgodnym ze SIWZ oraz zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, 9)Oznaczenie stron umowy, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę. 10)Powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 11)Konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego 12)Wprowadzenie zmian wynika z okoliczności przewidzianych art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp 3. Niezależnie od powyższych zmian, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-28, godzina: 11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.12.2018
Pozytyw1 Sp. z o.o.

Nasza firma jest firmą deweloperską działającą na rynku pierwotnym. Zajmujemy się pozyskiwaniem terenów pod budowę budynków wielorodzin...

śląskie
Budownictwo mieszkaniowe
09.12.2018
Mocujpl Tomasz Zając

Firma Mocujpl jest Producentem, dystrybutorem Mocowań do szkła. Elementy wykonane są z wysokogatunkowej stali. Uchwyty dostępne w różny...

małopolskie
Wykańczanie wnętrz
05.12.2018
Przedsiębiorstwo Produkcyjn...

Firma z wieloletnim doświadczeniem i bogatą tradycją Krobex, prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Szeroki wybór usług oraz prod...

śląskie
Drewno
04.12.2018
Smart-Bud Marek Nowak

Firma Smart-Bud Marek Nowak z Zabrza oferuje Państwu specjalistyczne usługi z zakresu inwentaryzacji budowlanych, okresowych przeglądów...

śląskie
Inne biura projektów