Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Park kulturowy Korycin- Milewszczyzna
Park kulturowy Korycin- Milewszczyzna
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Korycin
woj. podlaskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:
w formie pisemnej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Park kulturowy Korycin- Milewszczyzna

Numer referencyjny: IN.271.6.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie I: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do uruchomienia obiektu pn: "Park kulturowy Korycin- Milewszczyzna". Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) przeniesienie z miejscowości Jatwieź Duża zabytkowego wiatraka o konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem do ulokowania w najwyższym punkcie terenu; 2) wyniesienie trzech ruin dawnego dworu z odtworzeniem konstrukcji ganku i zadaszenia jako wiaty szklanej nad ruinami fundamentów dworu; 3) wyniesienie dwóch ruin fundamentów wiatraka wybudowanych w XVIII i XIX wieku i przykrycie ich formą w kształcie studni ze szkła; 4) wybudowanie dwóch bram wejściowych na teren Parku wykonanych z konstrukcji drewnianej; 5) zaadaptowanie na cele wystawiennicze istniejącej piwniczki, w której zostaną umieszczone instalacje multimedialne; 6) zabezpieczenie terenu murem obronnym z palisady drewnianej (ostrokół); 7) wytyczenie ścieżek edukacyjnych wraz z punktem widokowym; 8) zbudowanie infrastruktury technicznej i informacyjnej (słupy milowe z kodem QR); 9) remont i rozbudowę budynku stodoły; 10) naprawę istniejącego muru kamiennego; 11) remont drogi dojazdowej do Parku kulturowego w Milewszczyźnie; 12) budowę parkingu dla samochodów osobowych, kempingowych i kamperów; 13) budowę przy parkingu wiaty z ogólnodostępną toaletą; 14) odtworzenie sadu wraz z placem wejściowym; 15) wykonanie miejsca wypoczynkowego nad rzeką Kumiałką; 16) wykonanie infrastruktury technicznej niezbędnej do doprowadzenia mediów. Wykonawca będzie zobowiązany w czasie realizacji zamówienia do zatrudnienia osób, które będą kierowały pracami konserwatorskimi oraz kierowały robotami budowlanymi i posiadały kwalifikacje, o których mowa w art. 37 a ,art. 37c i art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446, z późn.zm.). Prace przy obiektach zabytkowych będą prowadzone pod ścisłym nadzorem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a zakres prac konserwatorskich musi być wykonany zgodnie z decyzjami Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: znak Z.5171.1.2016.APW z 24 marca 2016 r., znak Z.5171.2.2016 KS z 30 marca 2016 r. oraz znak Z.5142.40.2016 APW z 30 marca 2016 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa, zwana dalej dokumentacją. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Zadanie II. Wykonanie aranżacji ekspozycji Parku kulturowego Korycin-Milewszczyzna wraz z dostawą urządzeń, systemów, technologii, instalacji multimedialnych wraz ich uruchomieniem i wdrożeniem. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: 1) rozmieszczenia i instalacji elementów wyposażenia wraz z towarzyszącymi urządzeniami i instalacjami; 2) przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w ramach realizacji umowy; 3) przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych do stworzonych programów, szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia w języku polskim; 4) bezpłatnego serwisowania i napraw dostarczonych urządzeń w okresie gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7a do SIWZ Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6a do SIWZ. Dokumentację projektową całego obiektu budowlanego zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45310000-3, 45312000-7, 45231300-8, 45233220-7, 45316100-6, 32322000-6, 32232000-8, 31710000-6, 38653400-1, 38652120-7, 45312000-7, 45312100-8, 45312100-8, 32421000-0, 32420000-3, 45311000-0, 92310000-7, 32417000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: w zakresie Zadania I: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę co najmniej 1 500 000,00 PLN w zakresie Zadania II: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną minimum 500 000,00 zł;

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
w zakresie Zadania I: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: -Wykonawca wykonał co najmniej 3 roboty budowlane remontowe w zakresie budowy lub przebudowy budynku wraz z instalacjami, o wartości co najmniej 2 500 000,00 PLN brutto każda robota, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, - Wykonawca dysponuje lub będzie dysonował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj. posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65). Użyte określenia "budowa" i "przebudowa" w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r poz. 290 z późn. zm.) w zakresie Zadania II: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej jedną muzealną ekspozycję multimedialną o wartości minimum 100.000,00 PLN netto (słownie: sto tysięcy złotych); - Wykonawca dysponuje lub będzie dysonował co najmniej: -jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe informatyczne i doświadczenie w tworzeniu aplikacji multimedialnych , - jedną osobą , posiadającą wykształcenie techniczne o specjalności elektronicznej oraz która brała udział w realizacji co najmniej jednej usługi polegającej na montażu i uruchomieniu systemu multimedialnego,; 2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń lub dokumentów, określonych w rozdziale VI SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

3) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 8 ustawy, dotyczących Wykonawcy oraz podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.). 4) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia dotyczących Wykonawcy oraz podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego składa następujące oświadczenia lub dokumenty: w zakresie Zadania I: 1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 1 500 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego warunku udziału. 2) w celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej : a) wykaz robót budowlanych zawierający trzy roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy budynku wraz z instalacjami, o wartości co najmniej 2 500 000,00 PLN brutto każda robota, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zawierający co najmniej jednego kierownika robót z uprawnieniami konstrukcyjno -€“ budowlanymi, który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach, nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; w zakresie Zadania II: 1) w celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę sytuacji ekonomicznej lub finansowej, dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną minimum 500 000,00 zł; 2) w celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz usług zawierający co najmniej jedną muzealną ekspozycję multimedialną o wartości minimum 100.000,00 PLN netto (słownie: sto tysięcy złotych), wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zawierający co najmniej: -jedną osobę, posiadającą wykształcenie wyższe informatyczne i doświadczenie w tworzeniu aplikacji multimedialnych, - jedną osobę, posiadającą wykształcenie techniczne o specjalności elektronicznej oraz która brała udział w realizacji co najmniej jednej usługi polegającej na montażu i uruchomieniu systemu multimedialnego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. Zadanie I: Kwota wadium: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) Zadanie II: Kwota wadium: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zadanie I: 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) jeśli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 4 ust. 1, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego; 2) w zakresie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach: a) zmiana ma na celu usprawnienie realizacji Umowy lub jest następstwem zmiany warunków organizacyjnych po stronie Zamawiającego, b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, c) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego, d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej; 3) w zakresie wynagrodzenia zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadkach zmiany w obowiązujących przepisach prawa: a) w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę, 3) wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.). 2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3 wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie proporcjonalnie do zakresu wprowadzonych zmian. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT. 3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez Strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne pod warunkiem ich zgodności z przepisami art. 144 Pzp. Zadanie II: 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) jeśli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 4 ust. 1, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego; 2) w przypadku konieczności zmian w zakresie rozwiązań przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 3) w zakresie wynagrodzenia zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadkach zmiany w obowiązujących przepisach prawa: a) w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę, 3) wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3 wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie proporcjonalnie do zakresu wprowadzonych zmian. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT. 3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez Strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne pod warunkiem ich zgodności z przepisami art. 144 Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-19, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do uruchomienia obiektu pn: Park kulturowy Korycin- Milewszczyzna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie I: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do uruchomienia obiektu pn: "Park kulturowy Korycin- Milewszczyzna". Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) przeniesienie z miejscowości Jatwieź Duża zabytkowego wiatraka o konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem do ulokowania w najwyższym punkcie terenu; 2) wyniesienie trzech ruin dawnego dworu z odtworzeniem konstrukcji ganku i zadaszenia jako wiaty szklanej nad ruinami fundamentów dworu; 3) wyniesienie dwóch ruin fundamentów wiatraka wybudowanych w XVIII i XIX wieku i przykrycie ich formą w kształcie studni ze szkła; 4) wybudowanie dwóch bram wejściowych na teren Parku wykonanych z konstrukcji drewnianej; 5) zaadaptowanie na cele wystawiennicze istniejącej piwniczki, w której zostaną umieszczone instalacje multimedialne; 6) zabezpieczenie terenu murem obronnym z palisady drewnianej (ostrokół); 7) wytyczenie ścieżek edukacyjnych wraz z punktem widokowym; 8) zbudowanie infrastruktury technicznej i informacyjnej (słupy milowe z kodem QR); 9) remont i rozbudowę budynku stodoły; 10) naprawę istniejącego muru kamiennego; 11) remont drogi dojazdowej do Parku kulturowego w Milewszczyźnie; 12) budowę parkingu dla samochodów osobowych, kempingowych i kamperów; 13) budowę przy parkingu wiaty z ogólnodostępną toaletą; 14) odtworzenie sadu wraz z placem wejściowym; 15) wykonanie miejsca wypoczynkowego nad rzeką Kumiałką; 16) wykonanie infrastruktury technicznej niezbędnej do doprowadzenia mediów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45310000-3, 45312000-7, 45231300-8, 45233220-7, 45316100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Wykonanie aranżacji ekspozycji Parku kulturowego Korycin-Milewszczyzna wraz z dostawą urządzeń, systemów, technologii, instalacji multimedialnych wraz ich uruchomieniem i wdrożeniem.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie aranżacji ekspozycji Parku kulturowego Korycin-Milewszczyzna wraz z dostawą urządzeń, systemów, technologii, instalacji multimedialnych wraz ich uruchomieniem i wdrożeniem. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: 1) rozmieszczenia i instalacji elementów wyposażenia wraz z towarzyszącymi urządzeniami i instalacjami; 2) przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w ramach realizacji umowy; 3) przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych do stworzonych programów, szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia w języku polskim; 4) bezpłatnego serwisowania i napraw dostarczonych urządzeń w okresie gwarancji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 32322000-6, 32232000-8, 31710000-6, 38653400-1, 38652120-7, 45312000-7, 45312100-8, 32421000-0, 32420000-3, 45311000-0, 92310000-7, 32417000-9, 32322000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.08.2020
Euro - Nova s.c. Marcin Dun...

Marka Nico Woodcare funkcjonuje w obszarze eleganckich wnętrz oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie podłóg drewnianych i posadzek ora...

kujawsko-pomorskie
Parkiety i panele
11.08.2020
Zakład stolarki budowlanej ...

Poszukujesz drzwi, które będą trwałe i przetrwają długie lata intensywnego używania? Wejdź na drzwi-cal. pl i poznaj pełną ofertę produ...

podlaskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
07.08.2020
Rewa Sp. z o.o.

W Błędowie Tyczyńskiej w województwie podkarpackim swoją siedzibę posiada firma Rewa. Od 1995 roku zajmujemy się produkcją urządzeń odd...

podkarpackie
Systemy ochrony i bezpieczeństwa
05.08.2020
DK-Instal Dominik Dworakowski

Oferuję hydraulikę w pełnym zakresie. Centralne ogrzewanie, instalacje wody zimnej i ciepłej, montaż kotłowni gazowych i na paliwo stał...

mazowieckie
Hydraulika