Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Modernizacja oczyszczalni ścieków "Czempiń" poprzez jej rozb...
Modernizacja oczyszczalni ścieków "Czempiń" poprzez jej rozb...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Czempiń
woj. wielkopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
operator pocztowy, osobiście, posłaniec

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja oczyszczalni ścieków "Czempiń" poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo.

Numer referencyjny: FZ.271.1.14.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ZADANIE 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacja istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo. Zadanie 1 obejmuje budowę, w szczególności: a) Kanalizacji grawitacyjnej (przyłączy) o średnicy 160 mm -€“ 456 mb, b) Kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200 mm -€“ 2819 mb, c) Studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø1000 mm i głębokości do 5 m -€“ 76 szt., d) Studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego Ø 425 mm -€“ 57 szt., e) Modernizację instalacji technologicznej pompowni w Czempiniu przy ul. Dezyderego Chłapowskiego (działka nr ewid. 1214/15), f) Modernizację instalacji technologicznej pompowni w Borowie (działka nr ewid. 262/12). Do zadań Wykonawcy należy również, w szczególności: 1. wykonanie dokumentacji powykonawczej, 2. obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawiera: 1. projekt budowlany: a) kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach, b) przepompowni w Czempiniu, c) przepompowni w Borowie, 2. przedmiar robót: a) kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach, b) przepompowni w Czempiniu, c) przepompowni w Borowie, 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: a) kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach, b) przepompowni w Czempiniu, c) przepompowni w Borowie. ZADANIE 2 - Modernizacja oczyszczalni ścieków "Czempiń" poprzez jej rozbudowę i przebudowę. Zadanie 2 obejmuje rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków "Czempiń" na działkach nr ewid. 283/3, 283/4, 306/8 obręb Piechanin, w tym: a) krata koszowa (przebudowa) - wykonanie pokrywy żelbetowej studni kraty koszowej, wykonanie naprawy odspojonych, skorodowanych warstw wewnątrz zbiornika, wykonanie nowych izolacji wewnętrznej i zewnętrznej, b) komora kraty pionowej (budowa) - wykonanie studni żelbetowej komory wraz z płytą fundamentem i płytą pod budynek o konstrukcji stalowej kryty płytą warstwową. wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych i wewnętrznych komory, c) główna przepompownia ścieków (przebudowa) - wykonanie 20 - centymetrowej pokrywy żelbetowej wspartej na belce żelbetowej 40x40 cm, wykonanie naprawy odspojonych, skorodowanych warstw wewnątrz zbiornika, wykonanie nowych izolacji wewnętrznej i zewnętrznej, d) budynek sitopiaskownika (przebudowa) likwidacja podestów technologicznych wewnątrz budynku, prace remontowe wewnątrz obiektu polegające na usunięciu odspojonych fragmentów luźnego tynku, wyprawienie i pokrycie warstwami malarskimi, skucie istniejącej posadzki i wykonanie nowego pakietu posadzkowego wraz z warstwami wykończeniowym. prace konstrukcyjne polegające na wykonaniu otworowań pod projektowane przewody rurowe oraz elementy wsporcze stalowe urządzeń technologicznych. wykonanie płyt żelbetowych fundamentowych pod urządzenia technologiczne. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowe w systemie aluminiowo -€“ szklanym, e) zbiornik retencyjno - uśredniający nr-I budowa wykonanie nowego zbiornika żelbetowego krytego pokrywą żelbetową wspartą na słupach i podciągu żelbetowych 40x40cm. wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych i wewnętrznych komory, f) zbiornik retencyjno - uśredniający nr II przebudowa wykonanie 20 - centymetrowych pokryw żelbetowych wspartych na słupach i belce żelbetowych 40x40 cm. wykonanie naprawy odspojonych, skorodowanych warstw wewnątrz zbiornika, wykonanie nowych izolacji wewnętrznej i zewnętrznej, g) budynek techniczny przebudowa prace remontowe wewnątrz obiektu polegające na usunięciu odspojonych fragmentów luźnego tynku, wyprawienie i pokrycie warstwami malarskimi, skucie istniejącej posadzki i wykonanie nowego pakietu posadzkowego wraz z warstwami wykończeniowym. prace konstrukcyjne polegające na wykonaniu otworowań pod projektowane przewody rurowe. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na aluminiowo -€“ szklaną, h) biologiczny reaktor sekwencyjny nr-I budowa wykonanie nowego zbiornika żelbetowego na planie koła. wykonanie zastawek wewnętrznych zbiornika przepływu górnego i dolnego o grubości 30 cm. wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych i wewnętrznych, i) biologiczny reaktor sekwencyjny nr II budowa wykonanie nowego zbiornika żelbetowego na planie koła. grubość ściany 40 cm. wykonanie zastawek wewnętrznych zbiornika przepływu górnego i dolnego o grubości 30 cm. wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych i wewnętrznych, j) wylot do rzeki przebudowa naprawa istniejącego wylotu do rzeki polegająca na usunięciu spękanych i odspojonych warstw. uzupełnienie oraz wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych, k) zbiornik tlenowej stabilizacji osadu budowa wykonanie zbiornika żelbetowego na planie okręgu o ścianie grubości 40 cm krytego pokrywą lekką wykonaną z laminatu poliestrowo-szklanego. wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych i wewnętrznych, l) budynek urządzeń odwadniania osadu, przepompowni osadu i dmuchaw przebudowa prace remontowe wewnątrz obiektu polegające na usunięciu odspojonych fragmentów luźnego tynku, wyprawienie i pokrycie warstwami malarskimi, skucie istniejącej posadzki i wykonanie nowego pakietu wraz z warstwami wykończeniowym. prace konstrukcyjne polegające na wykonaniu otworowań pod projektowane przewody rurowe. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na aluminiowo -€“ szklaną, m) zagęszczacz osadu (przebudowa) prace polegające na naprawie wewnętrznego i zewnętrznego lica dwóch istniejących zbiorników żelbetowych. usunięcie skorodowanych i odspojonych warstw. wykonanie uzupełnień i wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych wewnętrznych i zewnętrznych, n) silos na wapno (przebudowa) usunięcie istniejącego silosu stalowego. instalacja nowego stalowego zbiornika. wykonanie płyty fundamentowej o wymiarach 250x250x100cm. instalacja izolacji przeciwwodnej, o) stacja zlewcza ścieków dowożonych typ d2 (budowa) wykonanie szczelnej płyty żelbetowej pod część zlewczą stacji oraz płyty fundamentowej posadowienia kontenera stalowego. wykonanie izolacji przeciwwodnej płyt, p) wiata placu składowania osadu (budowa) wykonanie wiaty w konstrukcji stalowej krytej blachą trapezową; wykonanie płyt żelbetowych szczelnych placu składowania osadu, q) plac składowania osadu niezadaszony (budowa) wykonanie płyt żelbetowych szczelnych placu składowania osadu, r) stacja poboru prób budowa wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej i budynku wykonanego w konstrukcji stalowej krytej płytą warstwową. wykonanie izolacji przeciwwodnych płyty, s) budynek techniczno -€“ socjalny (przebudowa) prace rozbiórkowe polegające na usunięciu wskazanej w projekcie ściany; prace remontowe wewnątrz obiektu polegające na usunięciu odspojonych fragmentów luźnego tynku, wyprawienie i pokrycie warstwami malarskimi, skucie istniejącej posadzki i wykonanie nowego pakietu wraz z warstwami wykończeniowym. prace konstrukcyjne polegające na wykonaniu otworowań pod projektowane przewody rurowe; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na aluminiowo -€“ szklaną, t) agregat prądotwórczy żelbetowej budowa wykonanie płyty żelbetowej pod agregat prądotwórczy; wykonanie izolacji przeciwwodnej płyty, u) komora kontaktowa (rozbiórka) rozebranie komory kontaktowej przy budynku sitopiaskownika v) rów cyrkulacyjny (rozbiórka) usunięcie istniejącego rowu cyrkulacyjnego w konstrukcji żelbetowej w) osadnik wtórny (rozbiórka) rozbiórka istniejącego zbiornika żelbetowego Do zadań Wykonawcy należy również, w szczególności: 1. wykonanie dokumentacji powykonawczej, 2. obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 3. przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, przeprowadzenie rozruchu, próbnej eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 4. przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń przebudowanej oczyszczalni, 5. opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych, 6. opracowanie i uzyskanie wszelkich innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 7. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zamawiający wymaga, by montaż maszyn i urządzeń dokonany był przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez ich producenta. W odniesieniu do Zadania 1 i 2 należy zapewnić komunikację w systemie monitoringu obiektów kompatybilną z rozwiązaniami stosowanym aktualnie przez ich użytkownika (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o.o.). Zamawiający nie dopuszcza oferowania materiałów i urządzeń będących prototypami. Oferowane materiały/urządzenia winny być sprawdzone w działaniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Za sprawdzone w działaniu uznaje się materiały/urządzenia eksploatowane na innych zrealizowanych obiektach (oczyszczalniach ścieków komunalnych) co najmniej przez okres jednego roku. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż oferowany materiał/ urządzenie nie jest prototypem. Wymaga się przedstawienia co najmniej jednej lokalizacji, w której dany materiał/ urządzenie zostało sprawdzone w działaniu. Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawiera: 4. projekt budowlany oczyszczalni ścieków "Czempiń", 5. przedmiar robót oczyszczalni ścieków "Czempiń", 6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oczyszczalni ścieków "Czempiń".

II.5) Główny kod CPV: 45252127-4

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111200-0, 45200000-9, 45400000-1, 45231300-8, 45232423-3, 45233142-6, 45300000-0, 45310000-3, 45312000-7, 45317000-2, 71315300-2, 45000000-7, 45232410-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-05-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W zakresie zadania 1: Zamawiający nie stawia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej. W zakresie zadania 2: 1) środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszej niż 5 000 000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych)

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
W zakresie zadania 1: 1) wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 złotych brutto każda robota. W zakresie zadania 2: 2) wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków, o przepustowości min. Qdśr = 1000 m3/dobę, obejmujące oczyszczanie mechaniczne, oczyszczanie biologiczne, gospodarkę osadową, o wartości nie mniejszej niż 7 000 000,00 złotych brutto każda robota. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (data umieszczenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 3) dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia: W zakresie zadania 1: a) kierownik budowy branży instalacyjnej sanitarnej - co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b) kierownik robót branży elektrycznej - co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych. Wymaga się, aby osoby z powyższymi uprawnieniami uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadały min. 5 letnie doświadczenie w/w specjalnościach. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wyżej wymienionych osób. W zakresie zadania 2: a) kierownikiem budowy branży konstrukcyjno-budowlanej -€“ co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W/w osoba musi posiadać minimum 10-letnie doświadczenie (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, w tym doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi przy realizacji co najmniej jednej roboty obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę, oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 8000 RLM lub 1000 m3/d; b) kierownikiem robót branży sanitarnej, co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W/w osoba musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie inżynierii sanitarnej, w tym doświadczenie w zakresie kierowania robotami sanitarnymi przy realizacji co najmniej jednej roboty obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę, oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 8000 RLM lub 1000 m3/d c) kierownikiem robót branży elektrycznej i AKPiA, co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych W/w osoba musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie (liczone od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie robót instalacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPiA. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko. Osoby powyższe muszą posiadać niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku -€“ Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., Nr 65) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946). Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt. 5 i 6 Ustawy; 6) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 5 000 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 m-c przed upływem terminu składania ofert (dotyczy składania oferty na zadanie nr 2); 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty -€“ załącznik nr 4 do SIWZ; 3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami-€“ załącznik nr 5 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt 8.4 ppkt 1) SIWZ -€“ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) pkt 8.4 ppkt 2) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.4 ppkt 1) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 8.5 ppkt 1) a SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) Zadanie nr 2: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Poniecu, Oddział w Czempiniu, 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003, tytułem: "FZ.271.1.14.2017 "Modernizacja oczyszczalni ścieków "Czempiń" poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo". 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji: 1) powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2) powinno być wystawione na Zamawiającego 3) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2. ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustaw. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwarancji wykonawca winien umieścić nazwę i numer zamówienia, którego dotyczy wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -€“ Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza: 1) przedłużenie terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: a) konieczności wykonania robót zamiennych lub zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy prawo zamówień publicznych, b) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca, c) siły wyższej, d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez inspektora nadzoru e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej, tj.: np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp.), potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez inspektora nadzoru W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie -€“ jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany. 2) ograniczenie zakresu zamówienia, gdy rezygnacja z danej części jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek (np. zmiana dokumentacji projektowej, sposób zagospodarowania terenu), 3) roboty zamienne jeżeli takie zmiany w szczególności: a) zapewnią prawidłową realizację Umowy, b) obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących Przedmiot Umowy, c) zapewnią optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości robót i obiektów stanowiących Przedmiot Umowy, d) będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu; e) będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej; f) przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego. 4) obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 2. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne wynikające ze sposobu zagospodarowania terenu, konieczności zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na materiały, technologie i urządzenia o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. 3. Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych. 4. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy -€“ jeżeli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na inne, spełniające wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-12, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacja istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1 obejmuje budowę, w szczególności: a) Kanalizacji grawitacyjnej (przyłączy) o średnicy 160 mm -€“ 456 mb, b) Kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200 mm -€“ 2819 mb, c) Studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø1000 mm i głębokości do 5 m -€“ 76 szt., d) Studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego Ø 425 mm -€“ 57 szt., e) Modernizację instalacji technologicznej pompowni w Czempiniu przy ul. Dezyderego Chłapowskiego (działka nr ewid. 1214/15), f) Modernizację instalacji technologicznej pompowni w Borowie (działka nr ewid. 262/12). Do zadań Wykonawcy należy również, w szczególności: 1. wykonanie dokumentacji powykonawczej, 2. obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawiera: 1. projekt budowlany: a) kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach, b) przepompowni w Czempiniu, c) przepompowni w Borowie, 2. przedmiar robót: a) kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach, b) przepompowni w Czempiniu, c) przepompowni w Borowie, 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: a) kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach, b) przepompowni w Czempiniu, c) przepompowni w Borowie. Należy zapewnić komunikację w systemie monitoringu obiektów kompatybilną z rozwiązaniami stosowanym aktualnie przez ich użytkownika (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o.o.). Zamawiający nie dopuszcza oferowania materiałów i urządzeń będących prototypami. Oferowane materiały/urządzenia winny być sprawdzone w działaniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Za sprawdzone w działaniu uznaje się materiały/urządzenia eksploatowane na innych zrealizowanych obiektach (oczyszczalniach ścieków komunalnych) co najmniej przez okres jednego roku. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż oferowany materiał/ urządzenie nie jest prototypem. Wymaga się przedstawienia co najmniej jednej lokalizacji, w której dany materiał/ urządzenie zostało sprawdzone w działaniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232410-9, 45100000-8, 45111200-0, 45200000-9, 45231300-8, 45232423-3, 45233142-6, 45312000-7, 45317000-2, 71315300-2, 45000000-7, 45400000-1, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-03-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Modernizacja oczyszczalni ścieków "Czempiń" poprzez jej rozbudowę i przebudowę.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2 obejmuje rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków "Czempiń" na działkach nr ewid. 283/3, 283/4, 306/8 obręb Piechanin, w tym: a) krata koszowa (przebudowa) - wykonanie pokrywy żelbetowej studni kraty koszowej, wykonanie naprawy odspojonych, skorodowanych warstw wewnątrz zbiornika, wykonanie nowych izolacji wewnętrznej i zewnętrznej, b) komora kraty pionowej (budowa) - wykonanie studni żelbetowej komory wraz z płytą fundamentem i płytą pod budynek o konstrukcji stalowej kryty płytą warstwową. wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych i wewnętrznych komory, c) główna przepompownia ścieków (przebudowa) - wykonanie 20 - centymetrowej pokrywy żelbetowej wspartej na belce żelbetowej 40x40 cm, wykonanie naprawy odspojonych, skorodowanych warstw wewnątrz zbiornika, wykonanie nowych izolacji wewnętrznej i zewnętrznej, d) budynek sitopiaskownika (przebudowa) likwidacja podestów technologicznych wewnątrz budynku, prace remontowe wewnątrz obiektu polegające na usunięciu odspojonych fragmentów luźnego tynku, wyprawienie i pokrycie warstwami malarskimi, skucie istniejącej posadzki i wykonanie nowego pakietu posadzkowego wraz z warstwami wykończeniowym. prace konstrukcyjne polegające na wykonaniu otworowań pod projektowane przewody rurowe oraz elementy wsporcze stalowe urządzeń technologicznych. wykonanie płyt żelbetowych fundamentowych pod urządzenia technologiczne. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowe w systemie aluminiowo -€“ szklanym, e) zbiornik retencyjno - uśredniający nr-I budowa wykonanie nowego zbiornika żelbetowego krytego pokrywą żelbetową wspartą na słupach i podciągu żelbetowych 40x40cm. wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych i wewnętrznych komory, f) zbiornik retencyjno - uśredniający nr II przebudowa wykonanie 20 - centymetrowych pokryw żelbetowych wspartych na słupach i belce żelbetowych 40x40 cm. wykonanie naprawy odspojonych, skorodowanych warstw wewnątrz zbiornika, wykonanie nowych izolacji wewnętrznej i zewnętrznej, g) budynek techniczny przebudowa prace remontowe wewnątrz obiektu polegające na usunięciu odspojonych fragmentów luźnego tynku, wyprawienie i pokrycie warstwami malarskimi, skucie istniejącej posadzki i wykonanie nowego pakietu posadzkowego wraz z warstwami wykończeniowym. prace konstrukcyjne polegające na wykonaniu otworowań pod projektowane przewody rurowe. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na aluminiowo -€“ szklaną, h) biologiczny reaktor sekwencyjny nr-I budowa wykonanie nowego zbiornika żelbetowego na planie koła. wykonanie zastawek wewnętrznych zbiornika przepływu górnego i dolnego o grubości 30 cm. wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych i wewnętrznych, i) biologiczny reaktor sekwencyjny nr II budowa wykonanie nowego zbiornika żelbetowego na planie koła. grubość ściany 40 cm. wykonanie zastawek wewnętrznych zbiornika przepływu górnego i dolnego o grubości 30 cm. wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych i wewnętrznych, j) wylot do rzeki przebudowa naprawa istniejącego wylotu do rzeki polegająca na usunięciu spękanych i odspojonych warstw. uzupełnienie oraz wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych, k) zbiornik tlenowej stabilizacji osadu budowa wykonanie zbiornika żelbetowego na planie okręgu o ścianie grubości 40 cm krytego pokrywą lekką wykonaną z laminatu poliestrowo-szklanego. wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych i wewnętrznych, l) budynek urządzeń odwadniania osadu, przepompowni osadu i dmuchaw przebudowa prace remontowe wewnątrz obiektu polegające na usunięciu odspojonych fragmentów luźnego tynku, wyprawienie i pokrycie warstwami malarskimi, skucie istniejącej posadzki i wykonanie nowego pakietu wraz z warstwami wykończeniowym. prace konstrukcyjne polegające na wykonaniu otworowań pod projektowane przewody rurowe. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na aluminiowo -€“ szklaną, m) zagęszczacz osadu (przebudowa) prace polegające na naprawie wewnętrznego i zewnętrznego lica dwóch istniejących zbiorników żelbetowych. usunięcie skorodowanych i odspojonych warstw. wykonanie uzupełnień i wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych wewnętrznych i zewnętrznych, n) silos na wapno (przebudowa) usunięcie istniejącego silosu stalowego. instalacja nowego stalowego zbiornika. wykonanie płyty fundamentowej o wymiarach 250x250x100cm. instalacja izolacji przeciwwodnej, o) stacja zlewcza ścieków dowożonych typ d2 (budowa) wykonanie szczelnej płyty żelbetowej pod część zlewczą stacji oraz płyty fundamentowej posadowienia kontenera stalowego. wykonanie izolacji przeciwwodnej płyt, p) wiata placu składowania osadu (budowa) wykonanie wiaty w konstrukcji stalowej krytej blachą trapezową; wykonanie płyt żelbetowych szczelnych placu składowania osadu, q) plac składowania osadu niezadaszony (budowa) wykonanie płyt żelbetowych szczelnych placu składowania osadu, r) stacja poboru prób budowa wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej i budynku wykonanego w konstrukcji stalowej krytej płytą warstwową. wykonanie izolacji przeciwwodnych płyty, s) budynek techniczno -€“ socjalny (przebudowa) prace rozbiórkowe polegające na usunięciu wskazanej w projekcie ściany; prace remontowe wewnątrz obiektu polegające na usunięciu odspojonych fragmentów luźnego tynku, wyprawienie i pokrycie warstwami malarskimi, skucie istniejącej posadzki i wykonanie nowego pakietu wraz z warstwami wykończeniowym. prace konstrukcyjne polegające na wykonaniu otworowań pod projektowane przewody rurowe; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na aluminiowo -€“ szklaną, t) agregat prądotwórczy żelbetowej budowa wykonanie płyty żelbetowej pod agregat prądotwórczy; wykonanie izolacji przeciwwodnej płyty, u) komora kontaktowa (rozbiórka) rozebranie komory kontaktowej przy budynku sitopiaskownika v) rów cyrkulacyjny (rozbiórka) usunięcie istniejącego rowu cyrkulacyjnego w konstrukcji żelbetowej w) osadnik wtórny (rozbiórka) rozbiórka istniejącego zbiornika żelbetowego Do zadań Wykonawcy należy również, w szczególności: 1. wykonanie dokumentacji powykonawczej, 2. obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 3. przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, przeprowadzenie rozruchu, próbnej eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 4. przeszkolenie personelu Zamawiającego, w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń przebudowanej oczyszczalni, 5. opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych, 6. opracowanie i uzyskanie wszelkich innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 7. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zamawiający wymaga, by montaż maszyn i urządzeń dokonany był przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez ich producenta. Należy zapewnić komunikację w systemie monitoringu obiektów kompatybilną z rozwiązaniami stosowanym aktualnie przez ich użytkownika (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o.o.). Zamawiający nie dopuszcza oferowania materiałów i urządzeń będących prototypami. Oferowane materiały/urządzenia winny być sprawdzone w działaniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach. Za sprawdzone w działaniu uznaje się materiały/urządzenia eksploatowane na innych zrealizowanych obiektach (oczyszczalniach ścieków komunalnych) co najmniej przez okres jednego roku. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż oferowany materiał/ urządzenie nie jest prototypem. Wymaga się przedstawienia co najmniej jednej lokalizacji, w której dany materiał/ urządzenie zostało sprawdzone w działaniu. Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawiera: 4. projekt budowlany oczyszczalni ścieków "Czempiń", 5. przedmiar robót oczyszczalni ścieków "Czempiń", 6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oczyszczalni ścieków "Czempiń".
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45252127-4, 45100000-8, 45111200-0, 45200000-9, 45400000-1, 45231300-8, 45232423-3, 45233142-6, 45300000-0, 45310000-3, 45312000-7, 45317000-2, 71315300-2, 45232410-9, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
27.07.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Wykonujemy kompleksowo konstrukcje dachowe, więźby klasyczne oraz prefabrykowane na CNC, posiadamy wieloletnie doświadczenie, oferta wr...

dolnośląskie
Budownictwo mieszkaniowe
23.07.2020
Cameleon Firma Budowlana Pa...

Witam. Mam na imię Patryk budownictwo i wszystko z nim związane to moja pasja dlatego szczególny nacisk kładę na jakość i zgodność ze...

wielkopolskie
Usługi ogólnobudowlane
23.07.2020
Hydrorezystancja Piotr Przy...

Konstrukcja stała się niestabilna? Pojawiły się jakieś pęknięcia i rysy? My pomożemy w takiej sytuacji. Nasza firma oferuje wzmocnienie...

mazowieckie
Inne budownictwo
22.07.2020
AW PROJEKT Anita Walczak

Firma Solaris Panele Fotowoltaiczne to firma, która oferuje wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne dla domu, dla firm oraz dla roln...

mazowieckie
Instalacje elektryczne