Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebod...
"Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebod...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Świebodzice
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pismnej. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zmającego.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców"

Numer referencyjny: ZP.271.11.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: I. wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla przedsięwzięcia obejmującego 12 obiektów na terenie Świebodzic, w zakresie tworzenia i odnowienia terenów zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą opisanych szczegółowo w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, opracowanym na podstawie Koncepcji Programowo-Przestrzennej autorstwa dr Elżbiety Szopińskiej dendrologa i architekta krajobrazu, a w szczególności: 1. obiekt nr 1 Staw Warszawianka: -€˘ wycięcie drzew wraz z usunięciem karpin drzew i korzeni, -€˘ sadzenie drzew, krzewów, bylin, -€˘ renowacja istniejącego trawnika, -€˘ montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, budek dla ptaków/owadów, -€˘ montaż oświetlenia LED lampami parkowymi, -€˘ roboty rozbiórkowe ( budynek gospodarczy, schody terenowe, nawierzchnia z kostki), -€˘ remont istniejącej fontanny, -€˘ budowa ścieżek, placów z płyt i kostki granitowej, -€˘ budowa ścieżki wokół stawu z desek kompozytowych wraz z balustradą, -€˘ budowa pomostu taneczno-rekreacyjnego z desek kompozytowych wraz z balustradą, -€˘ budowa pomostu kajakowego z desek kompozytowych, -€˘ budowa placu wypoczynkowego od strony ul. Świdnickiej o nawierzchni mineralnej, -€˘ budowa tarasu widokowego od ul. Wolności o nawierzchni mineralnej z balustradą, -€˘ budowa schodów ogrodowych i pochylni dla wózków z poręczami, -€˘ budowa oświetlenia parkowego LED, -€˘ budowa infrastruktury umożliwiającej montaż monitoringu światłowodowego (kanalizacja teletechniczna, słupy pod kamery, zasilanie w energię elektryczną), -€˘ budowa toalety publicznej wolnostojącej, systemowej wraz z instalacjami wod-kan, -€˘ obudowa budynku gospodarczego: drewniana pergola na pnącza, -€˘ budowa drewnianego zadaszenia- wiaty i budynku przy tarasie taneczno-rekreacyjnym, 2. obiekt nr 2 Skwer przy ul. Świdnickiej, -€˘ wycięcie drzew wraz z usunięciem karpin drzew i korzeni, -€˘ sadzenie drzew, krzewów, -€˘ renowacja istniejącego trawnika wraz z obrzeżem z tworzywa sztucznego, -€˘ montaż ławek, koszy na śmieci, 3. obiekt nr 3 Park Miejski, -€˘ roboty rozbiórkowe (demontaż ławek do przeniesienia do obiektu nr 11) -€˘ sadzenie drzew, krzewów, bylin, -€˘ renowacja istniejącego trawnika, 4. obiekt nr 4 Trasa spacerowa, -€˘ sadzenie drzew, krzewów, -€˘ renowacja istniejącego trawnika, -€˘ montaż ławek, koszy na śmieci, -€˘ budowa palcu wypoczynkowego, ścieżek o nawierzchni mineralnej, -€˘ budowa palcu zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, -€˘ montaż urządzeń placu zabaw ( min. 6 urządzeń), 5. obiekt nr 5 Teren przy ul. Rekreacyjnej, -€˘ sadzenie drzew, krzewów, -€˘ renowacja istniejącego trawnika, -€˘ budowa nawierzchni pod siłownię zewnętrzną z poliuretanu, -€˘ montaż elementów siłowni zewnętrznej ( min. 5 urządzeń), -€˘ montaż stojaka na rowery, budek dla ptaków, 6. obiekt nr 6 Skwer Śnieżka, -€˘ wycinka żywopłotu, -€˘ sadzenie drzew, krzewów, bylin, -€˘ założenie trawnika, -€˘ montaż ławek, koszy na śmieci, pergoli drewnianej, trejażu drewnianego, -€˘ roboty rozbiórkowe ( ogrodzenie, słup latarni, krawężnik, donice z cegły), -€˘ budowa ścieżek o nawierzchni mineralnej, -€˘ montaż oświetlenia parkowego LED, -€˘ budowa ogrodzenia z siatki metalowej dla kontenerów ( zmiana miejsca), 7. obiekt nr 7 Park Osiedlowy, -€˘ sadzenie drzew, krzewów, bylin, -€˘ założenie trawnika, -€˘ wykonanie ogrodu deszczowego, -€˘ montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, stołu do gry w szachy, budek dla owadów, tablic informacyjnych (regulaminy), -€˘ niwelacja terenu, -€˘ budowa ścieżek o nawierzchni mineralnej, -€˘ budowa ścieżek o nawierzchni z kamienia łamanego, -€˘ budowa placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej, -€˘ montaż urządzeń placu zabaw, -€˘ budowa placu dla siłowni zewnętrznej o nawierzchni poliuretanowej, -€˘ montaż urządzeń siłowni ( min. 5 urządzeń), -€˘ budowa infrastruktury umożliwiającej montaż monitoringu światłowodowego (kanalizacja teletechniczna, słupy pod kamery, zasilanie w energię elektryczną), 8. obiekt nr 8 Park Sportowy, -€˘ sadzenie drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych, -€˘ założenie trawnika, -€˘ wykonanie ogrodu deszczowego, -€˘ montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, budek dla owadów, tablic informacyjnych (regulaminy), -€˘ niwelacja terenu, -€˘ budowa ścieżek i placów o nawierzchni z płyt betonowych, -€˘ budowa ścieżek i placów o nawierzchni mineralno-żywicznej, -€˘ budowa nawierzchni mineralnej, -€˘ budowa schodów terenowych żelbetowych, -€˘ budowa pomostu drewnianego, -€˘ budowa placu o nawierzchni piaskowej pod urządzenia Street Workout, -€˘ montaż urządzeń do Street Workoutu ( min. 9 urządzeń), -€˘ budowa boiska do badmintona o nawierzchni mineralno-żywicznej, -€˘ budowa kortu do tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem z siatki, -€˘ budowa wodnego placu zabaw z dyszami podświetlanymi oraz specjalnymi huśtawkami dla dzieci niepełnosprawnych, -€˘ budowa infrastruktury umożliwiającej montaż monitoringu światłowodowego (kanalizacja teletechniczna, słupy pod kamery, zasilanie w energię elektryczną), -€˘ budowa oświetlenia parkowego LED, -€˘ budowa oświetlenia kortu do tenisa i boiska do badmintona, 9. obiekt nr 9 Park historyczny przy ul. Łącznej, -€˘ wycięcie drzew wraz z usunięciem karpin drzew i korzeni, -€˘ sadzenie drzew, krzewów, bylin, -€˘ renowacja istniejącego trawnika, -€˘ montaż ławek, -€˘ modernizacja drogi o nawierzchni z kruszywa kamiennego z obrzeżem granitowym, 10. obiekt nr 10 Trasa spacerowa Aleja Lip, -€˘ wycięcie drzew wraz z usunięciem karpin drzew i korzeni, -€˘ sadzenie drzew, -€˘ wymiana oświetlenia na lampy parkowe typu LED, -€˘ remont nawierzchni asfaltowej ul. Spacerowej, 11. obiekt nr 11 Park przy ul. Jeleniogórskiej, -€˘ wycięcie drzew wraz z usunięciem karpin drzew i korzeni, -€˘ sadzenie drzew, krzewów, bylin, -€˘ renowacja istniejącego trawnika, -€˘ budowa ścieżek i placów o nawierzchni mineralnej, -€˘ budowa placu wypoczynkowego o nawierzchni betonowej, -€˘ budowa 2 szt. zbiorników wodnych z zamkniętym obiegiem wody, -€˘ montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, budek dla ptaków i dla owadów, tablicy informacyjnej (regulaminy), 12. obiekt nr 12 Boisko sportowe ul. Ciernie -€˘ renowacja istniejącego trawnika, murawy boiska, -€˘ sadzenie krzewów, -€˘ demontaż bramek, ławki, -€˘ wybudowanie trybuny, -€˘ zamontowanie nowych bramek piłkarskich, piłko chwytów, stojaka na rowery, II. wykonanie robót budowlanych -€“ obiekt nr 13 Stadion miejski ul. Sportowa, wg dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego pn. "Projekt przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Świebodzicach -€“ rozbudowa i zadaszenie trybun" opracowany przez Pracownię Projektową Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego Zbigniew Mazij w Świdnicy , ul. Prądzyńskiego 111/5, a w szczególności: -€˘ roboty rozbiórkowe sektora dla gości ( ogrodzenie i siedziska), -€˘ rozbudowa trybuny wschodniej i zachodniej ( z betonu zbrojonego), -€˘ budowa zadaszenia nad częścią istniejącą i rozbudowywaną trybuny wschodniej oraz nad trybuną zachodnią ( konstrukcja stalowa pokryta płytami poliwęglanowymi). W trakcie realizacji zamówienia należy : a) w zakresie dokumentacji projektowej, osobno dla każdego z obiektów o nr od 1 do 12: -€˘ Zweryfikować dane wyjściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego (PFU) dla terenów objętych przedsięwzięciem (m.in. zieleń, układ komunikacyjny, mała architektura, istniejąca infrastruktura techniczna), -€˘ pozyskać mapy do celów projektowych / opiniodawczych odpowiednio dla obiektu, -€˘ uzyskać wszelkie wymagane zgody, zapewnienia, uzgodnienia, opinie (w tym wojewódzkiego konserwatora zabytków dla obiektów objętych strefą "B" ochrony konserwatorskiej : Obiekt nr 1, 2, 3, 4, 6, 9, częściowo nr 10 ); Zamawiający jest w posiadaniu opinii konserwatorskich dla Obiektów nr 2, 3, 6, -€˘ opracować projekty budowlane w zakresie i formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. u. z 2012 r, poz. 462, ze zm.), -€˘ opracować branżowe projekty wykonawcze w zakresie ustalonym w § 5 rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) -€˘ sporządzić kosztorysy inwestorskie, -€˘ opracować STWiOR w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, -€˘ uzyskać zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed jej złożeniem w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, -€˘ uzyskać , w imieniu Zamawiającego, prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu wykonania zgłoszonych robót budowlanych odpowiednio dla obiektu, -€˘ sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , -€˘ sprawować nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) w zakresie wykonania robót budowlanych: -€˘ opracować harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy i uzgodnić go z Zamawiającym, -€˘ zarejestrować ( w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego) dziennik budowy, -€˘ zorganizować teren budowy uwzględniając uwagi zapisane w PFU, -€˘ zapewnić obsługę geodezyjną budowy, -€˘ zapewnić obsługę konserwatorską, archeologiczną i geologiczną, -€˘ zrealizować zamierzenie budowlane zgodnie z zatwierdzonymi projektem budowlanym, wykonawczym, STWiOR i innymi dokumentami budowy, -€˘ wykonać niezbędne pomiary, badania i sprawdzenia, -€˘ sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w szczególności dotyczącą powierzchni trawników, lokalizacji , ilości i rodzaju posadzonych drzew, krzewów i bylin, wraz z koniecznymi zestawieniami, -€˘ przeprowadzić rozruch i ruch próbny wbudowanych urządzeń ( m.in. fontanny, zbiorniki wodne z obiegiem zamkniętym, toaleta wolnostojąca), -€˘ przygotować niezbędne dokumenty i zawiadomić nadzór budowlany o zakończeniu budowy lub złożyć ( z upoważnienia Zamawiającego) wniosek o pozwolenie na użytkowanie ( jeżeli będzie wymagane), -€˘ przygotować operat kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach, -€˘ przygotować instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń oraz przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie ich obsługi ( m.in. . fontanny, zbiorniki wodne z obiegiem zamkniętym, toaleta wolnostojąca). -€˘ na bieżąco sporządzać dokumentację fotograficzną budowy.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71221000-3, 71322000-1, 71400000-2, 71420000-8, 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111300-1, 45112000-5, 45230000-8, 45210000-2, 45231300-8, 45231400-9, 45233200-1, 45311000-0, 45112710-5, 45112711-2, 45112720-8, 45112723-9, 45212224-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2019-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
- zdolność zawodowa: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zadanie o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (milion złotych), z zakresu kształtowania terenów zielonych, parków z małą architekturą oraz co najmniej jedno zadanie o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 (milion złotych) obejmujące budowę obiektów sportowych (hale sportowe, stadiony, boiska), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. - zdolność techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: Dla części obejmującej prace projektowe, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń: -€˘ w specjalności architektonicznej, -€˘ w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, -€˘ w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, -€˘ w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -€˘ w specjalności drogowej, oraz -€˘ architekta krajobrazu posiadającego tytuł magistra lub magistra inżyniera oraz min. 2- lata doświadczenia w pracach projektowych w zakresie urządzania terenów zieleni. Dla części obejmującej roboty budowlane, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: -€˘ w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, -€˘ w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, -€˘ w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -€˘ w specjalności drogowej, oraz -€˘ osobę posiadającą wykształcenie , co najmniej średnie kierunkowe : kształtowanie terenów zielonych lub architekta krajobrazu lub ogrodnictwo lub leśnictwo lub rolnictwo oraz posiadającą min. 2 letnią praktykę przy urządzaniu lub utrzymaniu zieleni.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.4. pp.1) i 4.4. pp.4) SIWZ -€“ jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Gwarancja jakości20,00
Doświadczenie20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy podpisanego przez strony. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia losowego lub szczególnie niesprzyjających warunków uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych oraz w przypadku wstrzymania prac, których wynikiem jest prowadzenie badań archeologicznych, 2) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 4) W przypadku zmian w dokumentacji projektowej i budowlanej na etapie realizacji robót budowlanych. 3. Zmiana umowy może nastąpić w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 7 niniejszej umowy. 4. Zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku: 1) jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna), np. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez strony umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 2) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisywania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, np. jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-26, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.05.2019
EURO-MET Sp. z o.o.

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą ofertę? Przede wszystkim ze względu na wytrzymałość naszych produktów. Dzięki temu są one bardzo tr...

śląskie
Instalacje elektryczne
22.05.2019
ADVERT Mirosław Benier

Witam! Wykonam wszelkiego rodzaju prace ziemne koparką, koparko – ładowarką: wykopy pod fundamenty, wykopy pod sieci wodociągow...

dolnośląskie
Prace ziemne
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały