Jeste w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 340207W w m. Soko這wo...
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 340207W w m. Soko這wo...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJ。Y


Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y: Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania: Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych: Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Obryte
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dost瘼ne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj si bezp豉tnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ婆EGO:

Administracja samorz康owa


I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: Nie


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie

Inny spos鏏:


Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak

Inny spos鏏:
za po鈔ednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
Nie

Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 340207W w m. Soko這wo W這軼ia雟kie

Numer referencyjny:

Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych

Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:


Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia
(wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
1. Za這瞠nia projektowe. - klasa drogi droga dojazdowa - kategoria ruchu KR1 - pr璠ko嗆 projektowa 40 km/h, - szeroko嗆 pasa ruchu 3,50 m, - liczba pas闚 ruchu 1 - pobocza z kruszywa naturalnego 0,75 m ka盥e - szeroko嗆 korony 5,0m - obci捫enia nawierzchni 100 KN/o, Przebudow nawierzchni jezdni przyj皻o w zakresie dzia貫k o nr ewid. 812 i nr 238, obr瑿 Soko這wo W這軼ia雟kie w jednostce ewidencyjnej Pu速usk - b璠帷e w豉sno軼i Inwestora tj. Gminy Obryte. Za這瞠nie inwestycyjne przewiduje przebudow ci庵u drogowego w zakresie korony drogi (wzmocnienie istn. nawierzchni jezdni z jej poszerzeniem do 3,50 m, uzupe軟ienie poboczy). Projekt przebudowy drogi wewn皻rznej obejmuje swoim zakresem: - wykonanie koryta o 鈔edniej g喚boko軼i 16 cm , - dowiezienie kruszywa naturalnego i wykonanie podbudowy z gruntu stab. cementem, - regulacja wysoko軼iowa skrzynek zawor闚 wodoci庵owych, - wykonanie g鏎nych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego - uzupe軟ienie poboczy kruszywem naturalnym. 2. Szczeg馧owe rozwi您ania projektowe, zalecenia dotycz帷e zastosowanych materia堯w i technologii wykonania rob鏒 oraz zakres rob鏒 okre郵a dokumentacja projektowa (za陰cznik nr 4 do SIWZ) i szczeg馧owa specyfikacja techniczna (za陰cznik nr 5 SIWZ). 3. Przedmiar rob鏒 za陰czony do specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia, jako za陰cznik, pe軟i wy陰cznie funkcj pomocnicz (za陰cznik nr 6 do SIWZ). Je瞠li przedmiar rob鏒 w pozycji podstawa, posiada podstaw wyceny, nale篡 j traktowa pomocniczo. Wykonawca mo瞠 wyceni ofert na podstawie dowolnych podstaw wyceny.

II.5) G堯wny kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia)

Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:

lub dniach:
lub data rozpocz璚ia:
lub zako鎍zenia: 2017-07-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚

Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia wymaga w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠 posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na kwot minimum 200 000,00 z (s這wnie: dwie軼ie tysi璚y z這tych 00/100 gr.)

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa

Okre郵enie warunk闚:
Spe軟ienie warunku zostanie uznane, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponowanie, co najmniej jedn osob, kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj Kierownika Budowy posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i in篡nieryjnej drogowej bez ogranicze. Uwaga: Zamawiaj帷y dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadaj帷e w/w uprawnieniom, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre郵one w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mog r闚nie wykonywa osoby, kt鏎ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta造 uznane na zasadach okre郵onych w przepisach odr瑿nych tj. m. in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz康ach zawodowych architekt闚 oraz in篡nier闚 budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946). Je郵i wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie niniejszego zam闚ienia to warunek okre郵ony w pkt. 1.3) mog spe軟ia 陰cznie Wykonawcy (Partnerzy) sk豉daj帷y ofert wsp鏊n.

Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji: Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 2. za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy; 3. za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 Wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy;

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:

1. dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego. 2. Wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (Za陰cznik nr 9 do SIWZ). 3. Je郵i Wykonawca, powo逝je si na zasoby innych podmiot闚 zgodnie z art. 22 a ustawy Pzp - w odniesieniu do tych podmiot闚 dokumenty okre郵one w w/w pkt.III.4) ppkt. 1, 2,3. 4. Je郵i Wykonawca, zamierza powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom, kt鏎zy nie s podmiotami, na kt鏎ych zdolno軼iach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okre郵onych w art. 22 a - w odniesieniu do tych podwykonawc闚 dokumenty okre郵one w w/w pkt.III.4) ppkt. 1,2 i 3.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dow鏚 wniesienia wadium. a) w przypadku wnoszenia wadium w pieni康zu - potwierdzenie wykonania polecenia przelewu (na poleceniu przelewu nale篡 wpisa jego tytu, czyli nazw przetargu lub co najmniej numer post瘼owania), b) w pozosta造ch przypadkach akceptowalnych form wniesienia wadium, czyli w jednej z form, o kt鏎ej mowa w rozdziale IX SIWZ (pkt. 2) - orygina dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiaj帷ego, kt鏎y powinien zosta z這穎ny w siedzibie Zamawiaj帷ego - w Sekretariacie w trwale zamkni皻ym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofert, z dopiskiem "WADIUM", a dokument ten musi zachowywa wa積o嗆 przez ca造 okres, w kt鏎ym Wykonawca jest zwi您any ofert. 2. pe軟omocnictwo do podpisywania oferty i sk豉dania ewentualnych wyja郾ie (je瞠li dotyczy, tj. je郵i oferta nie jest podpisywana przez osob lub osoby bezpo鈔ednio uprawnione do sk豉dania o鈍iadcze woli, tj. je瞠li uprawnienie do podpisu nie wynika bezpo鈔ednio z za陰czonych dokument闚); 3.w przypadku oferty wsp鏊nej - pe軟omocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. Pe軟omocnik mo瞠 by ustanowiony do reprezentowania Wykonawc闚 w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone w formie orygina逝 lub notarialnie po鈍iadczonej kopii. 4.zobowi您anie podmiotu trzeciego - Za陰cznik nr 8 do SIWZ (je瞠li dotyczy). 5. o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia - Za陰cznik nr 7 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarci ofert

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca przyst瘼uj帷 do przetargu jest zobowi您any wnie嗆 wadium w wysoko軼i 3.000,00 z (s這wnie: trzy tysi璚e z這tych 00/100 gr.) do up造wu terminu sk豉dania ofert. 2. Wadium mo積a wnie嗆 w: - pieni康zu, - por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na rachunek bankowy - Bank Spo責zielczy w Obryte o/Pu速usk numer rachunku 33 8232 0005 5500 1834 2000 0010 z adnotacj " "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 340207W w m. Soko這wo W這軼ia雟kie"". Kopie dowodu wp豉ty za陰czy do oferty. 3. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, je郵i pieni康ze znajduj si na koncie zamawiaj帷ego w terminie (do dnia i godziny) up造wu sk豉dania ofert. 4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie innej ni pieni篹na, dokumenty te powinny zosta przed這穎ne w oryginale, a z tre軼i tych gwarancji musi w szczeg鏊no軼i jednoznacznie wynika: a) zobowi您anie gwaranta (banku, zak豉du ubezpiecze) do zap豉ty ca貫j kwoty wadium nieodwo豉lnie i bezwarunkowo na pierwsze 膨danie zamawiaj帷ego (beneficjenta gwarancji) zawieraj帷e o鈍iadczenie, 瞠 zaistnia造 okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w pkt. 3 bez obowi您ku potwierdzania tych okoliczno軼i, b) termin obowi您ywania gwarancji, kt鏎y nie mo瞠 by kr鏒szy ni termin zwi您ania ofert, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6. Wykonawca, kt鏎y nie zabezpieczy swojej oferty akceptowan form wadium zostanie przez Zamawiaj帷ego wykluczony, a oferta uznana za odrzucon. 7. Oferta wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium lub wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy - nie uwzgl璠niaj帷 zasad okre郵onych w Specyfikacji Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 b ustawy - Prawo zam闚ie publicznych. 8. Zamawiaj帷y zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw這cznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa積ieniu post瘼owania, z wyj徠kiem wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze瞠niem pkt. 9. 9. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je瞠li wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1, o鈍iadczenia, kt鏎ym mowa w art. 25a ust. 1, pe軟omocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowa這 brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez wykonawc jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiaj帷y zatrzymuje r闚nie wadium wraz z odsetkami, je瞠li Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana: 9 a) odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie, b) nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie wykonawcy. 11. Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie po zawarciu umowy w sprawie zam闚ienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy. 12. Zamawiaj帷y zwraca niezw這cznie wadium, na wniosek wykonawcy, kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 13. Zamawiaj帷y 膨da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc kt鏎emu zwr鏂ono wadium na podstawie pkt. 8, je瞠li w wyniku rozstrzygni璚ia odwo豉nia jego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre郵onym przez zamawiaj帷ego.

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: Nie

Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: Nie

Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚:

Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚:

Maksymalna liczba wykonawc闚

Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:

Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):

Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja20,00
Termin realizacji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem

Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany umowy niniejszej mog by dokonywane wy陰cznie w formie pisemnej, pod rygorem ich niewa積o軼i. 2. Zmiana umowy mo瞠 nast徙i w razie zaistnienia okoliczno軼i: 1)Terminu wykonania i odbioru zam闚ienia - w przypadku, gdy konieczno嗆 takiej zmiany wynika b璠zie z okoliczno嗆, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy mimo zachowania nale篡tej staranno軼i, dzia豉nia si造 wy窺zej b康 umowa by豉 by umow o 鈍iadczenia niemo磧iwe (art. 387 禮 1 kodeksu cywilnego), w szczeg鏊no軼i: a)przerwy w wykonaniu rob鏒 budowlanych spowodowanej wyj徠kowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (odbiegaj帷ymi od naturalnie wyst瘼uj帷ych w danej porze roku) uniemo磧iwiaj帷ymi prowadzenie rob鏒 zgodnie ze Specyfikacj Techniczn Wykonania i Odbioru Rob鏒, mog帷ych spowodowa zniszczenie rob鏒 lub powoduj帷ych konieczno嗆 ich wstrzymania ze wzgl璠u na wym鏬 zachowania stosowanych technologii, b)konieczno軼i podj璚ia dzia豉 zmierzaj帷ych do ograniczenia skutk闚 zdarzenia losowego wywo豉nego przez czynniki zewn皻rzne, kt鏎ego nie mo積a by這 przewidzie z pewno軼i, szczeg鏊nie zagra瘸j帷e bezpo鈔ednio 篡ciu lub zdrowiu ludzi lub gro膨ce powstaniem szkody niewsp馧miernie wi瘯szej ni spowodowana dzia豉niem lub zaniechaniem; c)b喚d闚 w dokumentacji projektowej lub konieczno軼i wykonania zamiennej dokumentacji projektowej w oparciu, o kt鏎 wykonywane jest zam闚ienia i konieczno軼i naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, d)realizacji w drodze odr瑿nej umowy prac powi您anych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszaj帷ej konieczno嗆 skoordynowania prac i uwzgl璠nienia wzajemnych powi您a, e) w przypadku ujawnienia element闚 podziemnej infrastruktury technicznej, dotychczas niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiaj帷ego, b璠帷e przyczyn kolizji. 2)Zmiany stawki podatku od towar闚 i us逝g (VAT) w przypadku zmiany przez ustawodawc stawki tego podatku w trakcie trwania umowy i wynikaj帷ej z tego tytu逝 zmiany kwoty podatku, kt鏎a nie mo瞠 spowodowa zmiany wysoko軼i wynagrodzenia brutto Wykonawcy (ceny). 3)Zmiany personelu wskazanego przez Zamawiaj帷ego do pe軟ienia funkcji Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. 4) W przypadku wykonywania zam闚ienia przy udziale Podwykonawc闚 - zmiany Podwykonawc闚, kt鏎zy realizowa b璠 zam闚ienie. 5) Wydania decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony 鈔odowiska o wstrzymaniu rob鏒 w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spo貫cznej, o ile nie s one wynikiem okoliczno軼i le膨cych po stronie Wykonawcy. 3. Zmiana umowy w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w ust. 2, w szczeg鏊no軼i w zakresie termin闚 umownych lub sposobu wykonania przedmiotu umowy, nast徙i w stopniu proporcjonalnym do przyczyn, kt鏎e j spowodowa造. 4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporz康zenie podpisanego przez strony protoko逝, okre郵aj帷ego przyczyny zmiany oraz potwierdzaj帷ego wyst徙ienie, co najmniej jednej z powy窺zych okoliczno軼i. 5. Pod rygorem niewa積o軼i niedopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy, w zakresie wprowadzenia nowych zapis闚, je瞠li ich tre嗆 by豉by mniej korzystna dla Zamawiaj帷ego w stosunku do postanowie oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 瞠 konieczno嗆 wprowadzenia takich zmian wynika ze zmiany przepis闚 prawa lub z okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawierania niniejszej umowy i nie s one niezgodne z obowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami prawa.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

鈔odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:

Data: 2017-06-13, godzina: 10:00

Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:

IV.6.3) Termin zwi您ania ofert:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia:

IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
29.06.2020
Trinity House Pawe Polok

Interesuje Was zakup nieruchomo軼i? My pomo瞠my znale潭 dok豉dnie to, czego szukacie. Nasi specjali軼i czekaj 瞠by軼ie si z nimi skon...

mazowieckie
Agencje nieruchomo軼i
25.06.2020
PUH EL-MAR Mariusz Sukiennik

Firma EL-MAR to dynamicznie rozwijaj帷a si firma, kt鏎a rozpocz窸a dzia豉lno嗆 w 2011 roku z gwarancj wysokiej jako軼i wykonywanych u...

堯dzkie
Instalacje elektryczne
24.06.2020
AB Synergy Adam Budny

Jak dobrze gospodarowa wod w obecnych czasach? Najlepszym wyborem s zbiorniki na deszcz闚k. Znajdziesz je w ofercie firmy AQUAi, cz...

pomorskie
Instalacje wodne
23.06.2020
DIP Polska Sp. z o.o.

Firma DIP POLSKA z pasj i zaanga穎waniem kompleksowo obs逝guje Klient闚 w zakresie wynajmu, sprzeda篡 oraz serwisu ogrodze tymczasowy...

ma這polskie
Artyku造 metalowe