Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Radłowie
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Radłowie
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Radłów
woj. małopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):Nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
W formie pisemnej (forma dokumentowa)

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Radłowie

Numer referencyjny: PPI.271.13.17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: Nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano -€“ montażowych opisanych Projektem budowlanym pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Radłowie" współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalnej Polityki Energetycznej - Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej -€“ SPR. W ramach zamówienia wykonać należy następujące elementy : 1) Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych 2) Elewacja 3) Docieplenie stropu nad I piętrem 4) Regulacja instalacji centralnego ogrzewania 5) Opaska przy budynku i palisada 6) Drenaż 7) Kanalizacja deszczowa 8) Nawierzchnia parkingu 9) Szacht przy kuchni przedszkola Koszt kwalifikowany w Projekcie stanowią elementy w poz. 1, 2, 3, 4, a kosztem niekwalifikowanym są elementy w poz. 5, 6 , 7, 8, i 9. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania łącznej jednej ryczałtowej ceny oferty za wykonanie wszystkich wyżej wymienionych elementów w poz. Od 1 do 9 oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ określenia ceny za wykonanie elementów stanowiących koszty kwalifikowane tj. elementów w poz. 1, 2, 3, 4 i odrębnie koszty niekwalifikowane tj. elementów w poz. 5, 6 ,7, 8, i 9. Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga przedstawienia szczegółowego kosztorysu ofertowego. Przedstawienie takiego kosztorysu Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Kosztorys również zawierał będzie podział na elementy stanowiące koszt kwalifikowany projektu oraz jego koszt niekwalifikowany. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru ornitologa oraz chiropterologa oraz wykonania wszystkich obowiązków wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej również RDOŚ) w Krakowie nr ST-I. 6401.33.2017.MA z dnia 12.05.2017 r. "ws. ptaków", która stanowi Załącznik nr 5.2 do SIWZ. UWAGA: We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis "lub równoważne o porównywalnych parametrach", zezwalając na składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. 3. Ponadto szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określają: a) Dokumentacja Projektowa stanowiąca Załączniki nr 4 do siwz, b) Decyzja RDOŚ w Krakowie ws. "ptaków", stanowiąca Załącznik nr 5.2 do siwz, c) STWiORB co, kotłownia oraz STWiORB, stanowiące kolejno Załącznik nr 6.1 i 6.2 do siwz, d) Projekt umowy, stanowiący Załączniki nr 7 do siwz. Przedmiot zamówienia Zamawiający opisuje Projektem budowlanym we wszystkich jego częściach. Przedmiar robót posiada jedynie charakter pomocniczy. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania wartości zamówienia jako ceny ryczałtowej za wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu Projektu budowlanego w tym STWIORB łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty. W umowie o roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego i przedmiar robót ma na celu wyłącznie umożliwienie dokonania wyceny robót. 4. Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w dokumentach wymienionych w ust. 2 oraz Rozdziale XVIII siwz. 5. Wykonawca określi w formularzu ofertowym cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 6. Zamawiający: 1) wymaga aby oferta obejmowała realizację całości przedmiotu zamówienia; 2) wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji jakości na wykonany Przedmiot zamówienia, na okres co najmniej 36 miesięcy, 3) wymaga akceptacji bez zastrzeżeń warunków umowy podanych w załączonym projekcie umowy, 7. Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia na etapie realizacji zamówienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę -€“ osób wykonujących czynności w zakresie: a) Robót ogólnobudowlanych w tym elewacyjnych, b) Robót instalacyjnych, 8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej stosowne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 10. Nie spełnienie powyższego warunku potraktowane zostanie jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, czego konsekwencja będzie zatrzymanie przez Zamawiającego wadium (art. 46 ust. 5 pkt. 1 i 3). Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie z art. 24 aa ust. 2 Pzp. 11. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży, zgodnie żądaniem Zamawiającego, każdy z osobna lub wszystkie razem niżej wymienione dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności, w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami o których mowa powyżej są: -€˘ poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; -€˘ zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 8, na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; -€˘ poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracowników, wykonujących czynności wskazane w pkt. 8, przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 12. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 projektu umowy stanowiącego Załącznik Nr 7 SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności. 13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 14. Zamawiający informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy żąda wskazania w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45320000-6

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45210000-2, 45214000-0, 45260000-7, 45261000-4, 45262000-1, 45300000-0, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45421000-4, 45450000-6, 45452000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 800.000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 1 z wykonawców wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 800.000,00 zł.

Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  co najmniej 1 robotę budowlaną w skład której wchodziły roboty związane z termomodernizacją budynku o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto. Formularz wykaz wykonanych robót budowlanych stanowi Załącznik nr 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 1 z wykonawców wykaże, że: wykonał, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:  co najmniej 1 robotę budowlaną w skład której wchodziły roboty związane z termomodernizacją budynku o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 pzp, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lubi wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 pzp, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego -€“ zgodnie w wymogiem określonym w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2. a); 2) wykazu robót budowlanych (według wzoru określonego w Załączniku nr 8 do siwz), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - zgodnie w wymogiem określonym w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2. b);

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz; 2) oświadczenia wymienione w Rozdziale VI ust.1-3 niniejszej siwz - wzór określony w Załączniku Nr 2 do siwz oraz Załączniku Nr 3 do siwz; 3) pełnomocnictwo - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, które w swej treści jednoznacznie wskazuje czynności do których pełnomocnik jest umocowany. 4) Kopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium, z zastrzeżeniem Rozdziału VIII pkt. 4, 5 swiz. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art.23 ust.1 pzp): 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust.2 pzp). 2) Złożenie w ofercie oryginału pełnomocnictwa wszystkich stron określające w szczególności: określenie postępowania którego dotyczy; listę wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; cel działania; sposób ich działania; sposób odpowiedzialności - zgodnie z art. 141 pzp wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; wskazanie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców; zakres umocowania pełnomocnika, oznaczenia że pełnomocnictwo będzie ważne co najmniej w terminie związania ofertą. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców w tym pełnomocnika. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. a i b niniejszej siwz w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Zamawiający jednocześnie informuje, że stosowna sytuacja o której mowa w Rozdziale V ust. 3 niniejszej siwz wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą przesłanki wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 22 i ust. 5 pkt 1,2,8. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust.6 pkt 3-6 muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przez podmioty występujące wspólnie, a oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów. 7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt. 3-€“6. 8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp -€“ według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 3 -5 składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 6: a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 7 pkt. 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby -€“ wystawione odpowiednio w terminach określonych w Rozdziale VI ust. 7 pkt. 1 i 2. 11. Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy m.in.: - dostarczenia do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą - w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom; - wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie Projektu budowlanego, STWiORB oraz pomocniczo przedmiaru robót -€“ stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Wartość tego kosztorysu ofertowego musi być zgodna z ceną oferty -€“ pod rygorem uznania, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Brak dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego uważany będzie za odmowę zawarcia umowy - a w konsekwencji spowoduje utratę wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Kosztorys ofertowy zawierał będzie podział na elementy Zamówienia zgodny z podziałem wg zał. Nr 1 do SIWZ -€“ Formularz Ofertowy i będzie zgodny z elementami stanowiącymi koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z zawarta umowa przez Zamawiającego z Instytucją Wdrażającą tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. - dostarczenia poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: a. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; b. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Zamawiający określając wymogi posiadania uprawnień budowlanych przez w/w osoby, dopuszcza, odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016, poz. 290) tj. przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Brak dostarczenia zamawiającemu przed podpisaniem umowy w/w uprawnień, uważany będzie za uchylanie się od zawarcia umowy, co w konsekwencji wiązało się będzie z utratą wadium, zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 12. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie dostarczenie umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ust. 4 pzp), odpowiednio umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej, o ile nie została załączona do oferty; 13. W przypadku Spółki z o.o. gdy oferowana cena zamówienia wynosi powyżej dwukrotnej wysokości kapitału zakładowego, złożenie oświadczenia zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienie rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia w imieniu Spółki o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (wyciąg z umowy Spółki albo uchwałę wspólników).

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 27.06.2017 r. do godz. 12:20. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach: -€˘ pieniądzu -€˘ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -€˘ gwarancjach bankowych -€˘ gwarancjach ubezpieczeniowych -€˘ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami) 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział Radłów Nr 10858900060240000000260004 z dopiskiem -€œwpłata wadium -€“ sprawa nr PPI.271.13.17". Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty. 5. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami), Wykonawca winien złożyć w formie oryginału w Kasie Urzędu Miejskiego w Radłowie lub załączyć w formie oryginału do oferty, w takich przypadkach oferta musi zawierać także kopię tych dokumentów. Kasa Urzędu Miejskiego w Radłowie czynna jest w godzinach pracy Urzędu. ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ WYKONAWCY, JEŻELI WADIUM NIE ZOSTAŁO WNIESIONE LUB ZOSTAŁO WNIESIONE W SPOSÓB NIEPRAWIDŁOWY. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

nie dotyczy

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy

Wstępny harmonogram postępowania:

nie dotyczy

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

1. Istotne dla stron postanowienia treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera projekt umowy - załącznik Nr 7, stanowiący integralną część siwz. 2. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają negocjacjom. 3. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień projektu umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty. 4. Wykonawca akceptuje treść umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie w ofercie oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy i jego akceptacji.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający (art. 147 pzp) żąda aby, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana najpóźniej w dniu podpisania umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej równowartość 10 % ceny ofertowej brutto - (art.150 ust. 2 pzp). 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Do czasu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania wadium wniesionego w przedmiotowym postępowaniu. 4. Nie wniesienie zabezpieczenia w terminie, o jakim mowa w ust. 1 skutkować będzie nieprzystąpieniem podpisania umowy z winy Wykonawcy. 5. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach (art. 148 ust. 1 pzp). 6. Zamawiający dopuszcza wnoszenie zabezpieczenia w następujących formach: 1) w pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek bankowy (konto depozytowe) Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie oddział Radłów Nr 10858900060240000000260004 z podaniem tytułu: "Wpłata zabezpieczenia -€“ sprawa PPI.271.14.17". 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dania 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni (od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 9. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 10. Zamawiający nie wyraża zgody (art. 148 ust. 2 pzp) na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez skarb Państwa jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 11. Zabezpieczenie zostanie zwrócone, w kwocie odpowiadającej 70 % wartości zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 12. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 13. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 6 powyżej.

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 1) zmiany, których zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia - określone poniżej oraz w projekcie umowy stanowiącym integralną część siwz- Załącznik Nr 7. 6. Możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje tylko w następujących przypadkach: 6.1. Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów (inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 6.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy- na wniosek Wykonawcy w postaci zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 6.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy - na wniosek Wykonawcy w postaci zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 6.4. Niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego. 6.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczących kierownika budowy i robót, oraz inspektora nadzoru (zmiana osób, przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane były w SIWZ). 6.6. W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który po podpisaniu umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego. 6.7. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach: 6.7.1. zawieszenia robót przez Zamawiającego, 6.7.2. szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. wystąpienia w szczególności warunków atmosferycznych uniemożliwiających: prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, przeprowadzanie prób i rozruchów urządzeń według wytycznych DTR producenta, dokonywanie odbiorów robót, w szczególności w przypadkach: temperatury powietrza poniżej "0 stopni Celsjusza", wiatru uniemożliwiającego pracę urządzeń, gwałtownych opadów deszczu, śniegu, gradobicia, burz z wyładowaniami atmosferycznymi, itp. -€“ fakt ten musi być udokumentowany pisemnie oraz musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 6.7.3. wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego, 6.7.4. niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, 6.7.5. konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, 6.7.6. następstwa wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 6.7.7. następstwa działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 6.7.8. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 6.7.9. zaistnienia przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pisemnie, 6.7.10. zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego, 6.7.11. opóźnienia przekazania terenu realizacji robót, 6.7.12. zmiany terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie, 6.7.13. odmiennych od przyjętych warunków geologicznych, 6.7.14. odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 6.7.15. siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacja zamówienia publicznego, tj. wystąpienie wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót, 6.7.16. w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, koniecznych do wykonania podstawowego, zakresu zadania oraz konieczności wprowadzenia zmian ilościowych do przedmiaru robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, zmian technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych, 6.7.17. konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytków itp. wydanych stosownie do ich właściwości, 6.7.18. przekroczenie ustawowych terminów wydania przez organ administracji lub innych instytucji branżowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 6.7.19. odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnień, zezwoleń itp., 6.7.20. opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których przekazania był zobowiązany, 6.7.21. wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, 6.7.22. zmiana prawa lub obowiązujących norm wywołujących konieczność zmiany zakresu lub harmonogramu pracy, 6.7.23. realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac, 6.7.24. wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, 6.7.25. wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. brak dostępności materiałów itp.), które zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem zgłoszone Zamawiającemu oraz w sposób wyczerpujący udokumentowane przez Wykonawcę. Gdy termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień rozpoczęcia prac. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 6.8. zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: 6.8.1. konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, 6.8.2. odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 6.8.3. odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 6.8.4. konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 6.9. Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane: a) wynikające z wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, b) gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, c) wynikające z wad dokumentacji projektowej, - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego) 6.10. Zmiany wysokości wynagrodzenia - na wskutek rezygnacji z wykonania części robót wraz z określeniem maksymalnej wielkości tych robót i określeniem kwoty należnej za tą część w granicach udokumentowanego interesu Zamawiającego -na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod warunkiem pisemnej akceptacji Zamawiającego. Obniżenia wynagrodzenia w przypadku niewykonania całego zakresu przedmiotu umowy. 6.11. Zmiany materiałów zaoferowanych w ofercie, z powodu: a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, b) pojawienia się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru. 6.12. Konieczności zastosowania robót zamiennych z powodu: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, oraz nie będzie skutkować rozszerzeniem przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy. b) aktualizacji rozwiązań i wytycznych zawartych w dokumentacji, z uwagi na postęp technologiczny, c) sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia propozycję zmian zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Inspektora Nadzoru. 6.13. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może ograniczyć zakres robót w stosunku do wykonywanego zakresu umowy, (roboty zaniechane), poprzez podpisanie stosownego aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy, 6.14. Wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 6.15. Gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 6.16. Pozostałe zmiany określone w umowie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

nie dotyczy

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-27, godzina: 12:20

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków