Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd D...
Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd D...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Skoczów
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Forma pisemna.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remonty nawierzchni dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z zastosowaniem 2 technologii, z których każda stanowi osobne zadanie.

Numer referencyjny: MZD.341.101.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych oraz wewnętrznych, zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg, z zastosowaniem dwóch technologii, z których każda stanowi osobne zadanie. Poszczególne części zostały podzielone na elementy, które stanowią charakterystykę zakresu robót przewidzianych do wykonania. Część I -€“ zadanie nr 1 -€“ remont nawierzchni z masy asfaltobetonowej układanej na gorąco. W ramach części I zadania Wykonawcy obejmują (orientacyjne ilości): 1. Roboty ziemne (korytowanie) -€“ bez względu na szerokość oraz głębokość pasa prowadzonych robót, alternatywnie: rozplantowanie lub załadunek urobku na środek transportowy z odwozem na odległość do 1 km. Bez względu na kategorię gruntu i sposób wykonania - 653,25 m3. 2. Odwóz urobku -€“ za każdy następny 1 km. Bez względu na użyty środek transportowy - 1 306,50 m3. 3. Wykonanie/wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego. Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 807,32 m3. 4. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - 5 203,00 m2. 5. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - 5 203,00 m2. 6. Wyrównanie istniejącego podłoża masą asfaltobetonową (tzw. "zerówka") -€“ licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym - 536,80 t. 7. Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-€“bitumicznej (grysowo-asfaltowa) o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 5 754,50 m2. 8. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-€“bitumicznej (grysowo- asfaltowa) o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 11 122,50 m2. 9. Obsypanie pobocza jezdni klińcem wraz z profilowaniem i zagęszczeniem "na czysto". Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 96,44 m3. Część II -€“ zadanie nr 2 - powierzchniowe utrwalenie mieszaniną emulsji i grysów. W ramach części II zadania Wykonawcy obejmują (orientacyjne ilości): 1. Roboty ziemne (korytowanie) -€“ bez względu na szerokość oraz głębokość pasa prowadzonych robót, alternatywnie: rozplantowanie lub załadunek urobku na środek transportowy z odwozem na odległość do 1 km. Bez względu na kategorię gruntu i sposób wykonania - 60,00 m3. 2. Odwóz urobku -€“ za każdy następny 1 km. Bez względu na użyty środek transportowy - 120,00 m3. 3. Wykonanie/wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego. Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 198,08 m3. 4.Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltową. Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 3 722,00 m2. 5. Obsypanie pobocza jezdni wysiewką kamienną wraz z profilowaniem i zagęszczeniem "na czysto". Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 31,46 m3. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia: szczegółowy zakres prac określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129). Wskazane ilości są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi jako przewidywane zapotrzebowanie na prace będące przedmiotem zamówienia w okresie realizacji umowy. Ilości te zostały przyjęte do wyceny i będą przyjęte do porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować umowę zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację robót w podanych powyżej ilościach. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany ilości robót, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą posłużyć mu do najlepszego przygotowania oferty a następnie wykonania zamówienia. Ewentualnie podane normy, nazwy własne materiałów, wyrobów, urządzeń, bądź producentów użyte w Załączniku nr 9 do SIWZ należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zastosować materiały, wyroby i urządzenia podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej. Wymagany minimalny okres gwarancji: 30 miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy) osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na faktycznym wykonaniu robót budowlanych przez operatorów sprzętu remontowego oraz osób wykonujących roboty ręcznie niezbędnych do wykonania zamówienia, przez cały okres trwania realizacji zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione lub są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., O minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na cały okres trwania realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 2) datę złożenia oświadczenia, 3) wskazanie, że ww. czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 4) podpis osoby(ób) uprawnionej(ych) do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może przeprowadzić czynności kontrolne wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących wyżej wskazane czynności, na cały okres trwania realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wyżej wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 922) (tj.: w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 4 umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wyżej wskazanych czynności.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV: 45233252-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy możliwość udzielenia zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.). Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostanie udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego. Zamówienie będzie udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przewidywany zakres dla ww. zamówienia: Część I -€“ zadanie nr 1 -€“ remont nawierzchni z masy asfaltobetonowej układanej na gorąco. W ramach części I zadania Wykonawcy obejmują (orientacyjne ilości): 1. Roboty ziemne (korytowanie) -€“ bez względu na szerokość oraz głębokość pasa prowadzonych robót, alternatywnie: rozplantowanie lub załadunek urobku na środek transportowy z odwozem na odległość do 1 km. Bez względu na kategorię gruntu i sposób wykonania - 261,30 m3. 2. Odwóz urobku -€“ za każdy następny 1 km. Bez względu na użyty środek transportowy - 522,60 m3. 3. Wykonanie/wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego. Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 322,93 m3. 4. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - 2 081,20 m2. 5. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - 2 081,20 m2. 6. Wyrównanie istniejącego podłoża masą asfaltobetonową (tzw. "zerówka") -€“ licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym - 214,72 t. 7. Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-€“bitumicznej (grysowo-asfaltowa) o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 2 301,80 m2. 8. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-€“bitumicznej (grysowo- asfaltowa) o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 4 449,00 m2. 9. Obsypanie pobocza jezdni klińcem wraz z profilowaniem i zagęszczeniem "na czysto". Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 38,58 m3. Część II -€“ zadanie nr 2 - powierzchniowe utrwalenie mieszaniną emulsji i grysów. W ramach części II zadania Wykonawcy obejmują (orientacyjne ilości): 1. Roboty ziemne (korytowanie) -€“ bez względu na szerokość oraz głębokość pasa prowadzonych robót, alternatywnie: rozplantowanie lub załadunek urobku na środek transportowy z odwozem na odległość do 1 km. Bez względu na kategorię gruntu i sposób wykonania - 24,00 m3. 2. Odwóz urobku -€“ za każdy następny 1 km. Bez względu na użyty środek transportowy - 48,00 m3. 3. Wykonanie/wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego. Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 79,23 m3. 4. Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltową. Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 1 488,80 m2. 5. Obsypanie pobocza jezdni wysiewką kamienną wraz z profilowaniem i zagęszczeniem "na czysto". Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 12,58 m3.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca potwierdza jego spełnianie poprzez złożenie Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą wg formuły spełnia/nie spełnia.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca potwierdza jego spełnianie poprzez złożenie Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą wg formuły spełnia/nie spełnia.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca składający ofertę na jedną dowolnie wybraną część zamówienia wykaże, że należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia odpowiednio do części, na którą jest składana oferta, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, o wartości nie mniejszej, niż: - dla części 1 -€“ 300 000,00 zł brutto każda robota budowlana, - dla części 2 -€“ 60 000,00 zł brutto każda robota budowlana. Potwierdzeniem spełniania tego warunku będzie złożenie informacji o robotach budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego wg załącznika nr 5 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. UWAGA: w przypadku składania oferty na więcej, niż jedną część, Załącznik nr 5 należy złożyć odrębnie dla każdej części, na którą jest składana oferta. Wykazane roboty mają odpowiadać swoim rodzajem robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia odpowiednio dla części, na którą jest składana oferta. W sytuacji, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty, wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ "Informacja o wykonanych robotach w ostatnich 5 latach", zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, w szczególności kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane pozwalające na wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65). W Wykazie należy podać imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe (uprawnienia, specjalność, numer, data wydania) oraz informację o podstawie do dysponowania przez Wykonawcę wskazaną osobą. Potwierdzeniem spełniania tego warunku będzie złożenie wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 4. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 5 do SIWZ) z załączeniem dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; 2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 2. Wypełniony formularz cenowy (wg załącznika nr 8 do SIWZ), 3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), 4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, polegał będzie na zasobach tych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepieniężnej (jeśli dotyczy).

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie odpowiedniej dla poszczególnych części zamówienia: Część Nr 1 -€“ 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100), Część Nr 2 -€“ 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną część, to wysokość wniesionego przez niego wadium musi być równa sumie wysokości wadium tych części, na które Wykonawca składa ofertę częściową. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Skoczowie nr 07 8126 0007 0000 1094 2000 0040. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 359 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej zostanie uznane za skuteczne, jeśli wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie niepieniężnej Wykonawca składa w jednej kopercie z ofertą i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 -€“ 4 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena oferty "C"60,00
Okres gwarancji (w miesiącach) "G"40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, 2) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności przy wystąpieniu warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 3) siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej Umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, 4) jakiekolwiek przekształcenia organizacyjne Wykonawcy, w szczególności zmiana formy prawnej Wykonawcy, połączenie Wykonawcy z innym podmiotem, zbycie całości lub części przedsiębiorstwa Wykonawcy, 5) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, o których mowa w § 5 umowy, 6) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 7) zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonywanie obowiązków zgodnie z umową lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym, 8) miejscowej zmiany technologii prowadzenia robót w przypadku robót zabezpieczających, towarzyszących lub odtworzeniowych w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych trudnych warunków, 9) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w Formularzu oferty. W przypadku, gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca, 10) zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, 11) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-08, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Remont nawierzchni z masy asfaltobetonowej układanej na gorąco.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach części I zadania Wykonawcy obejmują (orientacyjne ilości): 1. Roboty ziemne (korytowanie) -€“ bez względu na szerokość oraz głębokość pasa prowadzonych robót, alternatywnie: rozplantowanie lub załadunek urobku na środek transportowy z odwozem na odległość do 1 km. Bez względu na kategorię gruntu i sposób wykonania - 653,25 m3. 2. Odwóz urobku -€“ za każdy następny 1 km. Bez względu na użyty środek transportowy - 1 306,50 m3. 3. Wykonanie/wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego. Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 807,32 m3. 4. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - 5 203,00 m2. 5. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - 5 203,00 m2. 6. Wyrównanie istniejącego podłoża masą asfaltobetonową (tzw. "zerówka") -€“ licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym - 536,80 t. 7. Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-€“bitumicznej (grysowo-asfaltowa) o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 5 754,50 m2. 8. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-€“bitumicznej (grysowo- asfaltowa) o grubości po zagęszczeniu 4 cm. Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 11 122,50 m2. 9. Obsypanie pobocza jezdni klińcem wraz z profilowaniem i zagęszczeniem "na czysto". Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 96,44 m3. Wskazane ilości są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi jako przewidywane zapotrzebowanie na prace będące przedmiotem zamówienia w okresie realizacji umowy. Ilości te zostały przyjęte do wyceny i będą przyjęte do porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować umowę zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację robót w podanych powyżej ilościach. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany ilości robót, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą posłużyć mu do najlepszego przygotowania oferty a następnie wykonania zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233252-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty "C"60,00
Okres gwarancji (w miesiącach) "G"40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Powierzchniowe utrwalenie mieszaniną emulsji i grysów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach części II zadania Wykonawcy obejmują (orientacyjne ilości): 1. Roboty ziemne (korytowanie) -€“ bez względu na szerokość oraz głębokość pasa prowadzonych robót, alternatywnie: rozplantowanie lub załadunek urobku na środek transportowy z odwozem na odległość do 1 km. Bez względu na kategorię gruntu i sposób wykonania - 60,00 m3. 2. Odwóz urobku -€“ za każdy następny 1 km. Bez względu na użyty środek transportowy - 120,00 m3. 3. Wykonanie/wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego. Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 198,08 m3. 4.Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją asfaltową. Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 3 722,00 m2. 5. Obsypanie pobocza jezdni wysiewką kamienną wraz z profilowaniem i zagęszczeniem "na czysto". Bez względu na szerokość pasa prowadzonych robót (licząc wraz z transportem technologicznym i zewnętrznym) - 31,46 m3. Wskazane ilości są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi jako przewidywane zapotrzebowanie na prace będące przedmiotem zamówienia w okresie realizacji umowy. Ilości te zostały przyjęte do wyceny i będą przyjęte do porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować umowę zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację robót w podanych powyżej ilościach. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany ilości robót, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej dróg zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą posłużyć mu do najlepszego przygotowania oferty a następnie wykonania zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233252-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty "C"60,00
Okres gwarancji (w miesiącach) "G"40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
26.02.2020
Klimawenti Sp. z o.o.

Zajmujemy się kompleksowo instalacjami : wentylacji, klimatyzacji, chłodniczymi. Wykonujemy projekty, dobory urządzeń, montaż. Prac...

mazowieckie
Intalacje grzewcze
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia