Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-MIESZKALNEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE P...
BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-MIESZKALNEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE P...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Szklarska Poręba
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
tak, w formie pisemnej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-MIESZKALNEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PRZY UL. WARYŃSKIEGO - powtórzenie

Numer referencyjny:

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Szklarskiej Porębie, przy ul. Waryńskiego. Zaprojektowany do budowy obiekt położony jest na działce będącej własnością Gminy Szklarska Poręba, oznaczonej nr ewidencyjnym gruntu jako 176/2 w kształcie wydłużonego prostokąta o powierzchni 3,1490 ha. Granica działki od strony południowej przylega częściowo do działki nr 178 dr i działki nr 177 (ul. Waryńskiego), zaś od strony północnej do działki nr 175 dr. Teren przedmiotowej działki w większości swojej powierzchni jest płaski, zabudowany istniejącymi trzema budynkami socjalno -€“ mieszkalnymi oraz jednym budynkiem gospodarczym , który przewidziany jest do rozbiórki pod projektowany w nn. opracowaniu obiekt. Duża część powierzchni działki porośnięta jest powierzchnią trawiastą, krzewami i samosiejkami drzew. Teren działki leży w strefie ochrony krajobrazu kulturowego jako miasto Szklarska Poręba i na jej obszarze nie występują dobra kultury współczesnej. Zaprojektowany obiekt w technologii tradycyjnej z materiałów ekologicznych jest budynkiem socjalno -€“ mieszkalnym, wielorodzinnym -15 mieszkań w układzie segmentowym, o jednej kondygnacji w poziomie przyziemia, w kształcie wydłużonego prostokąta. Dach dwuspadowy- symetryczny o spadzie 19ᵒ (34,5 % ) Wjazd na teren działki -€“ istniejący, usytuowany jest od strony południowo -€“zachodniej z drogi publicznej ul. Waryńskiego na działkę nr 178 dr. Do zaprojektowanego budynku prowadzi istniejąca droga wewnętrzna o nawierzchni betonowej pełniąca również funkcję drogi pożarowej. Uwaga: dojazd samochodu z betonem jest możliwy tylko do wiaduktu -€“ brak możliwości przejazdu "gruszki" pod wiaduktem, od wiaduktu do terenu budowy pozostaje jeszcze około 200mb. Od strony północnej projektowanego budynku zlokalizowano przy istniejącej drodze betonowej parking dla samochodów osobowych jeden 4 -€“ stanowiskowy drugi 11 -€“ stanowiskowy. 2.Charakterystyczne parametry techniczne: Powierzchnia zabudowy-€“ stan surowy (bez ocieplenia) - 513,99 m²; Powierzchnia użytkowa - 429,57 m2; Kubatura budynku - stan surowy (bez ocieplenia) - 1 982,72 mÂł; Wysokość zabudowy - max 5,00 m ;Wysokość do kalenicy - 4,81 m;. Długość elewacji frontowej - max 60,00 m.; Szerokość elewacji szczytowej - max 9,60 m. Liczba kondygnacji -€“ przyziemie -€“ 1. Ilość miejsc parkingowych -€“ samochody osobowe - 15 3. Opis rozwiązań konstrukcyjnych - skrótowy, dla potrzeb rozeznania zakresu rzeczowego i rozmiaru przedsięwzięcia: a) Ławy fundamentowe -€“ żelbetowe b) Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M -€“ 14 c) Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne - z bloczków z betonu komórkowego gr.24cm d) Wieńce ,nadproża drzwiowe i okienne -€“ wieńce monolit. nadproża- belki żelbetowe prefabrykowane e) Kominy wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych, f) Więźba dachowa - drewniana dwuspadowa, konstrukcji krokwiowo -€“jętkowej g) Pokrycie dachu - blacha trapezowa h) Obróbki blacharskie - okapy, przy kominach i ogniomurach - blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze zbliżonym do pokrycia dachowego. Rynny ÎŚ 150 mm i rury spustowe ÎŚ 125 w systemie PCV - odprowadzenie wody opadowej -€“ rurami PCV do studni chłonnej ÎŚ 1140 i) Stolarka okienna z profili PCV z zastosowaniem styropianowej kształtki podparapetowej - tzw. "ciepły parapet" , współczynnik przenikania ciepła dla okien max Uc = 0,80 [W/m2 * K] Parapety: wewnętrzne -€“ typowe dostosowane do stolarki okiennej; zewnętrzne stalowe malowane proszkowo w kolorze zbliżonym do tynku elewacji j) Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne antywłamaniowe współczynnik przenikania ciepła max Uc =1,4 [W/m2*K]. Drzwi wewnętrzne - skrzydła płytowe. k) Ścianki działowe -€“ z płyty kartonowo -€“ gipsowej na ruszcie stalowym, z wypełnieniem między płytami wełną mineralną l) Posadzki -€“ wykładziny z tworzyw sztucznych , wykonane na podkładzie -€“ na gruncie m) Wykończenie ścian wewnętrznych -€“ ściany murowane z bloczków gazobetonowych -€“ wykończone tynkiem gipsowym. Malowanie ścian wewnętrznych i sufitów - farbami emulsyjnymi w kolorze białym. W pomieszczeniu łazienki w kabinie natryskowej, nad umywalką, w pomieszczeniu kuchni nad zlewozmywakiem -€“ pas z płytek ceramicznych; malowanie farbami emulsyjnymi n) Elewacja - wykończenie zewnętrzne budynku. Tynki zewnętrzne -€“ cienkowarstwowe, strukturalne, wykonane metodą lekko-mokra o) Wentylacja pomieszczeń -€“ dla pomieszczeń kuchnia, łazienka, pokój wentylacja grawitacyjna poprzez pionowe kanały wentylacyjne wyprowadzone ponad dach budynku. Nawiew poprzez nawiewnik podokienny lub nawietrzaki okienne montowane w ramie okiennej. p) Wyposażenie instalacyjne : p1) zaopatrzenie w wodę -€“ zasilanie budynku w wodę z projektowanej sieci wodociągowej p2) odprowadzenie ścieków bytowych -€“ do kanalizacji sanitarnej p3) zaopatrzenie w energię elektryczną -€“ zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia p4) zaopatrzenie w ciepło -€“ dla ogrzewania pomieszczeń, wytwarzania ciepłej wody użytkowej - zgodnie z warunkami przyłączenia budynku do sieci poboru gazu ziemnego p5) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachu -€“ do gruntu poprzez 2 studnie chłonne, p6) gospodarka odpadami stałymi -€“ projektowane miejsce na pojemniki zamykane, służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z możliwością segregowania, ogrodzone murem p7) miejsca postojowe dla samochodów osobowych -€“utwardzone stanowiska postojowe dla 15 sam. _ p8) dostęp do drogi publicznej -€“ dojazd i wyjazd na działkę nr 176/2 przez istniejący wjazd z drogi gminnej nr ew. 178 dr. 7. Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający żąda zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób zatrudnionych przy wykonywaniu fundamentów wraz z izolacją, ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, wieńce i naproża okienne oraz drzwiowe, kominy wentylacyjne, więźbę dachową, których wykonywanie czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy Dz.U. z 2014 r. poz.1502, z późn.zm. 7.1 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę do wyżej wymienionych czynności powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku każdorazowej zmiany personalnej osób wykonawca jest zobowiązany bez wezwania do aktualizacji oświadczenia oraz przedłożenia odpowiedniej umowy/ów, o których mowa w podpunkcie 7.4 7.2 Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 7.2.1 Wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia ze wskazaniem, które z wymienionych osób zatrudnione są w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. Nieprzedłożenie Wykazu w wyżej określonym terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż wykonawca uchyla się od podpisania umowy, a następnie Zamawiający zatrzyma mu wadium na podstawie art.46 ust.5 pkt 1,3 upzp. Jeżeli wykonawca będzie się uchylał od przedłożenia Wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z art. 94 ust 3 upzp. W celu sporządzenia Wykazu osób -€“ wykonawca może posłużyć się ponownie wzorem stanowiącym Załącznik nr4 7.3 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w punkcie 7. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu oraz dokonywa- - nia ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogu, c) zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7.4 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności , dla których wskazano sposób zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. a) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy /umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z wykonaniem fundamentów wraz z izolacją, ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, wieńców i naproży okiennych oraz drzwiowych, kominów wentylacyjnych, więźby dachowej. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 7.5 Z tytułu niespełnienia, na etapie realizacji przedmiotu Umowy, przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w punkcie 7. Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Części II. Wzór umowy - §12 1.f) 8. Zamawiający, w oparciu o art. 36a. ust.2 upzp, żąda osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia, przez którą należy rozumieć: fundamenty wraz z izolacją, ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, wieńce i naproża okienne i drzwiowe, kominy wentylacyjne, więźbę dachową. 9. Zamawiający żąda wykonania w 2017 roku co najmniej: a) stanu surowego zamkniętego łącznie ze stolarką, b) przyłączy i studzienki chłonnej 10. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres rzeczowy prac ujęty w Dokumentacji projektowej określony przepisami prawa, współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia objętego postępowaniem, bez względu na trudności i nie przewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Ewentualny brak w Orientacyjnym Przedmiarze robót pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie DokuÂŹmentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w umownej cenie. W przypadku wystąpienia, w trakcie prowadzenia robót, większej ilości robót niż wykazanej w jakiejkolwiek pozycji Orientacyjnego przedmiaru robót, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia - minimum 60 miesięcy- licząc wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego

II.5) Główny kod CPV: 45211000-9

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45311100-1, 45262410-8, 45400000-1, 45300000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-08-30


II.9) Informacje dodatkowe:

Za dochowanie terminu zakończenia całego zakresu rzeczowego zadania uważa się datę pisemnego zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. Zgłoszenie dokonuje wykonawca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza prawdziwość zgłoszenia. Z zastrzeżeniem: żądany zakres robót do wykonania w 2017 r.: co najmniej stan surowy zamknięty łącznie ze stolarką, przyłącza i studzienka chłonna.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: wymagane jest dysponowanie środkami finansowymi lub posiadaną zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) - w wysokości co najmniej 300 000zł Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie ww. środkami finansowymi.

Informacje dodatkowe
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotów udostępniających zasoby, zwanych też "innymi podmiotami" niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. "Stosowna sytuacja", o której mowa wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez Podmiot udostępniający zasoby. b) Zamawiający oceni, czy sytuacja finansowa lub ekonomiczna Podmiotu udostępniającego , pozwoli na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22,i art 24 ust.5 pkt 2) i 8) c)z zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) jeżeli sytuacja finansowa lub ekonomiczna, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w warunku udziału w postępowaniu. e) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego zasoby, odpowiada solidarnie z tym Podmiotem, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnione zasoby nie ponosi winy.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
c1) wymagane jest od wykonawcy dysponowanie Kierownikiem Budowy, - posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym również w zakresie dróg, zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65), w tym również w zakresie dróg; - mającym co najmniej 24miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy; - który przez co najmniej 18miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucja kultury Kierownikiem robót lub majstrem robót - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65), - mającym co najmniej 12miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy; kierownika robot lub majstra budowy Kierownikiem robót lub majstrem robót, - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodne z przepisami ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65), z wyłączeniem sieci - mającym co najmniej 12miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy; kierownika robót lub majstra budowy. Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień w ww. branżach przez jedną, dwie lub trzy osoby pod warunkiem, że zostaną odpowiednio wskazane do pełnienia funkcji zgodnie z zakresem odpowiadającym ich uprawnieniom. c2) wymagane jest od wykonawcy należyte zrealizowanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym czasie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynków z drewnianą więźbą dachową i pokryciem blachą, z ocieplonymi ścianami zewnętrznymi i elewacją, instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną), z wyłączeniem: odbudowy, rozbudowy oraz nadbudowy. Przez pojęcie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, należy rozumieć : -€˘ budowa -€“ należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, po uwzględnieniu ww. wyłączenia, -€˘ budynek - należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. -€˘ obiekt budowlany -€“ należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych Podmiotu udostępniającego, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. "Stosowna sytuacja", o której mowa wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi mieć formę pisemną, być dołączone do oferty w oryginale i być podpisane przez Podmiot udostępniający zasoby. b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22, c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, d) z zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby lub innych dokumentów potwierdzających udostępnianie zasobów musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty/ usługi, których wskazane zdolności dotyczą, e) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie zastąpił ten Podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniego zakresu zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w warunku udziału w postępowaniu.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania osobami - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokument wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. W oświadczeniu wykonawca jest zobowiązany do podania tych przyczyn o obiektywnym charakterze .

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium, w kwocie 30 000zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014 r. poz.1804 z późn.zm.) 3. Polisa, gwarancja, poręczenie lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest, żeby dokument ten obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust.4a i 5 upzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić - przelewem na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN : nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie - nr 68 1090 1984 0000 0001 0081 6338 , z adnotacją w tytule wpłaty : Wadium -€“ budynek socjalny_ V2017 - powtórzenie. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna- wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Wniesione wadium w takiej formie winno obowiązywać od dnia składania oferty ( a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą zgodnie z art.85 upzp, 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest nie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 7. W przypadku, kiedy wnoszone wadium w postaci gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia -€“ w treści gwarancji bankowych bądź ubezpieczeniowych muszą znajdować się wszystkie podmioty (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, partnerzy spółki joint venture) wymienieni jako wykonawcy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust.1 do ust.4 upzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i ust.3a upzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, których mowa w art.25 ust.1 upzp., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 [patrz: punkt XI.5 c) i d) ], co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
termin realizacji (T) - za skrócenie terminu zakończenia minimum do 31.07.2018 . (włącznie)20
umowna cena (C)60
kary umowne- za podniesienie kar tyt.nieterminowej realiz.zamów. o mini.500zł za każdy dz.zwłoki-5%20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku : 1.1 zmiany kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia na osobę (y) spełniającą (e) co najmniej warunki podmiotowe określone w Części. I IDW, 1.2 zmiana lub konieczność dodatkowego wprowadzenia na plac budowy -€“ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 1.3 rezygnacji z wykonania pełnego zakresu rzeczowego objętego zamówieniem w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz z jednoczesnym związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia, w oparciu o dostarczony przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy lub kalkulację wyceny, 1.4 wprowadzenia robót zamiennych podczas realizacji umowy wynikających z rzeczywistych warunków występujących w trakcie realizacji prac, których zakres rzeczowy nie wykracza poza zakres opisany w Dokumentacji projektowej, nie powodujących zmiany umownej ceny, 1.5 wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych ("siła wyższa") uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i warunkami technologicznymi określonymi dla robót, które miałyby być wykonane w tych warunkach, 1.6 konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczasowych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu -€“ dotyczy możliwości wydłużenia cyklu realizacji i/lub zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych w stosownych punktach

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-06, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe