Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa sieci wodno- kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Gow...
Budowa sieci wodno- kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Gow...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rzekuń
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres
nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:
nie dotyczy

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:
firmy kurierskie, Poczta Polska, dostarczenie osobiste do Zamawiającego

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci wodno- kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Goworki, Dzbenin i Przytuły Stare w gm. Rzekuń

Numer referencyjny: FPZ.271.12.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1. CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Ławy gm. Rzekuń. 2.1.1 Niniejsze zadanie na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Ławy gm. Rzekuń obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -€“ ciśnieniowej - Zlewnia P2w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 110 mm do 200 mm wraz z odnogami do granic nieruchomości w obrębie pasów drogowych o łącznej długości ok. 1 711,00 mb. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. W ramach zadania należy wykonać: a) Sieć kanalizacji sanitarnej Ławy - Zlewnia P2 (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) odc. P2-S83, S82-S71, S75-S93, S75-S91, S73-S89, S71-S84 b) Sieć kanalizacji sanitarnej Ławy - Zlewnia P2 (Rurociąg tłoczny) odc. P2-S71 c) Przepompownia P2 (Montaż przepompowni ścieków P2) d) Przepompownia P2 (Roboty elektryczne -€“ zasilenie przepompowni P2) e) Sieć kanalizacji sanitarnej Ławy - Zlewnia P2 (Roboty drogowe) f) Sieć kanalizacji sanitarnej na terenach aglomeracji (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) odc. S71-S70 g) Sieć kanalizacji sanitarnej na terenach aglomeracji (Rurociąg tłoczny) na odc. S71-S70 (połączenie z istniejącym rurociągiem tłocznym) h) Sieć kanalizacji sanitarnej na terenach aglomeracji (Roboty drogowe) i) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej od sieci do granicy działek (przyłącza) -€“ Zlewnia P 2 2.2. CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń. 2.2.1 Niniejsze zadanie na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- Zlewnia PD3 w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 90 mm do 200 mm wraz z odnogami do granic nieruchomości w obrębie pasów drogowych o łącznej długości ok. 1 871,00 mb. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. W ramach zadania należy wykonać: a) Sieć kanalizacji sanitarnej Dzbenin - Zlewnia PD3 (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) odc. PD3-D23, D9-D9.7, D11-D11.5, D15-D15.5, D12-D12.4; b) Sieć kanalizacji sanitarnej Dzbenin - Zlewnia PD3 (Rurociąg tłoczny) odc. PD3-b65-b66 c) Sieć kanalizacji sanitarnej Dzbenin -€“ Zlewnia PD3 (Roboty elektryczne -€“ zasilenie komory pomiarowej) d) Przepompownia PD3 (Montaż przepompowni ścieków PD3) e) Przepompownia PD3 (Roboty elektryczne -€“ zasilenie przepompowni PD 3) f) Sieć kanalizacji sanitarnej Dzbenin - Zlewnia PD3 (Roboty drogowe) g) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 489/6-Zlewnia PD 3(sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) odc. D19-D19.3; h) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 489/6-Zlewnia PD 3(roboty drogowe) odc. D19-D19.3; i) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 492/4-Zlewnia PD 3(sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) odc. D13-D13.4; j) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 492/4-Zlewnia PD 3(roboty drogowe) odc. D13-D13.4; k) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej od sieci do granicy działki (przyłącza) -€“ Zlewnia PD3 2.3. CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: Budowa sieci wodociągowej w msc. Przytuły Stare gm. Rzekuń. 2.3.1 Niniejsze zadanie na budową sieci wodociągowej w msc. Przytuły Stare obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w technologii PE wraz z odnogami do granic nieruchomości w obrębie pasów drogowych o łącznej długości 3 116,00 mb na odc. HP23 (istn.) - w10-w11; w11-w12- w kierunku HP31 (bez hydrantu); w12-w12a; w10-HP27; w12a-HP29; w12a-HP28. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. W ramach zadania należy wykonać: a) Sieć wodociągowa w msc. Przytuły Stare (dz. nr ewid. 134/9, 134/10, 143, 152/1, 161, 186, 202) (Sieć wodociągowa) b) Sieć wodociągowa w msc. Przytuły Stare (dz. nr ewid. 134/9, 134/10, 143, 152/1, 161, 186, 202) (Roboty drogowe) c) Przyłącza wodociągowe od sieci do granicy działki, UWAGA: zmiana średnicy sieci wodociągowej ze 160 na 110 mm; wykonanie brakującej infrastruktury sanitarnej wg. projektu budowlanego, do budowy infrastruktury wodociągowej używać kształtek i armatury z żeliwa sferoidalnego; 2.4 CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Goworki gm. Rzekuń. 2.4.1 Niniejsze zadanie nr 1 na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Goworki gm. Rzekuń- Zlewania P1 obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- Zlewnia P1 w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 110 mm do 200 mm wraz z odnogami do granic nieruchomości w obrębie pasów drogowych o łącznej długości ok. 2 694,00 mb. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. W ramach części zamówienia należy wykonać: a) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki - Zlewnia P1 (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) odc. P1-S- S13, S-S26, S9-S15, S23-S40, S26-S34, S26-S33; b) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki -€“ Zlewnia P1 (Rurociąg tłoczny) P1 - do granicy obrębu Goworki, P1- S34; c) Przepompownia P1 (Montaż przepompowni ścieków P1); d) Przepompownia P1 (Roboty elektryczne -€“ zasilenie przepompowni P1 i komory pomiarowej); e) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki - Zlewnia P1 (Roboty drogowe); f) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej od sieci do granicy działki (przyłącza) -€“ Zlewnia P1. 2.4.2 Niniejsze zadanie nr 2 na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Goworki gm. Rzekuń- Zlewania P2 obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- Zlewnia P2 w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 110 mm do 200 mm wraz z odnogami do granic nieruchomości w obrębie pasów drogowych o łącznej długości ok. 860,00 mb. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. W ramach części zamówienia należy wykonać: a) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki - Zlewnia P2 (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej)odc. P2-S53-S58, S50-S61, S53-S57 b) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki - Zlewnia P2 (Rurociąg tłoczny) odc. P2-S34 c) Przepompownia P2 (Montaż przepompowni ścieków P2) d) Przepompownia P2 (Roboty elektryczne -€“ zasilenie przepompowni P2) e) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki - Zlewnia P2 (Roboty drogowe) f) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej od sieci do granicy działki (przyłącza) -€“ Zlewnia P2 2.4.3 Niniejsze zadanie nr 3 na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Targowej w Ostrołęce obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 110 mm do 200 mm o łącznej długości ok. 485,00 mb. a) Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) b) Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej (Rurociąg tłoczny) c) Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej (Przebudowa wodociągu) d) Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej (Roboty drogowe)

II.5) Główny kod CPV: 45231000-5

Dodatkowe kody CPV: 45232400-6, 45232423-3, 45232150-8, 45232411-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-01-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe
nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
c1) tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone co najmniej: - dla części 1 zamówienia: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 550.000,00 złotych brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). - dla części 2 zamówienia: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 720.000,00 złotych brutto (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych). - dla części 3 zamówienia: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie sieci wodociągowej o wartości co najmniej 370.000,00 złotych brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych). - dla części 4 zamówienia: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 1.550.000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) c2) tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osoba pełniąca funkcje kierownik budowy branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla cześć 1,2,3,4 zamówienia, przynajmniej 1 osoba posiadającej uprawnienia do kierowania robotami i budowlanymi o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla cześć 1,2,4 zamówienia, przynajmniej 1 osoba pełniąca funkcje kierownika robót mająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej dla cześć 1,2,4 zamówienia, Każda z ww. osób powinna posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności: warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej po jednej osobie posiadającej ww. wymienione uprawnienia oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1). zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 2). zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 3). W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia- oryginał dokumentu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów ma rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: Zakres referencji i innych dokumentów musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. c 1 SIWZ. -Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1) lit. c2 i SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1) i 2) SIWZ. 1). Składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2). Dokumenty, o których mowa w pkt. 1). pkt.a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert. 3). Dokumenty o których mowa w pkt. 1). pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1. niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenia Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentowania, lub oświadczenia osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone prze notariusza lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 2) niniejszego rozdziału SIWZ stosuje się. 5. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 1 lit. c1 i c2 SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -€“ dokument ten (np. zobowiązanie) zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejszą). a) Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2) niniejszego rozdziału musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3). Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-€“22. 4). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (Rozdział V SIWZ ust. 1 pkt. 1 lit. c1 i c2), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - podwykonawstwo. 5). Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 6). Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdział V SIWZ ust. 1 pkt. 1 lit. c1 i c2 polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (Rozdział VI ust.1 pkt.1 i pkt.2 SIWZ). 7). Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 i 2). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków. 6.Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. Uwaga: Podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczątki), z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) dla części 1 w wysokości: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych i 00/100). b) dla części 2 w wysokości: 17.000,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy złotych i 00/100). c) dla części 3 w wysokości: 9.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych i 00/100). d) dla części 4 w wysokości: 37.000,00 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych i 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert dołączając dowód jego wniesienie do składanej oferty. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr 69 8923 0008 0124 2371 2012 0007 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 7. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 7. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

nie dotyczy

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy

Wstępny harmonogram postępowania:

nie dotyczy

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian: 1) Termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia. b) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania, c) zaistniałych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych, np. niewypałów, niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, utrudniających wykonanie umowy, d) opóźnienia w uzyskaniu od organów administracji wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń lub odmowa ich wydania. e) wstrzymania przez Zamawiającego robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy to okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę. f) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 2) W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego w literach a-f), termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 3) Wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku: a )zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. 4) Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy-zgodnie z art. 149, ust. 1 Pzp. 5) Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę. 6) Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, po spełnieniu warunków określonych w § 10-wzoru umowy. 7) Dołączenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy po spełnieniu warunków określonych w § 10-wzoru umowy. 8) Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych 9) Zmiana kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych, dotyczących w/w osób. W przypadku zmiany nowych kierowników budowy bądź robót osoba ta musi spełnić wymagania określone w SIWZ dla tych osób. 10) Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmiana terminu wykonania umowy w § 2 ust. 2 -€“ wzór umowy, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu. 11) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

nie dotyczy

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-26, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Ławy gm. Rzekuń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Ławy gm. Rzekuń. 1.1.1 Niniejsze zadanie na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Ławy gm. Rzekuń obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -€“ ciśnieniowej - Zlewnia P2w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 110 mm do 200 mm wraz z odnogami do granic nieruchomości w obrębie pasów drogowych o łącznej długości ok. 1 711,00 mb. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. W ramach zadania należy wykonać: a) Sieć kanalizacji sanitarnej Ławy - Zlewnia P2 (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) odc. P2-S83, S82-S71, S75-S93, S75-S91, S73-S89, S71-S84 b) Sieć kanalizacji sanitarnej Ławy - Zlewnia P2 (Rurociąg tłoczny) odc. P2-S71 c) Przepompownia P2 (Montaż przepompowni ścieków P2) d) Przepompownia P2 (Roboty elektryczne -€“ zasilenie przepompowni P2) e) Sieć kanalizacji sanitarnej Ławy - Zlewnia P2 (Roboty drogowe) f) Sieć kanalizacji sanitarnej na terenach aglomeracji (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) odc. S71-S70 g) Sieć kanalizacji sanitarnej na terenach aglomeracji (Rurociąg tłoczny) na odc. S71-S70 (połączenie z istniejącym rurociągiem tłocznym) h) Sieć kanalizacji sanitarnej na terenach aglomeracji (Roboty drogowe) i) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej od sieci do granicy działek (przyłącza) -€“ Zlewnia P 2 1.1.2 W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: a) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. UWAGA: Płatność nastąpi w 2018 r. b) udzielenia gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres od 60 do 72 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę); c) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji; d) wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; e) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane; f) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia); g) przedstawienia do zaakceptowania na piśmie dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem; h) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i filtrację wód gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur odbiorowych. W przypadku niezgodności wyników badań, Zamawiający obciąży kosztem wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót, i) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; j) Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. k) prowadzenia robót zgodnie obowiazującym prawem budowlanym, dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; l) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia; ł) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; m) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno -€“ budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie "Prawo Budowlane" tj. posiadających certyfikat; n) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; o) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. p) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej oopinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. r) Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. s) Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: projekty budowlane, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary robót (przedmiary robót maja charakter pomocniczy). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej- w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót)- przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. 2. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 2.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. "Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 2.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności. 2.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3. Inne informacje 1. Ewentualny nadmiar urobku po zabudowie sieci i uzbrojenia odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Rzekuń. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów pod kątem prawidłowego wykonania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci wykonanie inspekcji sprawdzających a kosztami obciąży Wykonawcę do momentu stwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Wydzielony modem GPRS współpracujący z istniejącym systemem monitoringu GPRS OPWiK. Wykonawca musi przewidzieć koszty włączenia i uruchomienia nowych przepompowni ścieków w istniejącą aplikację SCADA należącą do OPWiK. Wykonawca musi pobrać od działu technicznego OPWiK aktualne warunki techniczne włączenia nowych przepompowni ścieków do systemu SCADA. Zadania realizowane będą w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", operacja typu ,,Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231000-5, 45232400-6, 45232411-6, 45232423-3, 45232150-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy

Część nr: 2Nazwa: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń. 1.1.1 Niniejsze zadanie na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- Zlewnia PD3 w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 90 mm do 200 mm wraz z odnogami do granic nieruchomości w obrębie pasów drogowych o łącznej długości ok. 1 871,00 mb. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. W ramach zadania należy wykonać: a) Sieć kanalizacji sanitarnej Dzbenin - Zlewnia PD3 (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) odc. PD3-D23, D9-D9.7, D11-D11.5, D15-D15.5, D12-D12.4; b) Sieć kanalizacji sanitarnej Dzbenin - Zlewnia PD3 (Rurociąg tłoczny) odc. PD3-b65-b66 c) Sieć kanalizacji sanitarnej Dzbenin -€“ Zlewnia PD3 (Roboty elektryczne -€“ zasilenie komory pomiarowej) d) Przepompownia PD3 (Montaż przepompowni ścieków PD3) e) Przepompownia PD3 (Roboty elektryczne -€“ zasilenie przepompowni PD 3) f) Sieć kanalizacji sanitarnej Dzbenin - Zlewnia PD3 (Roboty drogowe) g) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 489/6-Zlewnia PD 3(sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) odc. D19-D19.3; h) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 489/6-Zlewnia PD 3(roboty drogowe) odc. D19-D19.3; i) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 492/4-Zlewnia PD 3(sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) odc. D13-D13.4; j) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr 492/4-Zlewnia PD 3(roboty drogowe) odc. D13-D13.4; k) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej od sieci do granicy działki (przyłącza) -€“ Zlewnia PD3 1.1.2 W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: a) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. UWAGA: Płatność nastąpi w 2018 r. b) udzielenia gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres od 60 do 72 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę); c) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji; d) wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; e) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane; f) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia); g) przedstawienia do zaakceptowania na piśmie dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem; h) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i filtrację wód gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur odbiorowych. W przypadku niezgodności wyników badań, Zamawiający obciąży kosztem wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót, i) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; j) Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. k) prowadzenia robót zgodnie obowiazującym prawem budowlanym, dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; l) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia; ł) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; m) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno -€“ budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie "Prawo Budowlane" tj. posiadających certyfikat; n) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; o) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. p) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej oopinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. r) Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. s) Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: projekty budowlane, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary robót (przedmiary robót maja charakter pomocniczy). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej- w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót)- przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. 2. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 2.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. "Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 2.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności. 2.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3. Inne informacje 1. Ewentualny nadmiar urobku po zabudowie sieci i uzbrojenia odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Rzekuń. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów pod kątem prawidłowego wykonania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci wykonanie inspekcji sprawdzających a kosztami obciąży Wykonawcę do momentu stwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Wydzielony modem GPRS współpracujący z istniejącym systemem monitoringu GPRS OPWiK. Wykonawca musi przewidzieć koszty włączenia i uruchomienia nowych przepompowni ścieków w istniejącą aplikację SCADA należącą do OPWiK. Wykonawca musi pobrać od działu technicznego OPWiK aktualne warunki techniczne włączenia nowych przepompowni ścieków do systemu SCADA. Zadania realizowane będą w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", operacja typu ,,Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231000-5, 45232400-6, 45232411-6, 45232423-3, 45232150-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy

Część nr: 3Nazwa: Budowa sieci wodociągowa w msc. Przytuły Stare gm. Rzekuń.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Budowa sieci wodociągowa w msc. Przytuły Stare gm. Rzekuń. 1.1.1 Niniejsze zadanie na budową sieci wodociągowej w msc. Przytuły Stare obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w technologii PE wraz z odnogami do granic nieruchomości w obrębie pasów drogowych o łącznej długości 3 116,00 mb na odc. HP23 (istn.) - w10-w11; w11-w12- w kierunku HP31 (bez hydrantu); w12-w12a; w10-HP27; w12a-HP29; w12a-HP28. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. W ramach zadania należy wykonać: a) Sieć wodociągowa w msc. Przytuły Stare (dz. nr ewid. 134/9, 134/10, 143, 152/1, 161, 186, 202) (Sieć wodociągowa) b) Sieć wodociągowa w msc. Przytuły Stare (dz. nr ewid. 134/9, 134/10, 143, 152/1, 161, 186, 202) (Roboty drogowe) c) Przyłącza wodociągowe od sieci do granicy działki, UWAGA: zmiana średnicy sieci wodociągowej ze 160 na 110 mm; wykonanie brakującej infrastruktury sanitarnej wg. projektu budowlanego, do budowy infrastruktury wodociągowej używać kształtek i armatury z żeliwa sferoidalnego; 1.1.2 W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: a) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. UWAGA: Płatność nastąpi w 2018 r. b) udzielenia gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres od 60 do 72 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę); c) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji; d) wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; e) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane; f) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia); g) przedstawienia do zaakceptowania na piśmie dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem; h) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i filtrację wód gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur odbiorowych. W przypadku niezgodności wyników badań, Zamawiający obciąży kosztem wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót, i) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; j) Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. k) prowadzenia robót zgodnie obowiazującym prawem budowlanym, dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; l) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia; ł) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; m) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno -€“ budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie "Prawo Budowlane" tj. posiadających certyfikat; n) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; o) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. p) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej oopinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. r) Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. s) Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: projekty budowlane, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary robót (przedmiary robót maja charakter pomocniczy). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej- w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót)- przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. 2. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 2.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. "Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 2.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności. 2.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3. Inne informacje 1. Ewentualny nadmiar urobku po zabudowie sieci i uzbrojenia odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Rzekuń. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów pod kątem prawidłowego wykonania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci wykonanie inspekcji sprawdzających a kosztami obciąży Wykonawcę do momentu stwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Wydzielony modem GPRS współpracujący z istniejącym systemem monitoringu GPRS OPWiK. Wykonawca musi przewidzieć koszty włączenia i uruchomienia nowych przepompowni ścieków w istniejącą aplikację SCADA należącą do OPWiK. Wykonawca musi pobrać od działu technicznego OPWiK aktualne warunki techniczne włączenia nowych przepompowni ścieków do systemu SCADA. Zadania realizowane będą w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", operacja typu ,,Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231000-5, 45232400-6, 45232411-6, 45232423-3, 45232150-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy

Część nr: 4Nazwa: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Goworki- Zlewnia P1 i P2 oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Targowej w Ostrołęce.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Goworki- Zlewnia P1 i P2 oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Targowej w Ostrołęce. 1.1.1 Niniejsze zadanie nr 1 na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Goworki gm. Rzekuń- Zlewania P1 obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- Zlewnia P1 w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 110 mm do 200 mm wraz z odnogami do granic nieruchomości w obrębie pasów drogowych o łącznej długości ok. 2 694,00 mb. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. W ramach części zamówienia należy wykonać: a) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki - Zlewnia P1 (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) odc. P1-S- S13, S-S26, S9-S15, S23-S40, S26-S34, S26-S33; b) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki -€“ Zlewnia P1 (Rurociąg tłoczny) P1 - do granicy obrębu Goworki, P1- S34; c) Przepompownia P1 (Montaż przepompowni ścieków P1); d) Przepompownia P1 (Roboty elektryczne -€“ zasilenie przepompowni P1 i komory pomiarowej); e) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki - Zlewnia P1 (Roboty drogowe); f) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej od sieci do granicy działki (przyłącza) -€“ Zlewnia P1. 1.1.2 Niniejsze zadanie nr 2 na budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Goworki gm. Rzekuń- Zlewania P2 obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- Zlewnia P2 w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 110 mm do 200 mm wraz z odnogami do granic nieruchomości w obrębie pasów drogowych o łącznej długości ok. 860,00 mb. Odnogi do nieruchomości należy zakończyć korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych. W ramach części zamówienia należy wykonać: a) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki - Zlewnia P2 (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej)odc. P2-S53-S58, S50-S61, S53-S57 b) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki - Zlewnia P2 (Rurociąg tłoczny) odc. P2-S34 c) Przepompownia P2 (Montaż przepompowni ścieków P2) d) Przepompownia P2 (Roboty elektryczne -€“ zasilenie przepompowni P2) e) Sieć kanalizacji sanitarnej Goworki - Zlewnia P2 (Roboty drogowe) f) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej od sieci do granicy działki (przyłącza) -€“ Zlewnia P2 1.1.3 Niniejsze zadanie nr 3 na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Targowej w Ostrołęce obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w technologii PVC i PE w zakresie średnic od 110 mm do 200 mm o łącznej długości ok. 485,00 mb. a) Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej (Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej) b) Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej (Rurociąg tłoczny) c) Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej (Przebudowa wodociągu) d) Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej (Roboty drogowe) 1.1.4 W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: a) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. UWAGA: Płatność nastąpi w 2018 r. b) udzielenia gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres od 60 do 72 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzależniony od wpisu zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę); c) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej realizacji inwestycji; d) wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach; e) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane; f) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia); g) przedstawienia do zaakceptowania na piśmie dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) przepompowni ścieków przed jej montażem; h) przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i filtrację wód gruntowych do kanału, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia) i instalacji elektrycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania ww. badań w trakcie procedur odbiorowych. W przypadku niezgodności wyników badań, Zamawiający obciąży kosztem wykonanych badań sprawdzających Wykonawcę robót, i) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty; j) Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. k) prowadzenia robót zgodnie obowiazującym prawem budowlanym, dokumentacją budowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; l) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia; ł) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt; m) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno -€“ budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie "Prawo Budowlane" tj. posiadających certyfikat; n) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy, oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniając bezpieczne dojścia i dojazdy do istniejących posesji; o) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. p) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny: winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć, winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej oopinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. r) Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiajacego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. s) Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: projekty budowlane, szczegółowe specyfikacje techniczne, przedmiary robót (przedmiary robót maja charakter pomocniczy). Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej- w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a dokumentami pomocniczymi (tj. przedmiarami robót)- przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. 2. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 2.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. "Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 2.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1000,00 PLN za każdy taki przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.1. czynności. 2.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3. Inne informacje 1. Ewentualny nadmiar urobku po zabudowie sieci i uzbrojenia odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Rzekuń. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów pod kątem prawidłowego wykonania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci wykonanie inspekcji sprawdzających a kosztami obciąży Wykonawcę do momentu stwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Wydzielony modem GPRS współpracujący z istniejącym systemem monitoringu GPRS OPWiK. Wykonawca musi przewidzieć koszty włączenia i uruchomienia nowych przepompowni ścieków w istniejącą aplikację SCADA należącą do OPWiK. Wykonawca musi pobrać od działu technicznego OPWiK aktualne warunki techniczne włączenia nowych przepompowni ścieków do systemu SCADA. Zadania realizowane będą w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", operacja typu ,,Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231000-5, 45232400-6, 45232411-6, 45232423-3, 45232150-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-01-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały
17.05.2019
Progressc s.c.

Oferujemy szereg usług mających na celu spełnienie marzeń klienta o własnym domu. Realizujemy zamysł klienta dotyczący powstawania domu...

lubelskie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Przedsiębiorstwo Usługowo-H...

Firma działająca na terenie całej Polski, jak i za granicą, jako producent drewnianych materiałów wykończeniowych, w tym schodów z drew...

małopolskie
Stolarstwo