Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach
Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Grodzisko Dolne
woj. podkarpackie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) osobiście, za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie obejmuje Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach oraz dostawę wyposażenia Zadanie podzielone zostało na dwie oddzielne części: Część numer 1 Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach Zakres prac budowlanych obejmuje: NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i OSP na potrzeby placówki Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Laszczynach. LOKALIZACJA INWESTYCJI: Laszczyny, gm. Grodzisko Dolne działki nr 397/3, 397/5, 398/1, 399, 400. ADRES INWESTYCJI: Laszczyny 62, gm. Grodzisko Dolne INWESTOR: Gmina Grodzisko Dolne 37-306 Grodzisko Dolne RODZAJ (CHARAKTER) INWESTYCJI: Przebudowa (ze zmianą sposobu użytkowania) istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jego rozbudowa (dobudowa do części istniejącej). Użytkownikiem jednego z garaży oraz przyległych pomieszczeń socjalnych będzie Ochotnicza Straż Pożarna. Pozostała część obiektu zostanie przeznaczona na potrzeby placówki Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych. STREFY OCHRONNE: - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, - teren inwestycji jest położony w Zmysłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, - na terenie nie występują obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne; WARUNKI GRUNTOWO-WODNE: Warunki hydrogeologiczne We wszystkich 4 wykonanych otworach stwierdzono występowania swobodnego zwierciadła wód podziemnych. Wnioski i zalecenia z opinii geotechnicznej 1. Przedmiotem opracowania było rozpoznanie budowy geologicznej oraz określenie warunków gruntowo-wodnych terenu działki. 2. Zostały wykonane 4 otwory badawcze wraz z badaniami terenowymi. 3. W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono 2 warstwy geotechniczne. Stwierdzono występowanie utworów niespoistych w stanie średnio zagęszczonym. 4. We wszystkich 4 wykonanych otworach stwierdzono występowania swobodnego zwierciadła wód podziemnych. Badania zostały wykonane w okresie bezdeszczowym. 5. Prace w wykopie i jego odbiór powinien odbyć się pod nadzorem uprawnionego geologa. 6. Wykonywanie wykopu fundamentowego należy przeprowadzić przy bezdeszczowej pogodzie. 7. Betonowanie fundamentu dokonać natychmiast po wykonaniu wykopu. 8. Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t. 9. Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. 10. Projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 11. Nawiercone grunty warstwy ll są gruntami nośnymi. 12. Nie stwierdzono występowania niekorzystnych warunków geodynamicznych. 13. Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego. 14. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy, co może się wiązać z pewnymi rozbieżnościami pomiędzy rzeczywistym a przedstawionym na przekroju układem warstw. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: Istniejący układ komunikacyjny. Działki o numerach 397/3, 397/5, 398/1, 399, 400 , z istniejącym budynkiem, będące własnością gminy, położona jest w centralnej części wsi po północnej stronie drogi powiatowej nr 1274R. Wjazd na działkę oraz dojazd do istniejącego obiektu dwoma istniejącymi zjazdami z drogi powiatowej od strony południowej. Istniejące zagospodarowanie terenu. Niemal płaski teren inwestycji obecnie zajmuje parterowy, niepodpiwniczony budynek ŚDS i remizy OSP. Od strony drogi teren jest utwardzony. Z drogi istnieją dwa zjazdy. Od strony północnej za budynkiem zlokalizowany jest utwardzony plac manewrowy. Istniejący budynek ŚDS i OSP. Budynek, o rzucie w kształcie odwróconej litery "L", nakryty jest wysokim, stromym, wielospadowym dachem z nieużytkowym poddaszem. Budynek jest parterowy bez podpiwniczenia, w dobrym stanie technicznym. Istniejące uzbrojenie terenu. Na terenie inwestycji obecnie znajdują się: sieć wodociągowa oraz napowietrzna sieć energetyczna. Istniejący budynek podłączony jest przyłączem kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności 8,00m3, zlokalizowanego na własnej działce (w części północnej). Ze względu na brak kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo, po terenie. OPIS ZAPROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji Na terenie działki zaprojektowano 4 miejsca postojowe dla samochodów osobowych - 2 przed frontem budynku i dwa w obrębie placu gospodarczego za budynkiem. W projektowanym układzie funkcjonalno-przestrzennym, zachowano układ wjazdów na działkę i wejść do budynku - wejście główne do obiektu od strony południowej Projektowana rozbudowa obiektu Realizacja zaprojektowanej inwestycji przewiduje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego obiektu, dobudowę do niego dwu nowych brył oraz zmianę dotychczasowego zagospodarowania terenu. W zaprojektowanym rozwiązaniu zachowano układ wjazdów na teren działek oraz wejść do istniejącej części budynku. Dodatkowe wejścia do obiektu znajdują się w nowych, dobudowanych częściach. Przebudowa istniejącego budynku ŚDS i remizy OSP przewiduje: -€“ przebudowę istniejącego budynku wynikającą ze zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń oraz zaprojektowanej dobudowy dwóch nowych części; -€“ przebudowę dachu i pokrycia dachu. -€“ przebudowę i wykonanie infrastruktury technicznej umożliwiającej funkcjonowanie obiektu (przyłącze energetyczne pozostaje bez zmian jako istniejące). Forma obiektu Zaprojektowano dwie nie podpiwniczone parterowe części, na rzucie w kształcie prostokątów, z nieużytkowymi poddaszami, nakryte wysokimi wielospadowymi dachami, dobudowane do ścian szczytowych istniejącego budynku od północy i zachodu. Bryły nowych części, oddzielone dylatacją od istniejącego budynku, kontynuują jego formę architektoniczną, łącząc wszystkie części optycznie w jedną całość. Funkcja obiektu W układzie funkcjonalnym, przestrzeń parteru podzielono na dwie części. -€“ strażnica OSP - zawierająca pomieszczenia garażu oraz szatni z zapleczem sanitarnymi, służyć będzie strażakom ochotnikom do wykonywania swoich zadań, -€“ placówka opiekuńcza przeznaczona dla dorosłych osób niepełnosprawnych, zawiera pomieszczenia dydaktyczne-warsztaty o określonym profilu, wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym, gospodarczym i sanitarnym. Głównymi użytkownikami obiektu będą osoby niepełnosprawne z terenu gminy wraz z opiekunami. Przewidywana liczba użytkowników stałych: - niepełnosprawni max. 30 osób - pracownicy obsługi max. 10 osób Będzie to obiekt o "dziennym" charakterze pobytu. Użytkownicy dowożeni będą na miejsce oraz odwożeni specjalnie do tego celu przeznaczonym środkiem transportu. Projektowane uzbrojenie terenu inwestycji Lokalizacja istniejącego zbiornika jest tymczasowa, do momentu wykonania na tym terenie sieci kanalizacji sanitarnej (będącej obecnie w fazie projektowania). Istniejący przyłącz do sieci energetycznej oraz wodociągowej wymaga przebudowy. Fragment istniejącej sieci i przyłącz wodociągowy -€“ do przebudowy. Przez działki w granicach terenu inwestycji, przebiegają obecnie następujące elementy uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, napowietrzna sieć energetyczna, projektowana sieć kanalizacyjna. W związku z rozbudową budynku w kierunku północnym i wymaganymi odległościami od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, konieczne jest przesunięcie zbiornika w północno -zachodnim narożnik działki i uzyskanie odstępstwa Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącego zmniejszenia odległości (w załączeniu). Lokalizacja zbiornika jest tymczasowa, do momentu wykonania na tym terenie sieci kanalizacji sanitarnej będącej obecnie w fazie projektowania. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną planowana jest również wymiana kabli przyłącza napowietrznego, oraz przebudowa przyłącza wodociągowego. Ze względu na brak kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo, po terenie. Parametry (dane liczbowe) zaprojektowanej inwestycji: powierzchnia terenu w granicach inwestycji 4 000,85,00 m2  powierzchnia zabudowy budynku istniejącego 439,30 m2  powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy (193,30 m2 + 232,99 m2) 429,29 m2 Łącznie powierzchnia zabudowy rozbudowanego obiektu 868,59 m2 Nawierzchnie utwardzone (chodniki, parkingi, place) 1 356,46 m2 liczba kondygnacji 1 powierzchnia całkowita 868,59 m2  kubatura budynku istniejącego 2 365,00 m3  kubatura projektowanej rozbudowy (1 265,8 m3 + 1 607,7 m3) 2 873,50 m3 Łącznie kubatura rozbudowanego obiektu 5 238,50 m3 wysokość budynku 6,85 m długość x szerokość budynku 49,73 x 31,23 m  powierzchnia netto parteru 667,61 m2  powierzchnia netto piętra 0,00 m2 Łączna powierzchnia netto wszystkich pomieszczeń 667,61 m2 Dostępność dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Zaprojektowano sanitariaty dla osób niepełnosprawnych wyposażone w niezbędne atestowane elementy (uchwyty, wsporniki) umożliwiające korzystanie z przyborów sanitarnych. OPIS I ZAKRES ZAPROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE: Fundamenty rozbudowy Ławy żelbetowe wylewane - szalowane, zbrojone i wylewane na budowie. Ściany fundamentowe rozbudowy Murowane gr.25 cm z bloczków betonowych do poziomu parteru (Âą0,00); ocieplone styropianem gr.10 cm. Ściany zewnętrzne rozbudowy Murowane gr.25 cm z pustaków ceramicznych; ocieplone styropianem gr.15 cm. Ściany wewnętrzne nośne rozbudowy Murowane gr.25 cm z pustaków ceramicznych. Stropy rozbudowy Stropy gr.13 cm, żelbetowe - szalowane, zbrojone i wylewane na budowie. Dach stromy przebudowy i rozbudowy Dach wielospadowy o konstrukcja drewnianej, płatwiowo-kleszczowej dwu stolcowej; ze ścianką kolankową. Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej TR35 (na pełnym deskowaniu -€“ deski gr.25mm lub płyta OSB gr.22mm). Zamontowane akcesoria dachowe: płotki śniegowe, wyłaz dachowy, ława kominiarska oraz instalacja odgromowa. Przebudowa dachu istniejącego budynku Realizacja dachu rozbudowanego obiektu wymaga przebudowy fragmentu konstrukcji dachu istniejącego budynku. Po zdjęciu pokrycia sprawdzić należy stan krokwi i w razie potrzeby dokonać niezbędnych wzmocnień lub wymiany. Dotyczy to również wymiany lub uzupełnienia łat i wiatro izolacji. System odprowadzenia wody Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej wg rozwiązania systemowego. Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze blachy pokrycia dachu. Kominy Murowane kominy wentylacji grawitacyjnej ocieplone styropianem gr.5 cm i wykończone tynkiem cienkowarstwowym jak elewacje. Czapy - płytka betonowa, osłony wylotów otworów wentylacyjnych - z siatki. Okna i drzwi zewnętrzne Okna z profili PCV - sześciokomorowych - w kolorze RAL7015; szklenie pakietem zespolonym (szyby 2x4mm z wypełnieniem argonem). Ślusarka drzwiowa PCV malowana w wybranym kolorze RAL jak okienna; pozostałe drzwi zewnętrzne płytowe - ocieplone. Daszki nad pochylniami dla niepełnosprawnych Wiszące, z poliwęglanu komorowego na profilach stalowych malowanych farbami do metalu (na zewnątrz) . Bramy garażowe Segmentowe termo izolowane; z oświetleniami. Parapety zewnętrzne Z blachy stalowej powlekanej w kolorze okien. Parapety wewnętrzne Z płyty post forming w kolorze jasny buk. Ściany działowe Murowane gr.12 cm z gazobetonu lub pustaków ceramicznych. Tynki wewnętrzne Tynki cementowo -€“ wapienne. Izolacje przeciwwilgociowe Fundamenty i ściany fundamentowe -€“ masa bitumiczna; Posadzka na gruncie -€“ folia PE. Izolacje termiczne Ściany zewnętrzne żelbetowe -€“ styropian gr.10 cm. Ściany zewnętrzne ceramiczne -€“ styropian gr.15 cm. Strop nieogrzewanego poddasza -€“ wełna mineralna gr.25 cm z welonem z geo włókniny Posadzka na gruncie - styropian gr.10 cm. Kominy - styropian gr.5 cm. Paroizolacje Strop nieogrzewanego poddasza -€“ folia paraizolacyjna. Przewody wentylacji grawitacyjnej Na poszczególnych kondygnacjach podłączone do pionów wentylacyjnych rurami elastycznymi spiro ø120mm z kratkami wentylacyjnymi osadzonymi w sufitach. Część przewodów wspomagana wentylatorkami mechanicznymi o napędzie elektrycznym. Wykończenie elewacji Cokół budynku -€“ wyłożony elewacyjnymi płytkami ceramicznymi. Ściany nad ziemia powyżej cokołu - tynk cienkowarstwowy wykonany w kompleksowym Bez spoinowym Systemie Ocieplenia (BSO), faktura "baranek" 1,5mm. W części ścian parteru wykonać boniowanie szer. 3cm w układzie wg rys elewacji. Część ścian kolankowych oraz fragment ścian przy głównych drzwiach wejściowych obłożyć drewnem (jak boazeria) zabezpieczonym impregnatem koloryzującym do stosowania na zewnątrz. Wykończenie ścian wewnętrznych Ściany pomieszczeń higieniczno sanitarnych oraz "fartuchy" przy umywalkach w pom. dydaktycznych i socjalnych - płytki ceramiczne (gresowe) do wysokości ościeżnicy tj. 2,10m. Ściany pozostałych pomieszczeń malowane farbą emulsyjną. Wykończenie posadzek Posadzki pomieszczeń higieniczno sanitarnych, gospodarczych, technicznych, komunikacji wewnętrznej oraz pomieszczeń przewidzianych do obsługi intensywnego ruchu interesantów -€“ płytki ceramiczne (gresowe). W pomieszczeniach dydaktycznych - wykładzina PCV (w pracowni komputerowej o właściwościach antystatycznych). W pomieszczeniach personelu - panele drewniane W garażu - posadzka betonowa zabezpieczona impregnatami do betonu; alternatywnie - posadzka żywiczna przemysłowa. W składzie opału - posadzka betonowa wykończona warstwą tworzącą powłokę olejoodporną. Sufity podwieszone Brak. Nad korytarzami zastosowano fragmenty sufitów systemowych modularnych (płyty szer.30cm), w które wkomponowano oprawy rastrowe. Drzwi wewnętrzne Płytowe przeszklone z zamykaczami ułatwiającymi otwarcie osobom niepełnosprawnym. Drzwi do sanitariatów wyposażone w otwory z tulejkami wentylacyjnymi i zamki kulowe. Balustrady pochylni zewnętrznych Wykonane z profili stalowych, spawane i malowane farbą matową w kolorze grafitowym. Wewnętrzne instalacje sanitarne Wewnętrzne instalacje elektryczne Odnawialne źródła energii Jako odnawialne źródło energii zastosowano instalację fotowoltaiczną. Instalacja będzie połączona z siecią zewnętrzną. W skład instalacji fotowoltaicznej wejdą m.in.: -€˘ Moduły fotowoltaiczne - zamieniające energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego -€“ 56 sztuk o łącznej mocy 14,0 kW zlokalizowano na południowej połaci rozbudowanego budynku. -€˘ Inwerter (przekształtnik) prądu stałego produkowanego w ogniwach fotowoltaicznych na prąd zmienny o parametrach zgodnych z prądem z sieci elektroenergetycznej Określone w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, ST typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dokładny zakres zadania oraz inne informacje niezbędne do wyceny robót przedstawia dokumentacja projektowa, przedmiary robót, zestawienie wyposażenia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Kosztorys ofertowy uproszczony musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót (protokoły, inwentaryzację powykonawczą, obmiar robót, dziennik budowy, kosztorys powykonawczy, świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, kartę przekazania odpadów). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów). Wykonawca zobowiązany jest do oddania inwestycji w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w tym dostarczenie gaśnic wraz z montażem i prawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz opracowanie planu ewakuacji). Stosownie do treści art. 29 ust. 3a u PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: konstrukcje żelbetowe, roboty murowe, instalacje gazowe, instalacje elektryczne, instalacje WOD-KAN, roboty wykończeniowe. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych-www.uzp.gov.pl) . Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy na część numer 1 w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Część numer 2 -€“ Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach - Dostawa wyposażenia W zakres realizacji części numer 2 zamówienia wchodzi zakup i dostawa wyposażania obiektu wg załącznika nr 8 do SIWZ. Określone w zestawieniu wyposażenia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45310000-3, 45233220-7, 45330000-9, 45331100-7, 45317000-2, 39100000-3, 30200000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-08-16


II.9) Informacje dodatkowe:

Dla każdej z części termin zakończenia Zamawiający określił w Załączniku I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Nie dotyczy - Zamawiający nie określa.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W ZAKRESIE CZĘŚCI NUMER 1 W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 300 000 zł brutto, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W ZAKRESIE CZĘŚCI NUMER 2 Nie dotyczy - Zamawiający nie określa.

Informacje dodatkowe
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane /informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
W ZAKRESIE CZĘŚCI NUMER 1 W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wg załącznika nr 4 do SIWZ ); UWAGA: W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.). b) posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto (jedna robota budowlana) lub dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; (wg załącznika nr 3 do SIWZ). W ZAKRESIE CZĘŚCI NUMER 2 Nie dotyczy - Zamawiający nie określa.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane /informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 u PZP ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg załącznika nr 5 do SIWZ ). Uwaga: Powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u PZP (informacje z otwarcia ofert). Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 u PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NUMER 1: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u PZP tj.: a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) -€“ wg załącznika nr 6 do SIWZ Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenie wymagane w pkt a) -€“ c) ogłoszenia (w pkt. 7.1 II p pkt. 2) lit. a) -€“ c) SIWZ składa każdy z Wykonawców. Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt a) -€“ c) ogłoszenia (w pkt. 7.1 II p pkt. 2) lit. a) -€“ c) SIWZ ). WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt. a) - b) ogłoszenia (pkt. 7.1 II p pkt. 2) lit. a) - b) SIWZ ) -€“ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a, powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NUMER 1: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u PZP tj.: a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 300 000 zł brutto, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty - tj. Wykonawca posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto (jedna robota budowlana) lub dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; (wg załącznika nr 3 do SIWZ); c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - tj. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wg załącznika nr 4 do SIWZ); Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt a) -€“ c) ogłoszenia (w pkt 7.1 II p pkt 1) lit. a) -€“ c) SIWZ) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunków, w zakresie opisanym w pkt 6.2 SIWZ. Uwaga: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 u PZP). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-€“22 oraz ust. 5 pkt 8 u PZP. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 I p pkt 1) SIWZ, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - w zakresie części numer 1 i/lub 2 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu -€“ w zakresie części numer 1 - (wg załącznika nr 2 do SIWZ) aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2) Formularz ofertowy. 3) Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony zgodnie z przedmiarami robót (w zakresie części numer 1) 4) Zestawienie wyposażenia (wg załącznika nr 8 do SIWZ) 5) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). 6) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). OFERTY WSPÓLNE ( KONSORCJUM/ SPÓŁKA CYWILNA) 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 8 u PZP, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.2 SIWZ powinny zostać spełnione przez Wykonawców łącznie. 4) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno: a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. 5) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 7) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. 8) Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 9) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : Część numer 1- 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Część numer 2- 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 u PZP, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 20014 r. poz. 1804 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: BS Leżajsk o/Grodzisko Dolne 53 9187 1024 2003 2000 1270 0005 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia". Przez ,,wniesienie" rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt. 7b u PZP). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz -€“ oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej ,,Wadium -€“ Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach - część nr-€Ś-€Ś-€Ś.. oraz włożyć do koperty zewnętrznej . Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: ÂŹ odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, ÂŹ musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, ÂŹ zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 u PZP) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 u PZP. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem wykluczenia Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

W ZAKRESIE CZĘŚCI NUMER 1: 1. Na podstawie art. 144 u PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej: 1) W zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku: a) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: nieterminowego przekazania miejsca wykonywania robót lub wstrzymania robót przez Zamawiającego; b) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które mogą mieć wpływ na terminową realizację zadania, c) konieczności wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo budowlane, d) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót; jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie; e) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; f) wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin realizacji robót określony w § 2 ust. 2 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca. 2. Zmiany istotne treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 3. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy (zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie w/w okoliczności poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, itp. 5. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie. 1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w następujących warunkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-€“5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 poz. 2008 z późn. zm), 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -€“ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej wystawionej po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2-4, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 6. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 5. 7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego. W ZAKRESIE CZĘŚCI NUMER 2: 1. Na podstawie art. 144 u PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej: 1) W zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku: a) opóźnienia w realizacji zamówienia w zakresie części numer 1 co uniemożliwia realizację zamówienia w zakresie części numer 2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej powyżej termin realizacji dostawy określony w § 3 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas opóźnienia w realizacji zamówienia w zakresie części numer 1. 2. Zmiany istotne treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 3. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy (zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę. 4. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie. 1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w następujących warunkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-€“5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm), 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -€“ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej wystawionej po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2-4, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 6. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 5. 7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, na koszty wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-23, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Dla każdej z części kryteria oceny ofert Zamawiający określił w Załączniku I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac budowlanych obejmuje: NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i OSP na potrzeby placówki Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Laszczynach. LOKALIZACJA INWESTYCJI: Laszczyny, gm. Grodzisko Dolne działki nr 397/3, 397/5, 398/1, 399, 400. ADRES INWESTYCJI: Laszczyny 62, gm. Grodzisko Dolne INWESTOR: Gmina Grodzisko Dolne 37-306 Grodzisko Dolne RODZAJ (CHARAKTER) INWESTYCJI: Przebudowa (ze zmianą sposobu użytkowania) istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jego rozbudowa (dobudowa do części istniejącej). Użytkownikiem jednego z garaży oraz przyległych pomieszczeń socjalnych będzie Ochotnicza Straż Pożarna. Pozostała część obiektu zostanie przeznaczona na potrzeby placówki Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych. STREFY OCHRONNE: - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, - teren inwestycji jest położony w Zmysłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, - na terenie nie występują obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne; WARUNKI GRUNTOWO-WODNE: Warunki hydrogeologiczne We wszystkich 4 wykonanych otworach stwierdzono występowania swobodnego zwierciadła wód podziemnych. Wnioski i zalecenia z opinii geotechnicznej 1. Przedmiotem opracowania było rozpoznanie budowy geologicznej oraz określenie warunków gruntowo-wodnych terenu działki. 2. Zostały wykonane 4 otwory badawcze wraz z badaniami terenowymi. 3. W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono 2 warstwy geotechniczne. Stwierdzono występowanie utworów niespoistych w stanie średnio zagęszczonym. 4. We wszystkich 4 wykonanych otworach stwierdzono występowania swobodnego zwierciadła wód podziemnych. Badania zostały wykonane w okresie bezdeszczowym. 5. Prace w wykopie i jego odbiór powinien odbyć się pod nadzorem uprawnionego geologa. 6. Wykonywanie wykopu fundamentowego należy przeprowadzić przy bezdeszczowej pogodzie. 7. Betonowanie fundamentu dokonać natychmiast po wykonaniu wykopu. 8. Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t. 9. Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. 10. Projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 11. Nawiercone grunty warstwy ll są gruntami nośnymi. 12. Nie stwierdzono występowania niekorzystnych warunków geodynamicznych. 13. Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego. 14. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy, co może się wiązać z pewnymi rozbieżnościami pomiędzy rzeczywistym a przedstawionym na przekroju układem warstw. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: Istniejący układ komunikacyjny. Działki o numerach 397/3, 397/5, 398/1, 399, 400 , z istniejącym budynkiem, będące własnością gminy, położona jest w centralnej części wsi po północnej stronie drogi powiatowej nr 1274R. Wjazd na działkę oraz dojazd do istniejącego obiektu dwoma istniejącymi zjazdami z drogi powiatowej od strony południowej. Istniejące zagospodarowanie terenu. Niemal płaski teren inwestycji obecnie zajmuje parterowy, niepodpiwniczony budynek ŚDS i remizy OSP. Od strony drogi teren jest utwardzony. Z drogi istnieją dwa zjazdy. Od strony północnej za budynkiem zlokalizowany jest utwardzony plac manewrowy. Istniejący budynek ŚDS i OSP. Budynek, o rzucie w kształcie odwróconej litery "L", nakryty jest wysokim, stromym, wielospadowym dachem z nieużytkowym poddaszem. Budynek jest parterowy bez podpiwniczenia, w dobrym stanie technicznym. Istniejące uzbrojenie terenu. Na terenie inwestycji obecnie znajdują się: sieć wodociągowa oraz napowietrzna sieć energetyczna. Istniejący budynek podłączony jest przyłączem kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności 8,00m3, zlokalizowanego na własnej działce (w części północnej). Ze względu na brak kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo, po terenie. OPIS ZAPROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji Na terenie działki zaprojektowano 4 miejsca postojowe dla samochodów osobowych - 2 przed frontem budynku i dwa w obrębie placu gospodarczego za budynkiem. W projektowanym układzie funkcjonalno-przestrzennym, zachowano układ wjazdów na działkę i wejść do budynku - wejście główne do obiektu od strony południowej Projektowana rozbudowa obiektu Realizacja zaprojektowanej inwestycji przewiduje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego obiektu, dobudowę do niego dwu nowych brył oraz zmianę dotychczasowego zagospodarowania terenu. W zaprojektowanym rozwiązaniu zachowano układ wjazdów na teren działek oraz wejść do istniejącej części budynku. Dodatkowe wejścia do obiektu znajdują się w nowych, dobudowanych częściach. Przebudowa istniejącego budynku ŚDS i remizy OSP przewiduje: -€“ przebudowę istniejącego budynku wynikającą ze zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń oraz zaprojektowanej dobudowy dwóch nowych części; -€“ przebudowę dachu i pokrycia dachu. -€“ przebudowę i wykonanie infrastruktury technicznej umożliwiającej funkcjonowanie obiektu (przyłącze energetyczne pozostaje bez zmian jako istniejące). Forma obiektu Zaprojektowano dwie nie podpiwniczone parterowe części, na rzucie w kształcie prostokątów, z nieużytkowymi poddaszami, nakryte wysokimi wielospadowymi dachami, dobudowane do ścian szczytowych istniejącego budynku od północy i zachodu. Bryły nowych części, oddzielone dylatacją od istniejącego budynku, kontynuują jego formę architektoniczną, łącząc wszystkie części optycznie w jedną całość. Funkcja obiektu W układzie funkcjonalnym, przestrzeń parteru podzielono na dwie części. -€“ strażnica OSP - zawierająca pomieszczenia garażu oraz szatni z zapleczem sanitarnymi, służyć będzie strażakom ochotnikom do wykonywania swoich zadań, -€“ placówka opiekuńcza przeznaczona dla dorosłych osób niepełnosprawnych, zawiera pomieszczenia dydaktyczne-warsztaty o określonym profilu, wraz z niezbędnym zapleczem socjalnym, gospodarczym i sanitarnym. Głównymi użytkownikami obiektu będą osoby niepełnosprawne z terenu gminy wraz z opiekunami. Przewidywana liczba użytkowników stałych: - niepełnosprawni max. 30 osób - pracownicy obsługi max. 10 osób Będzie to obiekt o "dziennym" charakterze pobytu. Użytkownicy dowożeni będą na miejsce oraz odwożeni specjalnie do tego celu przeznaczonym środkiem transportu. Projektowane uzbrojenie terenu inwestycji Lokalizacja istniejącego zbiornika jest tymczasowa, do momentu wykonania na tym terenie sieci kanalizacji sanitarnej (będącej obecnie w fazie projektowania). Istniejący przyłącz do sieci energetycznej oraz wodociągowej wymaga przebudowy. Fragment istniejącej sieci i przyłącz wodociągowy -€“ do przebudowy. Przez działki w granicach terenu inwestycji, przebiegają obecnie następujące elementy uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, napowietrzna sieć energetyczna, projektowana sieć kanalizacyjna. W związku z rozbudową budynku w kierunku północnym i wymaganymi odległościami od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, konieczne jest przesunięcie zbiornika w północno -zachodnim narożnik działki i uzyskanie odstępstwa Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącego zmniejszenia odległości (w załączeniu). Lokalizacja zbiornika jest tymczasowa, do momentu wykonania na tym terenie sieci kanalizacji sanitarnej będącej obecnie w fazie projektowania. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną planowana jest również wymiana kabli przyłącza napowietrznego, oraz przebudowa przyłącza wodociągowego. Ze względu na brak kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo, po terenie. Parametry (dane liczbowe) zaprojektowanej inwestycji: powierzchnia terenu w granicach inwestycji 4 000,85,00 m2  powierzchnia zabudowy budynku istniejącego 439,30 m2  powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy (193,30 m2 + 232,99 m2) 429,29 m2 Łącznie powierzchnia zabudowy rozbudowanego obiektu 868,59 m2 Nawierzchnie utwardzone (chodniki, parkingi, place) 1 356,46 m2 liczba kondygnacji 1 powierzchnia całkowita 868,59 m2  kubatura budynku istniejącego 2 365,00 m3  kubatura projektowanej rozbudowy (1 265,8 m3 + 1 607,7 m3) 2 873,50 m3 Łącznie kubatura rozbudowanego obiektu 5 238,50 m3 wysokość budynku 6,85 m długość x szerokość budynku 49,73 x 31,23 m  powierzchnia netto parteru 667,61 m2  powierzchnia netto piętra 0,00 m2 Łączna powierzchnia netto wszystkich pomieszczeń 667,61 m2 Dostępność dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Zaprojektowano sanitariaty dla osób niepełnosprawnych wyposażone w niezbędne atestowane elementy (uchwyty, wsporniki) umożliwiające korzystanie z przyborów sanitarnych. OPIS I ZAKRES ZAPROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE: Fundamenty rozbudowy Ławy żelbetowe wylewane - szalowane, zbrojone i wylewane na budowie. Ściany fundamentowe rozbudowy Murowane gr.25 cm z bloczków betonowych do poziomu parteru (Âą0,00); ocieplone styropianem gr.10 cm. Ściany zewnętrzne rozbudowy Murowane gr.25 cm z pustaków ceramicznych; ocieplone styropianem gr.15 cm. Ściany wewnętrzne nośne rozbudowy Murowane gr.25 cm z pustaków ceramicznych. Stropy rozbudowy Stropy gr.13 cm, żelbetowe - szalowane, zbrojone i wylewane na budowie. Dach stromy przebudowy i rozbudowy Dach wielospadowy o konstrukcja drewnianej, płatwiowo-kleszczowej dwustolcowej; ze ścianką kolankową. Pokrycie z blachy trapezowej powlekanej TR35 (na pełnym deskowaniu -€“ deski gr.25mm lub płyta OSB gr.22mm). Zamontowane akcesoria dachowe: płotki śniegowe, wyłaz dachowy, ława kominiarska oraz instalacja odgromowa. Przebudowa dachu istniejącego budynku Realizacja dachu rozbudowanego obiektu wymaga przebudowy fragmentu konstrukcji dachu istniejącego budynku. Po zdjęciu pokrycia sprawdzić należy stan krokwi i w razie potrzeby dokonać niezbędnych wzmocnień lub wymiany. Dotyczy to również wymiany lub uzupełnienia łat i wiatro izolacji. System odprowadzenia wody Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej wg rozwiązania systemowego. Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze blachy pokrycia dachu. Kominy Murowane kominy wentylacji grawitacyjnej ocieplone styropianem gr.5 cm i wykończone tynkiem cienkowarstwowym jak elewacje. Czapy - płytka betonowa, osłony wylotów otworów wentylacyjnych - z siatki. Okna i drzwi zewnętrzne Okna z profili PCV - sześciokomorowych - w kolorze RAL7015; szklenie pakietem zespolonym (szyby 2x4mm z wypełnieniem argonem). Ślusarka drzwiowa PCV malowana w wybranym kolorze RAL jak okienna; pozostałe drzwi zewnętrzne płytowe - ocieplone. Daszki nad pochylniami dla niepełnosprawnych Wiszące, z poliwęglanu komorowego na profilach stalowych malowanych farbami do metalu (na zewnątrz) . Bramy garażowe Segmentowe termo izolowane; z oświetleniami. Parapety zewnętrzne Z blachy stalowej powlekanej w kolorze okien. Parapety wewnętrzne Z płyty post forming w kolorze jasny buk. Ściany działowe Murowane gr.12 cm z gazobetonu lub pustaków ceramicznych. Tynki wewnętrzne Tynki cementowo -€“ wapienne. Izolacje przeciwwilgociowe Fundamenty i ściany fundamentowe -€“ masa bitumiczna; Posadzka na gruncie -€“ folia PE. Izolacje termiczne Ściany zewnętrzne żelbetowe -€“ styropian gr.10 cm. Ściany zewnętrzne ceramiczne -€“ styropian gr.15 cm. Strop nieogrzewanego poddasza -€“ wełna mineralna gr.25 cm z welonem z geo włókniny Posadzka na gruncie - styropian gr.10 cm. Kominy - styropian gr.5 cm. Paroizolacje Strop nieogrzewanego poddasza -€“ folia paraizolacyjna. Przewody wentylacji grawitacyjnej Na poszczególnych kondygnacjach podłączone do pionów wentylacyjnych rurami elastycznymi spiro ø120mm z kratkami wentylacyjnymi osadzonymi w sufitach. Część przewodów wspomagana wentylatorkami mechanicznymi o napędzie elektrycznym. Wykończenie elewacji Cokół budynku -€“ wyłożony elewacyjnymi płytkami ceramicznymi. Ściany nad ziemia powyżej cokołu - tynk cienkowarstwowy wykonany w kompleksowym Bez spoinowym Systemie Ocieplenia (BSO), faktura "baranek" 1,5mm. W części ścian parteru wykonać boniowanie szer. 3cm w układzie wg rys elewacji. Część ścian kolankowych oraz fragment ścian przy głównych drzwiach wejściowych obłożyć drewnem (jak boazeria) zabezpieczonym impregnatem koloryzującym do stosowania na zewnątrz. Wykończenie ścian wewnętrznych Ściany pomieszczeń higieniczno sanitarnych oraz "fartuchy" przy umywalkach w pom. dydaktycznych i socjalnych - płytki ceramiczne (gresowe) do wysokości ościeżnicy tj. 2,10m. Ściany pozostałych pomieszczeń malowane farbą emulsyjną. Wykończenie posadzek Posadzki pomieszczeń higieniczno sanitarnych, gospodarczych, technicznych, komunikacji wewnętrznej oraz pomieszczeń przewidzianych do obsługi intensywnego ruchu interesantów -€“ płytki ceramiczne (gresowe). W pomieszczeniach dydaktycznych - wykładzina PCV (w pracowni komputerowej o właściwościach antystatycznych). W pomieszczeniach personelu - panele drewniane W garażu - posadzka betonowa zabezpieczona impregnatami do betonu; alternatywnie - posadzka żywiczna przemysłowa. W składzie opału - posadzka betonowa wykończona warstwą tworzącą powłokę olejoodporną. Sufity podwieszone Brak. Nad korytarzami zastosowano fragmenty sufitów systemowych modularnych (płyty szer.30cm), w które wkomponowano oprawy rastrowe. Drzwi wewnętrzne Płytowe przeszklone z zamykaczami ułatwiającymi otwarcie osobom niepełnosprawnym. Drzwi do sanitariatów wyposażone w otwory z tulejkami wentylacyjnymi i zamki kulowe. Balustrady pochylni zewnętrznych Wykonane z profili stalowych, spawane i malowane farbą matową w kolorze grafitowym. Wewnętrzne instalacje sanitarne Wewnętrzne instalacje elektryczne Odnawialne źródła energii Jako odnawialne źródło energii zastosowano instalację fotowoltaiczną. Instalacja będzie połączona z siecią zewnętrzną. W skład instalacji fotowoltaicznej wejdą m.in.: -€˘ Moduły fotowoltaiczne - zamieniające energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego -€“ 56 sztuk o łącznej mocy 14,0 kW zlokalizowano na południowej połaci rozbudowanego budynku. -€˘ Inwerter (przekształtnik) prądu stałego produkowanego w ogniwach fotowoltaicznych na prąd zmienny o parametrach zgodnych z prądem z sieci elektroenergetycznej Określone w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, ST typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dokładny zakres zadania oraz inne informacje niezbędne do wyceny robót przedstawia dokumentacja projektowa, przedmiary robót, zestawienie wyposażenia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Kosztorys ofertowy uproszczony musi być w pełni zgodny z zapisami zawartymi w przedmiarze robót (materiał, opis, ilość) i ma zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót (protokoły, inwentaryzację powykonawczą, obmiar robót, dziennik budowy, kosztorys powykonawczy, świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, kartę przekazania odpadów). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów). Wykonawca zobowiązany jest do oddania inwestycji w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w tym dostarczenie gaśnic wraz z montażem i prawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz opracowanie planu ewakuacji). Stosownie do treści art. 29 ust. 3a u PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: konstrukcje żelbetowe, roboty murowe, instalacje gazowe, instalacje elektryczne, instalacje WOD- KAN, roboty wykończeniowe. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 3 dni - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych-www.uzp.gov.pl) . Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy na część numer 1 w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45310000-3, 45233220-7, 45330000-9, 45331100-7, 45317000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Termin Płatnośći10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część numer 1 - obejmuje roboty budowlane

Część nr: 2Nazwa: Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach - dostawa wyposażenia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres realizacji części numer 2 zamówienia wchodzi zakup i dostawa wyposażania obiektu wg załącznika nr 8 do SIWZ . Określone w zestawieniu wyposażenia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 30200000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Termin Płatnośći10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część numer 2 - obejmuje dostawy


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków