Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności...
"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Andrychów
woj. małopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferty można składać osobiście lub pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Zamawiającego

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów"

Numer referencyjny: BZP.271.16.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów" Zamawiający podzielił zamówienie na części -€“ Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub na wybraną część zamówienia: CZĘŚĆ I - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów" - budynek Przedszkola nr 2 w Andrychowie. CZĘŚĆ II - "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów" - budynek Przedszkola nr 4 w Andrychowie. I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) Etap I -€“ wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) udostępnionego przez Zamawiającego, a opracowanego przez: UDB USŁUGI DLA BUDOWNICTWA Grzegorz Graca, Sułkowice, ul. Racławicka 128, 34-125 Sułkowice, dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) wraz zniezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i dokumentami, w jakim wymaga tego Prawo budowlane). Prace projektowe obejmują w szczególności następujący zakres: - wykonanie projektu docieplenia ścian wraz z kolorystyką elewacji zatwierdzoną przez Użytkownika obiektu, - wykonanie projektu docieplenia dachu, - wykonanie projektu wewnętrznej instalacji c.o., - uzgodnienia branżowe -€“ gdy wymagane*, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiary robót - kosztorysy dla robót (wyceny) wraz z podaniem czynników cenotwórczych - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -€“ gdy wymagany*, - uzyskanie uzgodnień, opinii i dokumentów w zakresie, w jakim wymaga tego Prawo budowlane, b) Etap II -€“ wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę, azatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w lit. a), zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i dokumentami w zakresie, w jakim wymaga tego Prawo budowlane. Etap ten obejmuje w szczególności: - docieplenie ścian zewnętrznych, - docieplenie dachu przedszkola, - modernizację wewnętrznej instalacji c.o., - inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, organizację zaplecza, organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych. CZĘŚĆ II a) Etap I -€“ wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) udostępnionego przez Zamawiającego, a opracowanego przez: UDB USŁUGI DLA BUDOWNICTWA Grzegorz Graca, Sułkowice, ul. Racławicka 128, 34-125 Sułkowice, dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) wraz zniezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i dokumentami w zakresie, w jakim wymaga tego Prawo budowlane . Prace projektowe obejmują w szczególności następujący zakres: - wykonanie projektu docieplenia ścian wraz z kolorystyką elewacji zatwierdzoną przez Użytkownika obiektu, - wykonanie projektu docieplenia ścian oraz stropodachu, - wykonanie projektu wewnętrznej instalacji c.o., - uzgodnienia branżowe -€“ gdy wymagane*, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiary robót, - kosztorysy dla robót (wyceny) wraz z podaniem czynników cenotwórczych, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -€“ gdy wymagany*, - uzyskanie uzgodnień, opinii i dokumentów w zakresie, w jakim wymaga tego Prawo budowlane, b) Etap II -€“ wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę, azatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w lit. a), zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i dokumentami w zakresie, w jakim wymaga tego Prawo budowlane. Etap ten obejmuje w szczególności: - wymianę stolarki drzwiowej, - docieplenie ścian konstrukcyjnych, - docieplenie ścian podokiennych, - docieplenie ścian piwnic ogrzewanych, - docieplenie stropodachu, - modernizację wewnętrznej instalacji c.o., - inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, organizację zaplecza, organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części określony został w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla obu części przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45321000-3, 45331100-7, 45442100-8, 45442110-1, 45443000-4, 45450000-6, 45453000-7, 71200000-0, 71300000-1, 71320000-7, 71326000-9, 71330000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2017-10-27


II.9) Informacje dodatkowe:

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: dla części I i II: - prace fizyczne na terenie budowy obejmujące: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu przedszkola, modernizację instalacji c.o. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia ww. osób na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie w terminie 3 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana wsposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przez Zamawiającego, na zasadach wskazanych powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej we wzorze umowy.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Dla części I i II: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nakwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Dla części I i II: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 4 do SIWZ, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 300000,00 zł brutto każda, polegające na wykonaniu termomodernizacji (dociepleniu ścian) budynku użyteczności publicznej. W przypadku wykazania kilku robót budowlanych o wartości niższej niż wymagana, wartości wynikające z poświadczenia wykonania tych robót będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku. Dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu wedłu wzoru jak w załączniku nr 5 do SIWZ dla części I i II, że: -) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia: - posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej należącymi do właściwej Izby Architektów; - posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub równoważne do ww. Wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt. 6 lit. a, b, c: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

d) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. c (według wzoru dla części I i II -€“ załącznik nr 4 do SIWZ); e) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. c (według wzoru dla części I i II -€“ załącznik nr 5 do SIWZ); f) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. c (według wzoru dla części I i II -€“ załącznik nr 5 do SIWZ); g) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. b. h) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł (dla części I i II) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający spełnienie warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. b.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oprócz wyżej wymienionego oświadczenia oferta musi zawierać: formularz ofertowy wraz z załącznikiem - według wzoru -€“ załącznik nr 1 do SIWZ; zbiorcze zestawienie elementów rozliczeniowych robót dla części I i II -€“ załącznik nr 8 do SIWZ dla części I i II; pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -€“ stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ (jeżeli dotyczy). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy PZP składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -€“ stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) w tym: a) dla części I -€“ 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), b) dla części II -€“ 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), do dnia 2.06.2017r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu -€“ przelewem na rachunek Zamawiającego w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie, nr rachunku: 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 z dopiskiem wadium: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów" - część nr -€Ś...* tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) -€“ składane w oryginale w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Referat Księgowości Budżetowej, pok. 120, za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w kopercie zofertą, wtakim przypadku zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do w/w Referatu). 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Andrychów, Rynek 15, 34-120 Andrychów, b) zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP, c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a oraz 2 PZP. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną okoszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. 5. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych wart. 46 ust. 4a lub 5 PZP. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. W przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisem art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60
Okres gwarancji20
Termin wykonania robót budowlanych20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dla części I: Zmiany te mogą dotyczyć: 1. terminów wykonania umowy w przypadku: a)wystąpienia klęsk żywiołowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub z przyczyn technologicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego, b)wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w PFU lub w dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie PFU warunków: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania należytej staranności Wykonawcy, c)przedłużających się procedur, opóźnień lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) niemożności wykonywania robót, gdy zmiana przepisów prawa nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e)podjęcie przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, f)wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminów wykonania umowy, a w szczególności terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót, g)wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3. 2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a)pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, b)pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d)podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku: a)podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, b)rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub w razie ich wykonania przez podmioty trzecie -€“ właścicieli sieci uzbrojenia terenu, 4. wysokości wynagrodzenia w przypadku: a)zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, b)wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2 i 3. 5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wprzypadku: a)zmiany w budżecie Gminy Andrychów wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, b)niewykonania pełnego zakresu robót i prac w danym roku budżetowym o wartości limitu przewidzianego na ten rok. 6. osób, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie są one w stanie uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich miejsce przez Wykonawcę osoby dysponują równoważnymi kwalifikacjami. 7. popełnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyłki w razie zaistnienia takiej omyłki poprzez jej poprawienie. 8. usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, w przypadku gdy takie rozbieżności lub niejasności zaistnieją, a nie można usunąć ich w inny sposób. 9. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisów przez Strony w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Dla części II: Zmiany te mogą dotyczyć: 1. terminów wykonania umowy w przypadku: a)wystąpienia klęsk żywiołowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub z przyczyn technologicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego, b)wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w PFU lub w dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie PFU warunków: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania należytej staranności Wykonawcy, c)przedłużających się procedur, opóźnień lub odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) niemożności wykonywania robót, gdy zmiana przepisów prawa nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, e)podjęcie przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, f)wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminów wykonania umowy, a w szczególności terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót, g)wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 2 i 3. 2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a)pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, b)pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d)podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, 3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku: a)podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, b)rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub w razie ich wykonania przez podmioty trzecie -€“ właścicieli sieci uzbrojenia terenu, 4. wysokości wynagrodzenia w przypadku: a)zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, b)wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2 i 3. 5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wprzypadku: a)zmiany w budżecie Gminy Andrychów wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, b)niewykonania pełnego zakresu robót i prac w danym roku budżetowym o wartości limitu przewidzianego na ten rok. 6. osób, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie są one w stanie uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich miejsce przez Wykonawcę osoby dysponują równoważnymi kwalifikacjami. 7. popełnienia omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyłki w razie zaistnienia takiej omyłki poprzez jej poprawienie. 8. usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, w przypadku gdy takie rozbieżności lub niejasności zaistnieją, a nie można usunąć ich w inny sposób. 9. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisów przez Strony w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-02, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PL

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów" - budynek Przedszkola nr 2 w Andrychowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) Etap I -€“ wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) udostępnionego przez Zamawiającego, a opracowanego przez: UDB USŁUGI DLA BUDOWNICTWA Grzegorz Graca, Sułkowice, ul. Racławicka 128, 34-125 Sułkowice, dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) wraz zniezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i dokumentami, w jakim wymaga tego Prawo budowlane). Prace projektowe obejmują w szczególności następujący zakres: - wykonanie projektu docieplenia ścian wraz z kolorystyką elewacji zatwierdzoną przez Użytkownika obiektu, - wykonanie projektu docieplenia dachu, - wykonanie projektu wewnętrznej instalacji c.o., - uzgodnienia branżowe -€“ gdy wymagane*, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiary robót - kosztorysy dla robót (wyceny) wraz z podaniem czynników cenotwórczych - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -€“ gdy wymagany*, - uzyskanie uzgodnień, opinii i dokumentów w zakresie, w jakim wymaga tego Prawo budowlane, b) Etap II -€“ wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę, azatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w lit. a), zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i dokumentami w zakresie, w jakim wymaga tego Prawo budowlane. Etap ten obejmuje w szczególności: - docieplenie ścian zewnętrznych, - docieplenie dachu przedszkola, - modernizację wewnętrznej instalacji c.o., - inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, organizację zaplecza, organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45321000-3, 45331100-7, 45442100-8, 45442110-1, 45443000-4, 45450000-6, 45453000-7, 71200000-0, 71300000-1, 71320000-7, 71326000-9, 71330000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-27
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60
okres gwarancji20
termin wykonania robót budowlanych20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów" - budynek Przedszkola nr 4 w Andrychowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) Etap I -€“ wykonanie na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) udostępnionego przez Zamawiającego, a opracowanego przez: UDB USŁUGI DLA BUDOWNICTWA Grzegorz Graca, Sułkowice, ul. Racławicka 128, 34-125 Sułkowice, dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) wraz zniezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i dokumentami w zakresie, w jakim wymaga tego Prawo budowlane . Prace projektowe obejmują w szczególności następujący zakres: - wykonanie projektu docieplenia ścian wraz z kolorystyką elewacji zatwierdzoną przez Użytkownika obiektu, - wykonanie projektu docieplenia ścian oraz stropodachu, - wykonanie projektu wewnętrznej instalacji c.o., - uzgodnienia branżowe -€“ gdy wymagane*, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiary robót, - kosztorysy dla robót (wyceny) wraz z podaniem czynników cenotwórczych, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) -€“ gdy wymagany*, - uzyskanie uzgodnień, opinii i dokumentów w zakresie, w jakim wymaga tego Prawo budowlane, b) Etap II -€“ wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę, azatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w lit. a), zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i dokumentami w zakresie, w jakim wymaga tego Prawo budowlane. Etap ten obejmuje w szczególności: - wymianę stolarki drzwiowej, - docieplenie ścian konstrukcyjnych, - docieplenie ścian podokiennych, - docieplenie ścian piwnic ogrzewanych, - docieplenie stropodachu, - modernizację wewnętrznej instalacji c.o., - inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, organizację zaplecza, organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45300000-0, 45321000-3, 45331100-7, 45442100-8, 45442110-1, 45443000-4, 45450000-6, 45453000-7, 71200000-0, 71300000-1, 71320000-7, 71326000-9, 71330000-0, 71320000-7, 71326000-9, 71330000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-27
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60
okres gwarancji20
termin wykonania robót budowlanych20

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
02.06.2020
MG Premium Sp. z o.o. Sp. k.

Remont spędza Ci sen z powiek? Pozwól, że Ci pomożemy! MG Premium to firma, która realizuje remonty mieszkań na każdą kieszeń. Od lat z...

małopolskie
Remonty
31.05.2020
Doorhan Trade Sp. z o.o.

Grupa DoorHan jest międzynarodową firmą posiadającą zakłady produkcyjne w Europie i Azji. Działająca od początku lat dziewięćdziesiątyc...

wielkopolskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
30.05.2020
Bielak-Systemy Grzegorz Bielak

Instalacje paneli fotowoltaicznych i serwis. Działamy na terenie całego Dolnego Śląska - Jelenia Góra, Bolesławiec, Zgorzelec, Wrocła...

dolnośląskie
Instalacje elektryczne
26.05.2020
Paweł Mejza Budownictwo

Projekt Remont pomaga poznaniakom zamieszkać w wymarzonych wnętrzach. Jesteśmy profesjonalną firmą remontowo-budowlaną specjalizującą s...

wielkopolskie
Remonty